Obsah

Výstava mysliveckých trofejí v Amfíku  (foto tady)

 

Na základě naší žádosti nám bylo pracovníky státní správy myslivosti a Okresním mysliveckým spolkem svěřeno uspořádání přehlídky /výstavy/ trofejí spárkaté zvěře a lebek šelem ulovených v r. 2016 v rámci okresu. V žádosti jsme nabídli možnost uspořádat tuto přehlídku netradičně v přírodním prostředí a to v areálu Amfíku Bukovina. Doposud se všechny dosavadní výstavy konaly v kulturních domech a sportovních halách na různých místech okresu. Amfík pro takovou akci skýtá jedinečné, jak vnitřní, tak i venkovní prostory. Myslivost a příroda přece k sobě nerozlučně patří a proto jsme dali přednost Amfíku před kulturním domem, kde se taková výstava u nás konala před šesti lety. Tehdy byla velmi dobře hodnocena jak návštěvníky, tak i odborníky, což přispělo k tomu, že jsme byli vybráni z mnoha zájemců o letošní pořadatelství. Multifunkční hala poskytla dostatek prostor pro vystavení více jak tisíce exponátů a velké množství návštěvníků se zde mohlo volně pohybovat. Na venkovním prostranství před halou a na pódiu se v neděli ráno konal jarní svod loveckých psů. Bylo zde předvedeno a posouzeno asi 50 mladých psů. Příprava výstavy byla velmi náročná na čas a organizaci. Nejdříve se musely všechny trofeje přebrat od zástupců 94 honiteb a následně 15-ti členná hodnotitelská komise za dozoru člena ústřední hodnotitelské komise provedla posouzení všech předložených trofejí. Nejlepší trofeje byly ohodnoceny dle mezinárodních tabulek a byly jim uděleny medaile.  Poté následovala příprava výstavních prostor a umístění trofejí na stojany. V pátek výstavu navštívila asi stovka dětí z našich i okolních mateřských a základních škol. Pro ně byla připravena i výstava 200 výtvarných prací, které vytvořily. Výstavu výtvarných prací organizačně připravily pracovnice Mikroregionu Dolní Poolšaví, které rovněž zajistily jejich odborné posouzení a výběr těch nejlepších pro celostátní soutěž nazvanou „Moje toulky za zvěří“. Dětem také předali ceny věnované Okresním mysliveckým spolkem. Pro děti, ale i dospělé návštěvníky jsme připravili i výstavku preparátů různých druhů zvěře a zvířátek. To se dětem velmi líbilo a po prohlídce celé výstavy jsme jim promítli video zachycující zvěř žijící v naší honitbě.   V sobotních dopoledních hodinách, po zaznění loveckých fanfár, byla výstava slavnostně zahájena. Zahájení se zúčastnila i starostka obce Jitka Nováková. Přivítala všechny přítomné a činnost našeho spolku ocenila předáním čestného uznání.  Z vystavených 1007 trofejí bylo 72 oceněno medailí. Nejvíce medailí, v rámci jednoho druhu zvěře, získaly trofeje daňků a to 20. Počet ulovené daňčí zvěře narostl za posledních 10 let o sto procent a vzhledem k rozměrnosti jejich paroží je potřeba i stále větších výstavních prostor. I toto byl jeden z momentů, proč se výstava nekonala v kulturním domě, jehož sál by svojí kapacitou již nestačil. Výstavě vévodila nová nejsilnější trofej muflona, ulovená na okrese Uh. Hradiště a to v honitbě Bojkovice. Výstavu za tři dny jejího trvání zhlédlo téměř 1300 návštěvníků z toho 200 dětí a mládeže do věku 15-ti let. Velký zájem byl o laserovou střelnici, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet své střelecké schopnosti. Sobotní letové ukázky dravců na fotbalovém hřišti i přes nepřízeň počasí přilákaly početné obecenstvo. Byla to velmi hezká podívaná na létající a lovící dravce. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a mohli si zakoupit myslivecké oblečení, kynologické potřeby, knihy a další zboží nabízené ve stáncích prodejců. Myslivci odvedli kus poctivé práce a zasloužili se o velmi dobrou propagaci obce a hlavně Amfíku. Většina návštěvníků tu byla poprvé a o areálu se velmi pochvalně vyjadřovala většinou slovy „Takové prostory vám závidíme“. Děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu výstavy podíleli. Pracovníkům Amfíku děkuji za spolupráci a velmi vstřícné jednání.

 

Fr. Bajaja