Obsah

ROK 1954

 

Rok 1954 je rokem neúnavného boje za mír a bezpečnost všech národů světa. Mnoho se změnilo a mnoho událostí dosud nedospělo k závěru svého vývoje. Avšak je možno si učinit představu o dvou hlavních cestách, které vyznačovaly vývoj světových událostí.

Berlínská konference

Počátek roku byl ve znamení velkého úsilí rozřešit základní problémy Evropy a Asie. Z iniciativy Sovětského svazu byla svolána berlínská konference, která otevřela v celé šíři německý problém, jež nebyl rozřešen. V otázce Německa, Rakouska a smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Evropě nebyla konference úspěšná. Naproti tomu byl přijat návrh na svolání konference o asijských otázkách, zejména v Koreji a jak ukončit válku v Indočíně. Toto byl klad konference a ukázalo se, že je možné se sejít a společně hledat styčné body, na nichž by bylo možno vybudovat mezinárodní soužití.

Ženeva

V dubnu se sešla další konference v Ženevě, která byla postaveny před neméně těžké úkoly. Ženevské dohody o uzavření příměří v Indočíně byly značným úspěchem a dokladem toho, že je možné za konferenčním stolem se dohodnout i o nejobtížnějších otázkách.

EOS

Dne 30. srpna t.r. zamítl francouzský parlament tzv. " evropské obranné společenství", které mělo umožnit remilitarizaci západního Německa. Ukázalo se, že bez souhlasu Francie nebylo by možno vyzbrojit a utvořit novou wehrmacht.

Pařížské dohody

Po této porážce americká diplomacie vyvinula ještě větší úsilí, jehož výsledkem bylo vytvoření východoasijského paktu a v Evropě vypracování tzv. pařížských a londýnských dohod, které mají býti schváleny všemi západoevropskými parlamenty Atlantického paktu, mají-li býti uskutečněny. Tak se rozvinul boj o ratifikaci těchto dohod do nebývalé šíře, zvláště když se jednalo o ratifikaci francouzským parlamentem. Dokladem toho byly časté výměny not mezi vládami východního a západního bloku. Rozhodnutí padlo 30. prosince, kdy francouzský parlament schválil pařížské dohody většinou 27 hlasů v poměru 287:260 hlasům z celkového počtu 627 poslanců, kdy před týdnem tentýž parlament zamítl 280 hlasy proti 259 hlasům hlavní článek pařížských dohod.

Moskevská deklarace

Od poloviny roku vyzývala vláda Sovětského svazu vlády USA, Anglie a Francie, aby byla zahájena nová jednání mezi velmocemi o kolektivní bezpečnosti. Když byly podepsány pařížské dohody, vyzvala sovětská vláda všechny evropské vlády ke svolání evropské konference o zajištění míru a kolektivní bezpečnosti na 29. listopadu buď do Paříže nebo do Moskvy. Konference byla uskutečněna v Moskvě ve dnech 29. listopadu až 2. prosince 1954 za účasti delegací těchto států: Svazu sovětských socialistických republik, Polské lidové republiky, Československé republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Bulharské lidové republiky a Albánské lidové republiky. Na konferenci byla přijata společná deklarace uvedených vlád. Za Československou republiku podepsal deklaraci vedoucí delegace, předseda vlády ČSR, Viliam Široký.

Nová vláda

V souvislosti se zvolením nového Národního shromáždění podala vláda Československé republiky dne 12. prosince 1954 do rukou prezidenta republiky demisi.

Prezident republiky demisi vlády přijal a jmenoval Viliama Širokého předsedou nové vlády. Na jeho návrh jmenoval členy nové vlády:

Dr. Jaromíra Dolanského, prvním náměstkem předsedy vlády

Dr. Alexeje Čepičku, prvním náměstkem předsedy vlády a ministrem národní obrany

Václava Kopeckého, náměstkem předsedy vlády

Ing. Ludmilu Jankovcovou, náměstkyní předsedy vlády

Dr. Václava Škodu, ministrem vnitra

Rudolfa Baráka, náměstkem předsedy vlády

Ing. Otakara Šimůnka, ministrem - předsedou státního úřadu plánovacího

Dr. Josefa Kyselého, ministrem místního hospodářství

Dr. Josefa Plojhara, ministrem zdravotnictví

Ing. dr. Emanuela Šlechtu, ministrem stavebnictví

Václava Davida, ministrem zahraničních věcí

Júlia Ďuriše, ministrem financí

Františka Krajčíra, ministrem vnitřního obchodu

Josefa Krosnáře, ministrem lesů a dřevařského průmyslu

Boženu Machačovou, ministryní výkupu

Dr. Zdeňka Nejedlého, ministrem

Karla Poláčka, ministrem strojírenství

Ladislava Štlla, ministrem kultury

Dr. Františka Kahudu, ministrem školství

Jindřicha Uhra, ministrem potravinářského průmyslu

Oldřicha Berana, ministrem státní kontroly

Josefa Jonáše, ministrem paliv a energetiky

Marka Smidu, ministrem zemědělství

Josefa Reitmajera, ministrem hutního průmyslu a rudných dolů

Antonína Pospíšila, ministrem dopravy

Dr. Aloise Neumana, ministrem spojů

Pražská konference

Ve dnech 29. - 31. prosince 1954 konala se pražská konference za účasti představitelů Sejmu Polské lidové republiky, Národního shromáždění Československé republiky a Lidové sněmovny Německé demokratické republiky.

Zemědělství, počasí

Počátek roku byl suchý, zima bez sněhu, první větší deště se dostavily až v měsíci červnu. Následkem tohoto jarního sucha ozimy zakrněly a tím vznikly velké ztráty. Od června opět nepršelo a žňové práce proběhly klidně. Těsně po žních překvapilo náhlé krupobití s lijavcem a postižena byla horní část katastru, zejména brambory a cukrovka. Podzim a závěr roku byl příznivý a dostatek vláhy příznivě působil na vzrůst ozimin.

Úroda

Úroda byla vcelku podprůměrná. Vydařil se částečně ječmen, jarní pšenice zaschla předčasně následkem pozdního zasetí a jarního sucha. Cukrovka se vydařila vlivem podzimních dešťů. Okurky byly zamořeny perenosporou v celém kraji. Pozdní brambory se nevydařily a suchem se spekly.

Škůdci

Hořčice byla silně postižena škůdci - housenkou, rovněž tak i řepka byla napadena řepčíkem. Násada květů u všech druhů ovoce byla velká, úroda ovoce vcelku podprůměrná, následkem sucha ovoce červilo a předčasně opadalo. Třešňové květy zmrzly. Značně rozšířen byl květopas.

Mandelinka bramborová

Kryštofová Ludmila, č. 203 nalezla na svém pozemku "Hlavinka" mandelinku bramborovou v menším počtu a okamžitě provedenými opatřeními bylo zabráněno jejímu rozšíření. Celou akci prováděl okresní národní výbor v Uherském Hradišti.

Plánování

Postup polních prací byl plánován v JZD a dle plánu byly dodrženy agrotechnické lhůty. Žně proběhly plynule a pšenice byla sečena kombajnem, jehož výkon byl za 1den - 5 ha. Následkem řídkého obilí značně vzrostla lebeda a jiná plevel a proto čistění bylo špatné. Veškeré práce jako orba, setí, sečení, vyorávání řepy a brambor provádí STS - strojní traktorová stanice, středisko Podolí.

Rozpisy a dodávky jsou součástí zemědělského plánování.

Rozpis dodávky u JZD:
 

Plodina Plocha v ha Výnos Předpis Dodáno
pšenice 27 ha 13,5 q 89 q 100%
žito 18 ha 13 q 66 q 100%
ječmen 18 ha 18,6 q 104 q 100% + 156 q
cukrovka 12 ha 306 q 2450 q 3545 q
brambory ranné 1,5 ha 90 q 80 q 100%
pícniny 27 ha 60 q 34 q 31 q sena
směs na zeleno 4 ha X X X
směs na zrno 10 ha 11,9 q 18,6q 100%
řepka 7 ha zaorána 84 q X
brambory ostatní 16,5 ha 124 q 162 q 100%
řepka krmná 7 ha 400 q X X
zelí 1 ha 450 q 240 q 450 q

 

Živočišná výroba

Stav v živočišné výrobě u soukromě hospodařících rolníků a JZD byl tento:
 

krávy 228 30
ostatní hovězí dobytek 362 40
koně 54 6
prasnice 64 18
ostatní vepřový dobytek 505 122
slepice 1140 250
kuřata 860 150
kachny 30 20
kozy 190 X
ovce 5 X

 

Plnění dodávek

 

X Předpis JZD dodáno  Předpis Soukromý sektor dodáno
Hovězí maso 81 q 81 q X 100%
Vepřové maso 77 q 82 q X 78%
Vepřové maso volný prodej 57 q X X
Mléko 33.070 l 57.000 l 120.000 l 68.000 l
Vejce 14.600 ks 12.400 ks 110.000 ks 85.000 ks

 

Ceny

Ceny za dobytek a jiné produkty:
 

jateč. vepř 1 kg 6 Kčs X
volný prodej 1 kg 16 -18 Kč X
hovězí dobytek 1 kg 4 - 6 Kč X
volný prodej 1 kg 7 - 8 Kč X
drůbež 1 kg 18 Kč X
mléko 1 l 2, 4 Kčs v zimě 1,8 Kčs v létě -spotř.
mléko ve sběrně 1 l 1,10 Kč nadkont 2,2 - 2,4 Kč
vejce v zimě 1 kg 25 Kč X
vejce v létě
 
1 kg 14,4 Kč X

 

Postup socializace

Místní JZD obhospodařovalo v roce 1954 celkem 211 ha zemědělské půdy, z toho 161 ha orné půdy. Stálých pracovníků na tuto půdu mělo 17 mužů a 47 žen, průměr na 1 družstevníka byl 3,20 ha.

V rostlinné výrobě nebylo dosaženo plánovaných hektarových výnosů pro slabší úrodu v důsledku sucha. Tato okolnost, jakož i zaorání 7 ha řepky, měla vliv na výši pracovní jednotky. Ještě větší vliv na PJ mělo dovážení vody pro dobytek z říčky Olšavy a nedodržení plánovaného stavu krav. Přes veškeré tyto nedostatky byli družstevníci odměňováni daleko lépe, než v letech minulých. Tak například:
 

X měl/a PJ obdržel/a
Žáková Barbora, č. 111 577 9.309 Kčs a 17,31q obilí
Omelka Jiří s manž., č.259 509 8.631 Kčs a 15,21 q obilí
Píšťková Marie s matkou 842 14.312 Kčs a 25,26 q obilí
Vlachynská Barbora, č.215 508 8.625 Kčs a 15,24q obilí
Juřičková Barbora, č.215 489 8.322 Kčs a 14,5q obilí

 

Z uvedených čísel je patrno, že hodnota pracovní jednotky byla 17 Kčs a 3 kg obilí.

Vedení JZD

V čele představenstva JZD jako předseda družstva od jeho založení byl soudruh František Žák, který 24. března 1954 náhle skonal při plnění svých pracovních povinností, vyplývajících z funkce předsedy. Novým předsedou byl zvolen starší, ale rozvážný hospodář, soudruh František Šilhavík, za jehož vedení se družstvo dále upevnilo. Další funkcionáři družstva byli:

František Pavelka,účetní

Jan Šimek, vedoucí rostlinné výroby

Frnatišek Šilhavík, vedoucí živočišné výroby

Marie Vlčnovská, pokladník

Antonín Hájek, skladník

Soutěž s JZD Podolí vyzněla naprázdno, protože nebyla řádně kontrolována. Záhumenky měli družstevníci do 0,50 ha. Osevní postup byl osmihonný. Patronát nad družstvem měl závod LET- opravny Kunovice a jejich činnost byla dobrá. Během roku byly tyto opravny zrušeny a patronát zanikl.
 

dozinky1954,predsedaJZD

dozinky1954

Dožínky v roce 1954

Nové metody práce

V letošním roce byla zavedena nová pěstitelská metoda a to studený odchov telat. Prováděly ji družstevnice Juřičková Barbora a Zbořilová Barbora. Družstvo získalo zkušenost, že studený odchov se osvědčuje, avšak u kusů na prodej nikoliv.

Nové stroje

Vedení družstva si plně uvědomovalo význam a důležitost strojů a mechanizace vůbec, zakoupilo tyto stroje:
 

1 řezačku za 7.880 Kčs
1 žací stroj za 1.460 Kčs
1 obracečku za 946 Kčs
2 hrabačky po 614 Kčs
1 obyč. šrotovník za 500 Kč
1 klad. šrotovník za 3.200 Kčs
1 vyorávač brambor za 1.600 Kčs
1 samovaz - lis za 3.000 Kč

 

Různá činnost

Postup polních prací byl dodržován v agrotechnických lhůtách. Pracovní morálka družstevníků byla dobrá. Každý má odpracovat 150 prac. jednotek za rok. Všichni družstevníci, t. j. 18 mužů a 47 žen, tvoří 3 pracovní skupiny, z toho 2 jsou u rostlinné výroby a 1 u živočišné výroby. Nemocenské pojištění platí JZD a to za každého 12 Kčs měsíčně a 2/3 členů si platí 14 Kčs důchodové pojištění.

Inseminační stanice v Uh. Hradišti začala činnost v roce 1952 a od této doby se vystřídali tito inseminátoři:

Hanák, místní občan Vlad. Novák ,č. 56 - rok 1953, Hubík z Kunovic.

Výsledky dobré na 80%. Veterinární službu vykonával velmi dobře Fabián Fornůsek.

Prádelny

Družstevní prádelny byly dvě po celý rok v činnosti. Poplatek za jedno praní od družstevníka činil 8 Kčs, od nedružstevníka 16 Kčs.

Obchod Jednota 54

Obchod Jednota 54 byla jediná prodejna spotřebního zboží v obci. V první polovině roku byla vedoucí prodejny Anna Dohnalová, u nichž byla prodejna umístněna na místě dříve již zrušeného tanečního sálu a v druhé polovině roku byla vedoucí prodejny Marie Stašková, která měla již k výpomoci učnici Marii Koníčkovou z Podolí. Další výpomocnou silou byla Emilie Menšíková.

Průměrná měsíční tržba v roce 1954 byla asi 110.000 Kč.

 

Ceny nejběžnějších potřeb byly tyto:
 

mouka krup.  1 kg 4.90
mouka polohrubá  1 kg 4,60
mouka hladká  1 kg 3,90
cukr krystal  1 kg 10,40
cukr kostky  1 kg 11,00
cukr mletý  1 kg 10,6
máslo výběrové  1 kg  50,-
máslo I  1 kg  42,-
máslo II  1 kg  37,20
máslo selské  1 kg  34,-
máslo Dánské  1 kg  35,-
margarin obyč.  1 kg  24,-
margarin 100%  1 kg  29,-
"Trk" se sádlem  1 kg  31,-
čokoláda hořká  1 kg  150,-
čokoláda hořká  1 kg  140,-
čokoláda sojová  1 kg  35,-
čokoláda nugát  1 kg  45,-
rum 1 l  54,90
kmínka 1 l  66,80
sladká curacao 1 l 66,20
okurky 1 l 7,60
sirup rumový 1 l 5,40
sirup citronový 1 l 6,40
ovoce 1 kg 6,-
pomeranče 1 kg 14,-
citrony 1 kg 12,-
zelí kyselé 1 kg 1,50
mrkev 1 kg 2,-
petržel 1 kg 3,60
cibule 1 kg 4,-
celer 1 kg 4,-
česnek 1 kg 15,80
cement 1 q 64,-
cihly 1 ks 0,50
lepenka 1 ks 54,-
 X 1 ks á 63,-
otoman 1 ks 620,-
sporák Favorit 1 ks 920,-
pračka 1 ks 1220,-
rádio 1 ks 630,-
 X   á 1490,-

 

Masna

Vedoucí prodejny Masny byla Anežka Havlíčková, č.21, která prodávala za tyto ceny:
 

 1 kg vepřového masa za 26,20 až 31,- Kč
1 kg hovězího masa za 18,40 až 27,- Kčs
1 kg telecího masa za 16,60 až 32,- Kč
1 kg uzenin za 23,- až 40,- Kč
1 kg sádla za 31,- až 40,- Kčs
1 kg slaniny za 36,- až 44,- Kč

 

Pekárna P32

Vedoucí pekárny P32 Popovice byl František Špíšek. Byla to pekárna u Potomáků v č. 39. Výroba a obrat pekárny za rok 1954 byl následující.
 

chléb obchodní 39.091 kg po 2,60 Kč 101.636,60 Kč
chléb selský 12.312 kg po 0,20 Kčs 2.462,40 Kč
pečivo vodové 24.711 ks po 0,30 Kčs 7.413,30 Kčs
pečivo tukové 15.012 ks po 0,35 Kčs 5.254,20 Kč
X obrat pekárny 116.766,50 Kčs

 

Počátkem roku vyráběl se chléb převážně z mouky pšeničné a režné (žitné), počátkem druhého pololetí byl vyráběn z 80% režné a 20% pšeničné. Tento chléb nebyl již tzv. slovenský, ale byl zdejším konzumentům více uzpůsobilý a proto šel lépe na odbyt. Pečivo vodové bylo více žádáno než tukové, zásadně však bělší a čerstvější. Zásobování moukou bylo vzorné, naopak zásobování mastnými výrobky bylo omezeno.

Pohostinství

Jednota-pohostinství měla 2 zaměstnance. Vedoucí Stašek Zdeněk pro prezenční vojenskou službu, byl zastupován až do měsíce října svou manželkou Annou, rozenou Snopkovou z Podolí. Průměrná tržba v létě kolem 50.000 Kčs, před měnou 180.000 Kčs, v zimě kolem 40.000 Kčs, před měnou 120.000 Kčs.

 

Ceny byly za:
 

1 l rumu 70,- Kč před měnou 600,- Kč
1 l kontušovky 80,- Kč 700,- Kčs
1 l koňaku 70,- Kč 600,- Kčs
1 l borovičky 70,- Kčs 600,- Kčs
1 l kmínky 70,- Kčs 600,- Kčs
1 l slivovice 80,- Kč 750,- Kčs
1 l piva 7% 1,40 Kč 4,- Kčs
1 l piva 10% 3,40 Kč 10,- Kčs
1 l piva 12% 4,40 Kčs X
1 sodovka 0,60 Kč 3,- Kčs
1 šťáva 2dcl 0,60 Kčs 3,- Kčs
1 l moštu 7,- Kč 42,- Kčs
víno desertní 17,- Kč 85,- Kčs
víno bílé hroznové III 23,- Kč 160,- Kčs
víno bílé hroznové II 26,- Kč 180,- Kčs
víno bílé hroznové I 31,- Kč 200,- Kčs
víno bílé hroznové I a 44,- Kčs X

 

Z lihovin největší poptávka a odbyt byl u rumu a borovičky. Zdejší pohostinství bylo zařazeno mezi nejlepší v okolí.

Politický rozbor obce

Obec má celkem 1180 obyvatel, kteří bydlí ve 289 domech. Z toho je 175 rodin dělnických a 117 rodin zemědělských. Členů KSČ je 220 osob, členů ČSL je 15 a zbytek jsou bezpartijní.

Z masových organizací to byl SVAZARM, který byl založen počátkem roku 1953 a až dosud dobře pracoval při budování socializmu na vesnici.

Činnost ČSM značně ochabla a to z důvodu, že svazáci z dělnických rodin jsou zaměstnáni většinou v závodech a v těchto jsou do práce ČSM zapojeni. Mládež z rodin zemědělských se do mládežnického hnutí nezapojuje. Místní odbočka SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) také nevyvíjí dostatečnou činnost. Sbor požární ochrany se zaměřuje na své odborné věci, avšak při budování socialismu na vesnici neprokázal žádné služby.

Rada žen při MNV dostatečně zajišťovala úkoly, které jí byly svěřeny, ale po politické linii se svého úkolu nezhostila.

Akční výbor NF (národní fronty) zpočátku pracoval dobře, ale při tvoření většinového družstva jeho činnost ochabla, protože někteří jeho odmítali pracovat. Spolupráce s KSČ i JZD byla dobrá. Obyvatelstvo staví se k dodržování socialistické zákonnosti jen z důvodů osobních a sobeckých, využívaje při tom vlastního prospěchu.

Lidová správa

Na základě výsledků voleb do národního výboru, byl vytvořen nový národní výbor tohoto složení:

Složení rady:

Junaštík Jan, předseda MNV, který obdržel ve svém obvodě 59% hlasů. Pochází z malozemědělské rodiny, povoláním tesař, organizován v KSČ od roku 1945 a v minulém roce byl členem rady.

Tichoň Antonín, tajemník MNV, ve volbách obdržel 70% hlasů z celkového počtu voličů svého obvodu. Pochází z dělnické rodiny, vyučen zedníkem, v KSČ od roku 1945 a již v minulém roce zastával funkci tajemníka MNV.

Vala Antonín, člen rady MNV, ve volbách obdržel 92% hlasů svého obvodu. Pochází z dělnické rodiny, povoláním zaměstnanec drah, t.č. důchodce, příslušník strany KSČ od roku 1945.

Zemek Vladimír, povoláním dělník, pochází z dělnické rodiny, bez politické příslušnosti, dosud zastával funkci ČSM a je jedním z nejmladších členů MNV. Byl zvolen % hlasů.(v kronice údaj chybí).

Štípská Rosalie, zaměstnána V JZD, v KSČ od roku 1946, pochází z dělnické rodiny, ve volbách obdržela 80% hlasů.

Další členové rady:

Myslík Jan, Malina František č.17, Tichoň Antonín č.7, Šnajdar Josef č.159, Novák Bohumil, Malina Antonín č.193, Švecová Anna č.37.

Volby

Volby do místních, okresních a krajských národních výboru se konaly 26. května 1954. Volbám předcházela agitační i organizační práce. Obec byla rozdělena na 12 obvodů, složky NF navrhly kandidáty. Je nutno připomenout, že dosud byli členové NV dosazováni dekretem a proto jejich práce byla tak důsledná. Nyní každý kandidát měl svůj volební obvod a rozdělení bylo následující
 

číslo vol. obvodu kandidát č.p. věk povolání
I. Vala Antonín 221 55 důchodce
II. Myslík Jan 253 55 dělník
III. Junaštík Jan 145 50 dělník
IV. Malina František 17 33 družstevník
V. Zemek Vladimír 172 25 dělník
VI. Foltýn František 82 33 zemědělec
VII. Tichoň Antonín 43 47 zedník
VIII. Švecová Anna 37 X družstevnice
IX. Šnajdar Josef 159 26 dělník
X. Junaštík Alois 244 54 dělník
XI. Malina Antonín 193 45 důchodce
XII. Štípská Rosalie 267 41 družstevnice

 

Pro každý volební obvod byla z členů obvodu utvořena čtyřčlenná volební obvodová komise, která měla za úkol navštěvovati ostatní voliče svého obvodu a informovati je o akčním plánu, o volbách apod. Tyto komise také organizovaly besedy voličů s kandidátem a byly nápomocny v den voleb. Agitační práce byla řízena z agitačního střediska, které vedli s. Hanáček Miroslav a Sopůšek Miroslav. Patronátní závod LET Kunovice se postaral o kulturní večery.

Den voleb

Volby řídila okrsková komise, kterou tvořili následující občané:

Tichoň Jan, č.65 - předseda

Stašek Jan, č. 4 - místopředseda

Štípská Milada, č.207 - tajemník

členové komise:

Hájek Karel, Novák František, Šimková Marie č. 119, Hanáčková Marie č.22.

V den voleb byla dobrá nálada a již před sedmou hodinou ráno přišli první voliči do vyzdobené volební místnosti. Pro kandidáty byla většina voličů, jen v VI. a X. volebním obvodě nedosáhli kandidáti nadpoloviční většiny hlasů a proto voličové těchto dvou volebních obvodů volili za 14 dní nové kandidáty. V VI. volebním obvodě byl zvolen zemědělec Antonín Tichoň č. 73 a v X. volebním obvodě byl zvolen Bohumil Novák povoláním rovněž zemědělec.

Přesto, že účast byla téměř 100%, odmítlo několik občanů voleb se zúčastnit.

Při vstupu do volební místnosti obdržel každý volič tři hlasovací lístky, mohl jíti za plentu a tam lístky si upraviti. Hlasovací lístky pro kandidáta do místního národního výboru byly se jménem kandidáta označeny jiným barevným páskem, než lístky pro volbu kandidáta do okresního národního výboru, nebo krajského národního výboru.

Kandidátem do okresního národního výboru za obec Popovice byl výkonný zemědělec, nyní člen JZD - Jan Malina, narozený 11.4.1892 v Podolí, bytem v Popovicích č. 214. Pochází ze zemědělské rodiny, je příslušníkem ČSL, byl předsedou JSČZ v Popovicích a členem pléna MNV.

Do krajského národního výboru za volební okrsek Hluk, ku kterému ještě patřily obec Podolí, Míkovice-Vésky a Popovice, zdejší občan Antonín Havlíček, narozený 19.5.1900 v Popovicích č. 29. Pochází z malorolnické rodiny, je příslušníkem ČSL a do veřejného dění se zapojil po roku 1948, kdy se stal členem národního výboru, od roku 1950 byl zemědělským referentem a náměstkem předsedy až do nyní uvedených voleb.

Oba jmenovaní kandidáti byli zvoleni a první je členem rady ONV v Uh. Hradišti, druhý je členem sociální komise KNV v Gottwaldově.

Výsledky voleb v ČSR

O výsledcích voleb do národních výborů vydala Ústřední volební komise tuto zprávu:

Z oprávněných voličů se zúčastnilo voleb do národního výboru 8 492.918 voličů,tj. 98,3%. Pro kandidáty hlasovalo 7 946.867 voličů, tj. 93,6%.

 

Výsledky podle jednotlivých stupňů národ. výborů:
 

X počet voličů počet hlasů  % počet hlasů pro %
KNV 8 638 378 8 492 918 98,3% 7 946 867 93,6%
ONV 8 598 240 8 447 933 98,3% 7 924 161 93,8%
MNV 7 355 961 7 233 033 98,3% 6 813 517 94,2%

 

 

X počet hlasů proti % neplatné hlasy %
KNV 516 075 6,0% 29 976 0,4%
ONV 496 844 5,9% 26 928 0,3%
MNV 392 606 5,4% 26 910 0,4%

 

Stálé komise

Po ustavení rady MNV byly zřízeny stálé komise a předsedou každé z nich byl další nově zvolený člen MNV. Tyto stálé komise jsou

zemědělská, předsedou Tichoň Antonín, č.73

technická, předsedou Myslík Jan

finanční, předsedou Šnajdar Josef

obchodní, předsedou Malina František, č.17

kulturní, předsedou Malina Antonín, č. 193

zdravotní, předsedou Švecová Anna.

 

Rozpočty MNV

Pro přehled a srovnání příjmů a vydání je uvedeno několik příjmů a vydání MNV:
 

rok příjem v Kč vydání v Kčs
1948 218 828 345 406
1949 160 469 546 271
1947 163 932 227 048
1946 198 568 202 288
1952 284 600 289 500
1953 622 000 622 000
1954 75 210 75 210

 

V roce 1954 byla dlážděna silnice u horního kříže a vyžádala si nákladu 1.860 Kčs a 824 brigádnických hodin.

Zásobování uhlím a elektřinou bylo dobré.

Během roku byly postaveny 4 rodinné domky.

Umístění MNV je po menší adaptaci úřední místnosti v minulém roce poněkud zlepšeno. Úřaduje se denně, tajemník ve dne, předseda večer.

 

obecniurad1

Budova MNV, na tomto místě později postavena prodejna Jednoty, dnes prodejna Jarmila

 

Výstavba: vodovod

Mimo vzpomenuté již úpravy silnice a postavených čtyř rodinných domků, byly započaty práce na zřízení vodovodu. Investorem je ONV a proinvestováno v roce 1954 bylo celkem 355.000,- Kčs. Použito bylo zemního bagru o výkonu 400 b. m. za 8 hodin a začalo se od trati Louky, kde budou čerpací studny a od silnice směrem ku "Kovárně" přes náves až k hostinci. Další práce ve směru ku kravínu byly konány ručně. Také místní občané se hlásili k výpomoci na tuto práci, nebyli však přijati.

Lesy

Místní občané pod vedením lesní správy ve Lhotce vysázeli ve výměře 2,30 ha lesa v Bukovině.

Sady

V trati Kúty ve výměře 1,80 ha byly vysázeny meruňky v rámci výsadby sadů za vedení ovocnářského instruktora, občana Jana Šilhavíka.

Doprava

Spojení s okresním městem je výhodné jak vlakem, tak i autobusem. Jízdné do Kunovic je 0,80 Kčs, do Uherského Hradiště 1,20 Kčs. Jízdné do Uh. Hradiště autobusem je za 3,- Kčs. Denně je spojení do Buchlovanu.

Rozhlas

Velmi prospěšný je veřejný rozhlas, není však plně využit k propagaci pokrokových myšlenek. Rozpočet částky na údržbu je nevyhovující, protože výdaje jsou až 200% vyšší než je rozpočtováno.

Telefon

Ve druhé polovině roku byl telefon přemístěn ze školy do hostince u Stašků. Poplatek za hovor do Uherského Hradiště je 1,- Kčs, do Kunovic 1,- Kčs.

Politika

Předsedou strany KSČ byl soudruh Jan Tichoň. Průměrná účast 30 členů na členských schůzích dokazuje nezájem o politickou práci a politický život a také na špatnou práci vedoucích stranických skupin. Stav členů k 31.1.1954 byl následující: členů - 133 osob, kandidátů - 4 osoby, z toho mužů - 75 osob, žen - 62 osoby.

Stav členů k 1.1.1955 byl tento: členů - 122 osob, kandidátů - 5 osob, vyškrtnuto - 11 členů, zemřeli - 2 členové, přibyli z kandid.- 3 členové.

Složky NF

Velkým nedostatkem výboru organizace byla malá starost o masové složky, které byly ponechány bez pomoci. Slabou činnost vyvíjel zvláště MAV, ČSM a SČSP. Aktivní složkou ve svém oboru byl ČSPO zásluhou velitele, jímž byl obětavý člen Haluza.

Z činnosti požárníků

V roce 1950 byla činnost slabá, protože stále byl pokažen stroj motorové stříkačky. Téhož roku byla vybudována vodní nádrž na 40 hl vody a zakoupen vrak auta za částku 95 000 Kčs staré měny. Až v roce 1953 byl přislíben nový stroj, když velitel František Haluza slíbil, že v roce 1954 postaví 2 družstva do soutěže. Za tímto účelem prodělal měsíční strojnický kurz ve Fryštáku. Po značné námaze a trpělivosti podařilo se mu postavit 4 družstva do soutěže s těmito výsledky:

Družstvo žáků získalo I. cenu v Hluku a III. cenu ve St. Městě

Družstvo dorostu - III. cenu ve St. Městě

Družstvo dorostenek - II. cenu v Kvasicích

Družstvo mužů získalo IV. místo v Uh. Hradišti.

Tak konečně v roce 1954 byl přidělen nový stroj DS16, čtyřválec, kompletně vybaven veškerým příslušenstvím v ceně 48.000 Kčs, který byl dne 29. srpna slavnostně předán předsedou MNV s. Janem Junaštíkem do užívání požárního sboru.

Toto předání bylo spojeno s oslavou 30.letého trvání požárního sboru. Na návsi byl proveden požární útok 4 družstvy a místní zasáhli s "pěnou". Po programu konala se lidová veselice v zahradě u Potomáků, za účasti pozvaného lidového vypravěče Jarky Černého.

Opět zásluhou velitele a pokladníka byl postaven po žních za vraty MNV sušák na hadice. Tento byl získán vlastní iniciativou za materiálního přispění pokladníka s. Antonína Vale.

Složení výboru ČSPO bylo toto:
 

Laga František předseda
Myslík Jan, Dědek Josef zástupci
Haluza František velitel
Vala Antonín pokladník
Kaňovský František jednatel
Malina František, č.17 výcvikový referent
Cikánek Josef organiz. referent
Paška Antonín prevent. ochrana
Kojetínský Alois kulturní a propag. referent

 

Výbor žen

Dne 11.října byl ženami zvolen výbor žen při MNV, který měl napomáhat plnit úkoly a usnesení rady MNV. Předsedkyní tohoto výboru byla zvolena s. Jiřina Juřicová.

DSO - výbor

Po návratu hráčů z vojny byl koncem roku opět po dvouletém přerušení ustaven nový výbor DSO (dobrovolná sportovní organizace), jejímž předsedou byl zvolen J. Měrka a jednatelem Janků Josef.

Volby do NS

V měsíci listopadu se konaly volby do Národního Shromáždění. Naše obec měla za kandidáta poslankyni Sukovou Andělu, profesorku jedenáctileté střední školy v Uh. Hradišti. Voleb se zúčastnilo 99,5% voličů a většina z nich volila veřejně.

Činnost OB

Osvětová beseda řídila kulturně osvětovou práci v obci za vedení Ant. Bureše. V rámci své činnosti zajistila 9 přednášek, 6 kulturních programů, 2 estrády a 1 výstavu knih. Do působnosti OB patří též činnost divadelního sboru, souboru lidových hudebníků, knihovny, kina a místního rozhlasu.

Divadlo

Zprávu pro zápis do kroniky o počátcích osvětové činnosti v Popovicích připravil pekařský mistr František Špíšek, v které se uvádí, jak ochotnické divadlo již před první světovou válkou bylo základem osvětové práce v obci.Ve svém příspěvku napsal:

První ochotnické divadlo bylo sehráno v roce 1912 pod názvem. "Sedlák Trnka", neboli "Král v šatlavě". Primitivní předvedení této hry bylo na pódiu zhotoveném z prázdných sudů od piva a toto se také na počátku hry prolomilo. Kulisy byly závěsové, pohyblivé a opona ze zeleného plátna. Tuto činnost zavedl učitel Brychta s Aloisem Bečicou. sedláckým synkem, který vedl také obchůdek v čísle 18, vedle obchodnice Hrabalové v č. 38 a žida Pressla. Učitel Brychta spolu s učitelem Zakopalem (oba pocházeli z Hané) cvičili také s tehdejší mládeží, odrostlé škole, Českou besedu.

 

Herci tohoto předválečného ochotnického divadelního spolu byli:
 

Foltýn Jan in memoriam
Vlachynská Barbora in memoriam
Juřicová Marie ve Vídni
Bečica Alois 18
Vaněk Jan 22
Laga František 90

 

V roce1917 začala divadelní čínnost po 5ti leté přestávce za vedení Františka Špíška(č. 32) jako 23 letého pekařského mistra v Popovicích spolu s Karlem Veselým, synem poslance z Nivnice, který se ve 12ti letém věku přistěhoval s matkou a sestrou na popovskou faru. Bylo to v roce 1913 a tento o 9 let mladší student z měšťanky, vyhledal u mne, Františka Špíška, kamarádství za účelem osvětové práce, tj. národních oslav a divadel. Již v září 1917 sehráli jsme divadelní hru "Potkalo je štěstí", v roce 1918 "Mlynář a jeho dítě", v roce 1919 "Čert a káča". Mimo to sehrál "Dorost" další hry jako "Pražské švadlenky, Šťastní otcové, Revírník Anton a jiné". Divadelní činnost se pak dále rozvíjela na hasiče, spolek "Orla" a křesťanských žen a zakotvila opět v učitelském sboru.

Již v roce 1919 mělo své vlastní razítko s nápisem: "Ochotnické divadlo v Popovicích", kterým ověřovalo své listiny. Ochotnické divadlo spolu s občany uspořádalo 28. října 1918 pěkný lampiónový průvod. Od roku 1920 bylo sehráno několik desítek her za režie Františka Špíška, z nich se uvádí:
 

 Stroupežnický Naši furianti
Únanov Bílá cikánka
Šamberk Blázinec v 1. poschodí
Oliva Pojď na mé srdce
Turnovský Staří blázni
Fořt Tulácká krev
Trocnovský Krajánku vrať se
Cimler Statek našeho Franty
Bárta Bouřliváci naší vesnice
Socha Krajánkova nevěsta
Balák Mlynář a jeho dítě (po druhé)
Štolba Staré hříchy

 

opereta : Chudý písničkář a jiné.

Za režie Františka Nováka byly sehrány další hry, některé z nich v přírodě na zahradě u Potomáků, např. Madlenka z kovárny, Svatý Kopeček, Lešetínský kovář a jiné.

Roku 1944 ujímá se opět vedení učitel Josef Glac a do roku 1948 byly sehrány tyto hry
 

4.,5. a 11. III. veselohra Nevěsta dle receptu
9. a 10. IV. 1944 opereta Líbání se zakazuje
27. a 28.IV.1944 opereta Já jsem švec
X X Pro rodné lány
X X Seděla pod borovičkou
23. a 24. a30.III.1946 hra Národ pod křížem
1. a2. II. 1947 opereta Hospůdka u Markyty
15. a 16. III. 1947 veselohra Dědek pod pantoflem
13. IV. 1947 (2x) opereta Okolo rybníka
7.III. 1948 hra Partyzánka Věra

 

Po zřízení kina v obci v roce 1949 divadelní činnost ustala a v roce 1954 za vedení Antonína Bureše opět zahájili činnost Jiráskovou "Vojnarkou". Dne 19.3. sehráli mladí herci z ČSM hru: "Svatba s delegátkou"a 16.5. sehráli "staří" herci další hru "Třetí zvonění". Tito připravili svým vděčným návštěvníkům na závěr roku na místní poměry velmi náročnou Jiráskovu "Lucernu". Hra měla zdařilý průběh, byla hojně navštívena a odměněna zasloužilým potleskem. Tento úspěch bude pobídkou všem snaživým hercům-ochotníkům do další práce v roce 1955.

 

1941_div_hra

 

Kino

V roce 1954 bylo promítáno 63 celovečerních filmů při 109 představeních. Z toho počtu bylo promítáno 26 filmů produkce české, 25 filmů produkce sovětské, 5 filmů produkce francouzské, 3 filmy produkce NDR a po jednom filmu byly zastoupeny tyto státy: Čína, Švýcarsko, Švédsko, Rakousko. Návštěvníků bylo celkem 8 561 osob, z toho filmů SSSR shlédnuto 2 786 osob. Vstupné bylo 2 Kčs a 1 Kčs, na dvojfilm příplatek 1 Kčs. Pro děti byly promítány 4 filmy po 60 hal. a navštívilo je 247 dětí.

Hudba

Soubor lidových hudebníků OB má 19 členů. Vedoucím je Antonín Kryštof. Za rok 1954 účinkoval soubor na 20ti produkcích, z toho byly dvě brigády předvolební, jedna při Měsíci československo-sovětského přátelství. Soubor se též zúčastnil 1. máje v Uh. Hradišti a soutěže lidových hudebníků tamtéž. Ze zábav se odvedlo 1% příjmů do Hudební artistické ústředny v Praze, celkem 225 Kčs. Vedoucí souboru Kryštof Antonín se zúčastnil 5ti schůzí jako člen okresního poradního sboru v Uh. Hradišti a jedné schůze krajského poradního sboru v Gottwaldově.

Během roku bylo provedeno 50 zkoušek pro dechovou hudbu a 10 zkoušek pro smyčcovou hudbu. Soubor se také zúčastňuje průvodů a slavností církevních.

Kázeň a kvalifikace členů souboru je průměrná. Na návrh vedoucího souboru bude založena 12ti členná hudba dechová z řad mládeže. Teoretické školení mladých provedl již vedoucí souboru. Celková jejich kvalifikace teoretických znalostí o hudbě je dobrá až výborná. Potíže jsou s opatřováním starším nástrojů pro nastávající mladé hudebníky. Jako novum se uvádí, že soubor hodlá založit vlastní kroniku.

Knihovna

V jarních období byl knihovníkem učitel Zdenek Hába, po jeho odchodu nově nastoupivší učitelka Ludmila Štefanová. Čtenářů bylo celkem 120 osob, z toho 95 dospělých a 25 mládeže. Půjčeno celkem 295 knih krásné literatury a 70 knih pro mládež.

Škola

Již na počátku roku nastává osobní změna v učitelském sboru, když od 1. ledna 1954 byl přidělen na zdejší trojtřídní národní školu učitel Zdenek Hába, bytem ve Starém Městě, kam denně dojížděl. Jmenovaný byl přidělen na uvolněné místo po uč. Zdence Jančaříkové, provdané Lukšíkové.

Od 1. září nastupuje na uvolněné místo po uč. Zdenku Hábovi, který si podal žádost o propuštění ze školních služeb, nová učitelka Ludmila Štefanová, absolventka pedagogické školy v Brně. Narodila se v Brumovicích u Hustopeče a pochází z učitelské rodiny.

 

Celkový počet žáků byl 102 a z toho:
 

I. tř.- 1. post. ročník 24 žáků vyučovala Marie Dvořanová
II. tř. - 2. a 3. post. roč. 41 žáků vyučoval Jan Dvořan
III. tř. - 4. a 5. post. roč. 38 žáků vyučoval Zdenek Hába

 

Od 1 září byl počet žáků 112 a z toho:

 

I. tř. - 1. post. roč. 23 žáků vyučovala Marie Dvořanová
II. tř. - 2. a 3. post. roč. 44 žáků vyučovala Ludm. Štefanová
III. tř. - 4. a 5. post. roč 45 žáků vyučoval Jan Dvořan

 

Docházka byla 96,8%.

Činnost sdružení rodičů a přátel školy byla pravidelná, účast rodičů oproti předcházejícím dvěma letům se poněkud zlepšila. Předsedou zůstal Antonín Slunečko.

Dne 18. června byl uspořádán v zahradě u potomáků Mezinárodní den dětí a pěkným programem.

Dne 24. a 25. června byl vykonán školní výlet a navštíven zámek ve Slavkově, Mohyla u Slavkova, Brno - přehrada, Blansko - Macocha - jeskyně. Zájezdu se zúčastnilo 74 dětí, 2 učitelé a 5 dospělých z řad rodičů jako průvodci.

Dne 1. prosince navštívil školu okresní školní inspektor. Pro zhoršený stav budovy byla generální oprava levé části povolena na rok 1955 a tato vyžádala si celkového stavebního nákladu 85.269,52 Kčs.

Zdravotnictví

Péče o zdraví člověka se stále zvyšuje. Maminky s malými dětmi navštěvují poradnu v Podolí. Porodní asistentka je Marie Bahulíková a lékařem pro místní obec Mudr. Bakala, který ordinuje v Kunovicích a denně navštěvuje mimo jiné i obec Popovice. Provádí očkování proti záškrtu, TBC a neštovicím, ošetřuje nemocné a vážnější případy onemocnění odesílá do nemocnice v Uh. Hradišti, která je vybavena pro dopravu těchto nemocných sanitními auty. Ošetření chrupu se provádí v zubní ambulanci v Uh. Hradišti a připravuje se zřízení pobočky v Kunovicích pro přilehlé obce. Veškeré léčení pro osoby v zaměstnaneckém poměru je bezplatné. Takových osob na vesnici je většina a stále jich přibývá. V obci je několik lidových zdravotníků, kteří rádi a ochotně poskytnou potřebnou první pomoc. Takovými jsou Rozalie Hájková a Václav Fornůsek.

Nedostatkem zdravotní komise MNV je, že se nepodařilo dosud zajistiti místo pro zdravotní středisko a rovněž tak uspořádati zdravotnický kurz "První pomoci".

Pohyb obyvatelstva

V roce 1954 narodilo se 37 dětí, z toho 19 chlapců a 18 děvčat. Dvě děti byly nemanželské. Sezdáno bylo 15 dvojic.

V tomtéž roce zemřelo 15 osob, z toho 6 mužů a 9 žen. Přírustek je 22 osob. Zemřely většinou osoby přestárlé a to 5 osob, které měly již přes 80 roků a 5 osob, které měly již 70 let.

Nejstarší Ondrušková Barbora, důchodkyně, vdova po rolníku, zemřela 4 února a měla 86 let a 2 měsíce. Cabák František, bývalý obecní pastýř, zemřel 9. února a měl 83 let , 4 měsíce a 19 dní. Dne 19. února zemřel Hrabal František, rolník a kupec, č.38 - ve stáří 84 let. Z dětí do 15 let nezemřel nikdo.

Dne 24. března náhle zemřel průkopník socialismu na vesnici, zakladatel Jednotného zemědělského družstva a jeho první předseda, soudruh František Žák, ve stáří 41 let. Pohřbu se zúčastnili zástupci z okresu, okolních JZD i zástupci z kraje. Mezi jinými se rozloučil se zesnulým vedoucí tajemník okresního výboru KSČ, soudruh Popelka.
 

pohreb_J_ZAK

Pohřeb Františka Žáka

 

Pošta

Poštovní styk vykonává již 15 let poštovní zaměstnanec Antonín Němčický, rodák z Kunovic. Tento přináší důchod každý měsíc 176 důchodcům v obci. Od 250 majitelů rádia vybírá opět každého čtvrtého roku rozhlasový poplatek 15 Kčs.

Lidová tvořivost

Znalcem a zároveň lidovým výrobcem krojů, výslužek a syrců je místní rodák Štěpán Potomák, pekařský mistr v čísle 39, který také vlastní sbírku krojů.

Zhodnocení

Náboženské poměry v obci, rodinný život a morálka obyvatelstva byly bez podstatné změny. Většina občanů je náboženství římsko-katolického a většina školní mládeže navštěvuje ve škole nepovinné náboženství.

Situace bytová je špatná pro nedostatek bytů. Z tohoto důvodu nepodařilo se MNV získat ani byt pro lékaře a ordinaci. Nájemné z bytů činí průměrně 70 Kčs měsíčně.

Změny v zaměstnání se projevily odchodem pracovních sil ze zemědělství do průmyslu.

O veřejně politickou práci se projevoval malý zájem, zato hojně byly navštěvovány divadelní hry a taneční zábavy. Osvětová beseda takto z vlastních příjmů a na svůj náklad vybudovala přístavbu při kulturním domě.

Prohlédnuto a schváleno: Malina Antonín, Bureš Antonín