Obsah

ROK 1956

 

Počátek II. pětiletky

Je to první rok II. pětiletky. Plány a úkoly tohoto období do roku 1960 včetně jsou smělé a po jejich splnění má býti ukončena výstavba socializmu i na menších vesnicích. Splnění tohoto pětiletého plánu lze očekávat, bude-li zachován mír ve světě, jak o to mírové hnutí všeobecně usiluje.

Mrazová kalamita

Od roku 1929 nebyla v našem kraji tak urputná zima jako tohoto roku. Přišla dost pozdě, skoro až nečekaně a tím byla také víc protivná.

Měsíc leden byl poměrně teplý, někdy až hodně teplý, ale únor to nejen nahradil, ale daleko a daleko předčil. První vlna mrazů přišla kolem Hromnic 2. února. Dvacetistupňové mrazy vystřídala obleva kolem 7. února. A pak to nastalo znovu a každého rána byly zaznamenány větší a silnější mrazy. Pak v naší obci byl zaznamenán 17. února mráz -30°C.

Následky mrazové kalamity

Z rozhlasových zpráv jsme se dovídali, že na okrese Tábor v Čechách bylo naměřeno -35°C. Nebylo tedy divu, když hospodáři projevovali obavy o stav ozimů a později také o stav ovocných stromů a vinic. Jak se později ukázalo, byly tyto obavy oprávněné. Zatím co v roce 1929 při podobné mrazové kalamitě bylo dostatek a místy i mnoho sněhu, tohoto roku bylo sněhu málo a většinou netvořil na polích souvislou sněhovou pokrývku. Právě na těchto obnažených polích odnesly to hlavně ozimy a pšenice, které vymrzly. Ještě horší je to s ovocným stromovím a vinohrady.

I státnímu hospodářství přinesla mrazová kalamita škody nemalé. Vlakové soupravy jezdily nepravidelně a s mnohahodinovým zpožděním. Některé soupravy byly dokonce vyřazeny, protože na rozmrazování strojového a jiného zařízení bylo spotřebováno veliké množství paliva, kterého se začal projevovat nedostatek. V domácnostech to nebylo nikterak lepší se zásobami paliv a tu nastalo shánění a dokupování nyní tak potřebných paliv.

Jarní práce

Zima byla dlouhá a tím se příchod jara opozdil, bylo chladno. Se setím jařin bylo započato až začátkem dubna. Okopaniny byly sety a sázeny až koncem dubna a začátkem května. Vymrzlé pšenice byly zčásti zaorávány a zčásti podsévány ječmenem.

Žně

Počátek žní byl opožděn. Počasí bylo příznivé, ale obilí špatně dozrávalo. Různé podsévání ozimin se projevovalo nestejným dozráváním. Také zaplevelení přispělo ke zdržení hladkého průběhu žní. Dle toho i výnosy byly rozdílné. U ozimin podprůměrné, u jařin průměrné a místy nadprůměrné.Pro zdárný průběh žní přispěl žňový plán, smlouva STS s JZD, organizace práce v JZD a žňový útulek pro děti předškolního věku.

Činnost OB

Kulturně výchovnou práci v obci koordinovala rada OB. Činnost sama byla zaměřena ponejvíce na přednášky, oslavy , divadla a řízení zábavných podniků.

Přednášky byly průměrně navštěvovány obzvláště zdravotní a pedagogické, slabší účast měly zemědělské. Nejzdařilejší byla přednáška Františka Fornůska z Kunovic na téma: O živočišné výrobě.

Z oslav byla nejlepší oslava MDŽ při účasti více než 300 přítomných.

Z divadelní činnosti je nutno zmínit se o souboru LET Kunovice, který v rámci patronátní smlouvy s místní JZD sehrál pro místní občany 2 hry a to : Poslední muž a Naši paličáci.

Vesnické divadlo z Prahy předvedlo hru: Vdaná nevěsta a pro mládež hru s maňásky : Co se v lese seběhlo.

Pro obveselení připravil Sokol veselé pásmo za účasti s. Galušky z Ostrožské Nové Vsi a OB pozvala Vášu Tomse s estrádou: Vezeme Vám smích.

Činnost školy

Po stránce kulturní dosáhla škola několika pěkných úspěchů, zvláště při oslavě MDŽ, při žákovském divadle: Zlatá nit a při místní spartakiádě. Žáci navštěvovali měsíčně školní film, provedli kulturní program k oslavě VŘSR, provedli štafetu, lampiónový průvod, školní výlet, pracovali v zájmových kroužcích, většina provedla slib pionýrů apod.

Zaměstnanci školy

Po mnoha letech dochází opět ku zřízení 4 třídní školy a také k otevření nové učebny. Tato změna od 1. září občany příjemně překvapila, tak jako vybavení učeben, nové šatny i kabinetu, tak i dvě nové, mladé učitelské síly: Gabriela Opluštilová a Bohumil Krys.

Od 1. listopadu nastala změna v uklizečce. Za dosavadní Marii Pražanovou, která pro stáří odešla na zasloužený odpočinek, byla ustanovena s. Růžena Juřicová.

Výstavba

V roce1956 byla provedena kostková silnice ku kulturnímu domu, na které bylo odpracováno občany celkem 5937 brigádnických hodin. Odborná práce byla placena.
 

kronika_uprava1956

 

V tomto roce byly dány naší obci dvě stavební jednotky, které byly přiděleny Karlu Zbořilovi a Františku Juřičkovi. Žádostí však bylo více, těmto však byla stavba povolena bez nároků na příděl stavebního materiálu.

Důležitou akcí bylo provedení rekonstrukce elektrické sítě v celé obci. Dřevěné sloupy byly většinou odstraněny a všude byly dány nové přípojky. Každý dům má vlastní skříňku s pojistkami.

Také hlavní potrubí vodovodu až ke kravínu je dokončeno a kravín dostatečně zásoben užitkovou vodou.

Na hřbitově dokončena úprava, vysázeno 20 keřů jalovce, 20 keřů chvojek a ve farské zahradě vykopána 7m hluboká studna nákladem farního úřadu.

JZD

Místní JZD hospodařilo na 156 ha zemědělské půdy za předsednictví Jana Tichoně, účetního Františka Pavelky, hospodáře Jana Maliny č. 214, ved. rostlinné výroby Jana Šimka, ved. živočišné výroby Františka Kaluži a ved. stavební skupiny Antonína Hájka. V rostlinné výrobě byly družstevnice ve dvou skupinách a skupinářkami byly Ludmila Junaštíková a Ludmila Tichoňová. Činnost skupin a jejich organizace práce byla dobrá.

Pracovní jednotka byla 19,-Kčs mimo naturálie.

Podzimní práce - sklizeň úrody

Počasí v posledním čtvrtletí bylo příznivé, bez sněhu a při slabších mrazících se dalo pracovat stále na polích. Jen v říjnu bylo několik mrazů až -10°C a tyto poškodily jak cukrovku, tak zvláště zelí JZD, které se v ten čas sklízelo. Sklizeň cukrovky byla dobrá jako u obilovin. Úroda ovoce všeho druhu byla dobrá, mrazy byly nejvíce postiženy ořechy.

Životní úroveň lidu

Zda-li stoupá či klesá životní úroveň, je možno pozorovat při nákupech. Tak např. celoroční plán místní Jednoty byl 1 342.000 Kčs, celoroční obrat činil 1 380 000 Kčs.

Z toho jen potraviny činily 80% a průmyslové zboží zbývajících 20%.Zájem o průmyslové zboží byl 5x větší než příděl, který pro nedostatek tohoto zboží byl místní Jednotě přidělen. Takto mohlo býti spotřebitelů prodáno:
 

 

 praček  6 ks  po 1.400 Kčs
 rádia  8 ks  po 1.200 Kčs
 televizor  1 ks  po 2.900 Kčs
 el. sporák  3 ks  po 2.800 Kčs
 el. trouba  4 ks  po 1.040 Kčs
 šrotovník  1 ks  po 2.100 Kčs
 lednička  1 ks  po 2.000,- Kčs
 šicí stroje  4 ks  po 2.100 Kčs

 

Na zvýšení tržby měly značný vliv události v sousedním Maďarsku v měsíci říjnu, které i v naší obci se v prvé řadě projevily nákupní panikou všeho druhu potravin a některého zboží, zejména cukr, mýdlo, mouka, sůl. Tak mohlo býti prodáno 500 q mouky, 300 q cukru, 1650 l lihovin a vína.

Film

Po několika letech své kulturní výchovné a zábavné působnosti, dobylo si místní kino za dobrého vedení s. Antonína Bureše jedno z prvních míst osvětové práce v obci. Za rok 1956 bylo promítnuto 58 normálních, 19 pro mládež a 6 školních filmových představení. Plán návštěvnosti byl 14 000 osob, skutečnost 16 101 osob, plán tržby byl 28.000 Kčs, skutečnost 31.394 Kčs. Jen z tohoto malého přehledu je vidno, že hospodaření je dobré, občané mají možnost jít do kina a v mnoha rodinách pravidelná návštěva filmu je pěknou tradicí.

Pohyb obyvatelstva

Za rok 1956 bylo uzavřeno 8 sňatků, narodilo se 25 dětí, z toho 13 chlapců a zemřelo celkem 12 osob, z toho 6 mužů. Tím počet obyvatel se zvýšil o 13 lidí. Mezi zemřelými je i kostelník František Ondráš po 6ti leté službě, po něm ustanoven František Koníček č. 14.

Zapsal: Jan Dvořan

Schváleno a podepsáno. Tichoň Antonín