Obsah

ROK 1957

 

Rok volební

Letošní volby do národních výborů se konaly opět po třech letech za poněkud jiné situace. Kandidáti byli vybráni tak, aby byli zárukou na správném řízení národního hospodářství. Za každým kandidátem stojí některá organizace, která ho navrhuje, voliči na předvolebních shromážděních se měli možnost vyjádřiti.

Jednou ze změn je také vyšší počet kandidátů. Místo dřívějších 12 obvodů je nyní 18 kandidátů. Je třeba poznamenat, že obvody převážně ze zemědělských rodin nedovedly si z řad zemědělců navrhnouti kandidáta, protože zemědělci nechtěli a také nekandidovali. Do těchto obvodů byli pak navrženi občané, kteří kandidaturu přijali. Tak v neděli 19. května byly vykonány volby a všech 18 kandidátů bylo zvoleno a stali se tak členy nového národního výboru.

 

Přehled kandidátů:

Kandidáti dle volebních obvodů:
 

 

 vol. obvod  kandidát  č.p.  povolání  stáří (let) 
 I.  Antonín Vala  253  důchodce  62
 II.  Jan Myslík    dělník  58
 III.  Rozálie Štípská    člen JZD  43
 IV.  Jar. Vlachynský    dělník  48
 V.  Štěp. Havlíček    dělník  35
 VI.  M. Fornůsková  19  v domácnosti  39
 VII.  Jan Junaštík    tesař  53
 VIII.  Frant. Juřička    dělník  29
 IX.  Ant. Knot    rolník  39
 X.  Jiří Omelka    člen JZD  57
 XI.  Jan Vlčnovský    dělník  57
 XII.  Anna Švecová    člen JZD  39
 XIII.  Ant. Tichoň  43  taj. MNV  50
 XIV.  Ant. Malina  193  důchodce  48
 XV.  Jan Miklenda    stát. zaměstnanec  36
 XVI.  Josef Šnajdara    dělník  29
 XVII.  Frant. Stašek    dělník  39
 XVIII.  Frant. Rybnikář    automechanik  28

 

 

Do okresního národního výboru v Uh. Hradišti byl zvolen kandidát Antonín Havlíček č.29 a do krajského národního výboru v Gottwaldově byl zvolen kandidát Kašpara z Hluku.

Rada MNV

Do rady MNV byli zvoleni tito soudruzi: Vlčnovský Jan, Miklenda Jan, Tichoň Antonín, Vala Antonín, Rybnikář František a Štípská Rozálie.

Předsedou se stal Vlčnovský Jan, náměstkem Miklenda Jan a tajemníkem zůstává Tichoň Antonín. Třetího dne po volbě utrpěl předseda MNV s. Vlčnovský těžký úraz při srážce motocyklu s autem v Míkovicích, když jel na vlastním motocyklu časně ráno do zaměstnání. Jelikož zranění bylo velmi vážné a vyžádalo si delší dobu k vyléčení, zastupoval ho náměstek, který po sedmi měsících byl zvolen za předsedu MNV a rezignovaný předseda se stal jeho náměstkem. Při této příležitosti byl odvolán z rady její člen Rybnikář František a za něho zvolen do rady Antonín Malina č.193.

Jedním z hlavních úkolů MNV je splnit své volební programové plány.

Socializace vesnice

K 31.12.1957 byla výměra společně obhospodařované zemědělské půdy celkem 195 ha. Počet zemědělských závodů sdružených v JZD byl 62, z toho:

11 do výměry 0,50 ha

28 do výměry 2 ha

19 do výměry 5 ha

4 do výměry 10 ha

Stáří pracovníků v JZD bylo následující:
 

 

 do 45 let  celkem 17 členů
 do 60 let  celkem 28 členů
 nad 60 let  celkem 14 členů

 

 

Odměna na PJ byla 19 Kčs a naturálie v hodnotě 4,85 Kčs (1 kg chleb. obilí, 1 kg krm. obilí). Pracovních jednotek, na které byly rozděleny naturálie bylo 17. 464 z toho: v rostlinné výrobě 7.819, v živočišné výrobě 6.843, zbytek na stavby a údržbu budov, ošetřování koní apod.

Hrubá zemědělská produkce byla 921.542 Kčs. Přidružená výroba, práce a služby 150.515 Kčs. Přírůstky investic vlastní prací 192.265 Kčs. Celková produkce činila v JZD 1 274.612 Kčs.

Výroba

Průměrný stav krav byl 46 kusů. Průměrná roční dojivost byla 2316 l mléka. Výroba masa hovězího byla 9 615 kg, masa vepřového 15 429 kg. Průměrný stav slepic byl 194 kusů, snůška 58 kusů vajec.

Výstavba

Pro zvýšení výroby masa vepřového byl vybudován vepřín na 300 kusů a v druhé polovině roku se započalo budovat a zařizovat zahradnictví.

Úpadkové hospodářství

Socializace vesnice je přechod od malovýroby k družstevní velkovýrobě. Požadavky kladené na zemědělství nesplnila tohoto roku některá hospodářství a byla prohlášena za úpadková. Družstevní rodina byla opět rozšířena o příslušníky těchto rodin: Hrabal František č.38, Potomák František č. 84, Malina Antonín č.154, Laga Jan č.40.

Jsou úspěchy, jsou však i nedostatky, které nelze odstranit přes noc. Náprava je v rukou zemědělců i družstevníků. Lze očekávat, že většina zemědělců v příštím roce se rozhodne pro družstevní velkovýrobu.

Životní úroveň obyvatelstva

Rok 1957 se projevil v místní prodejně Jednota zvýšenou koupěchtivostí. Plán maloobchodního obratu byl prodejně stanoven dílčími rozpisy na jednotlivá čtvrtletí a celkem byl stanoven na celý rok částkou 1 512.000 Kčs. Skutečná tržba však dosáhla částky celkem 1 608.000 Kčs, takže plán byl splněn na 106%.

Z čeho se skládá tato tržba?

Přes polovinu částky (800.000 Kčs) bylo utrženo za potraviny a to hlavně za mouku (z 80% mouka hrubá), cukr , umělé tuky, chléb, pečivo, mléko, máslo a jiné mlékárenské výrobky (průměr 100 l mléka denně). Zbytek nezbytných potravin tvořily luštěniny, ovocné výrobky, těstoviny, cukrovinky, sůl, koloniální zboží. Značné procento tržby za potraviny tvořily lihoviny a víno, což pomohlo plnit plán, ale bylo častou příčinou domácích nesvárů v rodinách.

Z průmyslového zboží největší procento zabírá tržba za mýdlo a mycí prášky, různé nádobí a kuchyňské potřeby, hospodářské nářadí, školní potřeby, elektrické spotřebiče (rádia, el. pračky, vysavače, ledničky, el. trouby a sporáky, kamna), nábytek (kompletní ložnice, kuchyně i jednotlivé části obývacích pokojů, křesla, otomany). V celku se dá říci, že koupěchtivost pracujících vzrostla proti minulým letům a to směrem na spotřebu základních potravin. V nepotravinách vzrostla poptávka po el. spotřebičích usnadňujících kuchyňské a domácí práce a konečně se jeví snaha o lepší bytovou kulturu.

Z toho je patrno, že životní úroveň občanů stále vzrůstá. Možno pozorovat, že se na prodejně prodává mnoho věcí, pro které museli občané dříve zajíždět do města. O splnění plánu a uspokojení občanů spotřebitelů se zasloužila vedoucí prodejny Anna Dohnalová a prodávající Marie Suchánková, obě rodem z Popovic.

Členská základna družstva Jednoty se rozšířila téměř o 50 členů.

Výstavba obce

MNV za předsednictví s. Jana Miklendy začal pracovat pružněji a jeho zásluhou bylo, že byly upraveny cesty i silnice ve směru Havale. Zvláště povděčni byli občané, dojíždějící denně vlakem do zaměstnání, že byl konečně a pořádně upraven chodník v kopci k nádraží. I prodloužené zábradlí zlepšilo vzhled a je praktické.

Přesto, že stavební materiál se projevil naprostým nedostatkem a je po něm nebývalá poptávka (cement, cihly, zárubně, dveře, okna apod.), mnoho se podniká. Některé stavby se dokončují, jiné si zajišťují materiál předem. Letos obdržel stavební jednotku Švec František.

Vodovodní přípojky dávány ještě nebyly, protože není zřízena filtrační stanice.

V únoru převzal správu hřbitova MNV a vedením byl pověřen člen rady s. Antonín Vala.

Osvětová činnost

Kulturní a osvětová činnost v obci byla koordinována radou OB, jejímiž členy byli soudruzi:

Antonín Bureš, předseda OB a vedoucí kina,

Jan Dvořan, tajemník OB, ředitel školy a kronikář

František Stašek, škol. a kulturní referent MNV

Antonín Malina, člen rady MNV

Antonín Juřica, pokladník OB

František Štípský, knihovník

Jaroslav Hájek, vedoucí div. souboru

Celkem bylo vykonáno 36 osvětových podniků při návštěvnosti více než 4 a půl tisíce osob. Mimo to má svou již několikaletou tradici místní kino, které promítá filmy vždy v sobotu a neděli večer, v letním období též ve středu večer, pro mládež v neděli odpoledne.

Zvláštností bylo založení národopisného souboru písní a tanců za vedení Dr. Miroslava Dohnala. Soubor se zúčastnil okresní STM v Uh. Hradišti a krajské STM v Gottwaldově. Ze zájezdů nutno se zmínit o úspěšném zájezdu v Českém Těšíně a jeho vystoupení s polskými soubory. Místní lidový hudební soubor za vedení kapelníka Ant. Kryštofa čestně spolupracoval a patří mu dík!
 

AA_soubor_Dohnal

Národopisný soubor písní a tanců za vedení Dr. M. Dohnala

 

Škola

V první polovině roku byla nejzdařilejší a též nejvíce navštívena oslava MDŽ a MDD. Též tradiční Den mládeže a v únoru krojový ples SRPŠ vyzněl příznivě i po finanční stránce hrubým ziskem přes 7.000 Kčs, takže nebylo již potíží se zakoupením televizoru. V závěru školního roku navštívili žáci muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě a vykonali školní výlet Gottwaldov-Lešná-Luhačovice. Ve výroční den Osvobození byl vykonán lampiónový průvod. Během prázdnin nastala změna v učitelském sboru. Po přeloženém učiteli Boh. Krysovi byl přidělen na školu sympatický Boh. Galásek z Gottwaldova, kandidát. Po dvou měsících nastoupil prezenční vojenskou službu a na jeho místo byla přidělena s. Ludmila Škrabánková z 8leté střední školy v Kostolné na Slovensku. Jmenovaná dojíždí denně do Luhačovic, rovněž tak s. Opluštilová do Veselí nad Moravou.

V závěru toku zdařile oslavila škola spolu s veřejností 40. výročí VŘSR, uspořádala výstavu knih a provedla akci : Děda Mráz.

Události

Jednou z významných událostí, která měla ohlas u všech našich občanů i v té nejmenší osadě, byla smrt našeho druhého dělnického prezidenta, soudruha Antonína Zápotockého. Zemřel ve věku 73 let dne 13. listopadu 1957.

Druhou avšak radostnou událostí bylo zvolení soudruha Antonína Novotného prezidentem republiky Československé.

Vítězství vědy

Koncem srpna 1957 byly úspěšně provedeny zkoušky s několikastupňovou balistickou střelou. První veliký krok na cestě do vesmíru byl učiněn. A toto vítězství patří sovětské vědě. Dne 4. října 1957 byla vypuštěna první umělá družice Země. Celý svět je vzrušen!

O měsíc později letí do vysokých vrstev atmosféry druhá sovětská družice. Váží půl tuny a nese s sebou živého tvora - sibiřského psíka Lajku! Svět je udiven! Vývoj jde rychle dál!

Počasí, úroda, sklizeň

Po zasetí a zasazení brambor nastalo katastrofální sucho, které ohrožovalo obilí i okopaniny. Koncem června a v měsíci červenci nastaly deště a všechny plodiny se zlepšovaly. Žně se zpozdily a na začátku byly v dešti a obilí porostlo. Konec žní byl příznivý a celá úroda v pohodě sklizena a obilí vymláceno. Úroda cukrovky byla nadprůměrná.

Ovoce

Ovoce jadernatého byla velmi slabá úroda, zatím u peckovitých zvláště u švestek byly větve tak zatíženy, že se lámaly.

Vinice

Vinice také přinesly pěknou úrodu, ale deštivé a studené září způsobilo slabou zralost a tím i jakost.

Pohyb obyvatelstva

V roce 1957 bylo 19 sňatků, narozeno 28 dětí, z toho 15 chlapců, zemřelo - většinou přestárlí - 11 osob, z toho 5 mužů. Přírůstek činí na tento rok 17 osob.

 

Zapsal: Jan Dvořan

Schváleno a podepsáno: Miklenda Jan