Obsah

ROK 1958

Politické poměry

Žijeme v době, kdy se svět mění před našima očima. Mnohé národy přejímají nové myšlenky a přetvářejí je ve skutečnost. Také naši občané bedlivě pozorují vývoj událostí. Byli jsme již svědky toho, jak se nejdříve probudila k novému životu značná část Asie, nyní pozorujeme, že jiskra národního osvobození již přeskočila i na "černou" Afriku.

Dne 1. ledna skončila v Káhiře svou práci Konference solidarity asijských a afrických národů. Během tohoto roku měli pak nejednu příležitost prokázat svou solidaritu činy.

V dubnu vypuklo povstání v Indonésii, které však bylo potlačeno a pořádek obnoven.

V červenci byla svržena v Iráku monarchie. Irácká revoluce ohrozila jednotu Bagdáckého paktu, jehož sídlo bylo po provedené revoluci přemístěno do Turecka. Již druhého dne se vylodily silné vojenské jednotky Spojených států v sousedním Libanonu, zmítaném občanskou válkou. O dva dny později přistáli britští parašutisté v Jordánsku. V těchto dnech stál svět opravdu před vážným konfliktem. Bouře byla rozehnána a republika v Iráku udržena.

Brzy nato vzniklo hrozivé napětí v Tchajwanské úžině, které bylo také šťastně zažehnáno, dík odhodlanému boji národů za světový mír.

Boj za mír

Mnoho a mnoho akcí se organizuje na obranu míru, za zákaz jaderných zbraní, za zákaz zkoušek atomových a vodíkových bomb.

Dne 31. března rozhodl se Sovětský svaz, že zastaví všechny pokusy s jadernými zbraněmi. To dalo vznik konferenci expertů, která zasedala v červenci a v srpnu v Ženevě. Koncem roku se opět sešli zástupci tří velmocí v Ženevě, aby pokračovali v jednáních o zastavení pokusů se zbraněmi hromadného ničení.

Pro naši vlast má bezprostřední vztah řešení ožehavé otázky, ke kterému přijde v nejbližší době. Jde o rozdělení Berlína a sjednocení Německa.

Dne 27. listopadu předložila sovětská vláda návrh na řešení berlínské otázky a oznámila, že po uplynutí 6ti měsíců odevzdá své moci úřadům Německé demokratické republiky.

Politický život v obci

Činnost vedoucí strany KSČ za předsednictví s. Augustina Tománka byla zaměřena především na rozšíření členské a půdní základny JZD a jeho upevnění.

Práce výboru KSČ byla dobrá a též docházka na výborové schůze byla uspokojivá. Ze 47 konaných výborových schůzí byli přítomni členové výboru:
 

 

s. Tománek Aug.  předseda  43x
 s. Tichoň Jan  předseda JZD  39x
 s. Miklenda Jan  předseda MNV  42x
 s. Štěrba Josef ml.  X  22x
 s. Kudláč Emil  X  44x
 s. Vlachynská Jar.  X  36x
 s. Habarta Jan  X  39x
 s. Hanáček Mir.  X  39x
 s. Juřica Jiří  X  38x
 s. Hájek Jar.  X  24x
 s. Dědek Frant.  X  18x

 

 

Docházka na členských schůzích byla průměrná a to z 97 členů asi 40. Stranické školení bylo pro polní práce zahájeno opožděně a brzy přerušeno pro špatnou docházku. Činnost masových organizací po stránce politické byla řízena výborem strany, zatímco místní akční výbor NF nevyvíjel žádnou činnost. O aktivní uvědomovací politickou práci je mezi občany nezájem a to odrazuje i mnohé funkcionáře od usilovnější práce.

Poměry hospodářské

V tomto roce nastal v rozvoji JZD rozhodující obrat přistoupivším většiny středních rolníků do družstevní rodiny. Během roku přistoupilo 74 zemědělských závodů a tím se členská základna zvýšila o 101 družstevníků a výměra půdy se rozšířila o 215 ha.

Celkový počet zem. závodů sdružených v JZD:
 

 

Výměra do  0,5 ha  2 ha  5 ha  10 ha  více
 X  24  70  39  10  4

 

 

Stavby JZD

Pro rychlý rozvoj JZD v roce 1958 jest dosavadní výstavba nedostatečná a bude nutno postavit 1 kravín, 1 vepřín, 1 porodnici pro prasnice a sklad obilí. Koncem tohoto roku vlastní JZD tyto stavby: 1 kravín o kapacitě 96 ks, 2 vepříny pro 220 ks, 1 porodnici pro 24 ks, 2 drůbežárny pro 500 ks, 1 konírna pro 19 ks, 1 stáj pro mladý dobytek - 40 ks, 1 skleník a pařeniště.

Mimo uvedené novostavby náleží též 1 seník a 1 ocelokůlna. Mimo objekty JZD je umístěno 40 kusů mladého dobytka v č. 91 a 15 kusů prasnic v č. 34.

Pro nejbližší období se plánuje mostní váha přímo v objektech JZD a později administrativní budova tamtéž.

Živočišná výroba

Stav hospodářského zvířectva
  

X 1.1.1958 plán stav k 31.12.1958
 koně  11  22  24
 skot  96  210  207
 z toho krávy  50  108  98
 vepři  157  270  256
 z toho prasnic  23  37  37
 drůbež  238  800  323
 z toho slepic  222  600  253

 

Příklad dodávek a tržeb v živočišné výrobě

 

X plán skutečnost tržba v Kčs
 mléko  161 000 l  135 760 l  162.912,-
 vejce  34 800 ks  17 317 ks  12.121.-
 skot  18 500 kg  15 876 kg  76.205,-
 vepři  24 394 kg  16 252 kg  131 641 kg

 

Hrubá živočišná produkce činila 382. 879,- Kčs.

Výroba mléka na 1 ha zemědělské půdy - plán 546 l /skutečnost 457 l.

Snůška vajec na 1 ha zem. půdy - plán 117 ks / skutečnost 57 ks.

Výroba hov. masa na 1 ha zem. půdy - plán 62 kg/ skutečnost 57 kg.

Výroba vepř. masa na 1 ha zem. půdy - plán 82 kg/ skutečnost 58 kg.

Plánované tržby z živoč. výroby: plán 631.624 Kčs/skutečnost 493.503 Kčs.

Tržby na 1 ha zem. půdy činily celkem 1.667 Kčs. Podíl živočišné výroby na celkové tržbě byl 37%.

 

Rostlinná výroba

Výsledky v rostlinné výrobě byly tyto:
 

 druh  plán  skutečnost  dodávka  st. nák  výnos  X
 X  X  X  X  X  plán  skutečnost
 pšenice  839q  549q  175q  15,75q  26q  17q
 žito  690q  750q  186q  207q  24q  26q
 ječmen  683q  493q  147q  227q  28q  20q
 směs  683q  501q  -  -  25q  18q
 celkem  2911q  2304q  508q  449q  - - 
 řepka  76q  62q  27,90q  33,10q  16q  13q
 brambory  2537q  2065q  590q  -  127q  113q
 cukrovka  9300q  7940q  5978q  1962q  300q  256q

 

Vinice měla plán 23q, skutečnost 46q, tržba 46.000 Kčs. Podíl rostlinné výroby na celkových tržbách byl 31%. Výnosy na 1 ha zem. půdy v rostlinné výrobě - plán 1.379 Kčs/skutečnost 1.226 Kčs.

Zelinářství

Výnos plán - 291.000 Kčs / skutečnost 270.731 Kčs.

Plán na 1 ha - 20.000 Kčs / skutečnost 19.337 Kčs.

Náklady celkem plán - 116. 400 Kčs/ skutečnost 163.618 Kčs.

Náklady na 1 ha plán - 8.314 Kčs / skutečnost 11.687 Kčs.

Čistá tržba celkem 107.113 Kčs, na 1 ha 7.650,- Kčs.

Podíl zelinářství na celkových tržbách byl 21%. Výnosy na 1 ha zem. půdy celkem 4.424 Kčs, náklady na 1 ha 2.153Kčs, čistý výnos 2.271 Kčs.

Ostatní tržby

Z dopravy byl plánován příjem celkem 147.500 Kčs, skutečnost byla celkem 142.109 Kčs. Z toho připadlo na auto 58.628 Kčs, traktor 22.378 Kčs, koně 46.182 Kčs, prádelna 320 Kčs, mlátičky 14.600 Kčs.

Celková produkce činila 1 619.091 Kčs

Celkové náklady byly 1 312.420 Kčs

Celkový počet prac. jednotek byl 28.024, z toho

v rostlinné výrobě plán 13.783 - skutečnost 13.339, 121 čl.

v živočišné výrobě plán 12.500 - skutečnost 9.989, 24 čl.

ve stavební skupině plán 1.000 - skutečnost 837, 4 čl

v administrativě plán 2.000 - skutečnost 1.802

ostatní plán 2717 - skutečnost 2.068

celkem plán 32.000 - skutečnost 28.035

Odměna PJ

Hodnota PJ činila v penězích 18 Kčs, v naturáliích 4,01 Kčs.

Vzhledem k tomu, že socializace je v podstatě ukončena a v příštích letech nebude již rozdrobených parcel, lze očekávat lepší a radostnější hospodářské výsledky. Jak toho nyní dosáhnout, to všichni členové ví. Je proto třeba správné zásady a myšlenky proměniti v činy a skutky, zlepšit organizaci a morálku.

Výstavba obce

Výstavba je záležitostí technické komise při radě místního národního výboru, jehož předsedou je s. Jan Miklenda. Z členů technické komise pracoval dobře s. Jan Myslík a odpovědný za tuto komisi s. Antonín Vala, člen rady MNV.

Za rok 1958 bylo rozestavěno 8 rodinných domků, z toho 3 jsou již obydleny. Mimo to bylo provedeno hodně drobných oprav, čímž se stále zvyšuje kultura bydlení našich občanů. Dále byla provedena cesta na "Padělcích", kde někteří majitelé domů se této věci protivili , jiní se cesty a tím zvětšení vlastních dvorků dožadovali. Technická komise za pomoci rady MNV docílila až na jednotlivce téměř úplné shody zúčastněných občanů. Nyní můžeme říci, že občané v tomto úseku budou bydlet mnohem lépe a volněji a zároveň se získal dobrý předpoklad pro stavební místa.

V akci "Z" bylo plánovaných od rady MNV 25.000 Kčs a za pomoci občanů bylo prostavěno 34.849,78 Kčs. Bylo provedeno 900 b.m.silnice, 140 b.m.položení okrajníků a 45 b.m. kanalizace.

Hodnota díla se rovná 45.000 Kčs a hodnota brigádnických hodin se rovná 10.150 Kčs. Brigádnických hodin na silnicích bylo odpracováno celkem 3.357. Mimo to byly odpracované hodiny na kanalizaci a osazení okrajníků, které činí 4.000 Kčs. Kdyby se mělo platit za všechny práce, neudělalo by se této práce ani dvě třetiny, proto je třeba, aby se podobných akcí zúčastňovalo co nejvíce občanů a takto pochopili, že nikdo jiný nepřijde naši vesnici upravovat.

Úroveň obyvatelstva

Hmotná úroveň obyvatelstva se vcelku zlepšuje, zvláště tam, kde členové rodiny pracují v průmyslu. V těchto rodinách je solidní bydlení a bytová kultura se doplňuje nákupem nábytku, televizorů apod. Již nyní je v obci přes dvacet televizorů, přes třicet motocyklů, několik osobních aut, téměř v každém domě je rádio - celkem 293. Jsou však rodiny s více dětmi, nebo rodiny odkázány jen na zemědělství, které musí žít skromně, aby vystačili se svými příjmy na živobytí a ošacení. Mezi tyto patří i mnozí důchodci. Většina 185 důchodců žije slušně, spokojeně.

Kulturní poměry

V letošním roce nenastalo změn ve složení rady OB, která celou kulturně výchovnou práci v obci řídila. Schůze OB se konaly měsíčně a v druhé polovině roku se také stalo, že schůzka se nekonala pro neúčast zástupců složek a proto také nemohl býti vypracován řádný čtvrtletní plán na poslední období v roce. Činnost sama byla ponejvíce zaměřena na přednášky, kterých bylo za první pololetí provedeno 14 za účasti 356 osob, z toho bylo 11 přednášek zaměřených v DŠP za účasti 197 družstevníků, jedna přednáška z přírodních věd měla účast 24 osob, jedna zdravotnická 75 osob, jedna požární 60 osob.

Místní ochotníci pod vedením s. Bureše sehráli divadelní hru : "Gorali", národopisný kroužek za vedení Dr. Miroslava Dohnala se zúčastnil soutěže LUT v okresním a krajském vystoupení a ze zábav byly povoleny 3 plesy a 4 taneční zábavy. V rámci oslavy 10. výročí Února, byla uspořádána beseda nejstarších soudruhů se žáky a pionýry, v březnu byla provedena velmi zdařilá oslava MDŽ a beseda s občany v Den učitelů. Prvního máje byl uspořádán manifestační průvod vesnicí, v Den vítězství bylo vzpomenuto osvobození naší vlasti a v závěru školního roku byl proveden tradiční Den mládeže.
 1MAJ1958

1MAJ1958B

Prvomájový průvod v roce 1958

 

V druhé polovině roku teprve v podzimních měsících opět započaly přednášky, oslavy a v závěru roku se dal dohromady opět divadelní kroužek za vedení s. Jaroslava Hájka. Z přednášek byly provedeny v tomto období dvě zemědělské, tři z přírodních věd a jedna zdravotní. V rámci oslav 40. výročí vzniku Československé republiky a VŘSR byla uspořádána beseda s místním občanem Stanislavem Habartou, který na soutěžní známku vyhrál a zúčastnil se zdarma čtrnáctidenního zájezdu do Sovětského svazu. Další akcí v Měsíci československo-sovětského přátelství byla štafeta míru a přátelství, promítání sovětských filmů a půjčování sovětských knih. Některé akce se nesetkaly s patřičným pochopením u občanů.

Škola

Školní práce je zaměřena na rozvíjení polytechnického vyučování, na zlepšování výchovy a prospěchu mládeže. V tomto školním roce ze 109 žáků neprospěl jeden žák. Chování i zdravotní stav byl uspokojivý. Žáci se svými vyučujícími připravovali k oslavám a podobným příležitostem kulturní programy, prováděli praktická cvičení na školním pozemku, plnili patronátní smlouvu s JZD, byli účastni při veřejně prospěšné práci jak sběrech a úpravách v obci, tak při ošetřování sadu a hubení škůdců.

Zájmová činnost žáků se uplatňovala v kroužku zemědělském a technickém u chlapců, v kroužku vyšívání u děvčat. Při promítání školních filmů ochotně pomáhal řediteli školy promítač Zdenek Vlachynský.

Mnohostranná je práce s dětmi a toho využívají dobře i oddíloví vedoucí Věra Blahová a František Hrabal, kteří též připravili program k akci "Děda Mráz". Funkci skupinové vedoucí zastávala s. uč. Škrabánková. Organizovanost žáků v PO je na 90%.

Dalším pomocníkem školy je SRPŠ, které za předsednictví Dr. Miroslava Dohnala provedlo 2 zdařilé kulturní podniky a z výtěžku byl zakoupen pro školu televizor zn. Akvarel.

Za spolupráce školy s rodiči a MNV bylo zřízeno po úpravě pozemku školní cvičiště s pokusnými záhony mezi hřbitovem a kulturním domem. Bylo umožněno promítání filmů ve škole, zásluhou instalatéra s. Ant. Bureše byla provedena vodoinstalace do učeben a jeho přičiněním zaveden vodovod od kulturního domu přes cvičiště až na hřbitov, jehož správcem je člen rady s. Antonín Vala.

Kino

Naše kino je již druhý rok ve veřejné správě MNV, kterému na jeho konto jsou odváděny veškeré příjmy. MNV po zaplacení veškerého vydání na provoz kina, může čistý zisk použít pro zlepšení provozu kina a jeho prostředí.

V letošním roce bylo promítnuto celkem 122 filmů při návštěvnosti 16.500 osob a to při 169 představeních. Počítáme-li, že v naší obci jest od 6 let výše asi 1.050 obyvatel, zjišťujeme, že v letošním roce připadá na jednoho občana 16 představení.

Hrubá tržba činila 37.958 Kčs.

Z celkového počtu 169 představení bylo 29 pro mládež a jejich celková návštěvnost byla 3.375 dětí, což je na jedno představení 116 dětí. U dospělých při celkovém počtu 140 představení činí průměr na jedno představení celkem 94 osob. Pro porovnání, jak se projevuje v jednotlivých letech návštěvnost filmových představení, uvádím tento údaj:
 

 

rok  počet představení počet návštěvníků 
 1955  127  12.367
 1956  146  16.101
 1957  152  15.800
 1958  169  16.500

 

Knihovna

Místní lidová knihovna dosáhla v tomto roce dosud nejvyšší počet pravidelných návštěvníků, celkem 132 čtenářů. Z toho je asi 75% mládeže a 25% dospělých. Doplňování knihovny zejména knihami je nedostačující. Rovněž nynější umístnění v šatnách kulturního domu je nevyhovující. Zatím volná vhodnější místnost není.

Úprava jeviště

Úpravou stropu byl jevištní prostor rozšířen a zvýšen. MNV zakoupil novou oponu, takže divadelníci i návštěvníci kina jsou spokojeni.

Počasí, úroda, sklizeň

Jaro bylo příznivé a jarní práce byly včas provedeny. Hůře tomu bylo v létě, kdy na počátku žní bylo počasí nepříznivé, obilí v mandelech porůstalo, proto ve vhodných chvílích mandele přeskládaly. Ku konci žní bylo počasí dobré. Sklizeň obilovin byla uspokojivá, pšenice měla však slabý výnos. Přesto dodávky u soukromého sektoru, který obhospodařoval 143 ha zemědělské půdy, z toho 124 ha orné půdy, byly splněny přes 100% ve všech živočišných i rostlinných produktech. Bylo to zásluhou strany a členů MNV, kteří jednotlivé rolníky navštěvovali a upozorňovali.

Podzim byl opět příznivý, zvláště říjen byl velmi pěkný, což s povděkem vítali zvláště vinaři, kteří měli výbornou sklizeň s cukernatostí 17 až 19°. Také úroda brambor byla pěkná, hůře již byla provedena jejich sklizeň. U cukrovky byla úroda slabá vlivem arondace půdy.Jaderného ovoce bylo velmi mnoho. Co bylo hrušek, není pamětníka. Třešní a ořechů bylo dost, peckovitého ovoce málo.

Škůdci

Ze škůdců se objevil na řepce v menším množství blýskáček, ve větším rozsahu se vyskytla na bramborových porostech mandelinka bramborová. Proti ní a mšici makové byl proveden postřik od STK.

V červnu bylo provedeno letecké hnojení na řepu a vinice.

Různé

Většina rolníků vstoupila do JZD. Dodávky byly splněny. Na hřbitov zaveden vodovod od kulturního domu a na pozemku mezi hřbitovem a kulturním domem zřízeno školní hřiště a pokusné školní záhony.

V budově MNV upravena jedna místnost ve dvoře na klubovnu KSČ.

Dne 25. srpna uhořel ve svém domě Alois Stašek, zemědělec, č.p. 129.

Pohyb obyvatel

V obci bylo sezdáno 8 manželských dvojic, narozených dětí 34, z toho 17 chlapců, zemřelo 10 občanů, z toho 5 mužů většinou přestárlých, roční přírůstek 24 osob.

Zapsal Jan Dvořan, kronikář

Podpis: Miklenda J., Tichoň A.