Obsah

ROK 1959

 

Mezinárodní situace

Mírumilovné národy považují již dlouhou dobu otázku úplného a všeobecného odzbrojení za klíčový problém. Tato myšlenka stále více ovládá většinu lidstva a nelze ji vymýtit z vědomí národů a nelze ji už vzít z programu mezinárodních jednání.

V tomto smyslu navštívil průkopník politiky jednání soudruh Chruščov mnohé země a také Spojené státy. Tato návštěva vyvolala pozornost všeho lidu na celém světě. Soudruh Chruščov řekl Američanům: "Chceme, aby zemi bránily pluhy, nikoliv rakety a bomby. Pluhy, ne rakety. Zemi pro živé, ne pro mrtvé." Takové bylo poslání návštěvy muže "míru" ve Spojených státech a jejich zemích. V této době dosáhla sovětská vláda v dobývání kosmu vítězství. Bylo to první vypuštění kosmické rakety do vesmíru. Další významnou událostí byla schůzka čtyř ministrů zahraničních věcí v měsíci květnu v Ženevě. Tato konference byla přerušena na 2 dny pro úmrtí státního tajemníka USA J. F. Dullese, jehož pohřbu se ministři zúčastnili. Rokovalo se i v letadle a po návratu byla konference opět zahájena.

Vnitřní situace

Z domácích událostí měly největší odezvu u občanů dvě skutečnosti: snížení cen k 8. březnu a konání IV. sjezdu JZD v Praze.

Politický život v obci

Politické dění v obci bylo usměrňováno výborem VO-KSČ, který včetně operativních schůzek měl celkem 48 výborových schůzí. Členských schůzí během funkčního období bylo konáno šest a dvě schůze byly veřejné. Účast na výborových schůzích byla vcelku dobrá, absence většinou omluvena, dochvilnost byla horší a proto se schůze často zbytečně prodlužovala do pozdních nočních hodin. Největší absenci měli soudruzi: Štěrba Josef, Malina Antonín, Pavelka František a Juřica Jiří.

Daleko horší byla návštěvnost na členských schůzích. Toto lze charakterizovat tím, že v obci je dosti kádrů a politicky uvědomělých soudruhů, avšak v politické práci na vesnici pracují málo a v mnoha případech se této práci naprosto vyhýbají a prohlašují, že konají politickou práci ve svém závodě. Práce členů výboru byla rozdílná. Nejaktivněji pracovali: s. předseda Antonín Tománek a Emil Kudláč. Soudruh František Pavelka, účetní JZD ,jako vedoucí stranické skupiny nesvolával pravidelně schůzky a tím zapříčinil to, že mnohé nedostatky politické i hospodářské nemohly být včas odstraněny. Je také pravdou, že někteří členové výboru odmítali úkoly nebo vůbec úkoly pověřováni nebyli. Ve vedení družstva i po stránce politické mezi družstevníky si vedl úspěšně soudruh Šimek Jan. Spolupráce výboru s MNV a JZD nebyla právě nejlepší.

Hospodářské poměry

Předseda JZD soudruh Tichoň Jan při rozšíření družstva na 389 ha, nedovedl často řešit problémy hospodářského a organizačního rázu. Značné potíže byly s uskladněním úrody. Soudruh Omelka Jiří byl uvolněn z funkce vedoucího rostlinné výroby a pověřen funkcí skladníka. Byla to práce odpovědná a přitom namáhavá, zejména v době žní a sklizně okopanin. Družstvo nemělo dosud dobudované skladiště a proto bylo mnoho starostí s tím, kam všechnu úrodu uschovat pro případ nepříznivého počasí. Za skladiště bylo používáno půdy nad vepřínem a skladiště u občana Jana Dědka č. 155. Toto skladiště bylo předtím stolářskou dílnou, kterou si jmenovaný postavil v roce 1941 a v roce 1953 převzalo ji družstvo na skladiště. Obilí se tam zpočátku dováželo koňskými potahy a muži jej vynášeli v pytlích na ramenou po schodech do 1. patra. Později byl zakoupen zrnomet a tak byla vyřešena alespoň částečně otázka pracovních sil. Nevýhodou bylo opět to, že se musel převést zrnomet podle potřeby k hornímu skladu. Bylo-li nafoukané obilí mokré, muselo se přehazovat ručně. Tak bylo uskladněno 2 200 q vlhkého obilí. Norma za přehození 160 q obilí byla 1,25 PJ. Byla-li plánovaná pro tento hospodářský rok PJ 16 Kčs, obdržel za 1 PJ zálohu 8 Kčs a zbytek po ukončení kalendářního roku.

Při sklizni suché píce projevoval se rovněž nedostatek skladovacích prostorů. Sklízíme v průměru 3 000 q píce, seník má však kapacitu 1 600 q , zbytek se musí stohovat nebo uložit do stodol družstevníků, kde práce se konají ručně. Senomet se dá použít u seníků. Za naložení 60 q je 1,25 PJ, za složení 80 q také 1,25 PJ. Sklizeň okopanin jako brambory, krmná řepa a mrkev se ukládá do krechtů, na krmení do sklepů. Za 80 q naložení a 150 q složení je norma 1,25 PJ.

Kulturní dění v obci

Naše obec dosáhla téměř úplné socializace na úseku hospodářském a nyní se odehrává zvláště na našich vesnicích tzv. kulturní revoluce. Je to snaha co nejdříve převychovat většinu našeho lidu, aby nejen uměl socialismus budovat, ale také v něm socialisticky žít. Myšlení zůstává pozadu za hospodářským rozvojem a sociálními vymoženostmi. Veškerá práce osvětových zařízení národního výboru je proto zaměřena na tuto převýchovu. Úkoly kulturně-osvětových pracovníků byly teda nemalé. Činnost OB a stálé školské komise při MNV byla čtvrtletně plánována a spočívala v přednáškách, oslavách, zábavách a jiných akcích.

Přednášky

Celkem bylo uskutečněno 28 akcí při účasti 1265 osob z toho bylo 17 zemědělských včetně DŠP (družstevní škola práce) při účasti 489 osob, dvě přednášky z přírodních věd navštívilo 120 osob a jiných akcí vědecko osvětových včetně filmové lidové univerzity v celkovém počtu 7 navštívilo celkem 595 osob.Nejpočetněji byla navštívena přednáška o perspektivách záhumenek, která byla současně konána při členské schůzi družstevníků. Účast 105 občanů.

Oslavy

Oslav bylo pořádáno celkem 6 při návštěvě asi 1170 osob. Nejvíce byla navštívena oslava MDŽ spojená s vyznamenáním 25 matek s více dětmi odznakem "Za mateřství II. stupně", které předal předseda MNV s. Miklenda. JZD darovalo vyznamenaným ženám balíčky s textilem a Výbor žen věnoval květiny. Účast při této akci byla 400 lidí.

Zábavy

Tanečních zábav bylo 12 při návštěvnosti 1670 osob. Nedávno utvořená odbočka ČSČK pořádala zdařilý maškarní ples. Sdružení rodičů mělo svůj tradiční ples, ČSM připravilo fašanky, Výbor žen pomlázkovou zábavu, ČSM stavění a kácení máje, hody a hodové dozvuky a v závěru roku byla zábava myslivecká, na Štěpána a Silvestra.

Estrády

V měsíci lednu na pozvání provedli nevidomí z Gottwaldova svůj pěkný estrádní program při návštěvě 180 osob a v měsíci prosinci skupina ČSM při návštěvě 200 osob.

Divadlo

V únoru sehráli místní ochotníci divadelní hru: "COP" a hostují soubor z Míkovic hru : "Její pastorkyně". Nutno také uvésti, že JZD předplatilo 20 vstupenek na celou divadelní sezonu pro své družstevníky do Slováckého divadla v Uh. Hradišti.

Besedy

Dvě besedy byl konány s filmem. Velmi zdařilá byla beseda s mládeží o SSSR, kterou vedl zdejší bývalý žák a účastník zájezdu po sovětské zemi.

Jiné akce

Spartakiáda mládeže pro nepříznivé počasí byla provedena před návštěvou asi 250 osob.

V rámci MČSP byla provedena mimo jiné výstavka knih, kterých bylo prodáno asi za 350 Kčs. Výstavku navštívila většina mládeže a několik dospělých občanů.

Složky NF

Složky NF pracovaly v úzké spolupráci s OB, která plánovala jejich činnost. Nejaktivněji si počínal SVAZARM za vedené Fr. Staška, ČsČK za vedené s. Škráškové a ČSM za vedené s. Kusákové.

SVAZARM

Z činnosti Svazarmu nutno uvésti zdařilé branné odpoledne, které svým programem získalo veřejnost. V rámci všenárodní přípravy obyvatelstva bylo provedeno školení CO, při kterém bylo zapojeno 6 členů jako instruktoři.

ČsČK

Rozsáhlá byla činnost ČsČK, prováděná ku prospěchu občanů. Byly vysílány rozhlasové relace o první pomoci, získáno 36 dárců krve a tím III. místo v okrese, provedena sbírka pro Alžír a darováno 1000 Kčs, při akci MDŽ darováno 100 Kčs, při jarním úklidu odpracováno 92 brigádnických hodin, při terénních závodech a při žních byly utvořeny zdravotnické hlídky, během roku bylo ošetřeno 82 občanů, utvořená skupina hygieniků prováděla kontrolu na veřejných místech jako v obchodě, pohostinství, nádraží apod., na zdravotnické filmy měli přístup všichni občané, tříčlenné skupiny navštěvovaly přestárlé občany, na mateřské školce odpracovaly členky 250 hodin, při školení CO byly tři členky za instruktorky, tři členky mají školení dobrovolných sester a snad nejobtížnějším úkolem bylo zřízení dětské poradny v Hradilovém domku "Mezimosty". Podařilo se to díky obětavosti členů, kteří provedli dobrovolnou sbírku u občanů a tak mohla býti tato poradna moderně zařízena a vybavena. Nad touto poradnou převzal ČsČK i nadále patronát.

ČSM

V první polovině roku nevyvíjela organizace ČSM téměř žádnou činnost. Teprve po zvolení nového výboru nastalo oživení a v krátké době byla nacvičena veselá estráda, která úspěšně byla předvedena jak v místě, tak i v obcích Kněžpole a Huštěnovice.

LMS

Lidová myslivecká společnost za vedení s. Jiřího Juřice si vedla dobře. Členové se scházeli pravidelně jednou za měsíc a radili se o tom, co dělat, aby se zvýšil stav zvěře a snížil stav škodné, hlavně lišek. Pro zlepšení stavu zvěře byly opraveny zásypy a krmelce a byly zakázány volné vycházky do revíru. Krmiva bylo dostatek zásluhou velké péče hospodáře Matouše Maliny. Dále byla zakoupena elektrická líheň, v níž bylo vylíhnuto 145 bažantů a 122 koroptví. Pro nepříznivé a deštivé počasí nebylo zaručeno, že tato zvěř všechna zůstala. Po katastrofální nemoci u králíků - mixomatoze objevilo se jen několik králíků v revíru. Bylo proto puštěno několik domácích králíků do revíru na zkoušku k ozdravění polních králíků. Výsledky zatím nebyly zjištěny. Také byla provedena arondace půdy revíru se sousedním revírem Vésky. Z revíru obce Vésky byly převzaty "Končiny" a postoupeny "Kříby" a část na "Lukách".

Členové LMS se také aktivně zapojili do brigádnické výpomoci v místním JZD, kde odpracovali 2000 hodin a na stavbě mateřské školy 360 hodin. K zajímavostem skupiny patří pamětní kniha, ve které jsou vedeny záznamy o historii myslivosti obce Popovic. Příklad: V tomto roce bylo při honech zastřeleno 200 zajíců a 150 bažantů.

Ve střelbě holubů na Velehradě si vybojoval 1. místo náš člen s. Vlčnovský Jan č.231.

Ve střelbě na krajském přeboru se umístnil na čestném místě s. Galuška Boh.

Jednota LSD

V roce 1959 požádala pod hlavičkou "Dohlížecího výboru Jednoty" 4 členské schůze, které byly zaměřeny na hospodaření Jednoty, na mezinárodní situaci a slosovací akce. Účast na těchto schůzích byla celkem 426 účastníků. Výborových schůzí bylo konáno celkem 12 a v rámci akce "Kulturnosti na vesnici" byly promítány 4 filmy při návštěvě 308 členů SD - spotřebního družstva. Z dalších akcí lze poznamenat, že při špičkových pracích v JZD bylo odpracováno 242 brigádnických hodin, výkup vajec vypomohlo zajišťovat 6 dvojic, k 1. máji zvaly 4 dvojice a na nadílku školní mládeži bylo věnováno 500 Kčs.

Pohostinství

V tomto roce bylo započato s adaptací pohostinské provozovny, kde byly dány parkety a zřízeno nové sociální zařízení.

Plán tržby byl 550.000 Kčs. Dosaženo bylo 619.800 Kčs. Největší tržba byla v letních měsících květen až srpen. Měsíční průměr byl 65.000 Kčs. Nejvíce se prodávalo pivo - 45%, lihoviny - 25%, víno - 15%, salám - 5%, sodovky a cukrovinky - 10%.

Podle dřívějších let je větší zájem o pivo 10° než 7°. Návštěvnost je ponejvíce v pátek, sobotu a neděli, kdy jsou docilovány větší tržby, stejně tak při tanečních zábavách.

Hudba

Dechový soubor provedl 5 hudebních produkcí v Popovicích a 1 produkci v Míkovicích. Dále provedl 2 hudební brigády. Na zbývajících ostatních zábavách v místě účinkovaly cizí jazzové soubory. Vycházejíc z této situace, rozhodli se někteří hudebníci založit místní jazzový soubor. Stalo se tak v měsíci říjnu a zakládajícími členy byli: Foltýn František, Havlíček Jan, Kryštof Antonín, Malina Antonín, Vlachynský Antonín a Tvrdoň František. Z cizích to byl Zalůbil František z Ostrožské Nové Vsi .

Byly koupeny 3 saxofony, 1 trumpeta a trombon. Snahou těchto hudebníků bylo, aby co nejdříve byl navázán styk s mládeží při tomto novém stylu hudby, aby byla uspokojena velká náročnost mladých, zvláště co se týká moderních tanců.

Závěr

Rok co rok po 1. lednu otvírajíc se slavnostně brány našich závodů a pracující nastupují do dalšího budování. Zdar volebnímu roku 1960!

Zapsal: Dvořan , kronikář