Obsah

ROK 1960

Mezinárodní situace

Boj o udržení míru byl v tomto roce mimořádně složitý a vyžadoval velkého úsilí. Vždyť ve světě pokračovaly snahy vyvolat nový válečný požár.Byly provokace, které čpěly dýmem nových požárů a válečných hrůz, které neváhaly zostřovat situaci a vyvolávat konflikty.

O to, že plány válečných provokatérů jsou mařeny, má zásluhu především sjednocená síla socialistického tábora - hlavně jeho hospodářská moc, již jsme podepřeli i patřičnou úrovní obranné připravenosti.

A dá se říci, že zásluhou této síly jsme si zachování míru doslova vynutili. Organizátoři válečných dobrodružství byli udrženi v šachu. Spočítali si, že protiúder by je nakonec smetl. A tak mohutný potenciál vzájemně spolupracujících hospodářství socialistického tábora, vynikající společné úspěchy ve všech oblastech krotí imperialisty.

Tato skutečnost je výsledkem poctivého snažení pracujících lidí, je nejkrásnějším plodem úsilí všech, kdož jsme - ať u vysokých pecí, v šachtách dolů, u soustruhů, na železnicích či stavbách, na polích i učebnách škol - přiložili ruku ke společnému dílu.

Zemědělství, počasí, úroda

Rok 1960 byl dosti bohatý na úrodu, ale nepohodlný na sklizeň. Teplé, příznivé jaro, vlhké léto vhodné pro vegetaci, žňové lijavce a mokrý podzim byly charakteristickými znaky tohoto roku. Úroda jablek byla nadměrná, zato peckovin bylo velmi málo. Rovněž úroda lesních plodů, jako jahod, šípků, planých trnek byla velká. Houby se objevovaly jen málo a ojediněle pro střídavé větší sucho.

JZD, kompletní rozbor

V čem spočívalo zlepšení hospodaření JZD. Komplexní rozbor hospodaření v JZD jasně ukázal slabiny našeho hospodaření, které nepříznivě ovlivnily nejen výši PJ (pracovní jednotka) v tomto roce, ale také nástup třetí pětiletky. Z toho vyplývá ponaučení pro funkcionáře i pro pracovníky a členy, kteří na těchto úsecích výroby pracují, že je již na čase pořádně zabrat a nepřešlapovat na místě. Poněvadž živočišná výroba je hlavním zdrojem příjmu v každém JZD, platí to i pro nás, a je proto nutné, abychom učinili všechna možná opatření k jejímu zlepšení. Jedná se také o zajištění potřebných pracovních sil. Je až zarážející, jak někteří členové, kteří pracují v živočišné výrobě opouštějí pracoviště, aniž by svůj denní úkol splnili. Chceme-li vyrobit hodně mléka, potřebujeme k tomu nejen dostatek krmiva, ale také dobré dojnice, které si musíme odchovat ze svého chovu. To znamená věnovat stále větší pozornost odstaveným telatům, jak po stránce ustájení, tak i krmení a výběru. Co se týká samotných dojnic, je zapotřebí učinit opatření ke zlepšení krmných dávek a přistoupit k individuelnímu krmení užitkovosti, zvýšit odpovědnost za práci u dojiček a krmiv. čety. Ve výrobě selat zůstáváme daleko za průměrem těch JZD, která věnují chovu prasnic větší pozornost. U prasat na výkrm ustájených na hluboké podestýlce nedosahujeme rovněž takových přírůstků, abychom mohli plnit plán výkupu masa. Tolik z kompletního rozboru hospodaření v našem JZD.

Živočišná výroba

Vedoucím živočišné výroby byl s. Antonín Slunečka.

V kravíně ustájeno 96 krav a o tyto se stará 8 dojiček, které jsou odměňovány za nadojených 100 l mléka 2,2 PJ. Jsou to tyto dojičky: Malenovská R., Žáková B., Kaňovská A.,Malinová č.193, Bičanová, Junaštíková, Potomáková a Pašková.

V "dřeváku" bylo ustájeno 26 krav a krmí a dojí je 2 dojičky: Píšťková, Potomáková za tutéž odměnu a s 25% příplatkem za ztíženou práci. V tomto "dřeváku" je mimo uvedené krávy ustájeno 67 kusů mladého skotu, který krmí a čistí družstevnice Tománková a Vlachynská za odměnu 0,05 PJ za kus a den.

V teletníku je ustájeno 90 kusů jalovic, krmí je družstevník Novák s manželkou za měsíční odměnu 90 PJ. Tento teletník byl dohotoven v tomto roce asi za 100.000 Kčs, kravín za 500.000 Kčs.

U Blahů v č.p. 91 je ustájeno 16 krav a dojí je družstevnice Knotová Anastazie a 24 kusů mladého skotu, který krmí družstevník Laga za odměnu 45 PJ.

Celkový počet prasnic je 83 kusy. Opatrovníci: Kryštof Jar. a Malinová se starají o 28 prasnic ( v porodnici), 45 běhounů a 45 selat. Odměna za 1 odchované sele do 15 kg je 2,2 PJ. V porodnici je natalita (porodnost, množivost, počet nově vzniklých nebo narozených jedinců v populaci organizmů za jednotku času) selat splněna a překročena a obdrží prémii 50 Kčs za 1 sele. Ve vepříně krmí Malina J. s manželkou 45 prasnic,104 běhouny a 83 selat. Zde je natalita selat slabší a prémie nedosáhnou.

U Potomáků č.p. 34 je ustájeno 11 prasnic a 33 selat. Natalita je rovněž slabší.

Vepři u Flor. Pašky na hluboké podestýlce ve stodole jsou ustájeni v počtu 74 kusů s přírůstkem 40 dkg za den. Přírůstek je slabší následkem nedostatku brambor. Odměna za 100 kg přírustku je 1,6 PJ.

Vepři u Hrabalů č.p. 28 jsou ustájeni rovněž na hluboké podestýlce o počtu 87 kusů s denním přírůstkem 42 dkg.

Drůbežárna na "Kůtech" má 660 kusů slepic, o které se stará družstevnice Kusáková Anna.

Mladé slepice u Potomáků v č.p. 84 v počtu 430 kusů má na starosti Junaštíková Ludmila.

O mladé slepice ve Slatině se stará Malina Jan č. p. 214.

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě bylo utvořeno 5 pracovních skupin, které vedly tyto družstevnice: Malinová L., Štípská R., Nováková č.56, Šnajdarová č. 189 a Hlůšková M. č. 239. Všechny uvedené skupiny měly za úkol zajistit práci v rostlinné výrobě. Organizace práce nebyla na výši, protože mimo cukrovku a výmlat neměly jednotlivé skupiny práci přidělenu. Sklizeň sena, brambor apod. nebyla organizována, pracovalo se živelně. Největším nedostatkem bylo to, že družstevnice i letos ještě neměly poměr hospodáře ke společné práci. Projevilo se to na účasti v práci na společném díle a mnohé ženy se této práci vyhýbaly, dávajíc přednost práci na záhumence apod. Plánovaná PJ byla 16 Kčs a 1,5 kg naturálií. Za první pololetí byly naturálie vydány v plné hodnotě, za druhé pololetí nebyly žádné. PJ vychází v tomto roce za 10 Kčs. Hlavní příčinou tohoto neúspěchu je špatná organizace vedoucích funkcionářů při zajišťování výrobních úkolů, stejně tak, jako špatný poměr většiny družstevníků při plnění daných úkolů ve společném družstevním hospodaření. Je zapotřebí více osobní a důsledné odpovědnosti u obou těchto složek.

Výstavba v JZD

V roce 1960 mělo naše družstvo v plánu následující výstavbu:

Teletník pro 100 kusů mladého dobytka v hodnotě 75.000 Kčs, byl dokončen do 30. června.

Elektrická přípojka k drůbežárně za 15.000 Kčs, provedlo OSP ve St. Městě.

Plánovaná mostní váha na 20 tun nebyla vůbec započata - odsunuto na rok 1961.

Kravín pro 105 dojnic v hodnotě 530.000 Kčs byl nedokončen a do 30.11. bylo prostavěno 339.000 Kčs. Porovnáme-li výsledky prostavění s plánem, zjišťujeme, že nebylo prostavěno 230.000 Kčs.

Jaké škody vzniknou neprostavěním této částky:

1. ONV bude muset přidělit tuto částku z finančních prostředků na rok 1961, to znamená, že nebude zařazena některá ze staveb, která byla původně plánována ve výstavbě na rok 1961, některému JZD.

2. Se stavbou vepřína nebude možno započít dříve, až bude kravín dokončen na 90%.

3. JZD nedostane plánovaný odpis 190.000 Kčs, který byl plánován v případě, že prostaví plánovanou částku.

4. Kdyby byl proveden odpis, JZD by mělo menší splátky z dlužné částky.

Hlavní příčiny neplnění výstavby spočívají v tom, že stavební skupina byla sestavena ze 2 zedníků, 2 tesařů a 2-3 dělníků, kteří nemohli tak velký úkol splnit.Vedoucí stavební skupiny nepožadoval potřebný počet brigád z řad občanů a to hlavně odborníků. Aby se prostavěla požadovaná částka pro rok 1961, bylo učiněno opatření a to: Zvýšit stavební skupinu na 10 stálých pracovníků a v nárazových pracích volat brigádníky z řad občanů a to hned z počátku roku, aby mohla být provedena stavba vepřína v měsíci březnu a se stavbou kravína se mohlo pokračovat v zimních měsících.

Veřejný život, oslavy 700 let Popovic

Největší politicko-kulturní akcí v tomto roce pro naši obec byly oslavy 700 let trvání obce. Přípravy samy vzbudily značnou pozornost u veřejnosti i ve vzdáleném okolí. Těchto příprav se zúčastnili jak funkcionáři masových složek za vedení MNV a Osvětové besedy, tak celá řada občanů. Na tyto oslavy byli pozváni všichni rodáci z Popovic, byl vydán Zpravodaj k těmto oslavám, který zároveň informoval o celkovém průběhu oslav. V rámci těchto oslav byl uspořádán filmový festival v místním kulturním domě, sehráno divadlo školní mládeží: Šípková Růženka, provedena beseda s občany o historii Popovic s promítáním filmu o Popovicích a výstava fotografií, výšivek a žákovských prací ve škole. Oslavy vyvrcholily v sobotu a v neděli 4. a 5. června. V sobotu dopoledne provedli parašutisté ukázky z akrobacie, v předvečer byl proveden partyzánský a svazarmovský večer spojený s vítáním rodáků. Večer byl promítán film Král Šumavy a v sále pohostinství lidová veselice.

Nedělní pořad byl vyvrcholením těchto oslav. Započal budíčkem místní dechovky, následoval koncert na návsi, prohlídka výstavy, odpoledne průvod krojovaných vesnicí na školní hřiště, kde s. Miklenda, předseda MNV, zahájil sjezd rodáků. V dalším programu bylo spartakiádní vystoupení žáků, vystoupení souboru "Kunovjan" s cimbálovou muzikou, zpěvy sester Vlachynských a svazaček Koníčková - Suchánková, vystoupení krojované skupiny děvčat s Moravskou besedou a v závěru vystoupení místního souboru písní a tanců pod vedením s. Dohnala. Pak následovala slovácká veselice, při které vyhrávaly kapely až do rána.
Celá tato akce byla konána zároveň na počest oslav 15. výročí osvobození naší vlasti, abychom co nejdůstojněji vyzvedli práci občanů v obci za uplynulých 15 let při budování socialistické vesnice


Volby


Další důležitou politickou akcí, při které byli zainteresováni všichni občané, byly volby do MNV. Celkem bylo voleno 22 navržených kandidátů za poslance MNV. Každý kandidát měl svůj volební obvod, který byl po volbách zastupován 1 členkou z Výboru žen. Přehled poslanců a členek VŽ dle obvodu byl následující:

Volební obvody:
 

 

vol.obvod  jméno poslance  členka VŽ
 č.1  Botlík Gabriel č. 270  Sládková L. č.269
 č.2  Habarta Stanislav č.279  Kusáková M. č. 263
 č.3  Myslík Jan č. 253  Štípská R. č. 267
 č.4  Medek Antonín č.240  Šimková M. č. 242
 č.5  Křapa Josef č. 237  Kudláčová M. č. 176
 č.6  Knotová Anna č.165  Knotová A. č. 165
 č.7  Hanáček Ant. č.94  Macháčková B. č.194
 č.8  Kaňovský Fr. č.83  Straková M. č.81
 č.9  Vlčnovský Jan č.231  Krausová B. č. 67
 č.10  Slunečko Ant. č. 61  Tománková M. č. 50
 č.11  Brázdil Josef č. 262  Brázdilová M. č. 262
 č.12  Miklenda Jan č. 245  Hlůšková M. č.239
 č.13  Malinová M. č.49  Malinová M. č. 49
 č.14  Potomák Lad. č. 220  Štěrbová Anežka č.166
 č.15  Škrášková Fr. č.158  Škrášková Fr. č. 158
 č.16  Viterna Břetislav č. 104  Stašková Lud. č.264
 č.17  Stašek Frant. č.101  Bačová Jiřina  č. 283
 č.18  Švecová Anna č. 37  Švecová Anna č.37
 č.19  Juřičková Anna č.215  Juřičková Fr. č.215
 č.20  Juřica Jiří č.11  Tichoňová E. č.16
 č.21  Vrága Václav č.16  Fornůsková M. č.19
 č.22  Bičan Fr. č.191  Dědková A. č.232

 

Z uvedeného počtu 22 poslanců je 13 poslanců členy strany KSČ; dle zaměstnání 10 dělníků, 3 členové JZD, 6 pracující inteligence, 3 ostatní pracujících. První plenární zasedání nového NV bylo konáno 24.6., kde poslanci složili slib a byla provedena volba funkcionářů včetně rady MNV. Všichni zvolení funkci přijali.

Činnost MNV

Nový MNV za předsednictví s. Miklendy provedl v druhém pololetí podle plánu celkem tři zasedání NV za průměrné účasti 99% zvolených poslanců. Účast poslankyně ONV s. Štípské byla 100%. Náplní a programem bylo především zajišťování zemědělství. Jedním z úkolů bylo získat pracovní síly do místního JZD, což se přes značné úsilí nepodařilo splnit. Opatření přijatá k zajištění správného hospodaření v JZD nebyla vždy důsledně kontrolována jak ze strany NV, tak ze strany funkcionářů JZD. Na tomto úseku zůstala hodně dlužna také zemědělská komise.
NV se zabýval také otázkou zajištění výkupu zemědělských produktů jak v JZD, tak i u soukromého sektoru. Ani zde se neuspělo, protože obec měla v průměru plán dodávek splněn pouze asi na 50% a to hlavně mléko, vejce a maso. Příčinou toho bylo v současné době omezení domácích porážek, což nebylo nikterak příjemné pro samotné družstevníky. NV dále vypomáhal JZD při zajišťování různých mechanizačních prostředků při žních a při svozu cukrovky.
NV se celkem dosti zhostil úkolu v plnění rozpočtu a hlavně ve vyrovnávání všech nedoplatků, jako zemědělské a domovní daně, poplatků ze zvířat apod. Jen nepatrná část občanů se s nedoplatky nevypořádala.

Činnost komisí NV

NV zůstává dlužen svým voličům v tom, že poslanci jen v malém měřítku konali besedy se svými voliči v obvodech. Pokud se týká komisí, dobře pracuje komise výstavby, v poslední době i komise sociálně-zdravotní.
Dobrou činnost vyvíjí i komise finanční, až na to, že v této pracují jedinci. Uspokojivě pracuje i komise plánovací. Zemědělská komise začala dobře, později polevila a v závěru roku se opět zlepšila. S přihlédnutím k hospodářské situaci v JZD bude zapotřebí, aby tato komise daleko aktivněji začala pracovat v příštím roce, poněvadž ji čekají velmi závažné úkoly na úseku zemědělském. Kladně je nutné hodnotit činnost komise školské a kulturní, která se pravidelně scházela a pracovala podle plánu. Dobrým pomocníkem v této komisi je i správce OB s. Dvořan J. Nedostatečnou činnost vyvíjela komise veřejné ochrany a pořádku, částečně i komise trestní a míst. hospodářství. Zde je vina přímo v radě NV, že nebyla vůči těmto komisím důslednější z hlediska kontroly. Práce výboru žen, ikdyž vlastní činnost, byla zahájena nejpozději, je hodnocena velmi kladně a to z těch důvodů, že poměrně za krátkou dobu činnosti VŽ zajistily naše ženy hospodářské úkoly a to s dobrým výsledkem.

Zemědělská komise


Zemědělská komise konala od svého zvolení po volbách do NV celkem 5 schůzí, kde byly řešeny převážně otázky zabezpečení plynulé výroby v našem JZD. Na první schůzi byl projednán nedostatek pracovních sil v družstvu a bylo doporučeno radě NV uvolnit 6 pracovníků průmyslu do zemědělství. Tato akce nenašla pochopení u nadřízených úřadů, což se projevilo opožďováním prací jak v živočišné, tak i rostlinné výrobě. Druhá schůze se zabývala připraveností hospodářských strojů a též vykoupením vozů a potahových žaček od soukromníků. Byly vykoupeny 3 žačky a 4 vozy. Dále byla zajištěna pomoc dělníků z průmyslu při žních, kteří odpracovali 1325 pracovních hodin. Třetí schůze měla na programu politicko-ekonomické zabezpečení výkupu zemědělských výrobků od soukromě hospodařících zemědělců. Jsou to Antonín Paška a Josef Gajdošík, který plnil své dodávkové úkoly plynule a podle konečné uzávěrky se vyrovnal, až na brambory, které hodlá splnit náhradně hovězím masem. U Antonína Pašky je situace horší v tom, že dodávkové úkoly splnil na 70% a zemědělská komise předala jeho neplnění radě NV. Čvrtá schůze měla na programu pohovor se zbývajícími rolníky o vstupu do JZD, různými nedostatky v družstvu, jako špatný stav plnění dodávek, doplnění stavu dojnic, na který ONV uvolnil 100.000 Kčs, ale tohoto úvěru nebylo využito.
Poslední pátá schůze se zabývala opatřením nových pracovníků za výměnu těch, kteří nám ze zdravotních důvodů odcházejí z živočišné i rostlinné výroby. Také byl podán návrh představenstvu, aby pojalo do investiční výstavby komunikaci a kanalizace v prostoru objektů JZD, rovněž i silážních jam, které nelze provésti brigádně.
Nedostatků v JZD bylo tolik, že zemědělská komise nemohla všechny řešit a proto část těchto úkolů přenášela na mimořádné zasedání rady rozšířené o vesnickou organizaci KSČ a představenstvo JZD.

Komise výstavby

V roce 1960 bylo provedeno zajištění materiálu na dokončení 12ti staveb. Materiál byl zajištěn a celkové dokončení staveb je určeno do konce měsíce června 1961. I zde byla snaha stavební komise zajistit tento stavební materiál tak, aby mohly býti tyto stavby dokončeny ještě v roce 1960, ale zde nestačí snaha,musí se čekat až bude přidělen materiál. pro rok 1961 jsou plánovány v naší obci 4 stavby: tj. Magdálek Alois, Duháň Andrej, Píštěk Antonín a Kročil Josef.

Školka

Stavba mateřské školky je provedena následovně: Pro rok 1960 bylo plánováno 50.000 Kčs a dosud vyčerpáno 84.000 Kčs a zde nejsou ještě zahrnuty pokryvačské a klempířské práce, které jsou již částečně provedeny. Tato mateřská škola měla být provedena do konce tohoto roku, avšak v důsledku nepříznivého počasí jevila se nutnost pomáhati více JZD a na této stavbě se dále nepokračovalo. Pro příští rok 1961 je naplánováno na dodělání 87.000 Kčs. Bude záležet na všech občanech, zda bude stavba dokončena a plánované dvě učitelky nastoupí učitelské místo, nebo jinak budou učit jinde.

Stavba MNV

Tato stavba byla schválena odborem výstavby ONV a povolena částka 50.000 Kčs, později přidáno 30.000 Kčs. Prostavěno ke konci roku bylo asi 100.000 Kčs, takže na dodělání v roce 1961 bude třeba asi 35.000 Kčs.

Z dalších akcí byla provedena cesta v Havalách v délce 100 běžných metrů, částečně i kanalizace. Silnice ke garážím JZD byla provedena v délce 30m, vhodně upraven chodník k nádraží, silnice ke kulturnímu domu v délce 55m, kanalizace před Františkem Fornůskem v délce 40m a pod farou rovněž v délce 40m. Toto bylo provedeno ONV z popudu MNV.
Pro drobné opravy bylo přiděleno 29 rodinám celkem 20.500 kusů cihel a 40q cementu.
Celkový finanční plán na prostavění v naší obci byl 150.000 Kčs, vyčerpáno 184.000 Kčs, rozdíl uhradila rada ONV z nesplněných akcí jiných obcí.

Činnost plánovací komise

Plánovací komise při své činnosti se zaměřila především na výstavbu obce. Z plánovaných akcí nebyly tyto zvládnuty pro celkové nepříznivé počasí, které odčerpávalo pracovní síly a tyto byly dány k zajišťování sklizně při žních i v podzimních pracích.
První plánovanou akcí byla výstavba MNV a při jednání rada NV se usnesla, že tato novostavba by mohla být postavena na parcele č. 1, t.j. farská zahrada. MNV požádal OSP ve Starém městě, aby vypracoval projekt a veškeré dokumentace k tomu patřící. Se stavbou se započalo v měsíci říjnu.
Druhou plánovanou akcí bylo dokončení mateřské školky. Nestalo se tak pro málo pracovních sil, jak již bylo uvedeno.
Z neplánovaných akcí provedl MNV v druhém pololetí v důsledku živelní pohromy opravu elektr. sítě a zároveň rozhlasu v částce 6.300 Kčs. Do školy byly udělány nové hlavní dveře a pro malé děti byl zřízen žňový útulek. Tento byl v provozu přes 2 měsíce a k zajištění jeho provozu bylo zakoupeno 60 kusů dek, 50 kusů stolků, 50 kusů dětských židliček, Před kostelem bylo upraveno prostranství a také zde bylo vysázeno několik mladých břízek, jakož i na školním hřišti a kolem hřbitova. Pro dětské hřiště bylo zakoupeno pletivo na oplocení. Před místními oslavami 700 let Popovic byla opravena fasáda na kulturním domě, upraveno prostranství kolem pomníků před školou a na školním hřišti vybudováno betonové taneční kolo. Pro požárníky bylo zakoupeno auto 805 a pro pálenici nový kotel a chladící zařízení. Pro příští rok byla zajištěna v plánu stavba kanalizace strže nad Kovárnou, která ohrožuje okolní obytná stavení.

Finanční komise

Finanční komise byla devítičlenná. jejím úkolem bylo docílit vyrovnání nedoplatků daně domovní, zemědělské a poplatků z domácích zvířat za uplynulé roky. V tomto roce byly poplatky z hospodářských zvířat zrušeny.
Celkový předpis daně domovní v rozpočtu NV byl 35.000 Kčs a po zpřesnění dle přiznání skutečný předpis byl 26.763 Kčs, včetně nedoplatků za uplynulé roky bylo dosaženo v příjmech na této dani částky 29.643 Kčs.
Předpis u poplatků ze psů byl stanoven na částku 1.400 Kčs, vybráno bylo 1.100 Kčs. V nedoplatcích hospodářských zvířat za roky 1958-59 byla získána částka 1.870,50 Kčs. Jen čtyři občané dlužné částky nevyrovnali ani nepředložili doklady o zaplacení. Jedná se o úhrnnou částku asi 440 Kčs.
V celku lze říci, že plán příjmů byl splněn na 100% tam, kde byl postaven reálně, v některých případech i překročen. Také výdaje byly rovnoměrně čerpány.

Kulturní a školská komise

Tato komise organizuje ve spolupráci s OB veškerou činnost kulturního dění v obci. Spadají pod ni všechny složky v tom, že veškerá činnost a pořádání kulturně osvětových akcí jsou plánovány Osvětovou besedou a schvalovány školskou a kulturní komisí. Přes docílené úspěchy při provádění kulturní revoluce v obci, bylo největším nedostatkem jak u členů komise, tak u členů neúplné rady OB malý zájem o převýchovu a myšlení občanů.

Kulturní a jiné akce

Ze zdařilých akcí mimo uvedený již Sjezd rodáků byla oslava MDŽ s kulturním programem žáků, při které matky s pěti a více dětmi obdržely odznaky za mateřství. Z divadelní činnosti třeba uvésti divadelní hry: Půlnoční mše a Maryna. Z besed nejzdařilejší byla beseda občanů a ve škole žáků se spisovatelem Jindřichem Spáčilem.Druhou zdařilou besedou žáků tří sousedních škol byla beseda s tajemníkem Vrágou v kulturním domě u příležitosti oslavy MDD, na které místní žáci předvedli divadelní hru: Šípková Růženka. Zdařilý byl též prvomájový průvod, který byl veden početnou skupinou motoristů ze Svazarmu. Den svazarmovců byl rovněž početně navštíven. Dobrou účast měly závěrečné besedy CO a přes 400 občanům bylo vydáno potvrzení o účasti. Již slabší účast byla při druhém ročníku živočišné výroby, kterou pořádala DŠP.

Přednášky

Slabá účast byla v průměru také u přednášek, které byly všestranně a včas zajišťovány. O přednášky přírodních věd se opravdu zajímalo jen několik občanů s nevšedním zájmem o tento obor a o to byly přednášky kvalitnější. Propagace zemědělství se prováděla především přes uvedenou DŠP a mimo deseti přednášek byla uskutečněna exkurze do objektů JZD a zájezd účastníků školení do družstev na jižní Moravě.

Kino

Místní kino je hlavním kulturním zařízením v obci, které pomáhá soustavně provádět zábavnou i poučnou formou kulturní revoluci s cílem vychovat nového socialistického člověka, nezatíženého starými předsudky, přežitky a pověrami. Jaká byla návštěvnost od roku 1955, k tomu nám poslouží tento přehled:
 

 

 rok
 počet představení
 návštěvnost (osob)
 1955
 127
 12.367
 1956
 146
 16.101
 1957
 152
 15.800
 1958
 169
 16.500
 1959
 165
 14.938
 1960
 140
 12.747

 

Návštěvnost v posledních dvou letech byla menší zavedením kina v sousední obci Podolí a zvýšením počtu televizorů na 57 kusů. Plán návštěvnosti 15.000 osob nebyl proto dodržen, avšak plánovaná tržba 30.000 Kčs byla splněna na 30.200 Kčs, tj. na 101%. Průměrná návštěvnost byla 91 osob, průměrná tržba 214 Kčs.

Knihovna

Pro nevyhovující místnost v kulturním domě byla tato dočasně přemístněna do školy. Půjčovní doba byla pravidelná a většinu čtenářů tvoří mládež, která přináší knihy i pro rodiče a další dospělé občany.
Změna nastala též u knihovníka, touto funkcí byla pověřena s. Dvořanová, která doplnila knihovnu o další svazky. Knihy, které pro špatný a nevyhovující malý prostor nebyly půjčovány, byly dány do provozu, takže nyní má knihovna oddělení zábavné, poučné a zemědělské literatury a oddělení pro mládež.

Soubory

Národopisný soubor tanců a písní po druhé celostátní spartakiádě zanechal aktivní činnosti, neboť dosavadní vedoucí souboru přestal míti zájem pro těžkosti jak s členy souboru, které byly s nácvikem, tak pro nesplnění slibů s účastí na II. CS. Nakonec ČSM zajistil účast členů jmenovaného souboru částkou 1.500 Kčs, které si vypůjčil.
Divadelní soubor v podzimním období rovněž nevyvíjel žádnou činnost, jednak pro nezájem některých členů, u jiných pro pracovní zatížení a noční směny.
Taneční soubor LHOB za půl roku od svého založení byl pozván v měsíci květnu k přehrávkám do Uh. Hradiště. Přesto, že se někteří členové souboru učili na jiné hudební nástroje, soubor nad očekávání prošel. Bylo provedeno celkem asi 30 zkoušek, 7 hudebních produkcí, z toho první bylo vystoupení při oslavě 700 let Popovic.

Kroužky


Aktivně a soustavně pracoval kroužek čtenářský - školní mládež. který vedl s Galásek, jakož i kroužek radiotechnický Svazarmu, který byl veden členy - instruktory Svazarmu - Františkem Dědkem a Jaroslavem Myslíkem. Živelně pracoval kroužek rozhlasový a názorné agitace.

SVAZARM

Nový výbor za vedení Františka Staška zlepšil svou činnost a postaral se o provedení střelecké soutěže na střelnici pod názvem "Branné odpoledne". Šest členů bylo jako instruktoři CO. Již na začátku roku byl založen radiokroužek a motokroužek, který osmnácti jezdci zpestřil vzpomenutý již prvomájový průvod. Nezapomněli také na pomoc místnímu JZD, kde odpracovali 1570 hodin a za tuto pomoc byla skupina ZO odměněna čestnou vlajkou OV Svazarmu.V závěru roku organizovali školení řidičů. Při úpravách obce odpracovali členové 150 hodin. Na příští rok plánuje se činnost nejméně v tom rozsahu jako letos a tím chtějí přispět k lepším výsledkům obce.

ČSM

Za vedení s. Kusákové a funkcionáře KSČ s. Kudláče se zlepšila v tomto roce práce výboru. Připravenou veselou estrádou navštívil ČSM obec Kněžpole a Huštěnovice, z dalších akcí pořádali hody s právem, maškarní ples, kytičkovou a předvolební zábavu. Besedovali s účastníkem zájezdu do SSSR a s účastníky místního partyzánského odboje. K II. CS se připravovali spolu s místním národopisným souborem a této akce se v Praze zúčastnilo 8 krojovaných párů. Tak nový výbor ČSM dokázal, že je schopen vést dobře mladé lidi. Dokázali to také odpracováním 149 brigádnických hodinami při stavbě mateřské školy a splnění závazku 205 brig. hodin v místním JZD při zakládání kompostu a 380 hodin odpracovali na různých úpravách v obci.Této veřejně prospěšné práce se zúčastnila všechna mládež.

PO-ČSM

Pionýrská organizace na zdejší národní škole měla 58 pionýrů ve 3 oddílech, které vedli s Galásek, s. Stašková, s. Šilhavíková. Oddíl Jisker vedly s. Knotová Eva a Hanáčková Blanka. Plán práce PO byl zaměřen k výchovnému systému CMZÚP - t.j.: Co má znát a umět pionýr. První oddíl splnil 4 podmínky, druhý a třetí oddíl 5 podmínek. Všechny oddíly se přihlásily do hry: Expedice za rudým praporem.
Pionýři se také zúčastňovali veřejně prospěšných prací, připravili program k 43. výročí VŘSR, vystoupili na veřejné schůzi MNV a ČSČK. V akci časopisu Rovnost " Za hektar kukuřice" se pionýři z naší školy v této početné soutěži celého kraje čestně umístnili a byli odměněni diplomem, 30 zlatými odznaky a souborem několika her. Také v náborové akci Pionýrských novin za získání největšího počtu čtenářů, dosáhli pionýři osmé místo a odměnou obdrželi stan.
40. výročí KSČ pozdravili pionýři závazky ve sběru žaludů, šípků, odpadových surovin a pomocí JZD při sběru brambor.

Výbor žen

Při oslavě MDŽ zakoupily členky VŽ květiny pro ženy, které byly odměněny MNV za veřejnou činnost a dobrou práci v JZD. Toto čestné uznání obdržely:
S. Tichoňová Lud., první skupinářka JZD
s. Štípská Roz.
Švecová A.
Vlčnovská M.
Habartová Ant.
Junaštíková Lud.
Žáková Barbora
Šimková M.
Kaňovská Božena.

Svaz zahrádkářů

Za předsednictví s. Šilhavíka Jana, vedoucího 2ha družstevní vinice a mnoha ha sadu, připravil tento spolek zahrádkářů dvě hodnotné přednášky a to vinařská s ochutnáváním domácích vín za přítomnosti pozvaného odborníka a zároveň referenta P. Skalníka z Mutěnic. Na ovocnářskou přednášku byl delegován lektor s. Vojtěch Kadlčík z Uh. Hradiště. Obě akce byly hojně navštíveny občany. Na výstavu ovoce na Velehradě bylo odesláno 16 odrůd ovoce. Brigádnická výpomoc JZD spočívala v ošetření vinic a sadu.

Obchod

Jedním z mnoha důkazů o stále se zvyšující hmotné a kulturní úrovni občanů v naší vesnici je ukazatel prodeje a služeb spotřebitelům. Od roku 1954 zvedl se obrat na prodejně Jednoty v průměru z 90.000 Kčs na 150.000 Kčs v roce 1960 - t.j. tržba v průměru za 1 měsíc. V pohostinství u Stašků v roce 1954 ze 32.000 Kčs na 50.000 Kčs měsíčně. Z toho je patrno, že obrat rok od roku stoupá v průměru o 10%. Celkem v naší obci se prodá za měsíc průměrně za 280.000 Kčs spotřebního zboží všeho druhu v prodejnách Jednoty, pohostinství a masny. Je potěšitelné, že naše Jednota, která dříve skladovala jen meltu, cukr, sůl apod., má nyní rozšířený sortiment o nové a lepší druhy veškerého zboží. V perspektivním plánu Jednoty na prvním místě je zařazena adaptace nové prodejny na místě staré budovy MNV.
Několik poznámek z plnění plánu místního pohostinství: plán na rok 1960 byl 655.000 Kčs, dosaženo bylo 660.500 Kčs. Průměrná měsíční tržba v letních měsících činí až 65.000 Kčs.

Různé

Pořádání čajů ČSM se osvědčilo jednak pro správné společenské vystupování mládeže, jednak pro zkvalitnění hry místního nedávno založeného jazzového souboru za vedení s. Kryštofa.
V místní lidové knihovně dobrovolně vypomáhaly při půjčování knih svazačky Anna Pavelková a Emilie Juřicová.
Za pionýrskou organizaci zdejší školy zúčastnil se žák Josef Šácha krajské konference v Domě pionýrů v Brně v soutěžní akci časopisu Rovnost.
Při podobné okresní konferenci v Uh. Hradišti zúčastnili se tři pionýři a jako pozvaní hosté navštívili ve Slováckém divadle hru Mnoho povyků pro nic.
V obci je přes 1250 obyvatel. Počet rodinných domků je 302. Celkový katastr má kolem 600 ha, z toho JZD obhospodařuje 486 ha zemědělské půdy, záhumenkáři a soukromý sektor do 0,50 ha obhospodařuje 113 ha půdy. V obci jsou dosud 2 soukromě hospodařící zemědělci s výměrou 10 ha této půdy.
Přípravu voleb prováděla 7 členná okresní volební komise za předsednictví s. Aug. Tománka, dále 7 členná místní komise za předsednictví s. Jana Šimka a 4 členné obvodové komise.
Rada NV za předsednictví s. Jana Miklendy byla tohoto složení:
náměstek - Fr. Kaňovský
tajemník - V. Vrága
členové rady: Habarta St., Juřica Jiří, Slunečko Ant., Křapa Josef.
Zaměstnance MNV byl od voleb s. Ant. Habarta č.p. 209.

Zapsala : Marie Dvořanová , v.z.