Obsah

ROK 1961

Mezinárodní situace

Rokem 1960 byl ukončen první rok naší třetí pětiletky. Ohlížíme-li se zpět, co všechno nám přinesl, lze těžko určit, které události naše občany nejvíce zaujaly. Byly jsme svědky velkých úspěchů, jichž dosáhl tábor socialismu smělými lety sovětských majorů Gagarina a Titova do vesmíru. S úctou se díváme na odhodlaný boj kubánského lidu, který začal budovat socialismus přímo před branami vedoucí kapitalistické země. Zatímco naprosto všechny činy Sovětského svazu a socialistických zemí v tomto roce směřovaly k zabezpečení míru, vlády imperialistických států o míru jen hovořily. Na druhé straně zůstalo velké množství nevyřešených problémů, jakými jsou Kuba, Laos, Alžír, západní Německo, západní Berlín, Kongo, Angola, Jižní Vietnam, západní Iriam, otázka odzbrojení a zákaz nukleárních zbraní a další. Nikdo nespočítá kolik trestů na svobodě bylo vyměřeno lidem jen za to, že se vyslovovali jen pro mír, svobodu a nezávislost, Co však je třeba ocenit, je boj lidu koloniálních a závislých zemí za svobodu a samostatnost.

XXII. sjezd KSSS

Závěrem roku jistě na každého poctivě smýšlejícího občana zapůsobil XXII. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, jeho závěry i jasná perspektiva pro přechod ke komunistické společnosti.

40. let KSČ, V. sjezd JZD

Mezi důležité události vnitropolické je nutno zařadit jarní V. sjezd JZD a oslavy 40. výročí založení Komunistické strany Československa, které byly podnětem všemu našemu lidu k novému rozmachu socialistického soutěžení.

Volby soudců

Volby soudců do okresních soudů položily pevný základ k rozvoji vyspělé socialistické společnosti, prohlubování socialistické demokracie, k posilování a upevňování socialistického vlastnictví i další zlepšování života našeho lidu.
V naší obci všemi občany byli zvoleni jako soudci z lidu tito občané:
Stanislav Habarta, dělník SPP Kunovice
Anna Stašková, zaměstnaná v místním pohostinství
Antonín Habarta, zaměstnanec MNV

Sčítání lidu

V měsíci březnu bylo provedeno v celostátním měřítku sčítání lidu, domů, bytů, motorových vozidel. ledniček, televizorů apod. Dle tohoto sčítání bylo v obci 1300 obyvatel a 300 domů. Sčítáním byli pověřeni občané - s. Josef Křapa a Stanislav Habarta.
 

1961_letecky

Letecký pohled v roce 1961 na Popovice

Zemědělství

Místní JZD obhospodařovalo celkem 486 ha zemědělské půdy, z toho 421 ha orné. Má celkem 187 členů a sdružuje 192 zemědělských závodů. Z celkového množství 486 ha zemědělské půdy je 86 ha záhumenek, z uvedené orné půdy je 66 ha záhumenek.

Živočišná výroba
  

 Stavy zvířat
 plán
 skutečnost
 koně
 21
 17
 skot
 309
 357
 z toho krav
 177
 155
 vepři
 662
 651
 z toho prasnice
 80
 73
 slepice
 1600
 1229

 

 

Stav koní byl snížen pro lepší využití mechanizace. Stav skotu je o 40 kusů vyšší, u dojnic o 22 kusů nižší. Vyšší stav je u mladého skotu.
Rozvrstvení mladého skotu:

 

 telata do 3 měs.  18 ks
 jalovice do 1 r.  24 ks
 jalovice do 2 r.  84 ks
 jalovice nad 2 r  6 ks
 býci do 3 měs.  18 ks
 býci do 1 r.  23 ks
 býci do 2 r.  25 ks
 býci nad 2 r.  4 ks

 

 

 výroba
 plán
 skutečnost
 mléko
 232.128 l
 158.122 l
 vejce
 117.000 ks
 120.576 ks

 

 

 dodávky
 plán
 skutečnost
 nedodáno
 maso hovězí
 347,5 q
 225,88 q
 121,42 q
 maso vepřové
 441 q
 377,88 q
 63,12 q
 maso drůbeží
 18 q
 14 q
 4 q

 

 

 zásoba krmiv
 výroba
 dodávka
 zkrmeno 
 zásoba
 zrniny
 4.681 q
 2.045 q
 872 q
 982 q
 brambory
 1,181 q
 658 q
 47 q
 136 q
 krmná řepa
 1.141 q
 -
 289 q
 852 q
 siláž
 10.041 q
 -
 1.480 q
 8.554 q
 seno
 3.615 q
 122 q
 1.092 q
 2.400 q

 

U zrnin a brambor činila vlastní spotřeba 200q zrnin a 339q brambor. V naturáliích bylo vydáno 570q zrnin. Uvedený stav zásob byl k 1.1.1962.

Zahrada

 

 

 zahrada
 plán
 skutečnost
 překročení
 
 320.000 Kčs
 327.803 Kčs
 7.803 Kčs
 
 plán nákladů
 skutečnost
 ušetřeno
 
 131.000 Kčs
 86.089 Kčs
 44.910 Kčs

 

 

Zde na tomto úseku práce je vidět, že při trochu dobré organizaci práce se dostaví i výsledky. Zásluhou pracovníků v zahradnictví se zvedla pracovní jednotka o 4,83 Kčs. Výsledek by mohl být ještě lepší, kdyby jarní deště nezničily větší část první úrody.

Vinice

Odlišný výsledek byl u vinic. Místo plánovaných 100q vína bylo sklizeno jen 12q. Příčiny neúspěchu se datují již z předminulých let. Špatně vyhnojený a včas neošetřený vinohrad nemůže dát dobré výsledky. Vstup do hospodářského roku 1961 byl neutěšený, protože nebyla vytvořena dostatečná krmivová základna pro živočišnou výrobu a nebyl zajištěn dostatečný fond sadby, hlavně brambor. Tyto závažné nedostatky jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě, se musely projevit v plánovaných tržbách.

Ukazatelé příjmů a vydání
 

 

 náklady na
 plán (Kčs)
 skutečnost (Kčs)
 rostlinnou výrobu
 365.000
 226.115
 živočišnou výrobu
 237.000
 308.260
 všeob. výr.
 437.000
 217.087
 správ. náklady
 144.000
 175.106
 daně, pojištění, úroky
 281.000
 216.000
 náklady celkem
 1,464.000
 1,479.000
 náklady na PJ
 869.000
 503.300

 

 

 příjem
 plán (Kčs)
 skutečnost (Kčs)
 z polí
 680.000
 606.000
 ze zahrady
 336.000
 260.000
 ze sadů
 40.000
 20.000
 z rostlin. výroby celkem
 1,056.000
 887.000
 za zvířata
 919.000
 661.000
 za živočišnou výrobu
 635.000
 442.000
 za živočišnou výrobu celkem
 1,554.000
 1,103.000
 za práce a služby
 100.000
 139.000
 příjmy celkem
 2,719.000
 2,229.000
 v družstvu PJ
 57.902 PJ
 odpracováno 50.303 PJ

 

Výše pracovní jednotky byla plánována 15 Kčs a 1,35 kg naturálií. Do nedělitelného fondu bylo přiděleno 14%, do sociálního fondu 4% a do kulturního fondu 1%. Při vyplácení rodinných přídavků bylo za 1 dítě 40 Kčs, za druhé 60 Kčs, za třetí 80 Kčs. Z celkového počtu 187 družstevníků platí si pojištění 156 členů a to v částkách 14,26,40,56 a 84 Kčs.

Reorganizace ve vedení JZD

V průběhu roku 1961 projevily se v řízení a organizaci práce JZD ze strany vedoucích funkcionářů tak závažné nedostatky, že bylo zapotřebí provést za součinnosti MNV a také výboru KSČ urychlenou nápravu. Proto již v druhém pololetí tohoto roku došlo ke změnám a to v případě předsedy, vedoucího živočišné výroby, mechanizátora a později i vedoucího rostlinné výroby. K těmto změnám došlo proto, že uvedení funkcionáři přes upozornění a připomínky, jak ze strany představenstva, tak i NV a organizací KSČ, nedokázali se oprostit některých závažných nedostatků, které spočívaly hlavně v nedostatečné průbojnosti a aktivitě potřebné pro řízení a organizaci práce v JZD. Změny schválené členskou schůzí JZD 22.6 byly tyto:
předsedou zvolen s. Jan Šimek
mechanizátorem s. Bohumil Bujáček ze Suché Loze
vedoucím živočišné výroby s. Viktor Válek z Drslavic

Další členská schůze 31.10. schválila na popud ONV nového odborníka za vedoucího rostlin. výroby - s. Isidor Velecký z Bánova.
Členská schůze zároveň rozhodla, aby uvolněný s. Jan Malina převzal funkci mechanizátora za odcházejícího s Bujáčka, který ze zdrav. důvodů přešel do průmyslu do Uh. Brodu.

Nové vedení družstva i složení představenstva JZD musí hlavně v průběhu roku 1962 zaměřit se na všechny skryté rezervy na úseku hospodaření tak, aby došlo ke zvýšení celkové výroby a tím i zlepšení stávající situace v místním JZD.

Prověrka efektivnosti

Prověrka efektivnosti ukázala samé nedostatky a hrubé chyby, kterých se družstevníci dopouštějí, tak např. u rostlinné výroby nebyla dodržena u všech plodin agrotechnika. Nebyla dostatečně připravena půda, hlavně pro výsev řepy cukrovky. Hnojení půdy chlévskou mrvou nebylo dostačující a strojených hnojiv nebylo vždy a včas v plné míře použito, proto výnosy u cukrovky a brambor nedosáhly plánovaných výnosů. Prověrka se zabývala všemi úseky práce a navrhovala řadu opatření, ale jen malá část z nich byla splněna, což se ukázalo při kontrole daných opatření o měsíc později.

Mnoho daných úkolů zůstalo nesplněno a z toho lze soudit, že naši družstevníci nemají zvláštní zájem na zlepšení výsledků hospodaření družstva. Mezi jinými bylo doporučováno, aby na úseku živočišné výroby, v chovu slepic, byly sloučeny všechny tři drůbežárny v jednu, mimo odchovu kachen a kuřat, čímž by se snížily náklady o to, že místo 5 ošetřovatelů budou nejvýše tři. V dodávkách krmiv byla úspora při rozvozu. Bylo by třeba pořídit dobré krouhačky na řepu a okopaniny, drtič kostí a několik pojízdných kurníků k pastevnímu odchovu. Přeorání a podsetí pozemků kolem drůbežárny a částečné dezinfikování výběhu.

Chovu krav, jalovic a mladému skotu věnovat tu největší pozornost, neboť jen tak můžeme vybudovat dobré základní stádo. Odstranit nedostatky v přísunu krmiv, hygieně dobytka, zlepšit vyvážku hnoje, provádět dizinfekci, odvoz močůvky, úpravu prostranství v objektech a zpříjemnit tak práci družstevníků.

Je samozřejmé, že bez zajištění krmivové základny nelze provádět všechna navržená opatření. Na úseku rostlinném, který je základem živočišné výroby si musí být vědomi toho, že jeden úsek bez druhého není nic platný.
Stodvacet kopek neposečené otavy na Kútech, Chrastích, Širokých, Zapotoky a Sedleckých by jistě přišla vhod dojnicím, které seno po celý rok nevidí.

V každém podnikání je nejdůležitější úsek ekonomický. Ten prakticky ukazuje na výsledky družstva. Bez řádné evidence a správných podkladů není žádný pořádek a také zásada spravedlivé odměny není možná.

Je známo, že ve strojním parku také není všechno v pořádku. Naše 2 nákladní auta po většinu sezony stála, což je pro družstvo neúnosné, poněvadž musí platit řidiče. To nikterak nepřispívá ke zlepšení jednotky, ale naopak.
Socialistická soutěž by měla napomáhat překračování výnosů. Tato by měla být vyhodnocena a výsledky odměňovány. Snad by toto opatření také přispělo ke zvýšení pracovní morálky.

Úkoly vedoucím v JZD

Na základě nedostatků na úseku kontroly a vyhodnocování plnění plánů v minulém roce, bude se vyžadovat, aby každý funkcionář odpovědně vystupoval a odpovídal za svůj úsek práce. Každý vedoucí funkcionář musí být samostatným a operativním pracovníkem s patřičnou iniciativou, jak v rozhodování , tak i organizaci a řízení práce. Nebude se již trpět přenášení odpovědnosti na někoho jiného, protože každý své povinnosti bude muset znát.
Na druhé straně vina členů družstva na mnoha nedostatcích byla v tom, že nenastupovali do zaměstnání včas a ne všichni poctivě pracovali. Nejvíce to pocítily samotné četařky. Rovněž tomu bylo i u kočích a traktoristů a tím unikaly družstvu značné finanční hodnoty. Bude třeba, aby byly řádně podchyceny všechny práce kočích a traktoristů mimo JZD. Jelikož představenstvo je si plně vědomo všech těchto uvedených skutečností, které byly již projednány zároveň s danými opatřeními, přišlo k závěru, že již pro příští rok bude se muset vycházet při zajišťování hospodářských i výrobních úkolů za cenu přísného dodržování domácího řádu, vlastních upravených vzorových stanov, z upřesněných norem a také pomocí odměňování na základě užitkovosti a výnosů a prémiového odměňování.

Sociální a zdravotní komise

V uplynulém roce měli členové sociální a zdravotní komise 11 schůzí s průměrnou účastí 7 členů. Komise se kladně vyrovnala se všemi úkoly, které byly na ni kladeny. Tak např. v rámci zvyšování starobních a invalidních důchodů bylo navrženo 12 občanů ke zvýšení jejich dosavadních důchodů. Od 1.6.1961 tito občané již zvýšený důchod pobírají. Jednalo se o celkovou částku 660 Kčs. Dále byl vyřízen jeden sociální důchod přestárlé osobě, která dosud žádný důchod nepobírala. Také bylo navrženo 24 občanů, kteří před vánocemi obdrželi jednorázovou výpomoc v průměru 100 - 150 Kčs v celkové částce 3.000 Kčs. Dále komise zajistila informativní podklady pro akci zvyšování nízkých zaměstnaneckých starodůchodů na rok 1962. V rámci komplexního plánu zdravotního opatření na rok 1961 jsme vyhlásili rozhlasové relace o jarním úklidu. Vyhradili jsme místo pro skládku odpadků ve žlebě za Grecmanovým. V roce 1962 provedeme ve spolupráci s občany úpravu veřejných studní a jejich okolí.

Bytová komise

V letošním roce byl přidělen 1 byt, byla projednána koupě rodinného domku a provedli se 3 výměny bytů. V letošním roce byla dokončena stavba MNV a předána do užívání. V obci přibylo dílo o hodnotě 153.000 Kčs. Na mateřské školce se pro překročení rozpočtu nemohlo pokračovat.
 

1962MNV

Budova nového MNV

Kulturní komise

Kulturní a školská komise při MNV je jedna z hlavních složek, která má na vesnici provádět kulturní revoluci myšlení lidí.Tato komise sdružuje všechny složky po stránce kulturního dění. Můžeme říci, že pracovala dobře, třebaže je ještě mnoho nedostatků v její práci. Máme-li vybrat to nejdůležitější z její činnosti, pak je to hlavně dobrá organizační schopnost a dále reálně postavený plán, který je hlavním vodítkem jejich práce. Kromě tanečních zábav, kterých bylo v minulém roce 18, bylo uspořádáno 8 hodnotných přednášek na různá témata, dále byly provedeny dvě divadelní představení. Na besedách, kterých bylo celkem 6, mají hlavní podíl naši občané, kteří zde hovořili buď o své práci, nebo o zážitcích ze Sovětského svazu a jiných spřátelených zemí. Chybou však je, že se málo využívá místního rozhlasu k tomu, abychom občany všestranně informovali o běžných událostech světového významu. Je třeba ocenit práci našich žen, matek, některých funkcionářů, kteří se zasloužili o dobrý průběh únorových oslav, oslav MDŽ, Dne vítězství, Mezinárodní den dětí, oslav Říjnové revoluce, dne voleb a dalších jiných akcí. Je třeba se zmínit též o našich hudebních souborech. Máme celkem dva: Soubor taneční a dechový. Soubor taneční v roce 1961 provedl 18 her, z toho 10 v místě a 8 mimo obec. V celku uspořádali 20 zkoušek, dále byla provedena povinná přehrávka v Uh. Hradišti. Soubor dechový je třeba hodnotit jako dobrý stmelený kolektiv. Při různých oslavách brigádně odehráli 22 hodin.

Knihovna

Naše lidová knihovna má celkem 1.074 svazky různé literatury. Je však nedobrým zjevem u nás, že naši občané v době zimního období nevyužívají této příležitosti ku vzdělání nebo obohacení svých vědomostí. V minulém roce bylo půjčeno celkem 675 knih, zaregistrovaných čtenářů bylo 74, z toho 61 z řad mládeže. Ze statistiky je vidět, jak malý zájem je u našich občanů o knihy. Během roku byly provedeny dvě besedy o knize a dvě výstavky.

Kino

Jediným pojítkem v naší obci je kino ve správě MNV. Je to podnik samostatně hospodařící dle směrnic socialistického podnikání. Znamená to tedy, že ONV v Uh. Hradišti jsou nám na každý rok rozepsána směrná čísla plánu: návštěvnost, tržby a mzdové fondy. Podle těchto ukazatelů je hodnocen celý provoz kina. Na rok 1961 byl nám rozepsán tento plán: představení 140, návštěvnost 15.000 osob, tržba 30.000 Kčs. Splněn byl následovně. Do 31.12.1961 bylo promítnuto 126 představení - 90%, návštěvnost 10.410 osob - 70%, tržba 24.087 Kčs - 81%. Z těchto ukazatelů je vidět, že plán splněn nebyl. Z toho vyplývá, že MNV byl zkrácen na tržbě o 5.913 Kčs. Uvážíme-li, že MNV mohl financovat různá zlepšení v obci, třeba lepší vybavení našeho kina, narážíme na malý zájem našich občanů o filmová představení a v celku řečeno o celé kulturní dění v naší obci. Nemohou se stále oprostit od té skutečnosti, že dávají přednost hospodě před kulturou. Také velké množství televizorů v naší obci zapříčiňuje úbytek návštěvníků na filmová představení. Tuto skutečnost můžeme jen vítat, neboť tím se zlepšuje životní úroveň našich občanů. Potěšující je ta skutečnost, že většina naší mládeže pravidelně navštěvuje filmová představení a má též zájem o kulturní podniky u nás pořádané.

Škola

Od 1. září bylo v naší škole utvořeno 5 samostatných ročníků, to znamená, že se vyučuje na směny. Směnuje 3 a 4. ročník vždy po týdnu. Z toho je zřejmé , že v co nejkratší době budeme muset přikročit k adaptaci naší školy. Počet žáků je 119, z toho první třída má 24 žáků, druhá 27 žáků, třetí 25 žáků, čtvrtá 21 žáků, pátá 22 žáků. Z celkového počtu žáků máme 56 pionýrů. Ve spolupráci našich maminek byla pro naše děti provedena nadílka. Sdružení rodičů zakoupilo a doplnilo žákovskou knihovnu knihami v hodnotě 400 Kčs. V minulém roce sebraly naše děti 75 q šrotu, 70 kg papíru , 340 kg textilu. Plán školního spoření 18.000 Kčs byl překročen o 3.000 Kčs. Každý žák odebírá svůj časopis podle svého stáří. Učebnice a školní pomůcky dostávají žáci zdarma. MNV ze svého rozpočtu uvolnil na tyto učební pomůcky obnos 6.000 Kčs.

ČSČK

Místní skupina ČSČK má celkem 81 členů. Z toho je 24 lidových zdravotníků, 3 zdravotní sestry, 1 porodní asistentka. 16 členů absolvovalo kurz PZO, který byl pod patronací obvodního lékaře Dr. Bakaly. Během roku bylo ošetřeno místními zdravotníky 76 úrazů, z toho 4 těžké před převozem do nemocnice. V době žní a při různých příležitostech byly zdravotní hlídky vždy v pohotovosti. V naší obci máme 48 dárců krve. Při jarním úklidu odpracovala místní skupina 270 brigádnických hodin.

Výbor žen

V roce1961 uspořádala rada žen kurz šití, který navštěvovalo 20 žen. Členky výboru pomohly při oslavách MDŽ, kde byly 3 matky odměněny odznakem II. stupně a byly jim darovány květiny a šátek. Dále byly odměněny četařky a nejstarší pracovnice v JZD. Výbor žen uspořádal besedu s dojičkami spolu s patronátním závodem. Staral se o parčík před školou a každá členka ve svém obvodu měla za úkol postarat se o pěkný vzhled naší vesnice. Na stavbě mateřské školky odpracovaly ženy 150 hodin, na stavbě kravína 180 hodin a sklidily cukrovku ze 2 ha. Výbor žen se postaral o pohoštění hostů ze SSSR a uspořádal spolu s ČSČK pomláskovou zábavu. Dne 24. listopadu bylo započato v našem novém kravíně se strojním dojením. Instruktáže se zúčastnila s. Štípská, poslankyně ONV a členka Výboru žen.
 


ČSM

 Československý svaz mládeže je poměrně malá organizace, neboť většina mládeže je organizována v závodech. Činnost ČSM je hodnocena jako nedostatečná jak po stránce organizační, tak i po stránce samotné náplně svazu. Členové svazu jsou neukáznění, nedůslední ve své práci. Celá činnost spočívala hlavně v pořádání zábav a tanečních večírků. V JZD bylo celkem odpracováno na 108 brigádnických hodin.

Komise místního hospodářství

Tato komise se převážně zabývala kontrolou a vyúčtováním prací občanů, kteří jsou přihlášeni při místním hospodářství. Dále nákupem a evidencí materiálů při provozování kovářství a celkovou prosperitou provozu. Vyúčtování se provádí jednou měsíčně vždy do 10. příštího měsíce. Celkový čistý zisk do konce listopadu činil 5.654 Kčs. Nedostatkem komise je, že nespolupracuje s jinými komisemi, neschází se pravidelně a nedala návrh jak postupovat u těch pracovníků, kteří dělají pro sebe a práci nevykazují.

Dohlížecí výbor

Činnost Dohlížecího výboru spočívala hlavně v kontrole našich prodejen. Jednou za 14 dnů navštěvovali naše prodejny, kde kontrolovali, zdali zboží je řádně označeno cenovkami, zdali je váženo v čisté váze. Dbali, aby prodejny byly čisté, kontrolovali zdravotní průkazy a vyřizovali stížnosti zákazníků, zaměstnanců prodejen. S plným pochopením se zapojili do výkupu vajíček. S úspěchem provedli košíkovou akci. Každého čtvrt roku pořádají členskou schůzi Jednoty, na které je též promítnut i hodnotný film.

Pohostinství

Plán maloobchodního obratu na tuto prodejnu v roce 1961 byl celkem 690.000 Kčs. Do 30.12. bylo utrženo celkem 680.000 Kčs. Největší tržby bylo dosahováno v letních měsících. průměrná měsíční tržba byla 85.000 Kčs. Největší tržby je dosahováno za pivo. Z celkového obratu bylo prodáno za 200.000 Kčs za pivo.Podle dřívějších let stoupl též prodej kávy a uzenin.

Jednota - potraviny

Místní prodejna zásobuje naši obec potravinami všeho druhu a částečně také zbožím průmyslovým. Plán tržeb byl splněn přes 100%. Prodejna si velmi dobře vede, soutěží o štít vzorné prodejny. Zaměstnanci se stále zdokonalují ve svém povolání tím, že prodělávají různé kurzy a školení, čímž získávají vyšší kvalifikaci.Po uzavření prodejny Masna převzala tato prodejna určité druhy potravin do prodeje. Tím se zlepšilo zásobování o to, že spotřebitel nakoupí toto zboží v jedné prodejně. Na druhé straně je výhodné pro spotřebitele i to, že pojízdná prodejna Masna převáží větší množství, jakostnější, správně navážené a cenové skupině odpovídající zboží. Dalším potěšitelným zjevem je pokles prodeje lihovin. O to se více prodalo vína, ovocných šťáv a moštů. Další zlepšení nastalo v tom smyslu, že naše JZD zásobuje prodejnu čerstvou zeleninou, což spotřebitelé vítají. Přes veškerou snahu prodávajícího personálu prodejna zaostává v tom smyslu, že nemůže již dále rozšiřovat další sortiment zboží jako textil, průmyslové výrobky, galanterii apod., poněvadž kapacita skladu a prodejního prostoru neodpovídá. Tento nedostatek lze však řešit jen zřízením nové prodejny se samoobsluhou.

Myslivecký spolek

Tento spolek odpracoval v minulém roce 1.920 brigádnických hodin v JZD. Zpráva o stavu zvěře a jejího vývinu: rok1961 byl vcelku příznivý pro vývin srstnaté zvěře. Pro ptactvo však nikoliv. Právě v době hnízdění přišly dlouhotrvající deště, což působilo velmi zhoubně.U srnců, zajíců a bažantů máme velmi dobré stavy. Úbytek jsme zaznamenali u koroptví právě vlivem nepříznivého počasí v době hnízdění. Povinné dodávky pro veřejné zásobování činí 50%, což vcelku bylo splněno. Odchyt bažantů a koroptví provedeme až v lednu.
 

 

 X
 plán odstřelu
 splněno
 dodávky
 odchyt zvěře
 srnců
 4
 4
 2
 -
 zajíců
 220
 220
 110
 -
 bažantů
 107
 108
 54
 50
 koroptví
 80
 -
 -
 100

 

SVAZARM

Vzhledem k tomu, že tato organizace je poměrně mladá, vykonala v naší obci již hodně práce. Hlavní cíl je však ten, aby naše mladé občany vychovávala k obranné schopnosti naší vlasti. Mohou se pochlubit dobrými výsledky organizačními, svou vlastní činností, ale také prací budovatelskou. V minulém roce uspořádali střeleckou soutěž, které se zúčastnilo 37 střelců. Dále byl utvořen kroužek motoristů, kteří uspořádali školení k vyhlášce č.141. Vyškolili 35 občanů k ovládání motorových vozidel, mopedů a motokol, kteří pak obdrželi oprávnění k řízení. Dále byl utvořen radio kroužek, kde se vyžívají naši mladí chlapci. V poslední době byl utvořen kroužek modelářů. Ve spolupráci s VB bylo uspořádáno několik besed na téma "Jezdím bez nehody." Vypomáhali mimo jiné jako opraváři a traktoristé ve špičkových pracích v místním JZD. Za příkladné pracovníky je možno jmenovat s. Jana Kryštofa, Františka Pavelku, Jos. Štěrbu, Boh.Galušku a Ant. Tichoně. 1050 odpracovaných brigádnických hodin bylo téměř všemi členy věnováno k zvelebení obce.

Různé, úroda ovoce

Letošní úroda ovoce byla dle druhů různá. Třešně zarodily nadprůměrně a mnoho stromů zůstalo neotrháno. Další nadprůměrná úroda byla u švestek, durancií, babůvek a dalšího peckovitého ovoce. Tohoto ovoce bylo tolik, že asi 1/4 zůstala na stromech pro nedostatek vhodných nádob ku kvašení, u některých občanů pro nedostatek času. Naopak tomu bylo u ovoce jádrového. Po velké úrodě v roce 1960 hrušně a jabloně jen málo zarodily, takže toto ovoce je poměrně vzácné. Jen z malé části bylo nahraženo dovozem. Nadprůměrná úroda peckovitého ovoce se projevila v přetížení místní pálenice, která plánovala zpracovat 24 vagónů kvasu za předpokládaného obratu 2 000.000 Kčs. Oproti jiným průměrným rokům je to o 100% více.

Víno - úroda

Rok byl v celku nepříznivý, proto úroda v obci nebyla dobrá. Ponejvíce zarodilo víno nešlechtěné, odrůdy šlechtěné měly podprůměrnou úrodu. V době dešťů byly vinohrady napadeny perenosporou, což zapříčinilo tuto neúrodu.

Také včelaři neměli radost ze snůšky medu. Chladné počasí, vyjma v době ovocných květů, včelstva živořila a snůška na 1 včelstvo činila 3-4 kg medu.

Životní úroveň

Jak stoupá naše životní úroveň ukáží nám následující ukazatelé. Prostředky v hodnotě téměř 2. mil. Kčs, které vlastní občané, jsou toho jasným důkazem. V naší obci již máme: 96 televizorů, 273 radiopřijímačů, 286 elektrických praček, 96 elektrických sporáků, 42 ledničky, 45 motocyklů, 29 pionýrů a mopedů, 9 osobních aut.
Velké zlepšení nastalo i v kultuře bydlení. V roce 1961 bylo postaveno 5 nových rodinných domků a provedeno 82 adaptací různého druhu. V témže roce bylo podáno dalších 7 žádostí o výstavbu nových rodin. domků v roce 1962. Závažným nedostatkem pro kulturní a osvětovou činnost masových složek a kroužků je naprostý nedostatek vhodných místností. Jedná se o ČSM, ČSČK, hudební soubor a další.

Pohyb obyvatelstva

V roce 1961 narodilo se v obci celkem 28 dětí a zemřelo 17 občanů.

Závěr

V poslední době nejvíce zajímají i naše občany 2 problémy: zachování míru a dobývání vesmíru.

Zachování míru

U prvního problému zraky celého světa jsou upřeny na dvě velmoci: SSSR a USA. Každá z obou těchto velmocí vládne dnes tak silnými mocenskými prostředky, že při jejich vzájemném souhlasném názoru jsou schopné donutit k rozumu kteréhokoliv rušitele míru na světě. Dnes je ještě mnoho nevyřešených rozporů mezi těmito velmocemi, jako např. otázka odzbrojení, otázka Německa a západního Berlína, kolonialismus apod.

Dobývání vesmíru

Svět byl ohromen při prvních úspěších sovětské vědy. Bylo to před pěti lety 4. října 1957, kdy byla vypuštěna umělá družice Země - Sputnik 1. Na podzim 5. listopadu 1957 byl vypuštěn Sputnik 2 se psem Lajkou. Sputnik 3 vážil 1 327 kg, byl vypuštěn 15. května 1958 a obletěl 10.000 x naši Zemi. První umělá planeta sluneční soustavy, vypuštěna 2. ledna 1959, prováděla průzkum v prostoru mezi Zemí a Měsícem. Dne 13.9.1959 Lunik donesl státní znak SSSR na Měsíc. Dne 4. října 1959 pořídila meziplanetární stanice fotografii odvrácené strany Měsíce. Dne 15.5.1960 byla vypuštěna první kosmická loď o váze 4.540 kg. Druhá kosmická loď se psy Strelkou a Bělkou byla vypuštěna 19.8.1960. Třetí kosmická loď o váze 4.563 kg byla vypuštěna 1.12.1960.
Dne 4. února 1961 byla vypuštěna těžká družice o váze 6.484 kg. O týden později byla vypuštěna meziplanetární stanice ve směru k Venuši. Čvrtá kosmická loď vypuštěná 9.ledna 1961 vynesla psa Čerňušku a kabina se vrátila na stanovené místo. Pátá kosmická loď - jako poslední - byla vypuštěna 25. března 1961 s fenkou Hveždičkou a tak byla provedena závěrečná zkouška zařízení o váze 4.695 kg. Takto byl připraven let člověka do vesmíru a zvláště jeho bezpečný návrat. První kosmonat vzlétl do vesmíru 12. dubna 1961 na palubě kosmické lodi "Vostok" a obletěl kolem Země. Byl to občan SSSR letec - major Jurij Alexejevič Gagarin. Celý svět se stal takto svědkem prvního letu člověka do vesmíru.
Dne 6. srpna 1961 došlo k uskutečnění druhého letu člověka na palubě kosmické lodi, který obletěl naši Zemi 17 krát. Tímto druhým kosmonautem byl opět občan SSSR letec - major - German Titov. Jména těchto sovětských kosmonautů Gagarina a Titova se stala symbolem vynikajících schopností sovětských lidí i symbolem převahy sovětské techniky nad kapitalistickou, jejíž pokusy nedosahují podobných výsledků.

 

Zapsala: Marie Dvořanová, v.z.