Obsah

ROK 1965

 

I

Místní národní výbor

Změny ve složení

Při hodnocení práce doporučila rada ONV MNV v Popovicích změnu předsedy komise pracovních sil , jelikož funkce předsedy v ní vykonával předseda MNV a tím docházelo k narušování socialistické zákonnosti. Plenární zasedání MNV schválilo, aby novým předsedou komise pracovních sil byl zvolen Miroslav Hanáček, tech, úředník, č.p. 282.

Další změna nastala v komisi školské a kulturní, kde pro neplnění povinností byl odvolán z funkce předsedy Antonín Malina, dělník, č.p. 193 a nahrazen Antonínem Medkem, č.p. 240. Funkci člena rady MNV převzal místo Antonína Maliny Josef Hanáček, č.p. 102, kterému byla svěřena funkce tajemníka školské a kulturní komise.

Veřejné schůze

Plenární zasedání MNV se konala veřejně a pravidelně za dobré účasti občanů. Všech zasedání se zúčastňoval poslanec ONV Vlastimil Zich, zástupci zařízení řízených MNV, složek Národní fronty a zástupci JZD. Každé plenární zasedání přijímalo konkrétní usnesení a provádělo jejich kontrolu.

Rada MNV

Rada MNV se scházela pravidelně dvakrát za měsíc a projednávala úkoly ze všech úseků činnosti MNV. Zabývala se vždy důsledně zemědělskou problematikou a hodnotila práci společenských organizací s cílem, aby se podílely na plnění úkolů MNV.

Zásadní a důležité problémy řešila rada MNV společně s vesnickou organizací KSČ.

Lze říci, že oproti minulému roku se činnost MNV v Popovicích zlepšila. Orgány MNV pracovaly samostatně a pravidelně, své úkoly plnily odpovědně a důůsledně, schůze pléna i rady MNV bývaly připraveny pečlivě.

Dalším kladným zjevem bylo i to, že předseda a tajemník navštěvovali schůze většiny komisí.

Činnost komisí MNV

Významnou úlohou ve věcech hospodářských i na úseku společenském sehrály komise MNV. Každá z nich měla přesně vymezenou povinnost a odpovědnost, řídila se plánem práce a zodpovídala se plénu MNV.

Komise zemědělská

Komise zemědělská splnila v roce 1965 své poslání. Přesto, že se scházela pravidelně, nečinila ze svých nedostatků vždy patřičné závěry. Poslanci této komise dobře spolupracovali s komisí pracovních sil a všemožně zajišťovali mechanizační prostředky i pracovní síly ke zvládnutí všech špičkových prací. Dobrá spolupráce všech členů a funkcionářů obou komisí se projevila zejména v organizování žňových prací. Zástupci uvedených komisí pravidelně navštěvovali představenstvo JZD a radili se společně jak zlepšit hospodaření místního JZD.

Komise výstavby

Komise výstavby měla přesně vymezený pracovní plán a znala i rozsah svých možností po stránce finanční. V průběhu roku vyřizovala bezodkladně žádosti občanů o povolování staveb, oplocení a řešila některé sousedské spory. Výstavba a zvelebování obce v rámci akce Z však vyžadovaly, aby plán rozpočtových výdajů byl komisí přesně dodržován a aby příslušná dokumentace, materiál, technický dozor a pracovní síly byly včas zajišťovány.

Komise veřejného pořádku

Komise VP řešila v roce 1965 24 přestupků a provinění občanů. V šesti případech rozhodla o úhradě škody způsobené v nedovolené těžbě dřeva, ve čtyřech případech vyměřila pokutu ve výši 450 Kčs. Dále se zabývala komise VP otázkami bezpečnosti práce v JZD, připraveností zemědělských strojů a prevencí na úseku boje proti alkoholismu.

Komise sociální

Oproti minulému roku se činnosti sociální komise zlepšila. její členové se řádně scházeli a se vší odpovědností řešili sociální problémy obce. V roce 1965 bylo podáno celkem 22 žádostí o přiznání nebo upravení důchodu, z toho 14 případů vyřízeno kladně. Sociálně nejslabším občanům byla poskytována jednorázová výpomoc, 16ti občanům rozdělen obnos 2.500 Kčs, 10ti občanům poskytnuto uhlí ve váze 10-12q, 6 občanů obdrželo ložní prádlo. Komise sociální sledovala také čistotu místní prodejny, školní jídelny a sociálního zařízení JZD.

Komise místního hospodářství

Komise MH zajišťovala služby obyvatelstvu, organizovala sběry odpadových surovin, prováděla periodické prohlídky potravin v místních prodejnách, sledovala sortimenty zboží a dodržování provozních plánů. Přesto, že v práci některých členů se projevovaly nedostatky, vykonala komise MH v roce 1965 mnoho veřejně prospěšné práce.

Komise pracovních sil

Komise pracovních sil neměla bohatou pracovní náplň, ale přesto sehrála v roce 1965 významnou úlohu. Ve spolupráci s ostatními komisemi doporučovala zařazení občanů do pracovního poměru a zajišťovala výpomocné pracovní síly místnímu JZD i pro výstavbu obce. Nemalou měrou zasahoval i do organizovaného sboru pracovníků z řad mládeže do zemědělství.

Komise finanční a plánovací

Komise finanční a plánovací pracovala odpovědně. Do kolektivní spolupráce se však nezapojili všichni členové této komise zvláště začátkem roku, kdy se předpisují daně, vyplňují poukázky a rozpracovávají plánované výdaje. Dobrá práce finanční komise se projevila ve 100% plnění daňových předpisů.

Školská a kulturní komise

Komise školská a kulturní pracovala v prvním pololetí podle plánu a jejich schůze konaly se i za účasti předsedů společenských organizací. V druhém pololetí se činnost této komise značně zhoršila, takže bylo nutno vyměnit jejího předsedu.

Výbor žen

VŽ se scházel pravidelně každý měsíc, jeho schůze byly vždy pečlivě připraveny a probíhaly plánovitě. Některé členky VŽ se do schůzí vůbec nedostavovaly.
V lednu 1965 uspořádal VŽ spolu s OB maškarní ples. Část finančního výtěžku tohoto plesu byla použita na úhradu výdajů spojených s oslavou MDŽ a úpravou parčíku před budovou ZDŠ.
Na oslavě MDŽ obdržely věcné dary všechny učitelky a uklízečky zaměstnané na místních školách. Odznakem mateřství byly odměněna občanka Rosálie Macháčková, nejstarší žena v Popovicích a Božena Omelková, matka pěti dětí.
Členky VŽ se vždy ochotně zúčastňovaly brigádnických prací vyhlášených MNV. Na úpravě parčíku před školou , výsadbě a úpravě návsi, prostranství před kostelem a mateřskou školou, odpracovaly ženy 170 hodin, při sklizni pícnin 160 hodin, ošetřily a sklidily cukrovku na výměře 5ha.
Na úseku kulturně osvětovém uspořádal VŽ 1 přednášku národopisnou a 2 přednášky zdravotnické.

Plán hospodářského a kulturního rozvojePro rok 1966 si vytýčil MNV v Popovicích tyto další úlohy hospodářského a kulturně politického rozvoje obce:

I. Zajišťování zemědělské výroby

1, Prozkoumat a odstranit nedostatky ve výrobě masa vepřového.
2, Věnovat veškerou péči mladému skotu a pak ho požít k doplnění stáda.
3, Zabývat se otázkami kádrového obsazení v JZD a zajišťování náboru mládeže do zemědělství.
4, Sledovat opravu zemědělských strojů a zabývat se otázkou nákupu nových strojů a zařízení.
5, Napomáhat při vypracování doplňků družstevních stanov a dokončit arondaci roztříštěné půdy.
6, Při špičkových polních pracích využívat plně místních pracovních zdrojů.
7, Získat všechny jednotlivě hospodařící rolníky ke vstupu do JZD.
8, Za spoluúčasti JZD a zahrádkářů ošetřit řádně a včas všechny ovocné stromy.

 

II.

Výstavba a zvelebení obce:

1, V akci "Z" vybudovat požární zbrojnici.
2, V rámci údržby a za pomoci dobrovolných brigád vybudovat hospodářskou budovu, spojenou s kotelnou, která by vytápěla školní budovu.
3, V mateřské škole dokončit: úpravu terénu, vydláždění chodníků, kanalizaci, betonování opěrných zídek, nahození zbývající omítky.
4, Rozebrat kamennou ohradní zeď u kina a vybetonovat novou s nasazením oplocení.
5, Provést nejnutnější údržbářské práce v kině (orýnování, oprava střechy, fasády).
6, Provést kanalizaci pod MNV a vydláždění silnice v Havalách a v Javorovské ulici.
7, Vybudovat 200m chodníku od kostela po dolní křižovatku.
8, Opravit kostkovanou silnici a rygoly v celé obci.
9, Dokončit úpravu silnice za kostelem k objektu JZD.
10, Provést kanalizaci na Horním konci v úseku 50m.

Zásobování obce

Zásobování obce potravinami, uhlím, dřívím a elektřinou bylo plynulé. Občané si nejčastěji stěžovali na špatnou kvalitu chleba a na nedostatek stavebního materiálu, zejména vápna a cihel.


II.


Průběh roku, počasí, úroda

Postup polních prací

JZD V Popovicích bylo v roce 1965 mezi prvními družstvy v okrese, která včas zasela jařiny a připravila půdu pro další plodiny. Do tohoto zdárného nástupu zasáhlo však nepříznivé počasí, které pozměnilo plánované záměry v technologii, v mechanizaci při sklizni zemědělských plodin. Kritická situace nastala v obdělávání brambor, kde kromě nepříznivého počasí došlo i k hrubé nedbalosti agronoma v organizačním i operativním nasazení mechanizačních prostředků. Pouze žňové práce byly zvládnuty podle záměru. Závěrečné polní práce, jakož i plánované osevy ozimů byly provedeny včas, ale méně kvalitně.

Dodávky obilí

V rostlinné výrobě splnilo JZD v Popovicích dodávkové úkoly v roce 1965 takto:

 

Druh plodiny Plán Plnění plánu Procento
cukrovka 13 176q 5 937q 45%
brambory 520q 65q 12,5%
zelenina 300 000 Kč 185 000 Kč -
družstevní vinice 62 000 Kč 13 300 Kč -
rybízovna - - -
a družstevní sady 34 000 Kč 21 000 Kč -


 

III. - IV.


Výstavba socialismu na vesnici

Funkcionáři a pracovníci JZD

V průběhu roku nastalo několik změn v kádrovém obsazení JZD. Z funkce agronoma byl odvolán s. Čechranek a nahrazen družstevníkem Novákem. Funkce mechanika byl zproštěn s. Slovák a nahrazen Františkem Kaňovským.
Vydatnými spolupracovníky družstva po stránce brigádnické a morální byl MNV a ZO KSČ.

Pracovní morálka

Na některých úsecích práce, zejména v dopravě, docházelo k narušování pracovní morálky. Tak např. bylo zjištěno, že nejsou řádně evidovány formany kočích a traktoristů a že tito neplní poctivě svěřené úkoly.
Rada MNV doporučila proto předsedovi JZD, aby jednotlivá pracoviště osobně kontroloval, nespoléhal na falešná hlášení a aby případy lajdáctví řešil nekompromisně.

Struktura věkového složení

Struktura věkového složení členů JZD v Popovicích nebyla ani v roce 1965 příznivá a se zřetelem k zajištění plánovaných úkolů čtvrté pětiletky. Průměrný věk družstevníků dosahoval 53 let.

Členská a hospodářská základna

V roce 1965 mělo JZD v Popovicích celkem 190 členů a obhospodařovalo asi 600 ha zemědělské půdy, z toho 420 ha orné.

Postup mechanizace

Postup mechanizace, která má napomáhat k docílení vyšších výnosů, brzdila poruchovost strojů a jejich nedostatečné využití a nešetrné zacházení.

Brigádnické výpomoci JZD

Na zlepšení hospodaření a řízení družstva se podílely některé složky NF. ZO KSČ ve spolupráci s MNV a jeho poslanci i komisemi zajišťovala JZD v době špičkových prací pracovní síly, mechanizační prostředky a pomáhala mu všude, kde bylo třeba.

Přehled hospodaření

Vlivem nepříznivého počasí poklesly v roce 1965 tržby z rostlinné výroby o více než 50%. Z plánovaných 750 000 Kčs bylo docíleno na tomto úseku jen 370 000 Kčs.To nepříznivě ovlivnilo i závěrečné výsledky v živočišné výrobě a v tržbách za práce a služby.
Prodej mléka vzrostl v roce 1965 oproti roku 1960 ze 193 000l na 275 000 l. Ale ani toto množství nebylo uspokojivé se zřetelem na dané půdní podmínky a výrobní možnosti. Pro další konsolidovaný rozvoj vytýčilo si místní JZD výhledově dosáhnout v roce 1970 450 000 l s užitkovostí 2 750 l na dojnici. Dosažení tohoto cíle by však vyžadovalo optimální zabezpečení krmivové základny.
K dodržení přijatých zásad k zabezpečení rozvoje skotu do roku 1970 přispělo v roce 1965 plánované dokončení výstavby teletníku pro 35 kusů.
Vykazovaným množstvím prodeje 1730q masa se řadilo JZD v Popovicích mezi přední družstva okresu, a to jak ve výrobě, tak i v prodeji. Vždyť v roce 1965 vykazovalo intenzitu výroby na 1 ha z.p. ve výši 340 kg, což představuje dvojnásobek průměru určeného družstevníkům výhledově pro rok 1970.

Rentabilitu výkrmu vepřového nepříznivě ovlivňoval nákup velkého počtu selat, jejich nevhodný odchov a maximální nákup krmiv. Proto také v každé schůzi místních orgánů byl zdůrazňován požadavek snížení výroby vepřového masa.
Nejistota o úpravě cenových relací mezi vepřovým a hovězím masem nutila družstvo k opatrnosti při dalším zajišťování živočišné výroby.

Pracovní jednotka

Nepříznivé počasí ochudilo družstvo o značné peněžité částky a zabrzdilo jeho další rozvoj. Ale poctivá a obětavá práce družstevníků a brigádnická výpomoc občanů rozhodla o tom, že pracovní jednotka dosáhla v roce 1965 13 Kčs mimo naturálie z vlastní produkce.

Plnění dodávek


V živočišné výrobě plnilo JZD celkem dobře své úkoly.
Plán výroby mléka splnilo již 10.1.01965. V přehledu jeví se plnění dodávkových úkolů na úseku živočišné výroby takto:

 

 Druh dodávky Plán Plnění Procento
maso vepřové a hovězí 1 468q 1 730q 120%
mléko (celá obec) 205 500 l 274 512 l 135%
vejce 59 440 ks 24 186 ks 91,1%V dodávce mléka se umístnila obec Popovice mezi pěti nejlepšími družstvy v okrese. Soukromý sektor splnil dodávku vajec na 103%.

Výstavba JZD

V roce1965 dokončilo JZD výstavbu garáží , částečnou přestavbu teletníků pro porodnu prasat, adaptaci dvou poroden a přístavbu místností pro krmivo a stelivo.

 

V.

 

Státní a družstevní obchod, průmysl

Služby obyvatelstvu

Na úseku zlepšení služeb obyvatelstvu byla vybudována svépomocí samoobsluha Jednoty v hodnotě díla 650 000 Kčs, otevřeno kadeřnictví a holírna nákladem 50 000 Kčs.
V roce 1965 byla uvedena do provozu pálenice, ale nájemné z tohoto podniku nepostačovalo ani na krytí nejnutnějších výdajů spojených s úklidem a údržbou budovy.

Závazky pracujících

U příležitosti 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou uzavřeli popovičtí občané tyto závazky:

 

zkrášlení obce 2732 hodin
úprava okolí mateřské školy 600 hodin
rozšíření kanalizace 250 hodin
údržba komunikací 250 hodin
rozšíření komunikace k objektům JZD 250 hodin
CELKEM 4082 hodin

Závazky společenských organizací

Závazky společenských organizací na zlepšení úpravy obce:
 

 požárníci 100 hodin
SVAZARM 150 hodin
Čs. svaz mládeže 100 hodin
KSČ 100 hodin
Zahrádkáři 150 hodin
Sdružení rodičů 300 hodin
Výbor žen 150 hodin
 Celkem 1050 hodin

Závazky společenských organizací na brigádnickou výpomoc JZD:

 

 Čs. svaz mládeže 200 hodin
KSČ 200 hodin
Zahrádkáři 200 hodin
Požárníci 300 hodin
Výbor žen 200 hodin
Celkem 1100 hodinUvedené závazky v celkovém počtu 6 232 hodin byly téměř ve všech případech překročeny.

 

VI

 

Úpravy obce

Budovatelské akce

Generální oprava ZDŠ si vyžádala 350 000 Kčs. K dalším zdařilým akcím možno zařadit také opravu farní budovy, kde veškeré práce zajišťovaly služby MNV. Brigádnicky zde bylo odpracováno 343 hodin, náklady činily 6 600 Kčs.
Nákladem 7 000 Kčs a v hodnotě 18 000 Kčs byla vybudována autobusová čekárna.
Úprava hřbitova si vyžádala 2 680 Kčs a 40 brigádnických hodin. Hodnota díla zde činila 3 160 Kčs.
Na vybudování nového chodníku a můstku u nádraží bylo odpracováno 180 brigádnických hodin, na nákladech zaplaceno 1 030 Kčs. Hodnota díla dosáhla 2 140 Kčs. V prostoru mateřské školy byla provedena kanalizace, vybudovány opěrné zítky, oploceno prostranství před budovou a započato s dlážděním chodníků. Na tomto úseku bylo proinvestováno 12 000 Kčs a vybudováno dílo v hodnotě 24 000 Kčs.
Na osazení zábradlí Hore kovárnou bylo odpracováno 60 brigádnických hodin, na nákladech zaplaceno 1 492 Kčs, hodnota díla dosáhla 1 800 Kčs.
Na úpravě parku před budovou ZDŠ bylo odpracováno 140 brigádnických hodin, náklady na pořízení zábradlí a odborné práce činily 890 Kčs, hodnota díla dosáhla 1650 Kčs.
Dále byly provedeny menší opravy dlážděných vozovek u Horního kříže a v Havalách, započato s válcováním silnic za kostelem, vysázeny okrasné dřeviny v hodnotě 1200 Kčs.
Ke zlepšování vzhledu obce přispěli občané novým oplocením svých pozemků v polní trati Padělky. Brigádnicky zde bylo odpracováno 160 hodin, na nákladech uhrazeno 2600 Kčs a vybudováno dílo v hodnotě 3400 Kčs.
Místní rozhlas byl rozšířen o 700m nového vedení a doplněn deseti reproduktory. Na této akci bylo odpracováno 40 hodin, náklady činily 4320 Kčs, hodnota díla 4680 Kčs.
Na položení 80bm kanalizace v Havalách bylo odpracováno brigádnicky 140 hodin, vytvořeno dílo v hodnotě 3200 Kčs. Po zásluze je třeba ocenit budovatelské úsilí všech občanů včetně žen, které obětavě upravovaly veřejné prostranství v okolí školy, kostela a před svými domy.

Nové pojmenování ulice

V měsíci dubnu 1965 u příležitosti 20. výročí národního osvobození byla pojmenována ulice Podšupy na Ulici Prvního Máje. Kdy a jak název "Podšupy" vznikl, nepodařilo se zjistit. Z vyprávění starých občanů se dovídáme, že v tomto místě bývaly kdysi stodoly, zvané šopy, v nichž se dělaly cihly. Okolní půda sloužila za pasunky, močilo se v ní konopí a měly zde své sídliště ,rejdiště a koupaliště čarodějnice. Ulice Pod šupy bývala v minulosti také místem přechodného pobytu cikánů, komediantů a maďarských kotlářů, kteří se v Popovicích přechodně zastavili. Občané Kryštof, Vala a Hráček byli prvními obyvateli, kteří si začali stavět v Podšupy své rodinné domky.

 

VII


Veřejný život

Slavnostní akce

Slavnostní akce vyvrcholily v roce 1965 v manifestačních oslavách 20. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. V předvečer oslav 1. máje a 20. výročí osvobození prošel lampiónový průvod obcí od Horního kříže k budově ZDŠ, kde byl předveden slavnostní program. předseda MNV s. Stanislav Habarta vzpomněl zde historického období v letech 1944 až 1945, kdy se začal formovat v Popovicích protifašistický odboj. Ve svém projevu předseda MNV dále uvedl: " S velkou odvahou, nadšením a hrdinstvím se tehdy zapojilo mnoho popovických občanů do ilegální činnosti. V roce 1945 když se uskutečnil výsadek zbraní, střeliva a trhavin, čekalo partyzánskou skupinu mnoho práce. Bylo uskutečněno mnoho sabotážních akcí trhavinami na komunikacích a přepadů vojenských transportérů k získání zbraní a střeliva. Nebylo lehkou záležitostí provádět sabotáže a při tom vše utajit tak, aby nedošlo k vyzrazení. Jen si vzpomeňme na zrádcovskou činnost některých lidí v době okupace. Vzpomeňme si na rodinu Blahovou, která zavinila smrt několika desítek lidí. A takových bylo hodně, kteří za špinavé německé marky byli schopni obětovat nevinné lidské životy. Díky ostražitosti vedoucích odboje nedošlo
k dalším podobným vyzrazením. S jarem 1945 přibývalo nadějí na brzké osvobození, ale tím také starosti v partyzánském oddílu. Připravovaly se horečně plány na osvobození Popovic.
27. duben se zapsal do dějin naší obce jako den svobody, plný světla a radosti. Tímto dnem skončilo velké utrpení, spadla tíha s ramen občanů, ale bojovalo se dál. Tisíce lidí ještě položilo své životy než přišel vytoužený 9. květen."
Po vyčerpání slavnostního programu u školní budovy, odešli občané na dětské hřiště, kde u hořícího táboráku se konala beseda s příslušníky partyzánského oddílu Palcát.
Dne 1. května odpoledne oslavili popovští občané 20. výročí osvobození své obce. Oslavy, která se konala před budovou ZDŠ, se zúčastnili tito hosté:
poslanec Národního shromáždění plukovník Turočšík
poslankyně Krajského národního výboru Marie Trubáková
zástupce okresního výboru KSČ Dr. Antonín Gába
poslanec Okresního národního výboru Vlastimil Zicha
velitel partyzánského oddílu Palcát v Popovicích Josef Konečný
velký partyzánský bojovník Alois Všetečka
řídící učitel ve výslužbě Oldřich Šulc
zástupce MNV a vesnické organizace KSČ v Podolí
zástupce patronátního závodu SPP n.p. Kunovice
účastníci odboje ze sousedních obcí a zástupci místních organizací a složek Národní fronty.

Předseda MNV s. Stanislav Habarta vzpomněl při této slavnostní příležitosti nedocenitelných zásluh slavné Rudé armády a všech bojovníků, kteří obětovali za naši svobodu své životy. Zhodnotil stručně obětavou práci našich dělníků, rolníků, inteligence a všech, kteří pod vedením KSČ se přičinili o velký rozmach našeho národního hospodářství v uplynulých 20ti letech. V Popovicích byla za tuto dobu více než polovina domů rekonstruována nebo nově postavena. Byl vybudován vodovod v hodnotě 1 550.000 Kčs, nákladem 500.000 Kčs postavena mateřská škola, nákladem 150.000 Kčs postavena administrativní budova MNV, 350.000 Kčs si vyžádala generální oprava budovy ZDŠ.

 

VIII


Politický, kulturní a školský rozvoj
 

KSČ

Činnost závodní organizace KSČ při JZD v Popovicích byla řízena dobře rozpracovaným plánem práce, který byl plněn po celé období. Operativnost a akceschopnost výboru se nejlépe projevila v zajišťování všech důležitých úkolů politických i hospodářských.
Na základě dobré politické a organizační práce se zlepšila návštěvnost na členských schůzích. Zvýšenou péči věnovala ZO KSČ plánovanému náboru kandidátů strany. Ale přes veškeré úsilí výboru se nepodařilo zajistit dostatečný počet schopných a obětavých funkcionářů pro důležité úseky politické i hospodářské.
Velké starosti měla závodní organizace se stabilizací některých masových organizací, zejména SVAZARMU, ČSM a místní organizace Svazu ČSP.
Spolupráce ZO KSČ s MNV zejména s jeho funkcionáři byla velice dobrá až příkladná. Sledovala společné zájmy obce a odstraňovala překážky, které v minulých letech brzdily hospodářský vývoj místního JZD. S příkladnou obětavostí některých členů strany a rady MNV byly zajišťovány nejen mechanizační prostředky, ale i pracovní síly pro včasné zvládnutí všech družstevních prací.
Místní jednota ČSP
Místní výbor jednoty ČSPO byl v roce 1965 málo aktivní. Výborové schůze se pro malou účast někdy vůbec nekonaly. Místní požární sbor se zúčastnil tří aplikačních cvičení a to ve Véskách, v Podolí a ve své obci. Na všech cvičeních umístil se celkem dobře. na úseku preventivního opatření proti požárům o žních neučinil sbor žádná opatření. Z této neodpovědnosti byly učiněny závěry na okresním výboru svazu a MNV. Dále nebyly ustaveny stálé požární hlídky, které mají nastoupit v době mimořádných politických a bezpečnostních opatření. Domovní prohlídky byly provedeny až po několika urgencích. Kromě tradičního plesu a fašankové zábavy neuspořádala místní jednota žádné zábavné akce.

SVAZARM

Činnost SVAZARMU byla v roce 1965 brzděna nedostatkem vhodných společenských místností. Zájmové kroužky (střelecký, radistický, motoristický, modelářský) mohly za normálních okolností přispívat ke zvyšování obranyschopnosti naší vlasti. Z uvedených vyvíjel však činnosti jen kroužek střelecký, který plně využíval místní střelnice. V okresní střelecké lize obsadil první, třetí a páté místo.

ČSM

Vesnická organizace ČSM v Popovicích nevykazovala v roce 1965 téměř žádnou činnost. Jelikož od března do srpna nesvolal schůze, bylo nutno zvolit nový výbor. V době dovolených a prázdnin zúčastňovali se členové ČS?M brigádnických žňových prací, kde odpracovali asi 300 hodin. V měsíci září uspořádal svaz dožínky, v říjnu hodovou taneční zábavu, v prosinci mikulášskou zábavu.

Čs. ovocnářský a zahrádkařský svaz

Místní organizace ČS OZS se zapojovala úspěšně do budovatelských akcí uspořádaných při příležitosti 20. výročí ČSSR. promítala krátké filmy o ovocnářství, uspořádala ochutnávání vín a zájezd na výstavu okrasného zahradnictví v Olomouci. při špičkových pracích odpracovali členové ČS OZS 800 hodin, na úpravě obce 820 hodin. K 31.12.1965 měla tato organizace celkem 66 členů.

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ v Popovicích vypomáhalo škole na úseku výchovném i hospodářském. Uskutečnilo několik třídních schůzek a pohovorů učitelů s rodiči. V měsíci lednu uspořádalo tradiční ples a získaných finančních prostředků používalo na zakoupení učebních pomůcek. V měsíci červnu uspořádalo Dětský den a pohoštění všech žáků. Někteří rodiče vypomohli při stěhování školního inventáře před započetím a po ukončení generální opravy školní budovy.
Při tomto stěhování,úklidu a při úpravách školního objektu odpracovali rodiče celkem 580 hodin.

Mateřská škola

Ve školním roce 1965/66 bylo do mateřské školy zapsáno 35 dětí ve věku od 3-6 let, z toho 27 dětí zaměstnaných matek. Ve škole působily dvě kvalifikované pedagogické síly a dvě správní zaměstnankyně. Škola plně vyhovovala svému účelu pro jednotřídní smíšené oddělení. Byla dostatečně zásobena pomůckami a hračkami. Ve škole byla v provozu školní jídelna, ve které se stravovalo 48 osob, z toho 35 dětí, 4 zaměstnankyně, ostatní učitelé a členové JZD. Stravování cizích osob bylo povoleno ONV v Uh. Hradišti. Poplatky za stravování byly vybírány podle platu rodičů a prověřovány MNV. Jídelníčky ověřovala školní lékařka v dětské poradně. Během provozu proběhlo ve škole onemocnění spalničkami, příušnicemi a neštovicemi.
V roce 1965 byl zakoupen do školní kuchyně robot Urse a zařízení do prádelny.
V březnu 1965 odešla na mateřskou dovolenou ředitelka této školy Miroslava Jahůdková a až do března zastupovala ji učitelka Alena Matulová.


ZDŠ

ZDŠ v Popovicích měla ve školním roce 1965/66 celkem 5 tříd za 116 žáky.
Situace ve složení pedagogického kolektivu byla v tomto školním roce velmi nepříznivá, neboť všichni vyučující do školy dojížděli, z nich 2 soudružky dálkově studovaly a připravovaly se k závěrečným zkouškám.
Činnosti školy byla značně narušena generální opravou školní budovy, která si vyžádala stěhování školního inventáře a zavedení směnného vyučování.
V průběhu školního roku se škola zapojovala do všech kulturně osvětových akcí, které probíhaly v obci. Učitelé připravili s žáky program k MDŽ, prováděli úklid v okolí školy a sběry odpadových surovin.

KINO

Místní kino plnilo v roce 165 svůj plán takto:

 

Filmová představení
 

 

 plán
 skutečnost
 procento
 60
 65
 105%

 

 
Návštěvnost
 

 plán

 skutečnost
 procento
 4000 osob
 4960 osob
 127,9%

 

Tržby
 

 plán

 skutečnost
 procento
 8000 Kčs
 14 263,20 Kčs
 178,2%

 

Filmy byly dodávány a promítány v těchto produkcích:
 

 ČSSR

 23 představení
 35%
 SSSR
 5 představení
 7,5 %
 lidově dem. země
 7 představení
 10%
 země kapitalistické
 30 představení
 17,5%

 

Průměrná návštěva na jedno představení činila asi 20 obyvatel. Podle počtu obyvatel navštívil každý 3,8 krát jedno představení.

Celkové zhodnocení popisovaného roku

Hospodářské výsledky dosažené v roce 1965 znamenaly určitý pokrok v konsolidaci a stabilizaci národního hospodářství.
Růst společenské výroby se ve srovnání s minulými lety zrychlil. Svědčí o tom růst průmyslové výroby o 7,9%.
Zemědělská výroba v důsledku nepříznivých podmínek a nedostatku organizace práce se snížila proti předcházejícímu roku o 3,3%, hodnota hrubé rostlinné produkce klesla o 9,2%.
Trvalé jarní deště znemožnily včasný osev nejdůležitějších hospodářských plodin, zejména zrnin, cukrovky a brambor.
Hektarové výnosy u hlavních plodin nedosáhly výše předpokládané plánem. Sklizeň obilovin byla proti průměru v posledních pěti letech o 6,4% nižší.
Sklizeň sena z trvalých luk a sklizeň víceletých pícnin na orné půdě byla příznivá.
Vývoj živočišné výroby v roce 1965 byl příznivý. výrazně pokračovala tendence zvyšující se intenzity skotu, prasat i drůbeže.Průměrná roční dojivost činila 1954 litrů na krávu. Na vzestup užitkovosti krav a celkové produkce mléka působila příznivě úprav a nákupní ceny a prémie za překračování úkolů.
V chovu prasat pokračovalo kvalitativní zlepšení, které se projevilo vyšší užitkovostí prasnic a zvýšením váhových přírůstků u prasat ve výkrmu.
Společenský produkt, který představuje objem společenské práce vzrostl o více než 4%. Objem vytvořeného národního důchodu, z něhož se uspokojují potřeby obyvatelstvu a společnosti se zvýšil o 2,5%.
Situaci v ekonomice v roce 1965 znesnadňovaly nové vzniklé potřeby, vyvolané zejména škodami a ztrátami způsobenými zátopami a nepříznivým počasím v zemědělství, poškozením silnic, zhoršováním stavu v údržbě bytového fondu. Tyto škody byly odhadnuty na 8 až 9 miliard Kčs.
V roce 1965 podobně jako v předchozích letech, nebyl splněn plán investiční výstavby.
Zahraniční obchod splnil vývozní úkoly nad plán a jeho obrat vzrostl proti roku 1964 o 7,1%.
Přes neúrodu pokračovala stabilizace vnitřního trhu potravinami, zejména tím, že byly uskutečňovány mimořádné dovozy obilí a brambor.
Osobní spotřeba vzrostla v roce 1965 o 4%. V oblasti životní úrovně zaostávalo řešení jejich kvalitativních stránek, např. ve vytváření příznivého životního a pracovního prostřed, v rozsahu uspokojování potřeb placenými službami, v rozsahu volného času apod.
Průměrná mzda pracovníka v národním hospodářství činila v roce 1965 1468 Kčs a zvýšila se oproti roku 1964 o 38 Kčs.
V průběhu 2. a 3. čtvrtletí 1965 byla v odvětví těžby uhlí a rud zkrácena pracovní doba na 44 hodin týdně. Od 1. října 1965 v těžebních podnicích a nepříležitostních výrobních provozech byla postupně zkrácena pracovní doba na 42 hodin týdně.
Náklady na nemocenské pojištění a sociální zabezpečení činily v roce 1965 25 miliard Kčs, tj. o 1 miliardu Kčs více než v roce 1964.
Ani v roce 1965 nedošlo na území ČSSR k onemocnění dětskou obrnou.
Koncem roku 1965 pracovalo ve zdravotnictví 29.000 lékař, na jednoho lékaře připadalo 489 obyvatel. V jeslích, kojeneckých ústavech a dětských domovech bylo koncem roku 1965 68 439 míst.

Předseda MNV
Z pověření rady MNV zpracoval a zaznamenal František Fojta