Obsah

ROK 1966

 

Místní národní výbor


I.


Činnost

Spolupráce ZO KSČ a národního výboru byla letošního roku úspěšná. Je to vidno na dosažených výsledcích na všech úsecích místního národního výboru.
Společná shromáždění, která byla svolávána z popudu obou předsedů vedla vždy ke konkrétním závěrům a také přinesla žádoucí ovoce. Mnozí soudruzi zastoupeni v radě MNV a v jeho komisích pracovali zodpovědně a svěřené úkoly plnili dobře. Hlavní činnost národního výboru se zaměřovala na úsek výstavby a zvelebování obce a pomoci JZD. Při tom však nebyly zanedbávány jiné úseky svěřené do kompetence a pravomocí národního výboru.Konkrétně se jedná o komisi školskou, sociálně zdravotní, místního hospodářství, pracovních sil, veřejného pořádku, osvětovou besedu, požárníky a zahrádkáře. Všem těmto komisím a složkám byla věnována ze strany předsedy místního národního výboru soudruha Habarty nemalá pozornost o čemž svědčí časté hodnocení jejich práce na plenárním zasedání národního výboru, který vždy trval na zásadním plnění usnesení, které si sami odhlasovali na výročním plénu národního výboru.
Pro nedostatek peněz nebylo započato se stavbou požární zbrojnice a hospodářských budov při základní devítileté škole, dále nebyly plněny některé dílčí úkoly, jako úprava okolí mateřské školky, hřiště a cest pro nedodržení pracovních závazků našich občanů.
Po stránce kulturní naše obec pokulhává z toho důvodu, že postrádá společenské místnosti, kde by se občané a zejména mladí mohli kulturně vyžívat. K tomuto účelu zatím slouží zchátralá budova kina MNV, která musí být v dohledné době uzavřena, neboť ohrožuje zdraví návštěvníků. Z toho důvodu se proto pořádají kulturní akce pod širým nebem nebo se musí propůjčovat sál kulturního domu v sousedním Podolí. Nejvíce tím trpí mládež, která postrádá sportovní hřiště, vhodné koupaliště, prostornou klubovnu, kde by se mohla pravidelně scházet. Překážkou všeho jsou finanční potíže. Většina naší mládeže odchází za zábavou a sportem tam, kde jsou k tomu podmínky.
Otázce zvelebování a výstavby obce ze strany národního výboru bylo věnováno hodně času a úsilí. Bylo dosaženo hodně pěkných výsledků a to jak v budování komunikací, kanalizace, terénních úprav chodníků, tak i jiných účelných prací, které zlepšily vzhled naší vesnice a pohodlí našich občanů.
Bylo odpracováno 7.480 brigádnických hodin v hodnotě díla 123.614 Kčs. Mimo to zajistil národní výbor rezervu materiálu pro příští rok z prostředí ONV. Jelikož není finanční otázka růžová ani pro příští rok, míní národní výbor vypůjčit určitý obnos na dodělání započatých prací,
Velký kus poctivé práce ze strany národního výboru bylo též uděláno na úseku zemědělském. Lze ještě předpokládat, že ještě dlouho bude třeba účinné pomoci národního výboru po stránce morální podpory na všech úsecích výroby našeho družstva. Úzká spolupráce předsedy družstva Ing. Matyáše se závodní organizací a MNV v posledních dvou letech měla určitý vliv jednak na vzestupnou tendenci v pracovní morálce družstevníků a tím i současně na výši pracovní jednotky.

Nedá se však říci, že naše družstvo by do dalších let nepotřebovalo pomoci jakéhokoliv druhu. Nelze se nadále obejít bez finanční dotace výrobní zemědělské správy a široké podpory našich občanů, kteří jsou hlavní oporou družstva, zejména ve špičkových pracích. Letošní rok, který byl zvláště nepříznivý pro zemědělství dokázal MNV s výborem organizace zmobilizovat občany k účinné pomoci. Chceme-li tuto pomoc vyjádřit čísly, dojdeme k závěru, že nedruštevníci, či kovozemědělci, kteří buď mají půdu či nikoliv, bylo jimi odpracováno 4860 pracovních jednotek, což je 38 880 brigádnických hodin. Jistě toto číslo hodně napovídá těm, kteří si myslí, že je to vše tak samozřejmé. Kromě snahy národního výboru zapůsobily tu i vlivy komise pracovních sil, která se snažila zajišťovat brigády ze závodů a získává pro družstvo stálé pracovníky z dorostu vycházející mládeže. Tento úkol se však národnímu výboru jen těžce plnil, neboť komise zde narážela na silný odpor rodičů. Jen malá část se jich dala přesvědčit, aby své dítě dali do zemědělského učiliště. Je nepochybné, že tato otázka není šťastně řešena i u nadřízených úřadů a že je jí ponechán volný průběh, což se může vymstít během několika let. Nelze si nepovšimnout drobné, ale velmi účelné a odpovědné práce jiných odvětví národního výboru a to komisí, které jsou méně známé široké veřejnosti. Je proto třeba se zmínit o jejich práci a zveřejnit jejich dosažené výsledky.

 

Komise místního hospodářství,


která má dohlížet na pracovní dobu v obchodech, provádět kontrolu cenovou a kvalitu výrobků, se tohoto úkolu zhostila velmi dobře. Dále se zabývala otázkou služeb a bytů. Měla také nemalý podíl na sběru odpadových surovin.Podle plánu nebyl splněn sběr papíru a textilu. Letošního roku byla otevřena služba holičství a kadeřnictví, zlepšena činnost místní sběrny čistírny a na podzim byla otevřena nová samoobsluha potravin, která byl postaveny nákladem 600 000 Kčs.

Na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku


bylo uděláno velké zodpovědné dílo. Je radostné konstatovat, že se v naší obci nevyskytly žádné výstřelky mládeže jak tomu bývá často ve městech. Důsledně bylo prosazováno opatření na úseku požívání alkoholu. Komise se zaměřovala též na výchovu řidičů s kterými konala patřičná školení. V letošním roce bylo řešeno jen málo stížností občanů.
Mimo otázky rázu politického je třeba se také zmínit o otázkách hospodaření národního výboru. Je chvályhodné, že letošního roku byly národnímu výboru odvedeny všechny daně a správní poplatky ve stanovené lhůtě, kterého peníze byly využity na správu národního výboru a na budování naší obce. Obecní rozpočet byl čerpán v rámci limitu tak, jak bylo v jednotlivých kapitolách určeno. V žádném případě nebyla porušena socialistická zákonnost. Národní výbor spravuje některá zařízení jako kino, mateřskou školu a základní devítiletou školu. K tomu náleží ještě požární zbrojnice a osvětová beseda. Pro informaci uvádíme několik dat z hospodaření na mateřské školce, která je jen z části využívána našimi družstevníky nebo jejich rodinnými příslušníky, pro které měla v první řadě sloužit. Na škole je 35 dětí, jejichž matky jsou zaměstnány většinou v průmyslu a tak je jim zajištěna bezstarostnost po dobu jejich zaměstnání. Z ekonomického hlediska se to jeví následovně. Na potraviny byla vynaložena částka 38.982 Kčs. Správa budovy jako otop, elektrická energie, voda a údržba si vyžádala částku 11 600 Kčs. Na mzdách zaměstnanců byla vyplacena částka 54.288 Kč, takže celkový náklad činil 104.870 Kčs. Na druhé straně národní výbor vyúčtoval od rodičů dětí školku navštěvujících 20.000 Kčs, takže se jeví rozdíl 83.870 Kč, který stát doplácí na tak malý provoz školky. Je nutné při tom zdůraznit, že rodiče těchto dětí nedoceňují dostatečně tak velkou pomoc národního výboru, ba naopak je jim velkou přítěží mají-li odpracovat zdarma pro školku 20 hodin.
Současně byla věnována velká péče základní devítileté škole, kde prostředky vynakládané na potřeby žáků jdou také do tisíců. Nelze zapomínat také na dobrou práci rodičovského sdružení, které má snahu potřeby školy hradit z prostředků získaných kulturními akcemi.
Neutěšená je situace na úseku požární ochrany, neboť národní výbor nemá zatím prostředků na výstavbu požární zbrojnice, která má být postavena na místě nynější kanceláře JZD tj. mezi samoobsluhou a školní budovou v roce 1970. Technické vybavení požárníků je nouzově uskladněno v soukromých domech, podléhá zkáze a snižuje akceschopnost při zásahu. Tuto otázku bude nutno řešit i z pohledu okresního národního výboru. Bude nutné také omladit členskou základnu, v důsledku toho byl proveden nábor mezi mládeží.
Tak jako na úseku kulturního vyžívání máme ztížené podmínky, tak se to také projevuje v činnosti osvětové besedy. Její činnost je narušena nedostatkem potřebného zařízení. Za těchto podmínek nelze rozjet činnost divadelního kroužky, který byl v Popovicích vždy aktivní. Nelze konat přednášky a jiné kulturní podniky, které zaktivizovaly činnost masových složek.

Komise výstavby


V průběhu roku byly řešeny jednotlivé žádosti občanů o opravu nebo přestavbu rodinných domků. V mnohých případech musela několikrát zasahovat ve snaze, aby byly případy řádně vyřešeny. Často také zasahovala do sousedských sporů, což do její kompetence nespadá. Úkolem komise bylo určit stavebníkovu čáru s výhledem úpravy celkového vzhledu obce tak, jak to situace vyžadovala. Je dosud mnoho občanů, kteří takovéto opatření neuznávají a jednají podle své vůle. Komise měla snahu, aby ulice byly prostrannější a tím také by se podařilo získat lepší vzhled obce. Díky houževnatosti komise se docílilo, že veškeré případy byly řešeny v rámci možností, takže ani jeden případ nebyl řešen na ONV. Byl získán materiál na vybudování chodníků, položení kanalizace v Havanách a na Klincoch, v Javorovské uličce a ulici 1. Máje. Dále byl zajištěn materiál na vybudování silnice na Dílech. Mimo to se podařilo získat dlažební kostky. Bohužel se našli i takoví občané, kteří práci komise neuznávají a do kolektivní práce se nezapojují. Místní národní výbor společně s ZO KSČ má zájem na vybudování nového kulturního domu, kde by bylo možné pořádat veškeré kulturní akce všemi složkami národní fronty.
Letošního roku byly postaveny 2 nové domy, 4 domy opraveny a bylo započato s generální opravou místního pohostinství. Z hlediska bezpečnostního bylo pořízeno 16 nových osvětlovacích těles. Generální oprava školy si vyžádala nákladu 350 000 Kčs. Vhodnou úpravou byly získány nové místnosti jako šatna, sborovna, místnost pro místní lidovou knihovnu a sociální zařízení.

Komise sociálně zdravotní


Pracovala podle plánu. Její práce však byla znesnadněna tím, že někteří členové plnili liknavě své úkoly a narušovali plynulý běh jednání. Během roku bylo projednáno několik žádostí o zvýšení důchodu a o jednorázovou výpomoc. Podklady pro zvýšení důchodu mělo 17 občanů, kterým také byly jejich žádosti kladně vyřízeny. Na jednorázovou výpomoc byla k dispozici částka 2 500 Kčs.
V prvém pololetí bylo rozděleno 1 300 Kčs a v druhém rovněž 1 300 Kčs. V druhém pololetí byly podpory překročeny částkou 100 Kčs. Od odboru sociálního zabezpečení bylo přiděleno obci 100 q uhlí, kteréžto množství bylo rozděleno 10 občanům. Uhelné sklady dodaly však o 30 q více. Překročenou kvótu uhradila rada MNV. Žádosti o jednorázovou výpomoc nebo o zvýšení důchodu musely být podány na předepsaných tiskopisech. Mnozí občané tak neučinili, aby nebylo vidno, jaké příjmy mají jejich děti. Nebude-li v budoucnu dodržován tento postup, nemůže býti uplatňován nárok na jednorázovou výpomoc anebo zvýšení důchodu. Rovněž členové JZD podléhají sociálnímu zabezpečení v době pracovní neschopnosti. Každý je ovšem povinen svoje onemocnění hlásit vedoucímu a odevzdat lístek o pracovní neschopnosti.Koncem roku je prováděna rekapitulace pracovních jednotek u nemocných. Kteří nemají splněnou kvótu a na jejíž dodělání je již pozdě, potom je třeba odůvodnit proč se nemohly pracovní jednotky splnit. Patřičná pozornost byla věnována veřejným studnám a bylo dbáno, aby jejich okolí bylo zdravotně nezávadné.

Komise kulturně školská:


Činnosti komise kulturně školské spolu s OB se během roku nevyvíjela tak, jak bylo žádoucno. Proto bylo nutno některé členy vyměnit. Dosavadní předseda Malina nepracoval a odešla také s. Berková. Na Malinovo místo byl zvolen s. Medek ve funkci předsedy KŠK, na místo Berkové s. Stašek. Neplánované přednášky byly vcelku splněny: Návštěvnost na odborných přednáškách byla dobrá, horší to bylo na přednáškách ideologických. Pro nevyhovujíc stav našeho Pohostinství byly zábavné podniky pořádány ve volné přírodě.

Místní lidová knihovna byla pro opravu školy dána do klidu. Veškeré knihy byly uskladněny na místní faře. Teprve letos na podzim byla dána do provozu. Knihy byly dány do pořádku a pořízen nový seznam. Knihovnice je s. uč. Skrášková Anna, která tuto funkci vykonává pečlivě a zodpovědně. Příchodem nového ředitele školy s. Autraty se začala velmi slibně rozvíjet spolupráce školy s kulturní školskou komisí. Do práce jsou zapojeni všichni učitelé, kteří jsou rovnoměrně poděleni různými funkcemi.
Koncem školního roku jevil se stav žactva, prospěchu a chování takto:
 

 

 třída:
 počet žáků:
 Prospěch: 1
 2
 3
 4
 5
 Chování:1
 2
 Vyučující
 I.
 20
 6
 10
 2
 0
 2
 19
 1
 s. Skrášková Anna
 II.
 25
 10
 10
 2
 3
 
 24
 1
 s. uč. Berková B.
 III.
 22
 9
 9
 1
 3
 
 22
 
 s. uč. Bartůňková Jitka
 IV.
 27
 5
 8
 4
 6
 4
 27
 
 s. uč. Malá Věra
 V.
 22
 4
 7
 6
 2
 3
 22
 
 s. uč.Sovová Julie
 -
 116
 34
 44
 15
 14
9
 114
 2
 -

 

Na začátku školního roku 1966-1967 byl stav žactva a vyučujících:

 

 

 třída
 děvčat.
 chlapců.
 celkem.
 vyučující:
 I.
 12
 10
22 
s.uč. Skrášková Anna 
 II.
 8
 10
18
s. řeď. Autrata Bedřich 
 III.
 11
 15
 26
s. uč. Malá Věra 
 IV.
 12
 11
 23
s. uč. Bartůňková Jitka 
 V.
 10
18 
 28
s. uč. Sovová Julie 
 -
53 
64 
 117

 

 

Nemalé starosti působila komisi mimoškolní výchova mládeže. Přes veškeré diskuze a připomínky se naše mládež stále účastňuje podniků, do kterých nemá přístup. V budoucnu bude nutné brát k zodpovědnosti pořadatele podniku, aby se těmto nežádoucím zjevům zabránilo. Úkolem ČSM bude, aby mládež podchytil a odvrátil ji od nežádoucích počinů. Bude proto nutné v dohledné době navázat kontakt uvedené složky s KSK, který téměř zanikl. Po stránce propagační je žádoucno opravit propagační skříňky a přidělit je jednotlivým složkám, aby se o ně zodpovědně staraly.

Rodičovské sdružení pomáhalo učitelskému sboru při výchově žáků a zlepšení jejich prospěchu. V průběhu roku bylo uskutečněno 5 schůzek a pohovorů učitelů s rodiči. Během roku bylo provedeno několik akcí pro získání finančních prostředků. Byl zakoupen pro školu nový kufříkový psací stroj a na ukončení školního roku bylo žactvo pohoštěno. Učitelský sbor připravoval pořady k různým oslavám a akcím pořádaných MNV a OB. Dětský den se pro nepříznivé počasí neuskutečnil.

Mateřská škola:


V letošním roce bylo zapsáno do mateřské školy 35 dětí ve věku 3 – 6 let. Z toho je 27 dětí zaměstnaných matek. Ostatní děti jsou matek nezaměstnaných. Na škole působí dvě kvalifikované pedagogické síly a dvě správní zaměstnankyně. Škola plně vyhovuje svému účelu pro jednotřídní smíšené oddělení je dostatečně zásobována pomůckami a hračkami, které se stále nákupem doplňují. Jeví se však nedostatek nábytku. Ve škole je také školní jídelna, ve které se stravuje 48 osob. Z toho 35 dětí, 4 zaměstnankyně, ostatní jsou učitelé ZDŠ a členové JZD. Stravování cizích osob bylo povoleno výnosem ONV v Uh. Hradišti. Poplatky za stravování jsou určovány podle příjmů rodičů dětí a výsledky jsou ověřovány MNV. Stravné platí děti měsíc pozadu, dospělí měsíc dopředu. Jídelníčky ověřuje pravidelně školní lékařka v dětské poradně. Vaří se přesně podle norem a kuchařka je kvalifikovaná pro svůj obor.
Mateřská škola byla otevřena s mnohými nedostatky hlavně s nedokonalou úpravou okolí. Veškeré práce se konají brigádnicky. Rodiče si dali závazek 600 hodin, ze kterých je už polovina splněna. V příštím roce se provede úprava před budovou a částečně se provede úprava terénu za budovou, kde je nutné provést kanalizaci. Celý prostor dětského hřiště se oplotí a na prostranství se pro děti vybuduje pískoviště, bazén, kolotoč a houpačky. Je zde ještě hodně práce, která bude vyžadovat spoustu času. Škoda také nebyla po dobu provozu malována. Požadavek byl pro nedostatek finančních prostředků zamítnut. MNV proto uvolnil peníze ze své odměny, kterou dostal a mateřská škola se v dohledné době malovat bude. Očekává se značná pomoc od místních občanů, hlavně při úklidu po malířích, protože bude žádoucí, aby škola byla zase brzo v provozu. Bude 14 dní uzavřena. Malování provedou místní malíři. Ve škole je však nutno mnoho jiných prací, které je nutné dodělat. Je nutné provést opravu sociálního zařízení, oken, kanalizace v prádelně a jiné. Škola byla vyhodnocena v akci za školu krásnější. V soutěži se pokračuje a snahou bude, aby byla zařazena mezi nejlepší.

Komise zemědělská:


Pracovala podle plánu a její členové se pravidelně scházeli. Byly sledovány veškeré polní práce od jara až do podzimu. Již v zimních měsících byla provedena prověrka připravenosti strojů na jarní práce. Na jaře byla proveden kontrola stavu ozimin a dbáno agrotechnických lhůt setí a obdělávání zemědělských kultur.
Senoseč organizoval předseda MNV a ZO KSČ a předseda JZD s. Matyáš. Seklo se ručně na Kutích a Jamných. Po tři neděle se sešlo 60 sekáčů a poseklo celkem 30 ha. Nepřízeň počasí způsobila, že hromadu sena shnilo. Rovněž o žních bylo velmi špatné počasí. Stroje zapadaly a obilí podrůstalo. Seklo se za obilí ručně. Za měřici posečeného obilí se dostalo 50 kdy zrna. Lidé byli velmi unavení. Žně byly ukončeny 10. září a to s velkými ztrátami. Výmlat pokračoval velmi pomalu. K tomu s ještě naskytly potíže s uskladněním obilí, které bylo mokré. Kopání brambor trvalo dlouho, kdežto řepa byla sklizena brzo. Komise se snažila pomáhat JZD při každé příležitosti a v této snaze bude pokračovat i v budoucnu.

Komise pracovních sil:


Během celého roku spolupracovala komise v rámci MNV na zajišťování potřebných pracovních sil pro potřeby družstva a tak přispěla k úspěšnému dokončení prací letošního roku. Mimo to se komise zabývala rozmístěním žáků vycházejících ze školy, zejména pak při zařazování do učebního poměru v zemědělství a zemědělských škol. Tak ze 17 žáků vycházejících školu bylo pro zemědělství získáno 8 a zbývá ještě získat 2 žáky do oboru chovatelský mechanizátor, 2 žáky zemědělský mechanizátor a 3 žáky pro pracovní místo. Splnění těchto úkolů bylo odvislé od rodičů, kteří se mnoha případech stavěli proti, když samotní žáci měli o uvedenou profesi zájem.

Výbor žen:


Výbor žen má 17 členek a přes veškerou snahu předsedkyně s. Prajzová, která velmi obětavě plnila veškeré úkoly, se nepodařilo zajistit 100% účast na schůzích. Účast se pohybovala kolem 50%. Přes to však závazky byly plněny. Některé soudružky se účastňovaly práce denně a to na úseku zemědělském, kde vypomáhaly ve špičkových pracích ve žních a sklizni okopanin. Dbaly na úpravu zahrádek a veřejného prostranství. Na úseku kultury se pokulhává, jako u ostatních složek.

Svazarm:


Činnost Svazarmu tak jako jiné složky zdejší obce naráží na nedostatek místa, kde se mohli členové scházet a jednat o úkolech daných nadřízenými orgány. Dosavadní místnost na místní faře naprosto nevyhovuje a brzdí veškerou plánovanou činnost. Příštím rokem má být tato složka odpovědná za výchovu branců. Kroužky jako střelecký, radistický, modelářský a motoristický mají dostatek schopných instruktorů, kteří by rádi pracovali, ale nemají kde. Jedině kroužek modelářský rozvinul svou činnost se žáky ZDŠ a střelecký, který v okresní soutěži získal určitých úspěchů. Výsledkově se bude konat soutěž ve střelbě v malorážkách, radistický závod a jízda zručnosti. V programu je také zřízení dílny, kterou by si členové vybavili svépomocí.

ČSM:


Od začátku roku bylo vykonáno hodně práce jak na poli kulturním tak sportovním. Nacvičení estráda měla celkem 6 repríz. Byla uvedena v Popovicích, Podolí, v Hradčovicích. Estrádu navštívilo celkem 620 lidí. Přes to, že se očekával znační finanční efekt, zůstalo jen několik korun, kterých bylo využito na opravu klubovny. V měsíci dubnu bylo vybudováno volejbalové hřiště na jehož úpravě se pracovalo 35 hodin. Rovněž bylo vypomoženo 20ti hodinovou brigádou na výstavbě myslivecké chaty. Přes tyto klady se objevují i nedostatky v tom, že malá členská základna a z toho mála ještě málo těch, kteří mají pochopení pro kolektivní spolupráci. V budoucnu bude nutné rozšířit členskou základnu podchycením mládeže celná naší vesnice. Záslužným činem pro udržování a oživování krojové tradice je pořádání dožínek a hodů s právem.


ČSL ovocnářský a zahrádkářský svaz:

Tato složka patří k nejaktivnějším naší vesnice. Spolu s předsedou Vladimírem Novákem má 15 členů. V poslední době se jeví velký zájem o pěstování ovocného stromoví nejen v naší dědině, ale i okolí, kde zahrádkáři rostou jako houby po dešti. Jejich schůze a přednášky jsou hojně navštěvovány tak, že by jim to mohly mnohé složky závidět. Zahrádkáři jsou co se týče nejbližšího okolí v Podolí, Míkovicích a ve Véskách a všude mají hodně členů. Letošní úroda jádrového ovoce byla průměrná kdežto u peckovin byla nadprůměrná přes to, že bylo spatné počasí na dozrávání peckovin a očekávala se malá cukernatost. Jaké však bylo překvapení při pálení slivovice v místní pálenici, která je proslulá kvalitou slivovice. Letos jí dával kotel 18-26 l. Celkem se vypálilo 3500 l.
Na podzim měli zahrádkáři zdařilou výstavu ovoce instalovanou na MNV a před tím měli ochutnávku vína. Spolek se pečlivě stará o ošetřování ovocných stromů, zajišťování hnojiva a pěstováním nových odrůd ovoce.
Skoro každý občan vlastní zahrádku nebo sádek, ve kterém pěstuje ovoce nebo víno. Z jádrovin nejvíce se vyskytuje Ontario, Matčino a Panenské. V současné době se hojně propaguje pěstování zákrsů. Účinně se bojuje proti červci San José, který se objevil na dolním konci dědiny. Z vína se hojně pěstuje bago, které se v současnosti nahrazuje novými odrůdami. Vinici o větší rozloze vlastní JZD, které pozdním postřikem zavinilo špatnou úrodu.
Do budoucna lze si jenom přát, aby členská základna rok od roku vzrůstala, aby naše zahrádka Moravy, jak se nazývá kraj kolem Olšavy, dávala to nejlepší a nejkvalitnější ovoce.

JZD, jednotné zemědělské družstvo

Letošní rok byl v celém našem hospodářství vyplněn úsilím za splnění usnesení 13. sjezdu KSČ. Na úseku průmyslu byla uplatňována nová soustava řízení a na základě toho získány první zkušenosti a poznatky.
Na úseku zemědělství probíhaly diskuze a přípravy k zavedení zdokonalení soustavy řízení, které od 1.1.1967 je uvedeno v našem sektoru v život a bude záležet na tom, aby se zdokonalené principy soustavy osvojily, aby za dobré organizace práce se vyrobilo a prodalo co nejvíce produktů s co nejmenšími náklady. Letošní rok byl velmi nepříznivý na počasí zvláště v období žní, kdy se projevily značné ztráty naturálních i finančních nákladů a při tom nelze zakrývat vlastní nedostatky spočívající v nedůslednosti a špatné pracovní morálce. Tato se zvláště projevila ve sběru brambor, kdy bylo nutné povolat brigádníky z Letu, což si vyžádalo náklad 10.500 Kčs. Plánované výnosy obilovin byly překročeny jen u ječmene,. Pšenice a žito mělo velké ztráty a tak nebyly dodržen. Vlivem mokra nebylo také docíleno žádoucích výnosů brambor. U cukrovky bylo dosaženo 300 q z hektaru.Pokud jde o pícniny na zeleno plán byl splněn i v suchém, ale i kvalita vlivem deštivého počasí byla horší. Podle toho lze konstatovat, že krmivová základna pro hovězí dobytek je zajištěna do konce května. Pro výkrm vepřového dobytka se musí jadrné krmivo přikupovat.
Druhou příčinou neúspěchu v dosažení plánované sklizně byla špatní pracovní morálka členů, kteří nastupovali do práce liknavě a nezáleželo jim na tom potřebuje-li je družstvo nebo ne. Při sklizni skrajků se osvědčilo prémiové oceňování. Mechanizační práce nedosáhly pronikavějších úspěchů, zvláště orba, která musí být provedena kvalitně. Uzavřené smlouvy s STS byly příznivé, protože veškeré práce vyšly laciněji než by je konalo družstvo samo.
V průběhu 3-4 let došlo ke změnám ve skladbě hrubé tržní produkce připadající na 1 ha zemědělské půdy. V roce 1963 činila hrubá produkce na 1 ha zemědělské půdy 6.327 Kčs. Z toho rostlinná výroba činila 3.538 Kčs a živočišná výroba 2.789 Kčs. Výsledek roku 1966 vykazuje celkem 8.098 Kč, z toho činí rostlinná výroba 4.010 Kčs a živočišná 4.088 Kčs. Celkové zvýšení na 1 ha zemědělské půdy činí 1.771 Kč. Celková tržní produkce roku 1963 na 1 ha zemědělské půdy činila 3.734 Kčs a v roce 1966 5.477 Kčs oproti tomu došlo ke snížení v rostlinné výrobě.

Letošního roku bylo docíleno zlepšení ve většině základních ukazatelů:
 

 

 Ukazatel
 1963
 1964
 1965
 1966
 -
 -
 užitkovost
 -
 -
 denní dojivost na 1 ks
 3,67
 4,23
 5,67
 5,89
 roční dojivost na 1 ks
 1135
 1555
 1850
 2292
 narozených selat na 100 krav
 65
 88
 107
 82
 odchov telat na 100 krav
 64
 87
 102
 75
 narozených selat na 1 prasnici
 16
 16,6
 17,4
 16,6
 odchovaných selat na 1 prasnici
 13,6
 14,6
 14,8
 15
 dosažených přírůstků v žíru
 0,34
 0,36
 0,38
 0,44

 

 

Tato čísla dokazují růst živočišné výroby, pokud jde o výrobu mléka. Všechny ukazatele byly splněny, nebo dokonce překročeny až na vepřové maso, kde v důsledku nízkého zástavu selat nebyl plán dodávek selat splněn. Tak vzniklý únik tržeb byl nahrazen prodejem selat a zvýšenou produkcí mléka. Na plán prodeje 294.000 l bylo letos dodáno 360.000 l, to znamená že plán byl splněn na 122,4%, což znamená v penězích 72.884 Kčs na prémiích ze státních fondů mimo základní cenu. Tento výsledek mohl být ještě lepší, kdyby nemusela být provedena změna dojiček a kdyby byla věnována dojnicím ještě větší péče.
Největší potíže se vyskytly na úseku živočišné výroby v chovu prasat. Snaha zajistit vlastní výrobu selat během 2 let zvýšením stavu prasnic na 20 ks se nepodařila. V příštím roce bude nutné zvýšit počet odchovaných selat od jedné prasnice na 18-20 ks. Mít od jedné prasnice za rok o 5 selat víc, znamená to celkem 400 ks v hodnotě 167.000 Kčs, nebo splnit výrobu masa na 100% tj. 3-4 vagony v hrubé hodnotě 350.000 Kčs.
Mimo rostlinou a živočišnou výrobu je ještě speciální odvětví pěstování zeleniny a vinice. Zahradnictví vzdor špatnému počasí splnilo svůj úkol, Horší situace byla na vinici. Nebyla včas provedena ochrana proti peronospoře a tak došlo ke ztrátám. Plán tržeb nebyl na tomto úseku splněn.
Rozhodujícím činitelem ve výrobě jsou lidé, kterých bohužel ubývá více než přibývá. Členská základna klesá a věkový průměr roste. Na některá pracoviště, přestože jsou dobře odměňována, se těžko získávají pracovníci jako např. k dojnicím. Nábor mládeže se neplní a tím je stav pracovních sil silně ohrožen. Představenstvo JZD se touto otázkou často zabývalo a nepodařilo se mu tento problém vyřešit.
Členská schůze byla celkem 5x za velmi špatné účasti, což svědčí o špatném poměru členů k plnění základních povinností. Schůze představenstva byly konány pravidelně každý týden.
Schůze byly zkvalitněny přítomností ekonomického náměstka ředitele VLS s. Lechy, který radil a pomáhal v řešení obtížných problémů. Vedení výrobních úseků bylo posíleno v průběhu roku mladými odborníky a to s. Krupenským, který nastoupil v listopadu do funkce agronoma a v živočišné výrobě s. Potomáková, která pracuje od 1.7.1966 jako pomocný zootechnik a vede si ve své funkci velice dobře.
Pokud jde o komisi, dobře se rozvíjela komise sociálně zdravotní. Vedení JZD po celý rok úzce spolupracovala s MNV. Předseda i tajemník MNV se soustavně starali a pomáhali při organizování brigád. Společně s MNV pomáhala také ZO KSČ. Přes veškeré celoroční potíže bylo dosaženo překročení pracovní jednotky, která byla původně plánována na 14 Kčs, je její hodnota 15 Kčs mimo naturálie. Výsledky letošního roku ukazují, že JZD se hospodářsky stabilizuje, že družstevníci mohou věřit každému reálnému plánu, postaví-li se za něj a udělají všechno pro jeho splnění.

Změny obyvatelstva:


Letošního roku s narodilo 26 dětí z toho 13 děvčat a 13 chlapců, sňatků bylo uzavřeno 23 a zemřelo 13 občanů.

Závazky:


Že jde při dobré vůli udělat hodně práce ve prospěch celku svědčí o tom celá řada hodnotných závazků, které byly v mnohých případech hodně překročeny jak je vidno z přehledu.
Občané Popovic na zkrášlení obce splnili závazek na 146%, občané z Haval 100,6%, rodiče dětí při dobudováno školy 103,5%, položení kanalizace 80%, výbor KSČ při budování akce „Z“ 120%, ČSL za obec krásnější 173%, výbor žen na úpravě parčíků a obce 100,3%, SRPŠ při ZDŠ na budování hospodářských budov 80%, požárníci při budování požární zbrojnice 10%, československý červený kříž na budování zbrojnice 140%, svaz zahrádkářů na opravě pálenice 130%, svaz čsl invalidů - úprava kolem školky 120%, poslanci MNV- dobudování školky 93%.

Závazky pro JZD


Výbor žen - obdělávání cukrovky 100%, ČSM – špičkové práce ve žních 220%, myslivecké sdružení – ve žních 140%, MO KSČ – ve žních 155%, ČSL – špičkové práce ve žních 410%, výbor žen – špičkové práce 160%, poslanci MNV – senoseč a žně 140%, svaz zahrádkářů na úseku sadařském 99%, SVAZARM – špičkové práce 110%, svaz invalidů – senoseč 120%.

Sběr


Výbor žen – sběr železného šrotu 120%, papír-hadry 50%, SRPŠ – sběr žel. Šrotu 150%, papír – hadry, kosti 160%, ČSL – žel šrot 76%. Učitelský sbor ZDŠ a MŠ na úpravě obce a školních zahrad a políček 102%, JZD na úpravě cest 76%.

Celkem bylo letošního roku vykonáno na úseku budování obce práce za 123.614 Kčs. A kdo byl organizátorem tak velkolepého díla, kterým se nemůže pochlubit hned tak každá obec našeho okresu? Byl to sám předseda národního výboru s. Habarta Stanislav, který neúnavně sháněl jak materiální tak finanční prostředky, aby se plánované dílo uskutečnilo.
Závěrem, podíváme-li se rok nazpět vidíme, že se vyskytují i nedostatky v dělbě práce jak v JZD tak i jinde, je proto třeba si z nich vzít ponaučení, aby se v příštích létech neopakovaly a aby plánované úkoly byly splněny beze zbytku ku prospěchu a blahobytu všech našich občanů.


Muzeum Štěpána Potomáka


Na konci řádků této kroniky je třeba se zmínit o jednom z nejstarších rodů Popovic, jehož kořeny pocházejí z 13. století. Je to rod Potomáků. To je prvá pozoruhodnost a další budou vzpomenuty v dalších řádcích.
Dnes ještě žijí tři bratři. Jan, má 71 roků, Štěpán 69 roků a Antonín 58 roků. Poslední dva proslavili jméno naší nepatrné obce moravského slovácka. První dva jsou svobodní, poslední je ženatý a má 4 děvčata. Jediný z rodu po přeslici je mladý a dosud svobodný František. Prostřední Štěpán proslavil svůj rod tím, že nashromáždil velké množství místních krojů a výšivek a vlastním nákladem zbudoval miniaturní muzeum, jehož sbírky mají nesmírnou cenu. Ve skleněných vitrínách má kroje od 16 století až po naši dobu. Kapacitou sbírek může obléct 50 párů mladých lidí. Kolik houževnatosti, kolik peněz musel vynaložit tento nepatrný občan na tak velkolepé dílo, které by mu mnohé velké město závidělo. Že je o sbírky velký zájem svědčí o tom podpisy v pamětní knize našich občanů i zahraničních turistů z celého světa mimo Austrálii, jak sám majitel muzea říká. Všichni tito turisté byli nadšeni krásou a jistě že mezi nimi nebyli žádní laici a to už je co říct. Taková nepatrná dědinka a tak velkou krásu a bohatství skrývá píše doslova jeden francouzský turista. Právem mohou být občané Popovic hrdi na to, že mezi nimi žije člověk, který své celoživotní dílo vložil do shromažďování a uchování místního folkloru pro ně i budoucí .
Jeho mladší bratr Antonín také svou hřivnou přispěl na popularizaci Popovic. Zhotovil „Betlém“ s pohybujícími se figurkami, který je každoročně instalován o vánocích v místním kostelíku a těší se pozornosti široké veřejnosti.
Kéž by takových Potomáků bylo po našich dědinách co nejvíce, aby v době, kdy je u nás zvýšený cestovní ruch, propagovali cizině naše krásné lidové umění.

Podepsáni:
Předseda KSČ, Předseda MNV.

S pověřením rady MNV opisoval a zaznamenal Autrata Bedřich, ředitel školy.