Obsah

ROK 1971

 

I.

Místní národní výbor


50.výročí založení KSČ, XIV. sjezd KSČ 26.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a ukončení volebního období bylo pro MNV v Popovicích a všechny místní občany vhodnou příležitostí k zamyšlení nad dosaženými budovatelskými výsledky.
Na společném plenárním zasedání v roce 1971 připomněl předseda MNV svým spoluobčanům co předcházelo jejich budovatelskému úsilí před 25 lety.
Bylo to období velkých třídních zápasů, do jejichž čela se postavila KSČ, aby bojovala za lepší postavení proletariátu proti bídě, korupci a buržoazii.
Před druhou světovou válkou usilovala strana o vytvoření lidové fronty a široké akční jednotě lidu proti hrozbě a nebezpečí fašismu. Hlubokou pravdu o tomto nebezpečí potvrdila pak mnichovská tragedie v roce 1938 a nacistická okupace v letech 1939-1945, v níž zahynula celá třetina KSČ.
Proto nejsvětlejší stránkou našich dějin zůstane, že záchranu před zánikem našich národů nám přinesli vojáci Sovětského svazu- země socialismu.
Po vítězství nad fašismem bojovala strana o rozšíření moci dělnické třídy a přivedla ji k vítězství v roce 1948, kdy odradila pokus reakce o kontrarevoluci. Teprve po tomto vítězství mohl náš pracující lid nastoupit cestu k budování socialismu a své vlasti.
Ale ani náš socialistický vývoj se neprosazoval snadno a nebyl ušetřen chyb, nedostatků a tragických omylů. Proto kvůli nim nelze odsoudit ani 25 let bojů a práce našeho lidu, jak se o to pokoušeli oportunisté, revisionisté a pravice v srpnu 1968. V těchto bojích učili jsme se poznávat přítele a nepřítele a získali jsme nezapomenutelné poučení chránit a rozvíjet socialismus a nedopustit již nikdy a nikým jeho ohrožení. Bojovat a pracovat s lidem a pro lid, pro jeho blaho a mírový život, v tom je odkaz revolučních a internacionálních tradic KSČ, odkaz nejlepších synů a dcer, odkaz Klementa Gottwalda.
Po roce 1945 jsme nastoupili k velkému rozmachu výstavby a první dvouletka byla přípravou pro ucelené hospodářské plánování, které na sebe navazovali i v příštích letech. Začátky byli velmi svízelné a vyžadovaly nesmírných obětí a úsilí, hlavně však dělnické třídy. Lístkový systém, příděly stavebního a jiného materiálu, nedostatek plnění všech záměrů. Ale i přes tyto velké potíže byly pracovní výsledky obrovské. Výstavba nových továren, hutí, dolů, nových sídlišť a měst dokázaly, že jen o socialistickém státě je možno uskutečnit tak velké záměry.
I naši občané, komunisté i nekomunisté, pochopili a jsou si toho i nyní vědomi, že je třeba MNV pomáhat v jeho úsilí a snaze učinit z naší obce vzornou obci, abychom se v ní cítili všichni šťastni a spokojeni. S tímto úmyslem bylo již v roce 1947 přikročeno k plnění budovatelských plánů zdejší obce. V roce 1947 byla adoptována budova ZDŠ-opravena střecha, fasáda, vyměněna okna. Tyto práce včetně drobné údržby si vyžádaly nákladu 85 000 Kčs a bylo při nich odpracováno bezplatně 1 486 hodin. Modernizace zasáhla i úsek služeb když družstevníkům v Popovicích věnovala ministerstvo zemědělství dvě pračky. V té době byl pořízen v obci i jeden telefon, který sloužil bezvýhradně všem občanům.
V roce 1948 přistoupil MNV k rekonstrukci staré školní budovy nákladem 82 000 Kčs, darovaných obci z výtěžku partyzánské slavnosti v Bukovině. Na této budově bylo odpracováno 1 300 brigádnických hodin.
Budovatelské úsilí MNV v roce 1949 bylo zaměřeno na úpravu a výstavbu komunikací. Byla vydlážděna silnice od hřbitova po nynější budovu MNV a v některých místech položena kanalizace. Uvedené práce si vyžádaly nákladu 260 000 Kčs a bylo při nich odpracováno 1 860 brigádnických hodin.

 

V této době měla obec Popovice 1 032 obyvatel, z toho 419 mužů a 613 žen.


V roce 1950 bylo instalováno ve staré škole – novém kulturním domě promítací zařízení v hodnotě 150 000 Kčs, mimo to postavená šlechtická stanice. Politická činnost místních občanů byla tehdy velmi bohatá a rušná. Byl postaven ČSM, který vyvíjel velmi aktivní kulturní i společenskou činnost tak jako požárníci, sportovní klub a místní akční výbor Národní fronty.
Rok 1951 vešel do historie naší obce jako rok vyhlášení první pětiletky, která měla zajistit další rozvoj našeho poválečného hospodářství a zvýšení životní úrovně. V první pětiletce se mělo přejít k reorganizaci našeho lehkého i těžkého průmyslu, ke znárodnění všech odvětví průmyslu i obchodu a vytváření podmínek ke kolektivizaci zemědělství k zakládání státních statků, združstevňování malovýrobních celků a vytváření služeb v komunálních a družstevních provozech. V měsíci červnu 1951 bylo provedeno v celé republice lidové hlasování o uzavření mízového paktu mezi pěti velmocemi proti vyzbrojování západního Německa. V měsíci říjnu byli vyznamenáni všichni naši partyzáni za bojové zásluhy o osvobození naší obce a v boji proti fašismu. V roce 1951 bylo odpracováno bezplatně 7 795 brigádnických hodin. Na výstavbě komunikací od horního kříže směrem na Klínce a k odbočce do ulice Osvobození po číslo domu 184. Dále bylo vysázeno 300 ks višní a 760 ks švestek a jiných stromků v trati Kůty.


V roce 1952 byly provedeny na hospodářském úseku obce tyto obce: vybudování vodní nádrže oprava školní budovy vymalování učeben a vybavení školy učebními pomůckami oprava budovy M N V a požární zbrojnice, zakoupení motorové stříkačky v roce 1952 celkem 330 000 Kčs staré měny: V tomto roce postihlo naši obec infekční onemocnění dobytka slintavkou a kulhavkou. V únoru se konal v Praze první celostátní sjezd družstevních rolníků 2. března zemřel J. V. Stalin, 24. března odešel od nás první dělnický president Klement Gottwald, byla provedena reorganizace československé vlády a do jejího čela postaven Antonín Zápotocký. V roce 1952 byla provedena měnová reforma a zrušen lístkový systém. Dne 1. 9. 1952 došlo k prvnímu snížení cen až o 40 % u 23000 druhů zboží. V tomto roce byla v Popovicích založena Světová beseda a začalo se s výstavbou družstevního kravína, většinou o sobotách a nedělích.


Rok 1954 se zapsal do historie jako rok neúnavného boje za mír a bezpečnost všech národů. Je třeba si připomenout berlínskou konferenci, svolanou z iniciativy Sovětského svazu, konferenci ženevskou o uzavření příměří v Indočíně, pařížské dohody a schválení Atlantického paktu, Moskevskou deklaraci o kolektivní bezpečnosti. V průběhu roku 1954 byly ustanoveny v Popovicích další společenské organizace a to Svazem a místní odbočka SČGP. Konaly se též volby, v nichž byl do čela MNV postaven ve funkci předsedy Jan Junaštík. Tajemníkem MNV zůstal Antonín Tichoň. V roce 1954 bylo započato s výstavbou silnic na Klincích, zahájeny práce na výstavbě vodovodu, vybudovány některé úseky práce na veřejném osvětlení, kanalizaci apod. Proinvestováno bylo celkem 355 000 Kčs, v akci 5 M(5 miliónu hodin republice) odpracováno 4 680 brigádnických hodin.


I rok 1955 probíhal ve znamení boje za mír. Byla podepsána smlouva o neutralitě Rakouska obnoveny naše přátelské vztahy s Jugoslávií. Vyvrcholením byla porada šéfů mezi západem a východem. Na úseku zvelebení obce byla v roce 1955 provedena vnitřní úprava kulturního domu, kanalizace v ulici za Bránkou a oprava jižního křídla ZDŠ nákladem 85 000 Kčs.Dále byly ve školní budově přestavěny kabinety, opraveny záchody a vyměněna některá okna dalším nákladem v částce 83 000 Kčs, pořízen též nový nábytek a opraveno elektrické vedení. Na uvedených akcích odpracovali místní občané zdarma 6 0860 brigádnických hodin.


V roce 1956 se značně zlepšila kulturně osvětová činnost v obci. Byla bohatá na přednášky, divadla a estrády. Na úseku zvelebování obce byla vybudována komunikace k místnímu kinu, na níž bylo odpracováno 5 937 brigádnických hodin. Byla provedena rekonstrukce elektrické sítě, rozšířen a upraven místní hřbitov a dokončen státní vodovod, na nějž se postupně zapojovaly všechny domácnosti.

V roce 1957 se konaly nové volby do národních výborů, v nichž bylo zvoleno 18 poslanců. Předsedou MNV byl zvolen Jan Vlčnovský. Když utrpěl úraz, který měl pro něj vážné následky, převzal po něm po sedmi měsících funkci předsedy Jan Miklenda. V tomto období se začaly upravovat a zpevňovat silnice v Havalách, za humny a v jiných postranních uličkách. Byl vybudován chodník Hore Kovárnou a zábradlí. V roce 1957 převzal MNV správu hřbitova. V tomto roce zemřel druhý náš dělnický president Antonín Zápotocký ve věku 73 let. Historickou událostí bylo též vypuštění první umělé družice země do kosmu. Téměř celá Asie se již vymanila z imperialistického otroctví a jiskra národního osvobození zažehla i celou Afriku. Sovětský svaz navrhl zastavení pokusů s atomovými zbraněmi.


V roce 1958 byla zpevněna vozovka na Padělcích a na zásah MNV provedena bezprašná silnice od olšavního mostu až po hřbitov. Bylo položeno 140 m obrubníků a 45 km kanalizace za Bránkou. V roce 1958 bylo odpracováno na výstavbě obce 3 357 brigádnických hodin a hodnota díla dosáhla částky 45 000 Kčs. Přednáškové činnosti a jiných zábavných a kulturně osvětových akcí se v tomto roce zúčastnilo celkem 16 500 občanů.
Mírumilovné národy považovaly odzbrojení i v následujících letech jako klíčový problém své doby. S tímto úmyslem odjížděl i Chruščev do Spojených států amerických vyjednávat s představiteli tohoto kontingentu. Pronesl tehdy tato významná slova:“ Bude lépe, když zemi budou brázdit pluhy a ne rakety a atomové pumy. Země je určena živým a ne mrtvým!“

V roce 1959 byla svolána do Ženevy schůzka čtyř ministrů, aby jednali o vzájemné spolupráci. Spolupráce vesnické organizace KSČ s MNV a JZD nebyla v tomto roce dobrá. Pod vedením OB si dobře vedly tyto organizace: Svazarm, ČSČK, ČSM a Lidová myslivecká společnost. Budovatelská činnost obce spočívala hlavně v menších úpravách a v přípravách na další větší obce o příštím volebním období.


Boj za udržení světového míru byl i v roce 1960 velmi složitý a vyžadoval velkého úsilí, neboť v kapitalistickém světě stále převládaly snahy o rozpoutání třetí světové války. za zachování míru v této době můžeme děkovat jedině Sovětskému svazu, který svou houževnatou mírovou politikou a dobrou připraveností po stránce vojenské čelil všem útokům a donutil imperialisty k ústupu a rozvaze. Rok 1960 bylo rokem nástupu do třetí pětiletky. Z toho vyplývaly i určité povinnosti pro naše pracující, měla-li se zvýšit celková životní úroveň. V roce 1963 se konaly nové volby do MNV v nichž bylo zvoleno celkem 22 poslanců, předsedou Jan Miklenda tajemníkem Václav Vrága. Náplní volebního programu bylo tehdy zajištění zemědělské výroby v JZD. Úkoly výstavby obce spočívaly ve výstavbě mateřské školy, která měla být dokončena v roce 1961 a v roce 1960 se měla k tomuto účelu vyčerpat 100 000 Kčs. Z dalších akcí bylo realizováno zpevnění silnice v Havalách a z popudu MNV byla okresní správou silnic položena kanalizace před farou, oboustranně v délce 80 km. Dále byl vydlážděn chodník směrem ke kinu a položena kanalizace, asi 40 km, v ulici Záhumení. V roce 1960 bylo prostavěno celkem 185 000 Kčs, brigádnicky odpracováno 4 960 hodin. Z dalších akcí je nutno uvést i údržbu elektrické a rozhlasové sítě, zakoupení nového kotle pro pálenici, vybudování tanečního parketu, opravu fasády kulturního domu, zakoupení požárního auta a vybavení žňového útulku. V tomto roce se projevila velká aktivita OB a kulturní a školské komise. Konalo se mnoho zdařilých veřejných akcí, např. oslava 700 výročí založení Popovic, spojeného se sjezdem místních rodáků, byly provedeny dvě divadelní hry, uspořádány důstojné oslavy MDŽ a MDD.


Rok 1961 se vyznačoval mnoha dalšími významnými událostmi, z nichž ohromujícím způsobem zapůsobilo na všechno lidstvo vyslání člověka do vesmíru. V tomto roce se konal XII. sjezd KSČ a II. sjezd družstevních rolníků. Z důležitých vnitropolitických událostí možno uvést 40. výročí založení KSČ a volby soudců. Na druhé straně je třeba si připomenout i některé, tehdy nevyřešené otázky, které jsou většinou dnes již za námi: Kuba, Laos, Alžír, Západní Německo, Berlín, Kongo, Angola, Jižní Vietnam, západní Irán. V roce 1961 proběhlo i sčítání lidu, jimž bylo zjištěno, že obec Popovice má 1 298 obyvatel a 300 domů s dobrou vybaveností. V roce 1961 byla dokončena výstavba mateřské školy a administrativní budovy MNV, vše v hodnotě díla 220 000 Kčs. I na kulturní a společenské akce byla rok 1961 bohatý. V tomto roce zavítala do naší obce sovětská delegace v počtu 63 osob, pro něž byla uspořádána zábava a pohoštění v místním pohostinství. Dobře si vedlo místní kino, Výbor žen, ČSČK, i myslivci a zahrádkáři.


V roce 1962 jsme opět procházeli obdobím velkého zápasu o mír a záchranu lidstva před nukleární katastrofou. Američtí imperialisté připravovali vpád na Kubu, aby násilně zastavili vývoj a vymoženosti kubánské revoluce. Jen důslednou mírovou politikou Sovětského svazu byli nuceni stáhnout se na své základny. V roce 1962 byla dostavěna mateřská škola a uvedena do provozu. Měla sloužit hlavně dětem družstevníků, na druhém místě pak rodičům zaměstnaným v jiných hospodářských odvětvích. Byl vybudován chodník Hore Kovárnou nákladem 47 000Kčs, na který přispěli naši občané částkou 15 000 Kčs. Do užívání byla dána i budova MNV, vybudovaná dodavatelsky OSP ve Starém Městě. Ve výhledovém plánu bylo překlenutí popovické strže na Kovárně.
Dobrá práce všech komisí MNV zajišťovala dostatečně všechny úkoly vyplývající z práce MNV. Nedostatečnou činnost vyvíjel ČSM a odbočka SČSP. V průběhu tohoto roku nebyl v obci zaznamenán žádný větší úraz. Komise veřejného počátku mnohokráte řešila velké nedostatky na úseku bezpečnosti v JZD a v silniční dopravě.


Rok 1963 přinesl s sebou některé změny v práci MNV, a to v tom smyslu, že se více zaměřil na JZD, aby onu pomohl v řídící práci a v odstraňování nedostatků na všech úsecích výroby. Touto prací byl pověřen hlavně tajemník MNV, který musel též sledovat činnost a hospodaření družstva. Rada MNV se scházela pravidelně v odstupu 14 dnů a pravidelně hodnotila výsledky práce v JZD. Také komise se scházely pravidelně a řešily samostatně svěřené úkoly. Nejlépe si vedla komise kulturní, plánovací a výstavby. Komise finanční, veřejného pořádku a pracovních sil schůzoval dosti nepravidelně. V roce 1963 nebylo dosaženo v naší obci žádných pozoruhodných výsledků v akci Z. Byl zakoupen podkladní štěrk na vybudování komunikace k objektům JZD a za kostelem. Náklady činily 30 000 Kčs. Zásobovací situace v obci byla celkem dobrá a nebylo výkyvů ani v zásobování palivem a elektřinou. Bylo provedeno celkem 168 domácích porážek. Činnost společenských organizací vykazovala v roce 1963 mnoho nedostatků. Ty se projevily nejvýrazněji v ČSČP, Výboru žen, ČSM, který postrádal dobré vedení. Dobrou pracovní úroveň vykazoval Svazan, požárníci, OB i SRPŠ, které řešilo operativně všechny potřeby školy. V roce 1963 byla velká sněhová kalamita, která brzdila plánované úkoly v dopravě, zemědělství, průmyslu, ve stavebnictví a ve výrobě elektřiny. Rok 1963 je významný tím, že v něm došlo k obnovení dvacetileté smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci se Sovětským svazem.
Dne 14. 6. 1964 byly vyhlášeny nové volby pro volební období od roku 1964 do roku 1968. Byli zvoleni poslanci do národních výborů všech stupňů, Národního shromáždění i soudci z lidu. V naší obci bylo zvoleno do MNV 30 poslanců a do jejich čela postaveni Stanislav Habarta ve funkci předsedy a Antonín Habarta ve funkci tajemníka a administrativního pracovníka. Současně bylo ustaveno 8 komisí. Rada MNV se zabývala většinou problémy místního JZD, které od roku k roku provázely družstvo jako červená nit a nebylo možno s nimi se definitivně vypořádat. Sledovala agrotechnické lhůty osevního plánu, zajišťovala brigády na senoseč, na žňové práce, vybírání brambor, sklizeň cukrovky a opravu strojů.

V roce 1964 začal MNV pracovat na stavbě komunikací za kostelem a k hospodářským objektům JZD. Byly prováděny terénní úpravy kolem MNV a mateřské školy, rozšířena rozhlasová síť v délce 250 km. Dále bylo započato s pokládáním kanalizace v ulici Osvobození za Bůdama v délce 250 km a od trafostanice po místní hřbitov v délce 60 km. Silnice ke kinu byla předlážděna. Hodnota díla s odpracovaným počtem hodin činila v roce 1964 celkem 282 000 Kčs. Politický a kulturní život obce se v průběhu roku zaměřoval hlavně na uspokojování potřeb občanů. MNV i výbor organizace KSČ se snažil napravit některé politické chyby z minulých let, které zanechaly stopy a pocit křivdy u některých občanů.


Rok 1965 se vyznačoval velkým pracovním úsilím a zvelebení naší obce i místního JZD. Můžeme konstatovat, že v tomto roce byla navázána spolupráce ZO KSČ a JZD s MNV. Proto se také práce dařila. V daném případě potvrdila se správnost lidového pořekadla: Byly provedeny některé změny v MNV na úseku organizačním, v komisi pracovních sil a v komisi školské a kulturní. Dobře pracovala komise veřejného pořádku, která vyřešila v průběhu roku 24 přestupků. Dobře se zhostila svého úkolu také komise zdravotní a sociální vyřizováním důchodů. 22 ti občanům byl důchod zvýšen, 16 ti občanům vyplacena jednorázová výpomoc a 10 ti občanům dodáno uhlí a váze 10 – 12 g. Největší náplň práce měla komise výstavby a musela pracovat s vypětím sil po celé volební období. Dobře si v tomto roce vedl i Výbor žen, který pod záštitou MNV uskutečnil několik zdařilých akcí a odpracoval 340 brigádnických hodin. Budovatelské úsilí MNV se v roce 1964 soustředilo na generální opravu ZDŠ, která si vyžádala nákladu 425 000 Kčs. Byla vybudována nová čekárna v prostoru křižovatky u kostela, opraveny ohradní zídky u hřbitova nákladem 6 800 Kčs. Z větších budovatelských akcí je možno vyjmenovat vybudování chodníku a mostu k nádraží, provedení kanalizace v mateřské škole, vybudování ohradních zdí, schodiště a oplocení, úpravu terénu. Bylo znovu osázeno zábradlí Hore Kovárnou a kolem parku před ZDŠ. Dále byly provedeny menší opravy hlavních silnic a započatou se stavbou kanalizací v ulici Osvobození. Místní rozhlas byl prodloužen o dalších 700 km a vyměněny všechny vadné reproduktory.
V roce 1965 bylo položeno 360 chodníků. Ke vzhledu obce přispěli občané také tím, že v prostoru ulice Prvního máje si ohradili své pozemky. Tisíce brigádnických hodin bylo věnováno další úpravě obce a výstavbě bytových jednotek. V roce 1965 bylo vybudováno v naší obci dílo v hodnotě 584 486 Kčs a odpracováno celkem 9 640 brigádnických hodin v akci Z. Proto ho vyhodnotil MNV v Popovicích a udělil mu čestné uznání s odměnou 15 000 Kčs. Slavnostní akce vyvrcholily v roce 1965 v oslavách 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Byly to oslavy velmi zdařilé a svou důstojností a organizovaností předčící ostatní. Zúčastnili se jich představitelé OV KSČ, ONO, KNV i náš poslanec N S Turčík. Předseda MNV zhodnotil ve svém projevu odboj místních občanů proti fašismu a pak byl vzdán hold všem místním partyzánům, jejich pomocníkům i veliteli popovické partyzánské skupiny učiteli Josefu Konečnému. Na základě dobré politické práce vesnické organizace KSČ bylo dosaženo vetší návštěvnosti na členských schůzích místních organizací. Dobrou práci vykazovali myslivci, zahrádkáři, SRPŠ, ZDŠ a MŠ. Na úseku služeb byla v roce 1965 vybudována v Popovicích samoobsluha v hodnotě díla 650 000 Kčs a kadeřnictví nákladem 50 000 Kčs. V roce 1965 bylo naše národní hospodářství postiženo na Slovensku i v jiných krajích velkými záplavami, jejichž škody byly odhadnuty na 9 miliard Kčs.


Rok 1966 nebyl pro MNV příznivý po stránce finanční. Z toho důvodu byla oddálena výstavba nové požární zbrojnice a hospodářských budov v ZDŠ. Stavební materiál, jako dlažební kostky a obrubníky byly získány podle možnosti z rekonstruovaných okresních a státních silnic. Byly zakoupeny roury pro výstavbu kanalizace na Klíncích. V rámci daných možností pak MNV pokračoval ve výstavbě komunikací, kanalizací a dalších potřebných zařízení v obci. Situace v předělování finančních prostředků byla ještě v druhé polovině roku taková, že MNV nevěděl, zda nějaké peníze dostane. Přesto byl pracovní elán našich občanů dobrý a stavěla se z toho, co bylo poruce. Bylo vybudováno dílo v hodnotě 283 000 Kčs včetně 7 480 brigádnických hodin. Ve větší míře se MNV soustřeďoval v roce 1966 na pomoc místnímu JZD při zajišťování všech výrobních úkolů.


Rok 1967 byl po stránce hospodářské i politické nejúspěšnějším rokem v historii Popovic, jelikož tolik budovatelské a veřejně prospěšné práce nebylo vykonáno v naší obci v žádném pracovním období. Předseda i tajemník MNV se plně věnoval jak komisím, tak i zájmovým a společenským organizacím. V celku reálně postavený hospodářský plán MNV na úseku výstavby byl splněn a v mnoha odvětvích i překročen. V roce 1967 byla vybudována komunikace v ulici Javorské v hodnotě díla 202 000 Kčs, opravena šlechtitelská stanice v hodnotě díla 256 800 Kčs. Byla postavena nová automatická telefonní ústředna nákladem 80 000 Kčs a napojeno na ni 26 účastníků z obcí Popovic a Podolí. V ulici Prvního máje byla zavedena kanalizace v délce 140 m, v hodnotě díla 84 000 Kčs. V mateřské škole byly provedeny údržbářské práce, představující některé práce, které si vyžádaly nákladu 24 600 Kčs. Bylo položeno 260 km chodníků v hodnotě 24 000 Kčs, postaveny hospodářské budovy v ZDŠ a opravena požární zbrojnice v hodnotě díla 24 000 Kčs. Sečteme-li všechny uvedené práce a bezplatně odpracované hodiny, dospějeme k číslu, představujícímu hodnotu díla 700 000 Kčs. V roce 1967 byl MNV v Popovicích odměněn dalším čestným uznáním za výstavbu s částkou 20 000 Kčs, jelikož se umístil na 1. místě ve II. kategorii národních výborů. Mateřskou školu navštěvovalo v roce 1967 35 dětí místních občanů a její provoz byl dotován částkou 110 000 Kčs. Z toho bylo vráceno rodiči na stravném 24 000 Kčs. Z uvedených čísel je patrno, jako částkou stát přispívá na jejich děti a jaké výhody jim plynou z toho, že jsou zaměstnáni. V roce 1967 byla též dokončena rekonstrukce místního pohostinství Jednoty nákladem 400 000 Kčs.


Rok 1968 se odlišuje od ostatních budovatelských let svou specifičností a je třeba z jeho událostí vyvodit patřičné závěry a ponaučení pro další politiku strany a všechny zainteresované pracovníky a funkcionáře naší republiky. Vzhledem k dané situaci a nemorálnímu politickému a hospodářskému vývoji byly odloženy volby do všech stupňů národních výborů. Tím se volební období našim poslancům nečekaně prodloužilo. S odstupem doby jsme se dozvěděli, kdo zavinil narušení klidného vývoje a budovatelského úsilí našich občanů v roce 1968. Byla to především špatná politika některých vedoucích pracovníků a funkcionářů v ÚV KSČ a ve vládě. Opustili hlavní zásady marx-leninského učení a nastoupili cestu zrady v klamání dělnické třídy. Jejich zrádné počínání nahánělo vodu na mlýn živlům, ukrytým v zákulisí a čekajícím na vhodnou příležitost. Jelikož strana byla nejednotná,začaly se uplatňovat různé politické směry, které umožňovaly vstup na politickou scénu všem pochybným politikům a nepřátelům dělnické třídy. Přes všechna upozornění Sovětského svazu nedbali někteří představitelé našeho státu a strany velkého nebezpečí, které by mohlo přejít v ozbrojený konflikt nebo v občanskou válku. S povděkem a s hrdostí můžeme však konstatovat, že členové rady i převážná většina poslanců MNV v Popovicích zůstala pevně na svých místech a odpovědně plnila svěřené úkoly. Bylo dobře zajišťováno zásobování obyvatelstva i stavební materiál na opravu rodinných domků, postižených větrnou smrští, která způsobila naší obci milionové škody. Ale přes všechny tyto události byla vybudována díla v hodnotě 525 000 Kčs. Dále je třeba uvést, že byla postavena kanalizace v ulici Osvobození, dokončeny komunikace v Klíncích, v ulici Vinohradské a Osvobození. Byla provedena generální oprava rozhlasu, dokončeny práce u ZDŠ a na pálenici, kde byl vybudován nový vodovod. Za tyto dobré výsledky je třeba vedoucím funkcionářům MNV i ostatním občanům poděkovat, neboť celková hodnota díla včetně opravy rodinných domků činila 1 milión 157 tisíc Kčs. Práci zájmových a společenských organizací nelze v roce 1968 hodnotit kladně.


Rok 1969 můžeme označit jako mezník obrody z očisťování strany ode všech živlů, kteří ji zradili. Došlo k přesunu velkého počtu funkcionářů, vedoucích hospodářských pracovníků a poslanců. Se vším bylo spojeno mnoho složitých a mimořádných úkolů, které byly kladeny na MNV. Ani v Popovicích nebyla práce MNV v roce 1969 taková, jak bychom si ji představovali. Značná část poslanců neplnila své povinnosti odpovědně a zanedbávala svou práci ve volebních obvodech po stránce politické i hospodářské. Ale přesto bylo v naší obci vytvořeno v roce 1969 investiční i neinvestiční výstavbě dílo v hodnotě 800 000 Kčs, za které obdržel MNV čestné uznání a odměna 25 000 Kčs. Občané odpracovali v tomto roce celkem 63 000 brigádnických hodin.


Rok 1970 byl naplněn houževnatým úsilím o konsolidaci strany a jejím uplatnění na všech úsecích veřejného života. Možno říci, že koncem roku 1970 byla tato velmi náročná práce ukončena. Náš celý národ oslavil důstojně 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, vzpomněl 100. výročí narození V. J. Lenina a 300 leté výročí narození učitele národů J. A. Komenského. V roce 1970 byla obnovena spolupráce s JZD, provedené změny v doplnění odvětvových komisí, při MNV a dosaženo konsolidace i na školském úseku dokončením a zajištěním tytu pro učitele. V roce 1970 byla dokončena rekonstrukce rozhlasové sítě v hodnotě 42 000 Kčs. Adaptace učitelského bytu si vyžádala 95 000 Kčs odklizení staré budovy kina 52 000 Kčs, vybudování kanalizace na Záhumení 65 000 Kčs, položení obrubníků za kostelem, v ulici za Bránkou a v ulici Osvobození k JZD 134 000 Kčs. Doplnění a zřízení nového skladu CO si vyžádalo nákladu 25 000 Kčs. Dále bylo v obci zřízeno výbojkové osvětlení pro plynové zařízení 26 000 Kčs. Kromě toho měl MNV koncem roku 1970 na skladě za 96 000 Kčs materiálu. Spočítáme-li hodnotu všech budovatelských akcí, uskutečněných v roce 1970, vznikne nám dílo představující hodnotu 562 000 Kčs.


Do roku 1971 vkročila rada MNV s tímto perspektivním plánem: dostavění vodovodu, pokračování ve výstavbě komunikací a kanalizace, rozšíření hřbitova nákladem 200 000 Kčs, drobná údržba bytového fondu. Na investiční výstavbě bylo v tomto roce odpracováno 29 450 brigádnických hodin, na neinv. a souhr. výstavbě 58 480 h.

 

II.


Průmysl, státní a družstevní obchod


Po období rozvratu a živelního vývoje národního hospodářství v letech 1968 – 1969 se situace postupně konsolidovala. Cenové moratorium a jeho důsledné uplatňování přispělo k obnově sociální jistoty obyvatelstva. Naplnily se obchody opět zbožím a na vnitřním trhu se obnovila rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Naši občané se začali více rozmýšlet co nakoupit a při tom věděli, že když nakoupí dnes, mohou nakoupit i zítra. Upevnila se důvěra v měnu, o čemž svědčí i přírustek vkladů obyvatelstva.
V prvních měsících roku 1971 pokračoval celkově rychleji růst výroby a produktivity práce než předpokládal státní plán. Vzestup iniciativy pracujících, rozvíjejících se v souvislosti se závazky na počest 50. výročí KSČ a XIV. sjezdu strany vytvořily předpoklady pro další rozvoj životní úrovně. Také hodnotu práce, kterou naši občané vykonali zcela zdarma v předvolebním období ve prospěch svých obcí a měst, můžeme počítat do několika set miliónů korun.
Před třemi lety byla situace velmi zlá. Na trhu chybělo za pět miliard korun zboží a při tom mezi lidmi bylo peněz dost a dost. Dnes jsou zásoby zboží větší než kdykoliv v minulosti. Ale máme i mezery v sortimentu. což je především věcí výrobců.
Po posouzení dané situace v předsednictví ÚV KSČ rozhodla vláda ČSSR, aby od 3. května 1971 byly sníženy ceny výrobků v rozsahu zhruba 1,4 miliardy ročně.
Sníženy byly ceny textilních výrobků ze syntetických materiálů, strojírenských a jiných výrobků, týkajících se většinou běžné spotřeby.
Přehled některých skupin, u nichž byla k 3. 5. 1971 snížena úroveň maloobchodních cen:
 

 

 Skupina zboží      Procento změny maloobch. cen
 Podlahoviny pryžové    24,6
 Podlahoviny z plastických hmot   18,6
 Podlahoviny lepenkové   24,7
 Transistorové rozhlasové přijímače   9,4
 Televizory  11,5
 Vařiče na program-butan  19,1
 Chladničky kompresorové  16,1
 Holící čepelky   33,3
 Tkaniny se směsí bavlna (polyester)  16,7
 Tkaniny z polyesterového hedvábí  29,3
 Košile a rozhalenky polyamidové  27,5
 Punčochy dámské bezešvé   32,-
 Masné konzervy   20,-

 

Přehled dosavadních a nových maloobchodních cen representantů významnějších skupin zboží, jejichž cenová úroveň byla snížena k 3. 5. 1971:

 

 

Název výrobku   
 Maloobch.cena-dosud v Kčs 
Cena nová
 Chladničky elektrické
-kompresorové
 -  -
 Calex 100l  2 920  2 650
 Druh Calex de Luxe 120  3 860  3 150
 Lehel 150  3 800  3 150
 Televizní přijímače a 
konvertory:
 -  -
 Orava typ 235 A  4 870   4 200
 Orava typ 131  4 300  3 700
 Vlněné tkaniny:
Oblekové tkaniny,
 -  -
 druh Trabant, š. 150 m  220  175
 druh 6 393. š- 150 m  185  150
 druh 500 20, š. 150 m  255  210
 Bavlnářské tkaniny ze syntetických
vláken a směsí-plášťová tkaniny,
 
 -  -
 druh Cberon, š. 90 cm   40  34
 druh Rudka, š. 90 cm      55   43 
 Vlněné oděvy z česaných přízí ze směsí
45% vlna, 55% polyester a ze směsí
vlna/ syntetické materiály:
 -  -
 dámský plášť z materiálu 500 ks    790   620
 z materiálu Akota          970  760
 dámské šaty z materiálu Askara    425  330
 pánský oblek z materiálu 1131/78    920  800
 z materiálu 500 56  970   760
 pánské kalhoty z materiálu 11 374    265  280
 dámské sukně z materiálu Akota    210   180
 chlapecké kalhoty pro dorostový věk  275  210

 

III.


Veřejný život

V měsících lednu a únoru 1971 se konaly v Popovicích obvyklé taneční zábavy a plesy.
V měsíci březnu byla uspořádána oslava Mezinárodního dne žen.
Slavnostní program k ní připravil učitelský sbor ZDŠ se školními dětmi a podíleli se na něm i členové nově založeného Svazu socialistické mládeže. O významu MDŽ a práci žen v hospodářském a veřejném životě promluvil předseda MNV Stanislav Habarta. V závěru svého projevu popřál všem ženám hodně zdraví, klidu a spokojenosti v práci a pozdravil ženy, které usilují o přátelství mezi národy.
K nejvýznamnějším slavnostním akcím v roce 1971 se řadila oslava 26. výročí osvobození Popovic a oslava 50. výročí založení KSČ. Zásluhou složek Národní fronty, především SSM a ZDŠ měly i tyto slavnostní akce zdařilý průběh a zúčastnili se jich i zástupci ONV a odbojáři. Při této příležitosti byla udělena Popovicím cena míru.
S úctou a vděčností bylo v těchto slavnostních dnech vzpomenuto obětavé práce tisíců členů a funkcionářů strany, kteří zasvětili boji za vítězství dělnické třídy své schopnosti a síly. Poklonili jsme se památce těch, kdož jí obětovali své životy. Jejich odkaz nás zavazuje vynaložit všechny síly, abychom postupovali leninskou cestou k rozvoji socialismu v naší vlasti.
Oslavy 50. výročí založení KSČ vyvrcholily u nás v květnu 1971 XIV. sjezdem strany, který dokumentoval, že naše strana je pevnou součástí světového komunistického a dělnického hnutí a sil bojujících proti imperialismu, reakci, válce, za demokracii, mír a socialismus ve světě.
XIV. sjezd KSČ opět potvrdil naše přátelství a bratrské vztahy se Sovětským svazem a naši příslušnost k světové socialistické soustavě. Jeho význam byl zdůrazněn i přítomností 77 představitelů bratrských a dělnických stran.
Sjezdová jednání sledovala prostřednictvím sdělovacích prostředků celá naše strana, dělnická třída, všechen lid. Probíhající schůze, besedy, tisíce telegramů a zdravic, které sjezdu docházely, dokumentovaly plný souhlas s jednáním sjezdu a sepětí KSČ s 
pracujících. Radostná hlášení o plnění závazků, přijatých na počest 50. výročí KSČ a sjezdu a vyhlašování nových a rozvíjení socialistické soutěže, byly názornými dokladem podpory politiky strany a snahy urychlit naši budovatelskou cestu vpřed.
XIV. sjezd KSČ, vycházeje z dosažených výsledků a zkušeností strany, vytkl si další úkoly k pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971 – 1975.
Průvod 1. máje se přes nepříznivé počasí vydařil a byl zpestřen žáky ZDŠ, kteří se ho zúčastnili v plném počtu s mávátky a transparenty.
Tělovýchovné odpoledne, plánované k Mezinárodnímu dni dětí, se nekonalo pro nepříznivé počasí.
K dalším významným výročím a událostem byly vysílány místním rozhlasem vhodné relace.
Místní lidová knihovna plnila dobře své poslání pod vedením učitelky Plánkové. V 1. pololetí 1971 měla 84 stálých čtenářů, 457 návštěvníků a 1 008 výpůjček.


IV.


Politický a kulturní vývoj


Vývoj politické a hospodářské situace v našem státě od dubna 1969 umožnil ÚV KSČ, aby na společném zasedání s ÚV NF ČSSR bylo doporučeno předsednictví Federálního shromáždění. Současně 26. a 27. listopadu 19714 volby do Federálního shromáždění. Současně bylo doporučeno národním radám, aby na týž den byly vypsány volby do České a Slovenské národní rady, a do národních výborů všech stupňů.
Tento návrh vycházel ze skutečnosti, že zásluhou zásadové a uvážlivé politiky strany, obětavé práce složek Národní fronty a všech poctivých občanů byly od dubna 1969 obnoveny politické jistoty naší socialistické společnosti a obnoven právní řád.
Stejně jako XIV. sjezd KSČ měly i volby uzavřít s konečnou platností v životě společnosti a státu období politické krize způsobené činností pravicových a antisocialistických sil a otevřít novou etapu v činnosti státních orgánů a národních výborů.
Předvolební období si vyžádalo mnoho obětavé politické a organizátorské práce a bylo vhodnou příležitostí k bilancování praco....... V ORIGINÁLU KRONIKY CHYBÍ DALŠÍ LIST

7) Vladimír Novák Popovice 163 inseminátor 39 ČSL
8) František Švec Popovice 37 slévač 26 KSČ
9)Fr. Juřičková Popovice 215 směnová
mistrová 38 KSČ
10)Josef Šnajdar Popovice 259 letecký
klempíř 44 bezpartijní
11)Josef Neděla Popovice 226 strojvedoucí
ČSD 33 ČSL
12)Habarta Popovice 279 veřejný
pracovník 48 KSČ
13)Vojtěch Vašíček Popovice 137 elektromontér 40 KSČ
14)Jan Kunovjánek Popovice 243 traktorista JZD 25 KSČ
15)Jaromír Buráň Popovice 196 tech. úředník 41 bezpartijní
16)Marie Straková Popovice 81 krmička JZD 46 bezpartijní
17)Josef Wasserbauer Popovice 285 lesník 25 bezpartijní
18)Marie Roláková Popovice 285 úřednice 22 bezpartijní
19)František Tichoň Popovice 294 stolař 40 bezpartijní
20)František Měšťan Popovice 298 zedník 37 KSČ


Pro kandidáty místních a městských národních výborů včetně obvodních národních výborů ve městech Brně, Ostravě a Plzni hlasovalo 9 128 224 voličů, tj. 99,85 %.
Pro kandidáty okresních národních výborů, národních výborů v městě Brně, Ostravě a Plzni a obvodním národním výboru v Praze a Bratislavě hlasovalo 10 138 530 voličů, tj. 99,85%.
Pro kandidáty NF na poslance národních výborů hlasovalo na celém území ČSSR, do krajských národních výborů a NV města prahy a Bratislavy 10 114 832, tj. 99,84 %.
Pro kandidáty NF za poslance České národní rady hlasovalo 7 172 046 voličů, tj. 99,78%, do Slovenské národní rady 2 983 603 voličů, tj. 96,94 %.
Pro kandidáty NF na poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR hlasovalo 10 144 464 voličů.
Pro kandidáty NF na poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR hlasovalo 510 153 572 voličů, tj. 99,81 %.
V seznamech voličů bylo zapsáno na celém území ČSSR 10 253 796 občanů, voleb se zúčastnilo 10 197 234 voličů, tj. 99,45 %.


Politické hodnocení přípravy, průběhu a výsledků voleb do zastupitelských orgánů dne 26. a 27. 11. 1971 v obci Popovicích.


1) Celá příprava voleb, ať už se týkala otázek kádrových (sestavení kandidátky), organizačních věcí, agitační práce, byla vždy projednávána s VO KSČ, jehož připomínky a návrhy byly respektovány. Dá se říci, že síla stranického orgánu vyrostla.
2) Sestavení kandidátky byla společná práce dosavadního MNV stranické organizace a Národní fronty. Skupina sestavená ze zástupců MNV a KSČ sestavila předběžný návrh. Orgán NF pak návrh doplňoval a projednával s navrhovanými kandidáty až nakonec v dohodě s KSČ byl považován za definitivní. Bylo dosaženo tohoto politického složení. 10 členů KSČ, 3 členové ČSL a 7 kandidátů bezpartijních. Z 20 ti navržených kandidátů bylo 9 dělníků z rolníků, 7 ve věku do 35 let, 4 ženy. Otázka kandidáta na budoucího předsedu byla dlouho projednávána až nakonec VO KSČ schválena.
3) Účast na veřejné schůzi dne 3. 11. a na besedě s mladými dne 17. 11. (návštěva 258 a 99 osob), byla poměrně vyšší než v letech minulých. Zájem občanů, projevený ve schůzi 15 ti diskusními příspěvky, byl dobrý. Závazky k samotným volbám uzavřeny nebyly. JZD uzavřelo svůj závazek k 50. výročí KSČ, MNV vynaložil všechno úsilí, aby splnil plánovanou akci.........
před volbami. Tou bylo vytvořeno dílo v hodnotě 1 457 480 Kčs. Tíha této práce spočívala na předsedovi s tajemníkem MNV.
4) Všechny stanovené činy byly obsazeny agitačními dvojicemi Agitace byla dobře provedena a zúčastnili se jí také členové místních složek (MNV, VO KSČ, NF i členové volebních komisí). V JZD byla dobře připravená nástěnka. V místě nebylo agitační středisko, ale pracoval zde pětičlenný agitační kolektiv, vedený ředitelem místní ZDŠ.........
5) Úroveň schůzí byla dobrá, i když se ani nepočítalo s takovou účastí mládeže. Diskuse byla zaměřena hlavně na rozvoj obec. Škoda, že v ní nevystupovali kandidáti Národní fronty. Na sestavování volebního programu se podílel MNV a JZD. Byl projednán ve všech složkách a hodnocen kladně.
6) Vlastní organizace volebních dnů byla velmi dobrá. Bylo to způsobeno především tím, že do komisí byli vybráni nečlenové s určitými zkušenostmi, kteří plnili odpovědně uložené úkoly a měli v obci respekt. Již při generální zkoušce, provedené hned před volbami, byl úplný nástup všech členů komisí, MNV i výboru KSČ. Volební místnost byla vkusně a včas připravena. Dobrá práce stranické organizace se projevila v hromadném nástupu všech členů JZD (92) s hudbou k volbě. Hromadně odvolili také myslivci.
7) V obci byly zjištěny případy odstraňování plakátů, což možno přičíst nerozvážnosti dětí.
Dle vyjádření funkcionářů KSČ, NF a MNV byla příprava voleb zdlouhavá a nepružná. Bylo by vhodné řídit je jednotně, pokud se týče instruktáže a školení.
Podávání zpráv pomocí dispečinku jak na ONV tak na OV KSČ bylo dobře organizováno. Nebylo však vhodné, aby členové vyšších volebních komisí si opatřovali další zprávy telefonicky.
Všeobecnými volbami do zastupitelských sborů v roce 1971 byla dovršena v našem státě etapa politické konsolidace společnosti, celého veřejného života, upevněna vedoucí poloha KSČ a celá společenská a státní struktura ČSSR.
Výsledky voleb v roce 1971 plně prokázaly jednotu pracujících na základě politiky KSČ, jejich hrdost nad výsledky vykonané práce a pevno vůli pokračovat cestou socialismu podle linie vytýčené XIV. sjezdem KSČ.


V.

Život lidí

ÚV KSČ spolu s vládou ČSSR a s Ústřední radou ČSROH se v roce 1971 rozhodl, aby na základě úspěšných hospodářských výsledků byla uskutečněna některá opatření sociálního charakteru.
Bylo realizováno především opatření ke zlepšení populačního výboje a sociálně ekonomického postavení rodin s dětmi. Podstata schválených návrhů spočívala v prodloužení poskytování mateřského příspěvku z 1 roku na 2 roky u narození druhého dítěte z dosavadních 1 000 Kčs na 2 000 Kčs. Celkově byla na tyto účely vynaložena asi 1 miliarda Kčs za 1 rok. Ve smyslu závěrů XIV. sjezdu byly s účinností od 1. 10. 1971 zvýšeny všechny starobní a invalidní důchody bývalých dělníků a zaměstnanců, přiznané před 1. lednem 1957 a u družstevních rolníků před 1. dubnem 1962. Uvedené důchody byly zvýšeny v zásadě jednotně o 120 Kčs měsíčně. U povolání zařazených do II. pracovní kategorie o 200 Kčs a I. kategorie o 300 Kčs. To znamená, že každý starodůchodce dostane ročně téměř 1 500 Kčs, v ostatních kategoriích 2 400 Kčs – 3 600 Kčs. Přiměřeně byly zvýšeny i vdovské důchody a současně zvýšeny i nejnižší důchody z 500 na 550 Kčs u jednotlivců a z 850 Kčs na 900 Kčs měsíčné u manželů. Náklad na tuto úpravu činil 1 miliardu Kčs.
Nežijeme špatně. Podle předběžných výsledků bylo na zimní a letní rekreaci v zařízeních ROH v roce 1971 zhruba 341 000 členů odborů, na zahraniční rekreaci 32 000.
Naši občané ve své velké většině nejsou sobci, nemyslí jen a jen na sebe, na svůj zisk a na své pohodlí.
Hodnotu práce, kterou občané vykonali zcela zdarma jen v předvolebním období ve prospěch zvelebení svých obcí, můžeme počítat do několika set miliónů korun. To dokumentuje rys nového vztahu českoslovanských občanů ke svému okolí. Je toho mnoho, co svědčí o pracovitosti a obětavosti našich lidí a také co je vyhrazeným dokladem úspěchů politiky Komunistické strany Československa.

 

VI.


Průběh roku


Průběh zimy a včasný příchod jara byl pro rostlinnou výrobu vcelku příznivý, což se také projevilo v mimořádně dobrém stavu přezimovaných ozimů a včasném a kvalitním provedení jarních prací. Druhá polovina jara, celé léto a podzim se však vyznačovaly zcela extrémním počasím.
Dlouhotrvající deště, které trvaly po druhé polovině května až do konce června a kdy vpadlo přes 200 % dlouholetého průměru dešťových srážek, vystřídalo pak mimořádně suché léto a podzim. Bylo to sice ideální pro sklizeň obilnin, ale nepříznivě to působilo na další vývoj okopanin, pícnin, ovoce a pozdní zeleniny. Proto žně a s nimi i nákup obilí probíhaly v Popovicích v roce 1971 v rychlém tempu.
Rychlý průběh žňových prací umožnil plynulý přechod do podzimních prací. To spolu s příznivým počasím hodně ovlivňovalo jejich rychlé tempo, takže již v říjnu byla ukončena sklizeň brambor a zvýšený osev ozimů. O něco později se skončila také sklizeň cukrovky.
Výsledky sklizně brambor, cukrovky a pícnin nedosáhly však úrovně, která byla plánovaná a byly horší i ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 1970.
Poměrně teplé zimní počasí, dosahující v některých dnech až 14 stupňů C, trvalo pak až do konce roku. V důsledku toho rozkvetly v Jihočeském kraji sedmikrásky, na jívách se objevily kočičky a v lesích byly nalezeny v měsíci prosinci hřiby. V některých obcích Uherskohradišťska rozkvetly o vánočních svátcích zahradní jahody.

 

VII.


Vlastivědné záznamy

V článku Hradišťko do poloviny 14. století, publikovaném ve Slovácku 1968 – 1969, jehož autorem je dr. Lad. Hosák, je na straně 123 uvedeno:
Nejasné jsou počátky Derfle(nyni Sady) jde tu patrně, jak to bylo u jiných měst, o....... doplněk založeného města, totiž že ves vznikla hned po založení Hradiště. Stejně nejasné jsou i počátky Vések, zdá se, že v nich lze hledat jedny z obou Míkovic. Dolní Popovice jsou patrně totožné s dnešním Podolím. Pak ovšem podle jména by se dalo soudit, že v dnešních Popovicích bylo hradisko, jehož Podolí by bylo protějškem. Ostatně i název Popovic je zajímavý, vyjadřuje,“že jde o ves, která v době velmi dávné (tj. před počátkem 13. století) náležela knězi. Není vyloučenou, že i v tomto případě jde o pozůstatek z doby Velkomoravské říše.“
S citovými názory dr. Lad. Hosáka, pokud se vztahují na totožnost Dolních Popovic s dnešním Podolím, nelze se ztotožnit, jelikož jim odporují tyto historické skutečnoti:
Podle zápisu v CDM (Codez diplomalicac Moravise) z roku 1220 odříká se Robet, biskup olomoucký se souhlasem své kapitoly, desátků z některých vsí ve prospěch kláštera velehradského:
„Neztečných desátků všech těchto vesnic, z polí, z vinohradů, z dobytka, jakýchkoliv požitků, ať se k jakkoli jmenují ze vsi Velehradu sem příslušného se všemi přídavky z Mařatic a obojích Popovic, Kněžpole, Chvalovic, Jarošova, Tupes, Boršic, Kostelan, Načenic (?), Polešovic, Přítluk, Velenovic, Babic,......“
Z uvedené zprávy je patrno, že Popovice byly v první polovině 13. století majetkem olomouckého biskupa. Ze slova obojích Popovic soudíme, že byly Popovice dvojí. Tím, že se biskup odřekl desátků z Popovic, jež připadly velehradskému klášteru, staly se Popovice majetkem tohoto kláštera.
VCDM III.96 z roku 1247 (.......IV. Karl. Maji 1247) je dále uvedeno: „Oldřich, syn vévody Korutanského a sestry krále českého, klášteru velehradskému kapli v Popovicích na hoře poblíž Kunovic a rybářství v Kostelanech darují.“
Dle našeho mínění jména obojích Popovic jsou dána zeměpisnou polohou, z čehož lze soudit, že prastará kaple P. Marie, kterou daroval Oldřich Korutanský roku 1247 klášteru velehradskému a jejíž poloha je určena místem. V Popovicích na hoře blíže.....se váže k osadě Dolních Popovic. Svědčí o tom i to, že V. Pinkava ve své publikaci „ Vznik a rozvoj královských měst na Moravě“, str. 3, mimo jiné uvádí, že duchovní této prastaré kaple je nazývána v listině z roku 1235 farářem kunovským a dvorním kaplanem královny Konstanice, druhé manželky Přemysla I.
Kdo nezná dějepisné prameny, těžko by určil, o kterou kapli se v daném případě jedná. Za stara nebyly totiž rozkládány kaple a kostely v nejlidnatějších vsích, nýbrž poblíž dobře viditelných míst někdy i odlehlých, aby při nedostatku zvonů byli farníci zváni nějakým signalizováním k bohoslužbám.
Poněvadž dnes je již dokázáno, že kostel, objevený prof. dr. V. Hrubým v Sadech „ Na špitálkách“, pocházející z druhé poloviny 9. století, je onou prastarou kaplí P. Marie, nadanou patronátním právem a vším jeho příslušenstvím, můžeme předpokládat, že názory a umístění Dolních Popovic do míst dnešního Podolí jsou nepravděpodobné.
V roce 1250 potvrzuje papež klášteru velehradskému že.....v ochranu jeho majetku, jehož součástí jsou obojí Popovice.
V roce 1268 potvrzuje nový papež Alexandr majetek luk a pastvin ve vších Popovic.
Z uvedených dokladů je patrno, že původ dnešních Popovic je třeba hledat v období Velké Moravy jako pozůstatek cyrilometodějské misie.
Názor na existenci kláštera v Sadech v době velkomoravské je potvrzován, podobně jako názor o biskupském sídle v tomto místě, jak archeologickými nálezy, tak také místní tradicí, hovořící o dřevěném klášteře, který v těchto místech mívali mniši nazývaní popé.
Od roku 1848 podléhali všichni občané rakouské monarchii jednotným správním, soudním i finančním úřadům. Volby do nově zřízených obecních orgánů (obecních zastupitelstev se však protáhly až do roku 1850. Prvním starostou obce Popovic byl v té době zvolen Jan Foltýn,..........,v Podolí Josef Bartek, ........, v Míkovicích Fr. Habarta, čtvrtník, ve Véskách Fr. Šesták, čtvrtník, v Derfli Sadech, Jan Hanáček, čtvrtník, v Kunovicích Fr. Zimčík, kovář.
Památkovým úřadem jsou chráněna tato místa v Popovicích. Farní kostel, hřbitov, kříž z roku 1862 (dolní), blíže p. č. 1 kříž z roku 1862 (dolní/horní), před st. č. 145, domina čp. 46, Boží muka za obcí pomník padlých.
 Školský vývoj  

 
Ve školním roce 1968 – 1969 navštěvovalo mateřskou školu v Popovicích celkem 35 dětí.
Na podzim v roce 1968 provdala se učitelka Matulová – Pavlíková a pro ukončení mateřské dovolené nastoupila dne 1. 9. 1969 učitelské místo na mateřské škole v Kunovicích. Půl roku ji pak zastupovala učitelka Dudová, studující dálkově na vychovatelku.
Zdravotní stav dětí byl v průběhu školního roku velmi dobrý. Kromě několika případů angíny a chřipky neproběhla na škole žádná infekční choroba.
Jelikož se uvažovalo o otevření druhé třídy, začalo se na škole s výstavbou kuchyně, byla dokončena oprava střechy, zakoupen plynový sporák, kuchyňský kout, koberce a množství knih.
Ze školních akcí měla největší úspěch vánoční besídka, která se konala za účasti rodičů v místním pohostinství. Neradi se však rodiče zúčastňovali pracovních brigád a navrhovali, aby některé práce byly prováděny odborníky za peněžitou odměnu.
K 1. 9. 1969 bylo do zdejší mateřské školy zapsáno 36 dětí ve věku od 3 do 6 let. Jelikož v tomto školním roce nebylo možno ve škole umístit všechny přihlášené děti, byla na doporučení okresního hygienika otevřena 12. 1. 1790 druhá třída. Do třídy s dětmi od 3 do 4 let bylo zapsáno 20 dětí, do třídy od 5 do 6 let 33 dětí. Každá třída měla svou místnost a šatnu, jen v umývárně, záchodech a v jídelně se děti střídaly. Zdejší mateřskou školu navštěvovalo také 7 dětí z Podolí, odkud dojížděly autobusem.
V důsledku otevření druhé třídy došlo i k personálním změnám. Ve třídě s menšími dětmi nastoupily učitelky Vlasta Volejníková a Marie Cigánková. Tato odešla v dubnu 1970 na mateřkou dovolenou a na její místo nastoupila Eva Burešová. Třídu s většími dětmi převzala učitelka Miroslava Jahůdková a Milena Pilátová. Do školní kuchyně byla přijata jako výpomocná síla místní občanka Božena Myslíková. Kuchařka Marie Straková se odstěhovala v srpnu do Uh. Hradiště a místo ní nastoupila Anežka Andrýsková.
V zimním období bylo několik dětí postiženo chřipkovým onemocněním a neštovicemi.
Do druhé třídy byly zakoupeny hračky v částce 2 000 Kčs, koberce, skříň, učitelský stolek, do kuchyně nová sektorová skříň v ceně 3 500 Kčs. Dále bylo dokončeno zavedení plynu a plynového sporáku a pořízeno nové okno do přístavby kuchyně.
Ve školním roce 1968 – 1969 nastaly na ZDŠ v Popovicích některé personální změny. Bývalý ředitel školy Bedřich Autrata přesluhoval a zůstal na škole působit jako učitel. Prozatímní správou školy byla pověřena učitelka Anna Škrášková. Učitelka Zdeňka Jurčová přešla do svého bydliště do Brna, kde pak působila jako vychovatelka družiny mládeže.
Poněvadž ve školním roce 1968- 1969 bylo přijato do I. třídy jen 12 dětí, vznikla I. třída se spojeným 1. a 2. postupným ročníkem.
 

 

třída   postupný ročník počet  žáků z toho chlapců z toho dívek  jméno vyučujícího
 
  I.   1.  12  7  5  Anna Škrášková
 -  2.  18  9  9
 
 -
 II.  3.  21  11  10  Blanka Vraspírová
 III.   4.  18  9  9   Bedřich Autrata
 IV.   5.    24  10  14    Věra Malá  

 

 

celkem 1. – 5. roč.  93 46  47

 

        
 
Z celkového počtu 93 žáků mělo 28 žáků prospěch 1. stupně ,31 žáků 2. stupně, 24 žáků 3. stupně a 9. žáků 4. stupně. Do ZDŠ v Kunovicích postoupilo 24 žáků.
 Výbor SRPŠ byl 12 ti členný a jeho předsedou byl zvolen Josef Štěrba, technik, čp. 308. Udržoval stálý styk se školou. V lednu 1969 uspořádal ples, jehož výtěžek byl věnován zakoupení školního gramorádia.
 ZDŠ v Popovicích se zúčastnilo v průběhu toku téměř všech veřejných politických a kulturně osvětových akcí, zejména oslavy 50. výročí 28. října, oslavy MDŽ a 1. máje.
 Za spolupráce MNV a SRPŠ se podařilo v krátké době odstranit škody způsobené na školní budově vichřicí dne 11. 7. 1968, takže již 2. 9. 1969 bylo možno zahájit v ní vyučování.
 Ve školním roce 1969 - 1970 byla opět pověřena vedením školy učitelka Anna Škrášková. Učitel Bedřich Autrata odešel do důchodu a na jeho místo ustanovena učitelka Jarmila Šáchová – Ševčíková z Podolí.
V tomto školním roce byly přiděleny jednotlivé třídy takto:
 
 
 třída   postupný   ročník   počet  žáků    z toho chlapců   a dívek  jméno vyučujícího   
 I.   1.    19  8  11  Anna Škrášková
 II.  2.   12   7   5   Věra Malá
   3.  18  9  9 
 III.   4.  21  11  10   Blanka Vraspírová
 IV.  5.  18  9  9  Jarmila Šáchová
 celkem 1 – 5- roč.    88  44   44  -
 

 

Z celkového počtu 88 žáků mělo 31 žáků prospěch 1. stupně, 28 žáků 2. stupně, 19 žáků 3. stupně a 10 žáků 4. stupně.
Dobrou shodou a poctivou prací všech členů učitelského kolektivu se podařilo dosáhnout velmi dobrých vyučovacích výsledků, takže nebylo na škole propadajících žáků.
Výbor SRPŠ se školou úzce spolupracoval, hlavně po stránce materiální. Byla zakoupena dřevotříska na nové tabule, odpadky překližky, zhotoveny stojany pro skok vysoký a tyče do tělesné výchovy.
Učitelský kolektiv se svými žáky se aktivně zapojil do všech veřejných oslav v obci. Nacvičil kulturní vložky k oslavě VŘSR, k únorovým událostem, k 100. výročí narození V. J. Lenina, k MDŽ a k 25. výročí osvobození obce. Mimo to vypomáhali žáci při sběru odpadkových surovin, pečovali o zahrádky před školou, o parčík, opatrovali pomníky a udržovali čistotu v okolí školní budovy.
Ve školním roce 1970 – 1971 nastaly v učitelském kolektivu ZDŠ v Popovicích další změny. Věra Malá byla služebně přemístěna na ZDŠ v Podolí, Blanka Vraspírová na ZDŠ v Polešovicích. Na jejich místa nastoupili manželé Karel a Věra Plánkovi, z nich Karel Plánka ve funkci ředitele školy.
Přehled o přidělení tříd a počtu žactva:

 

 

třída    postupný ročník    počet žáků    jméno vyučujícího
 I.   1.   26     Anna Škrášková
 II.  2.  19   Karel Plánka
 III.   3. a 4.   31  Jarmila Šáchová
 IV.  5.  19   Věra Plánková
 -  celkem  1. až 5.    95 žáků  -

 

 

Přehled o chování a prospěchu žactva koncem školního roku 1970 – 1971:

 

 

postupný ročník počet žáků prospěc  -  - chování  -
 -    1  2    3    4    5  1 
 1.  26   8   14   4    -  -  26  -
 2.  19  6  9  3  1  -  19  -
 3.  13  6  2  3  1  1  13  -
 4.  18  2  6  6  4  -  18  -
 5.  19  4  6  2  6  1  19  -
 2. až 5. roč.  95  26  37  18  12  2  95

 

 

Ve výboru SRPŠ nenastaly ve školním roce 1970 – 1971 žádné změny. Jeho členové se scházeli pravidelně a zapojili se aktivně do plnění plánu. Kromě výpomoci při organizování kulturních akcí se rodiče zúčastnili opravy fasády školní budovy.
Žáci i učitelé se plně zapojili zvýšeným pracovním úsilím ve škole, ve veřejně prospěšné práci a kulturní činnosti do důstojného průběhu oslav 50. výročí založení KSČ.
V soutěži o nejlepší sběr odpadkových surovin se umístili žáci na 2. místě v rámci okresu. Za tento výsledek obdržela škola odměnu v částce 300 Kčs.
Žáci s učiteli přispěli ve školním roce 1970 – 1971 k celkovému vzhledu obce udržováním v čistotě prostoru okolí školy a parku před školou. Národní směny 3. 4. 1971 se zúčastnilo 54 žáků s učiteli.
Na úseku kulturně vzdělávací činnosti proběhly tyto akce:
6. 11. 1970 kulturní pořad žáků na veřejných oslavách k 53. výročí VŘSR. Před oslavou prošel


lampionový průvod obcí.


7. 11. 1970 účast žáků na Štafetě přátelství a míru.
10. 11. 1970 beseda o Sovětském svazu s přímým účastníkem zájezdu do SSSR s Matulíkem.
21. 1. 1971 beseda o V. J. Leninovi. Učitelé spolu s žáky vypracovali relaci od místního rozhlasu
16. 2. 1971 kulturní vložka žáků na výroční schůzi JZD
25. 2. 1971 slavnostní shromáždění k výročí Vítězného února.
Po kulturní vložce provedl besedu se žáky ředitel školy.
28. 2. 1971 kulturní vložka na výroční schůzi KSČ.
10. 3. 1971 veřejná oslava MDŽ. Učitelé připravili se žáky hodnotný kulturní program.
30.3.-2.4.1971 výstavby sovětských knih s prodejem
5. 4. 1971 návštěva divadelních představení ve Slováckém divadle.
1. 5. 1971 oslava Svátku práce. Žáci se zúčastnili průvod vesnicí.
8. 5. 1971 lampionový průvod, veřejné oslavy 26. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. kulturní vložka žáků.
9. 5. 1971 účast na Mírových oslavách a oslavách 50. výročí vzniku KSČ. Na tyto oslavy připravili učitelé se žáky hodnotný kulturní program.
14. 5. 1971 beseda s manž. Vlčnovskými o odboji v Popovicích za 2. světové války.
17. 5. 1971 vycházka žáků na místa odboji za doprovodu Jana Vlčnovského.
Na závěr školního roku připravili učitelé tělovýchovné odpoledne. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí se však tělovýchovné odpoledne nekonalo.
Veškeré akce stanovené plánem práce na školní rok 1970 – 1971 směřovaly k prohloubení výchovy k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu. Zvýšením pracovním úsilím všech učitelů byly úkoly v tomto školním roce splněny.


VIII.


Zemědělství


Za oficielní datum pro vznik JZD v Popovicích je nutno považovat 29. srpen 1951, kdy byla provedena volba prvního představenstva JZD a jeho předsedy Fr. Žáka čp. 111.
Jelikož od této doby již uplynulo 20 let, zamýšleli se popovičtí družstevníci nad svou dosavadní prací a vyvozovali z ní patřičná poučení a závěry.
Stejně jako všechna ostatní JZD prodělávalo i místní JZD tzv. dětské nemoci, zvláště v začátcích, kdy docházelo k vystupování některých členů, ale i k postupnému upevňování družstva a jeho konsolidace. Nahlédneme-li do obecné kroniky nebo různých družstevních dokladů, zdají se nám mnohé problémy, které tehdy provázely socializaci vesnice, téměř neuvěřitelné až groteskní. Naproti tomu vzbuzující v nás obdiv a úctu někteří družstevníci, kteří ani za nejhorší hospodářské situace neztráceli pevnou víru ve vítězství družstevní myšlenky. Díky těmto pevným charakterům, především z řad členů KSČ, můžeme dnes hovořit o dobrých výsledcích na úseku výroby, růstu odměn i celkové životní úrovně. Tak např. zemědělská produkce, která v letech 1955 – 1958 dosahovala částky jednoho miliónu Kčs. Ještě většího růstu bylo dosaženo v odměnách , které se v letech 1955 – 1957 pohybovaly na úrovni 310 až 332 tisíc Kčs, neboť tyto dosahují nyní částky 1 600 000 Kčs.
Růstem výroby a odměn se zvýšila životní úroveň nejlepších družstev a našem okrese, přispívá svým členům ze sociálního a kulturního fondu a jiných prostředků na bytovou výstavbu, poskytuje maminkám porodné a uhrazuje poukazy na rekreaci.
V roce 1969 splatilo JZD v Popovicích svým členům poslední částky za vnesený živý i mrtvý inventář. Hodnota družstevních staveb a mechanizačních prostředků representuje dnes částka 7 130 000 Kčs.
Tyto výsledky dosažené v posledních 20ti letech, jsou výsledkem usilovné práce poctivých družstevníků a celého družstevního kolektivu.
Při tomto bilancování jsou si však členové místního JZD vědomi také svých nedostatků, zejména v živočišné výrobě. Největší problémy mělo naše JZD ve výrobě mléka a v.....prasat. To vyžaduje, aby na těchto výrobních úsecích byla provedena konkrétní nápravná opatření.
V příštích letech je nutno zvyšovat výrobu potravin, protože počet obyvatelstva se zvyšuje a jeho nároky na životní úroveň se stále stupňují. Je také třeba výrobu zlevňovat, a to uplatňováním nejnovějších forem vědy a techniky. Technika musí nahradit lidské pracovní síly, kterých v našem zemědělství ubývá. Proto tento směr dalšího zemědělského rozvoje je nutno chápat jako objektivně nutný proces.
Nyní se otevírá nová etapa přestavby našeho zemědělství, jejímž základním cílem je další zvyšování zemědělské výroby při podstatném zvýšení produktivity práce.
Koncepce rozvoje zemědělství v uh. hradišťském okrese se zabývá především koncentrací, specializací a kooperací, zabezpečením zdrojů technického rozvoje a jejich komplexním využitím a racionalizací výroby práce.
Pokud jde o výhled organizace zemědělské výroby, je třeba vytvořit výrobní seskupení socialistických zemědělských podniků o nejnižší výměře 5 000ha.
Výroba zrnin bude na našem okrese organizována tak, aby se ročně vyrobilo nejméně 11 000 vagónů pšenice a ostatních zrnin. Růst výroby se bude zajišťovat jednak zvyšováním ploch na optimální výměru 25 600ha, jednak zvyšováním výnosů. Průměrný hektarový výnos má být 45 g zrnin.
Výhled výroby cukrovky předpokládá zkoncentrování ploch do oblastí s rovinatým terénem.
Podstatně se rozšíří pěstování kukuřic na siláž. V souvislosti s tím se bude snižovat plocha víceletých pícnin.
Výsledková výměra pro pěstování zeleniny je 900ha, pro vinice 760ha, pro ovocné sady 1 000ha.
Výrazné koncentrace a specializace musí být dosaženo především ve výrobě živočišné. Výhledově se počítá s tím, že jeden ošetřovatel bude mít na starosti 50 – 80 dojnic nebo 150 – 300 telat, případně 10 000 – 20 000 slepic.
Řešení chovu dojnic se bude realizovat výstavbou dvou nových mléčných farem s kapacitou 500 – 1 200 kusů a modernizací stávajících vhodných farem.
Průměrná výroba mléka od jedné dojnice by měla být 3 500 za jeden rok.
Koncentrace skotu na....je navrhována do dvou velkokapacitních provozoven. Stájová kapacita má být 11 350 kusů.
Koncentrace a kooperace chovu prasat je řešena výstavbou společného družstevního podniku s roční výrobou 25 000 kg spotřebovaného masa. Prasnic se bude chovat celkem 2 540 kusů.
Hlavním producentem vajec bude Drůbežářské sdružení ve St. Městě s kapacitou 100 000 masnic.
Výroba drůbežího masa má dosáhnout 7 000 kg ročně.
V rámci této okresní perspektivy zemědělské výroby organizované na příštích 5 až 10 let, můžeme předpokládat, že v našem JZD bude uskutečněno.
Do doby než budou vybudovány mezidružstevní podniky po výrobu vepřového masa a mléka a než převezmou naše výrobní úkoly, budeme muset zůstat př stávajících kapacitách a zajišťovat plánovanou výrobu vepřového masa a mléka přibližně na dosavadní úrovni.
Dosavadní zkušenosti potvrzují, že se jedná o etapu velmi náročnou, vyžadujíc důkladného uvážení, než se začne realizovat.

 

IX.


Život lidí, morálka


Konsolidace politických a hospodářských poměrů měla příznivý vliv i na morálku místního obyvatelstva. V roce 1971 plnili již místní občané odpovědněji své povinnosti vůči MNV zejména v dodržování příslušných vyhlášek a nařízení. Přesto však i v tomto roce docházelo k zbytečnému poškozování nově vybudovaných komunikací čekáren a k vy.........žárovek na veřejném osvětlení. Někteří občané nedbali zákazu MNV a vypouštěli na náves psy, kteří pak znečišťovali veřejné prostranství, poškozovali vysázené záhony a ohrožovali chodce.
Dodatek ke kronikářskému záznamu z roku 1969:
Ještě téhož roku se rozhodlo, že zdravotnické středisko v Podolí se stavět nebude, jelikož v jeho okruhu není dostačující počet obyvatelstva (4...) Stalo se tak vinou zástupců obcí Míkovice – Vésky, hlavně tehdejšího předsedy MNV Fr. Zapletala, kteří se stačili ke zřízení tohoto střediska zamítavě, ačkoliv pro to byly dány dobré předpoklady.
Občané Popovic i Podolí byli velmi roztrpčeni neodpovědným a neuváženým jednáním zástupců uvedených obcí. Jejich sobecké a patriotické názory již v roce 1947 zmařily výstavbu měšťanské školy mezi obcemi Podolí a Míkovice. Proto na vysvětlenou příštím generacím je třeba ukázat, do jaké míry dovede lidská nerozvážnost („blbost“) brzdit rozšiřování veřejných služeb a životní úroveň našich spoluobčanů.
Tento záznam byl proveden na příkaz předsedy MNV Stanislava Habarty.
Rok 1971 zůstane zapsán v historii našeho národního hospodářství jako mimořádný mezník vzestupu a rozvoje pracovní iniciativy a obětavosti. Bez každodenního nadšení a úsilí, s nimiž naši pracující přistupovali k plnění svých úkolů, sotva bychom dosáhli tak dobrých výsledků a zvládli tolik obtíží, je se zpočátku zdály být v některých případech nepřekonatelné. Vážíme si nesmírně všech projevů iniciativy a obětavosti, jelikož jsou konkrétním dokladem socialistického vlastenectví.
XIV.sjezd KSČ stanovil jako hlavní směr a cíl nepřetržitý růst životní úrovně na základě neustálého rozvoje průmyslové a zemědělské výroby.
První rok pětiletky se vcelku vydařil.
Tisíce závazků na počest XIV. sjezdu a u příležitosti voleb do zastupitelských orgánů značnou měrou rozhodly o hospodářských a politických úspěších naší země.
Nezůstalo jen při slibech. Plány podniků byly většinou splněny již dříve a lépe než ukládaly směrnice. Patříme mezi ty ekonomicky vyspělé státy světa, které si zachovávají rychlé tempo rozvoje průmyslové výroby.
Jestliže jsou naše životní náklady proti loňsku nižší o 0,3 %, patří za to dík především těm, kteří přicházeli do práce s elánem.
Patří dík všem, kteří mnoho svého času věnovali veřejně společenské práci.
Svědčí o tom i počet 99,45 % účasti občanů ve volbách a prakticky všechny hlasy kandidátů Národní fronty.
V průběhu roku 1971 byly podniknuty první kroky k realizaci komplexního programu socialistické ekonomické integrace.
Podepsali jsme 13 mnohostranných dohod o společném řešení vybraných základních problémů rozvoje vědy a techniky. Dále byly podepsány dohody o specializaci a kooperaci výroby, jako např. dohoda o specializaci výroby těžkých nákladních automobilů.
Kromě toho existuje dohoda o specializaci výroby strojů pro sklářský průmysl, je připravena dohoda o společném plánování členských stát RVHP ve výrobě některých druhů obráběcích strojů. Kromě těchto mnohostranných dohod byly uzavřeny i dohody o hospodářské a vědecko – technické spolupráci s jednotlivými členskými státy RVHP.
Na veřejných předvolebních schůzích v každé obci, v každém volebním obvodu přijali občané návrhy volebních programů. Tedy programy toho, co může a musí být vykonáno pro náš bohatý život. Jsou to vesměs záměry reálné, podložené potřebnými prostředky.
Družstevní vesnice vděčí i v roce 1971 městu, že dostala moderní techniku k velkovýrobě a město vděčí vesnici, že dostalo více potravy a zemědělských produktů než v letech předcházejících.
Plán obilí včetně kukuřice byl splněn na 114 %. Protože počasí nepřálo, slabší byla sklizeň okopanin a pícnin. Živočišná výroba nám dávala možnost zkonzumovat 75 kg masa na osobu a rok. 98 % veškerých ploch obilnin a 100 % ploch řepky bylo v roce 1971 sklizeno kombajny.
V průběhu uplynulého roku však nechybělo ani vyrovnaných hlasů, upozorňujících na růst materiálových nákladů.
Vysoká výrobní spotřeba v nejednom podniku snížila v roce 1971 zisk a tím přišli pracující o různé hodnoty státní pokladny také o určité peníze.
Výsledky, kterých bylo v rozvoji naší společnosti dosaženo, zavazují nás všechny, abychom vynaložili veškeré úsilí k jejich dalšímu rozvíjení.
Další smělé perspektivy jsou dány XIV. sjezdem KSČ k pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971 – 1975. Hlavním cílem těchto „Směrnic“ je zabezpečení růstu životní úrovně a upevňování životních jistot našeho obyvatelstva. Proto v plánech do roku 1975 vstupují do popředí takové otázky, jako je např. další rozvoj bytové výstavby a s tím související modernizace a vybavenost domácností nebo otázky motorismu a rekreace, ochrana a vytváření životního prostředí atd.
Řeší-li návrh páté pětiletky kvalitativní rozvoj životní úrovně např. prudkým rozvojem motorismu, musíme z toho vyvodit důsledky. Do roku 1975 přibude v naší republice téměř ¾ milionů osobních aut. Proto musíme zaměřit svou pozornost na budování servisních služeb a na generální rekonstrukci státních silnic.
Ve všech formách bytové výstavby jsou již dnes plánem vytvořeny předpoklady, aby na Uherskohradišťsku bylo vybudováno do roku 1975 dalších 5 000 bytů.
Dosavadní zdroje pitné vody v Kněžpoli a v Bojkovicích vystačí nejdéle do roku 1974. Proto bude nákladem 65 mil. Kč provedena výstavba nového prameniště a úpravna vody v Ostrožské Nové Vsi.
Dalšímu zvýšení naší životní úrovně přispěje i výstavba nových škol v Uh.Hradišti, v Uh.Brodě, Bílovicích, Dolním Němčí a na dalších místech. Připravuje se také výstavba nových zdravotnických středisek v Kunovicích a Babicích a rekonstrukce nemocnice v Uh.Hradišti.
Pětiletý plán staví před nás vysoce náročné úkoly. Ve srovnání s uplynulým rokem zvýší se zemědělská výroba o 5,7 % a tržní zemědělská produkce o 8,2 %. Dodávky potravinářských výrobků do tržních fondů vzrostou celkem o 2,6 % a dosáhnou téměř 55 mil. Kčs. JZD a státní statky se proto musí orientovat na další zvýšení výroby a tržní produkci jatečných zvířat a mléka. Realizací těchto opatření se má zabezpečit dáli zvýšení dodávek masa a masných výrobků o 2,1 %, másla o 2,7 %, sýrů 3,9 %. Výrazně vzrostou dodávky ovoce a zeleniny.


Předseda MNV Z pověřené rady MNV zpracoval a zaznamenal:
František Fojta