Obsah

ROK 1972-1975

I.


MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR

V prosinci 1971 proběhlo ustavující plenární zasedání nově voleného Místního národního výboru, na kterém byla zvolena rada MNV v tomto složení

 

 Předseda:   Habarta Stanislav
 Místopředseda:   Štěrba Josef
 Tajemník:  Habarta Antonín 
 Členové rady: Novák Vladimír
 -  Švec Vladimír
 -  Juřičková Františka
 -  Straková Marie

 

Všichni nově zvolení poslanci složili předepsaný slib do rukou předsedy MNV. Ustavujícímu plenárnímu zasedání byla za ONV přítomna s. Nováčková Věra, která ve své zdravici poděkovala všem poslancům a funkcionářům, kteří z Národního výboru odešli, nově zvoleným popřála hodně úspěchů a zdaru v nové práci. Závěr provedl předseda místní NF s. Hanáček Miroslav, který všechny přítomné ujistil, že místní NF bude ze všech sil pomáhat MNV a smlouva, která byla potvrzená oběma orgány, bude ve všech bodech dodržována.
První schůze nové rady MNV se konala dne 12. 1. 1972. Schůzi zahájil předseda MNV s. Habarta, který vyhodnotil ustavující plenární zasedání, které podle jeho slov plně odpovídalo organizačnímu řádu a projevil uznání všem, kdož se na jeho přípravě podíleli.Volba všech navržených poslanců na funkce byla schválena všemi přítomnými. Zasedání se zúčastnili i všichni voleni členové komisí při MNV. Navržení své funkce přijali, a tímto byl prakticky nově zvolený Národní výbor uveden v činnost. Poslancům rady, jenž byli zvoleni zároveň předsedy jednotlivých komisí. NV bylo uloženo, aby své funkce vykonávali svědomitě a aby všechny závažné otázky řešili v radě nebo plánu MNV.

 

Předseda komise: Měšťan František
Předseda komise finanční a plánovací: Novák Vladimír
Předseda komise veřejného pořádku: Štěrba Josef
Předseda komise kulturní: Švec František


Jelikož odpadky komise sociální, místního hospodářství a zemědělská, byli pověřeny členové rady, kteří nemají žádné funkce v komisích, aby si vzali na starost tyto úseky práce Národního výboru:
- s. Juřičková Franiška byla pověřena vyřizováním otázek zdravotních a sociálních.
- s. Straková Marie otázkou zemědělskou a brigádnické pomoci JZD
- s. Habarta Antonín (tajemník MNV) vyřizováním úkolů místního hospodářství a obchodu.
Rada dále navrhla a postupně byli do funkcí zvoleni

Předseda SRPŠ Vlčnovský Josef
Předseda OB Laga Josef


Rada MNV dále projednala plán činnosti rady a plán na 1. pololetí roku 1972. Vyhradila si vsunutí některých úkolů, které vzniknou danou situací. Na základě dodaných kalendářních plánů práce rada MNV koordinovala schůzovou činnost všech složek NF v obci. všechny organizace NF plány dodaly. Všem složkám NF byl zaslán dopis, aby nahlásily své nově zvolené výbory.
Dne 17. 8. 1973 zemřel předseda MNV Habarta Stanislav. Podle zákona o volbách o Národních výborů bylo třeba provést doplňující volby do MNV. Vesnická organizace KSČ navrhla nového poslance s. Durčanského Rudolfa, mechanizátora místního JZD. První představení kandidáta voličům bylo 24. 10. 1973 na schůzi v pohostinství. Volby kandidáta byly provedeny 11. 11. 1973 s těmito výsledky:
811 zapsaných voličů
803 volících hlasů
801 platných hlasů

Výsledky voleb potvrdily, že navrženému kandidátu dali voliči plnou důvěru a byl zvolen novým předsedou MNV.
Začátkem roku 1974 byla rada MNV rozšířena o 2 členy (ze 2 na 9) a to o s. Šrámka a Měšťana. Práce MNV se řídila rozpracovaným plánem činnosti a volebním programem a to od samého počátku. Ke spokojenosti všech občanů i organizací. To se projevilo i účastí občanů na národních směnách, akcích Z a veřejných schůzích. Zcela po právu se naše obec umisťovala v soutěži NV na předních místech a dosáhla v rámci okresu několika uznání. Celkově byl minulý volební program v naší obci splněn, a v některých bodech i překročen.
V lednu 1972 bylo také rozhodnuto, aby bylo v naší obci započato s pracemi investičního charakteru, a to v tomto pořadí:
1. Výstavba silnice a kanalizace v JZD
2. Komunikace na ulicích Záhumení a Podolské
3. Dokončení výstavby chodníků v ulici Osvobození, od čekárny ČSAD nahoru, vybudování kanalizace na Dílech
4. Provedena přístavba školy
5. Dokončení výstaby hřbitova

Dále byla prováděna běžná údržba obou škol, a zažádáno o finanční příslib pro rekonstrukci veřejného osvětlení.
V roce 1975 bylo v obci brigádnicky vysazeno 350 okrasných stromů a keřů, dále 1 500 různých dřevin parkovou výsadbou na Šibenkách.
V průběhu tohoto volebního období bylo vytvořeno dílo v hodnotě 3,1 mil. korun. Bylo vybudováno 920 b. m. kanalizace, 745 b. m. vodovodu, 223 b. m. chodníku a 680 b. m. komunikace. Dále bylo vybudováno ústřední topení v obou školách a provedena jejich oprava. Mimo těchto hlavních akcí bylo dokončeno několik akcí menšího rozsahu, jež však ro život v naší obci byly neméně důležité. všechny přispěly k tomu, že se naše obec zařadil svou vybaveností i vzhledem k nejlepším na okrese Uherské Hradiště.


II.


KULTURA

Národní výbory jsou zastupitelskými orgány. Vytvářené všemi občany, jímž taky plně zodpovídají za veškerou činnost. Uplatňují při tom veškeré cíle a záměry stranické a státní politiky a přenášejí je v místních podmínkách do praxe. V tomto nezůstal pozadu ani náš MNV. Při zpracování na jednotlivá léta bylo vycházeno z kulturně společenských potřeb i materiálních podmínek, jež v naší obci není k provádění kulturní činnosti v obci jiná společenská místnost.
Vycházeje z těchto podmínek byl plán rozpracován do 4 bodů:
1. Zabezpečení významných kulturních a politických akcí
2. Mimoškolní výchovu mládeže
3. Společenskou zábavu
4. Práce Sboru pro občanské záležitosti
Odpovědností za řízení těchto akcí byla pověřena kulturně školská komise, společně s radou MNV.
V roce 1974, u příležitosti 29. oslav osvobození byla v Popovicích znovu obnovena činnost. Pionýrské organizace při SSM. 42 nových pionýrů složilo veřejný slib při místních oslavách osvobození obce v pomníku padlých do rukou zástupců OV SSM. Touto velmi zdařilou akci se začalo plnit jedno z usnesení XIV. sjezdu KSČ o výchově mladé generace. Byly dány základy k mimoškolské pracovní a zájmové činnosti. Ta pak vyústila k založení kroužku modelářů a pořádání výstavek jejich práce, ve spolupráci se Svazarmem pak soutěže ve střelbě se vzduchovky, v pořádání branných závodů, sběr odpadových surovin a léčivých rostlin. Velkou měrou na dobré činnosti PO SSM se podíleli jejich první vedoucí ss. Doleželová, Malinová, Brázdilová, Kočíř a Vratislavský, kteří svým osobním příkladem dokázali strhnout k veřejné prospěšné činnosti. Samozřejmě, že v této činnosti našli plnou podporu, jak u složek v obci, tak i u vedení ZDŠ. Velmi potěšitelná byla skutečnost, že se v té době podařilo zapojit do činnosti i další členy SSM, kteří se velkou měrou podíleli na zlepšení práce nejen v této složce, ale i ve 502.

Sbor pro občanské záležitosti, u kterého se ihned od svého založení koncem roku 1972 nedaly předpokládat podnikavé úspěchy, především pro naprostý nedostatek zkušeností a potřebného zázemí, zvrátil od počátku tyto domněnky. všechny akce 502 se stávaly vysoce kulturní a politickou událostí. Tento mladý sbor tak mohl již při své krátké činnosti předávat zkušenosti, předvádět ukázkové a vzorové akce nejen sborům z našeho okresu a kraje, ale i např. z okres Zvoleň. Za tuto kvalitní a pečlivou práci, což velmi názorně dokazuje i kronika, byl SOZ v Popovicích vyhodnocen za rok 1974 okresním výborem jako nejlepší SOZ, rok nato pak mu byl udělen Jm KNV ocenění „Vzorný sbor pro občanské záležitosti Jihomoravského kraje“. Sbor pracuje aktivně a svědomitě i nadále pod vedením své předsedkyně s. Bohulíkové, a pro jejich činnost jim byla předána začátkem roku 1975 nová obřadní síň, svým vybavením patřící k nejhezčím na okrese.

1. 1. července 1974 vznikla úplně nová složka NF v Popovicích – TJ Družstevník Popovice.
Po více než dvacetileté odmlce tak byl znovu dán základ k organizované tělovýchově v obci. Do čela TJ se postavil obětavý občan a sportovec Antonín Křapa, který byl na ustavující schůzi zvolen taky prvním předsedou. Již při svém vniku dostala TJ do vínku nemalé úkoly. Přestože v době založení nebyl v Popovicích žádný sportovní areál ani hřiště, byl již 15. srpna odehráno na nově zbudovaném hřišti první mistrovské utkání základní třídy kopané, které se stalo velkou kulturně společenskou a sportovní manifestací. Aktivní členové TJ nedosahovali dobrých výsledků jen na poli tělovýchovy, ale i při zajišťování kulturně politických akcí při významných výročích a oslavách. Se samozřejmostí si vzali za své i uspořádání místní spartakiády v roce 1975, která byla důstojnou oslavou sportu, mládí a krásy. Po právu byla TJ vyhodnocena už v prvním pololetí své činnosti jako nejaktivnější složka místní NF.

V roce 1974 byla postavena přístavba ZDŠ a obci tak přibyla pro potřebu všech organizací i veřejnosti víceúčelová místnost. Byla využívána pro schůze, veřejné přednášky, školení s promítáním film a jiné akce.

Společenská zábava v naší obci nebyla na takové úrovni, jak by si občané zasluhovali. Znovu se to může přičíst tomu, že v Popovicích neexistuje místnost, v níž by se kulturní podujetí dala pořádat. Pořadatelé zábav museli např. v letních měsících spoléhat na přízeň počasí a využívat přírodního výletiště u rybníků. Vyřešení této situace, to je stavba k víceúčelové budovy, se jistě podaří zahrnout do příštího volebního období.

Oslavy 30. výročí osvobození naší obce vešly do historie obce. Při této příležitosti propůjčil president republiky Popovicím za významný podíl partyzánského oddílu „Palcát“ a dalších občanů na národně osvobozeneckém boji v období 2. světové války „Řád rudé hvězdy“. Při místních oslavách osvobození jej předsedovi MNV s. Durčanskému a předsedovi VO KSČ s. Brázdilovi předal zástupce KNV s. Navrátil. Toto vyznamenání naše občany zavazuje a zároveň povzbuzuje do další budovatelské a tvořivé práce.

III.


ŽIVOT LIDÍ, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, MORÁLKA

Všechen život v přírodě má své zákony. I u lidí se jedna generace rodí, zatím co druhá odchází s tím, zanechat po sobě té příští co nejvíce. Zde je např. uveden přehled úmrtí a narození v Popovicích za poslední léta:
 

 

 ROK 1972 1973   1974 1975
 ÚMRTÍ  12   16  22  22
 NAROZENÍ  27    25  17   26

 

Aby se těm nově narozeným i těm na sklonku života dařilo dobře, o to se musí postarat všichni zdraví a práceschopní občané. Na úseku sociálního zabezpečení se za poslední léta vykonal kus práce. Ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní MNV navrhl pro zlepšení úrovně některých důchodců jednorázový finanční příspěvek v částkách 200, 300 a 400 Kčs. Několika občanům je vyplácen finanční příspěvek pro bezmocnost. V topném období obdržela na návrh rady MNV z doplňkové péče ONV bezplatný příděl uhlí celkem 20 občanů.

Pro možnost telefonního spojení veřejnosti v kteroukoliv dobu byla dána do provozu veřejná telefonní budka. Svaz žen zakoupil mandl, který ulehčuje práci všem ženám, a i přes počáteční potíže a nedůvěru se toto zařízení stalo nyní vítaným a nepostradatelným pomocníkem v jejich práci. Pro zlepšení styku s okolními vesnicemi a okresním městem byla rozšířena síť autobusových spojů a jsou vypravovány taky samostatné autobusové spoje pro školní mládež.
Potěšitelná je i skutečnost, že se za tato léta snížila trestná činnost mládeže. Má na tom svůj podíl i to, že mládež byla více zapojována a vedena v mládežnických organizacích.