Obsah

ROK 1976

I.

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR

V našem státě je státní moc v místech vykonávána volenými zastupitelskými orgány. V souladu s ústavou tvoří zastupitelské sbory jednotný systém mocenských orgánů pracujícího lidu, které jsou jim voleny, kontrolovány a jemu odpovědny. Právě letos, v roce 1976 se volby do zastupitelských orgánů konaly.
V předvolebním období byla v přístavbě školy otevřena agitační místnost. Dokumentovala dosažené společné úspěchy socialistického hospodářství, školství, tělovýchovy a zájmové činnosti. 8. října se konala i veřejná předvolební schůze. Na schůzi bylo předneseno zhodnocení minulého volebního programu a seznámení s návrhem volebního programu pro roky 1976 – 1981. Předseda návrhové komise s. Vlachynský seznámil občany s kandidáty poslanců do MNV, kandidátku do vyšších zastupitelských orgánů přednesl zástupce ONV s. Maňásek. Schůzi byl přítomen rovněž s. Slováček z OV KSČ. Představitelé MNV poděkovali osobně všem poslancům za dobře vykonanou práci, všem poslancům byla předána čestná uznání za aktivitu při plnění volebního programu. Třem poslancům bylo předáno „Poděkování“ ONV za aktivní činnost při zvelebování okresu Uherské Hradiště. Po následující diskuzi byla odhlasována rezoluce na podporu Stockholmské výzvy.
Volby byly zahájeny 22. října. Volební místností byla slavnostně vyzdobená obřadní síň MNV. Volby řídila okrsková volební komise, které předsedal s. Hůsek z Popovic. Z ONV se voleb v Popovicích zúčastnil s. Maňásek, z OV KSČ s. Vláčil.
Bezprostředně po otevření volební místnosti – v 6 hodin ráno – přicházeli první voliči. S babičkami, s důchodci a s maminkami se přicházely podívat na volby i děti. Některé se ještě nesly na náručí. V průběhu dopoledne tak odvolilo zhruba 30 % občanů. Hlavní nápor přišel v odpoledních hodinách, kdy se občané vraceli ze zaměstnání. Během necelých dvou hodin odvolilo dalších 40 % občanů. Pracovníci místního JZD se zúčastnili voleb manifestačně. Od objektu JZD odešli společně za doprovodu dechové hudby až na MNV. Rovněž myslivci a sportovci přistoupili k volebním urnám společně, myslivci i ve stejnokrojích. Do uzavření volební místnosti odvolilo během prvního dne plných 85 % voličů.
Přestárlé a nemocné občany, kteří měli taky právo volit, a chtěli se podílet svým hlasem na zvolení kandidátů, navštěvovali členové volební komise s urnou přímo „doma“, v bytě.
Volby skončili 23. října ve 14.00 hodin. Odvolilo 100 % občanů.
V naší obci bylo navrženo a jednomyslně zvoleno 25 poslanců.
Obec Popovice tvořila jeden volební obvod. Při návrhu kandidátky bylo nutno přihlížet k sociálnímu složení tak, aby odpovídalo struktuře naší společnosti. Tím bylo dáno, že většina poslanců je z kategorie dělnické a rolnické. Další složení je takové, aby odpovídalo dané skutečnosti a podílu naší inteligence na budování společnosti.


Kandidátka byla navržena takto:
 

 

 1. Brázdil Josef      14. Straková Marie 
 2. Durčanský Rudolf     15. Šácha Josef
 3. Hyková Božena   16. Šilhavík Zdeněk
 4. Jurásková Milena     17. Šnajdar Josef
 5. Juřičková Františka  18. Štěrba Josef
 6. Koníček Antonín   19. Švec František
 7. Malina Jiří, ing.     20. Tichoň Josef
 8. Měšťan František     21. Vašíček Vojtěch
 9. Neděla Josef   22. Vlachynský Vladimír
 10. Novák Vladimír     23. Vlčnovská Libuše
 11. Omelka František    24. Vlk Vojtěch
 12. Prajzová Marie   25.Wasserbauer Josef
 13. Slunéčko Antonín  -

 

Že byli kandidáti vybrání zodpovědně nám ukazuje již samotný výsledek voleb. Všichni kandidáti na poslance do MNV byli zvoleni plnými 100% voličů.
Zvolením nových poslanců skončila jedna a zároveň začala druhá etapa práce těchto orgánů. Byla navržena a schválena rada MNV a jednotlivé komise v následujícím složení:


Rada MNV:

 

 

Durčanský Rudolf   předseda
  Štěrba Josef   tajemník
 Brázdil Josef   místopředseda (zodp. Za komisi pro mládež a sport)
 Juřičková Františka   zodp. za komisi sociálně zdravotní
 Vašíček Vojtěch     zodp. za komisi kulturně školskou
 Novák Ladislav     zodp. za komisi finanční
 Straková Marie    zodp. za zemědělskou otázku
 Šnajdar Josef      zodp. za komisi výstavby
 Prajzová Marie     OVP

 

 

 

 Komise kulturně – školská   Komise finanční a plánovací
 Švec František    Malina Jiří, ing.
 Vašíček Vojtěch   Novák Ladislav
 Šácha Josef   Šilhavík Zdeněk
 Jurásková Emílie   Hyková Božena
 Neděla Josef  -
 Baťková Jana   Medek Zdeněk
 Laga Josef   Slováček Miloslav
 Bajaja František   Buráňová Marie
 Kusáková Anna  -

 

 

 

 Komise sociálně zdravotní   Komise pro mládež a tělovýchovu 
 Vlčnovská Libuše   Koníček Antonín
 Juřičková Františka   Brázdil Josef
 Vaculová Blanka  Vlčnovský Josef

 

 

Za místní hospodářství zodpovídá s. Wasserbauer Josef

Ještě se vraťme zpět několika pohledy na volební program let 1972 – 1976 a seznámení s programem na léta 1977 – 1981:

a) na úseku politick. organizátorské činnosti byla rozvinuta politická výchovná práce s cílem zlepšit činnost orgánů NV jak v plánu, tak i v radě a jednotlivých komisích.
- byla prohlubována politicko výchovná práce mezi občany v níž bylo prosazování a vysvětlování politiky KSČ a našich státních orgánů
- občanům byla dána možnost vyjadřovat se k práci NV a to je jak na veřejných schůzích, tak na plenárních zasedáních, na které byli zvázni rozhlasem nebo osobně agitačními dvojcemi


b) na úseku výstavby byl volební program splněn s výjimkou komunikace v ulici pod MNV pro nedostatek finančních nákladů v kapitole dopravy
Byly provedeny následující akce:
-Vodovod v ulici 1.máje (505 b.m.) hodnota díla 174 tis. Kč, v ulici Padělky (240 b.m.), HD 75 tis. Kč
-Kanalizace v ul. Padělky, 1.máje, Díly (celk. 920 b.m.) HD 1064 tis. Kčs, u JZD (200 b.m.) HD 66 tis. Kč
- Hřbitov rozšířen pro dalších 300 míst, HD 160 tis. Kč
- Oprava ZDŠ, Hd 80 tis. Kč a topení (i v Mš) HD 158 tis. Kč
-Přístavba MŠ (2 lehárny pro děti), HD 155 tis. Kč
-Rozvod elektr. Sítě – 600 m, HD 155 tis. Kč
-Komunikace v ul. Podolské, k JZD (680 b.m. dlážděná komunikace) HD 650 tis. Kč
-Chodník v obci (223 b.m.), HD 7 tis. Kč
Mimo akce uvedené ve vol. Programu bylo provedeno:
- Přístavba ZDŠ, HD 129 tis. Kčs.
-Výstavba hřiště TJ Družstevník, HD 80 tis. Kčs.
-Výstavba parku (Šibenky), HD 100 tis. Kč, po etapách je prováděna výsadba zeleně v obci.
Celková dosažená hodnota díla činí 3 138 tis. Kčs při finančních nákladech 2 106 tis. Kčs.

c) na úseku činnosti kulturně – výchovné a školské
- byly vytvořeny kroužky názorné agitace
- byly instalovány propagační skříňky, které seznamují naše občany s děním v naší obci i ve světě
- po několika letech byla obnovena činnost Pionýrské organizace při SSM v Popovicích.

Přehled volebního programu NF na období 1976 – 1981
Při tvorbě volebního programu bylo vycházeno z potřeb našich občanů a možností naší společnosti. Bylo zvažováno, které akce je třeba provádět přednostně s přihlédnutím k potřebám souvisejících s růstem populace a zkvalitňováním životního prostředí a úrovně našich občanů.
Jsou v programu následující akce:
a) na úseku centrálně řízeného hospodářství budou v naší obci prováděny dvě akce a to regulace řeky Olšavy v délce asi 550 b.m. (HD 3,5 mil. Kčs) a výstavba rybníku (HD 250 tis. Kčs). Obě akce mají přispět ke zlepšení a ozdravění životního prostředí v naší obci


b) na úseku zemědělství se počítá s rozvojem živočišné výroby, kde bude pro zlepšení stávající situace provedeno několik rekonstrukcí v celkové hodnotě 2 270 tis. Kčs. Bude se jednat také o zřízení závodního stravování pro zaměstnance farmy Popovice, zřízení jedné bytové jednotky, rekonstrukci ovčárny a výkrmy skotu.


c) hlavní akce zajišťované MNV na území obce – prvořadým úkolem výstavby v investiční části akce „Z“ bude zajištění a provedení výstavby tolik potřebné víceúčelové budovy v hodnotě díla 5 mil. Kčs, při níž se počítá i s nemalou aktivitou našich občanů. Má být odpracováno cca 6 400 brigádnických hodin ročně. Pro TJ Družstevník bude dokončena v roce 1978 stavba šaten v HD 196 tis. Kčs (při odpracování cca 3 000 brig. hod.). Bude zabezpečeno vybudování komunikace na ulici Padělky nákladem 60 tis. Kčs. V plánu je rozšíření kapacity školní kuchyně a jídelny v MŠ, kde se počítá také se zřízením družiny mládeže.


d) na úseku neinvestiční části akce „Z“ v zájmu zlepšování životního prostředí bude zajišťovaná úprava, úklid a údržba veřejných prostranství. Bude dokončena výsadba zeleně v obci dle zpracovaného projektu. Na tomto úseku práce bude odpracováno cca 1500 brig. hodin.


e) na úseku bytové výstavby bude po dobudování inženýrských sítí v ulici Díly zajišťována řadová výstavba rodinných domků.

Volební program obsahuje i další úkoly z úseku kultury a z oblasti politicko organizátorské činnosti.
Všechny úkoly z volebního programu jsou nemalé. Je na všech občanech, aby jejich splněním pod vedením MNV složek NF přispěli k rozvoji obce i celé společnosti.
Při MNV v Popovicích pracuje i SOZ, nositel titulu „Vzorný sbor Jihomoravského kraje“, který mu byl propůjčen za stálou aktivní činnost.
Schází se pravidelně jedenkrát za měsíc. Kromě organizačních záležitostí zde probírají i upřesnění činnosti při jednotlivých obřadech. A není jich málo. Zabíhají se do tradice obřady s 50 – ti a 60 – ti letými jubilanty a s důchodci. Besedy pořádají s vycházejícími žáky, s vyučenými, maturanty a vysokoškoláky, kteří ukončili studium. Těch se zúčastňují i učitelé a mistři. Scházejí se i s branci před odchodem na „vojnu“. Přestálé a nemocné občany navštěvují členové SOZ osobně. Zasílají blahopřejné listy jubilantům, při úmrtí projevy soustrasti. Ukázkové akce téměř pravidelných vítání občánků do života předvádějí pro OKS, OPS, pro pracovníky SOZ okr. Zvolen, Blansko a pracovníky celého jihomoravského kraje, s nimiž si zároveň vyměnují zkušenosti ve stejném oboru činnosti.
Dosáhlo se toho, že na pořádané akce se dostavuje 100 procent pozvaných a jejich hodnocení je velmi příznivé a lichotivé.
Kromě rady MNV účinně pracují se Sborem i složky SSM, ČSŽ, ZDŠ a MŠ. Zajišťují vystoupení zábavných skupin, zhotovují upomínkové předměty.
Úkol, který si Sbor předsevzal – zkvalitnění po stránce ideologické a výchovné, si vzal plně k srdci.


II.


VÝSTAVBA OBCE

Protože se ani do volebního programu, který tímto rokem končí „nevešlo“ tolik let postrádaná a zatím jen očekávaná víceúčelová kulturní budova, byla výstavba obce zaměřena na výstavbu a opravu komunikací a na celkovou úpravu obce. V nově zastavěných prostorách, pak na provedení elektrifikace, vodovodu a kanalizace.
V ulici Díly bylo provedeno nejprve vyčištění nezastavené strany ulice od křovitého porostu a stromů. Poté byl proveden výkop a položení vodovodu s kanalizací. Po zasypání byla celá prašná polní silnice vyrovnána do rovnoměrného spádu, vyměřena a ještě do konce roku vznikla vozovka s kvalitním povrchem. Vznikla tak druhá bezprašná vozovka z dolního konce až na horní, zároveň však vzhledná moderní ulice. Jenom letos v ní dokončily hrubou stavbu rodinných domků v řadové zástavbě rodiny Kryštofová, Vlachynská, Kunovjánková, Tvrdoňová, Wasserbauerová a Koníčková. Nový vodovod, odpad, komunikace, i elektrifikace všem jistě přišla vhod a přijde i těm, kteří se stavbou v této ulici počítají a mají už přislíbená místa.
Podobná akce probíhá i v nově se rozrůstající ulici Padělky. Po provedené kanalizaci byl letos položen i vodovod. V nových domcích už bydlely rodiny Malinová, Zatloukalová a Mikulcová. Hrubou stavbu dokončily rodiny Jurásková, Fornůsková, rozestavěno měli i Šimkovi.
Při hlavní silnici byla v „Akci Z“ dokončena část chodníku od MNV po zastávku ČSAD, a napojila se na již dříve vybudovaný úsek. Vznikl souvislý chodník, po kterém lze za každého počasí a bez zbytečného přecházení projít celou obcí. I cesta do školy pro mladé školáky je mnohem bezpečnější.
Tuto komunikaci pro pěší ještě postrádají naši občané u silnice od nádraží. Na této jediné přístupové cestě do obce bývá značný provoz nejen motoristický, ale v době příjezdů a odjezdů vlaků i pěší. Navíc při deštivém počasí bývá silnice znečištěna od nezpevněné krajnice, někdy dokonce od rozvodněného potůčku, vedoucího podél cesty. Cesta na nádraží se pak stává velmi nepohodlnou, snad i nebezpečnou. Pro rok 1977 počítá MNV s výstavbou i tohoto úseku.
Rozsáhlou akcí byla i rekonstrukce obecního vodovodu. V rozkopané ulici 1. máje byl po této akci pložen nový asfaltový povrch vozovky. Naproti MNV vznikl betonový „bunkr“ sloužící pro rozvod vodovodního řádu.

Nové dílny Svazarmu budou stát na místě, kde bývalo obecní smetiště, v Popovicích zvané zgarbiště. Hluboká zmola plná smetí a šrotu byla srovnána do úrovně cesty, kanalizace vedoucí z Dílů byla vyvedena a zmeliorována až na obývaný obvod obce. Funkci smetiště převzal „Novákůj žleb“ poloviční cestě mezi původním smetištěm a střelnicí. I když nepotřebným hromadám odpadu civilizace musel přenechat místo i kousek zeleně a porostu, jsou dělána radou MNV taková opatření, aby se toto místo nerozšiřovalo, a je stále dle možností udržováno. Možná že až odpadky zahltí celý žleb, vznikne tu místo pro objekt sloužící občanům pro potřebu, nebo v podobě parku i pro odpočinek.


III.


ČINNOST SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ

V katastru obce vznikají základy staveb některých organizací. Většinou pro víceúčelovou potřebu. Tyto stavby jsou hlavní náplní činnosti těchto složek v těchto letech.
TJ Družstevník se po dvouleté činnosti snažila nic neslevovat ze své aktivity. Ale i když po sezoně 74 – 75 postoupila ze základní třídy do III., neměla dosud své vlastní šatny. Na samém začátku sloužily hráčům za šatny dva ohromné stromy u hřiště, vzápětí pak až doposud autobusová vlečka. Ta sloužila zároveň jako sklad vybavení hřiště včetně lajnovaly, šatna pro rozhodčího i jako bufet. Vojenská správa se bránila budování šaten v blízkosti vojenského objektu střelnice, nicméně stavba je povolena. Po neúspěšnch jednáních na krajské úrovni byli zástupci obce na jednání u člna FS a kandidáta ÚV KSČ s. Himla, který je zástupcem okresu Uherské Hradiště ve Federálním shromáždění. Je rozhodnuto, že hřiště bude tam kde bylo již před více než dvěma desítkami lety. Byly zadány a vypracovány plány a nastala další práce se sháněním finančních a materiálních prostředků. Zanedlouho bylo hřiště obklopeno hromadami stavebního materiálu, boudo pro nářadí a hlavně množstvím stavebních panelů. Do zimy stihli sportovci ještě vykopat základy.
Další stavební panely se objevily na konci Javorovské ulice. Jsou nachystány pro stavbu popovského Svazarmu a SSM. Mají zde vzniknout dílny s vybavením pro běžné opravy a údržbu motorových vozidel. Etáž nad dílnami má sloužit jako víceúčelová místnost, včetně klubovny SSM. Za tuto nabídku slibují svazáčci účinnou pomoc při stavbě.
Hned přes cestu je ve svahu vybagrované místo a zhotoveny základy pro další stavbu – sklep. Stavbu provádí ČSOZ. Mimo kulturní místnost zde bude i místnost hospodářská. V ní pak sušička ovoce, lis na ovoce a jiná zařízení sloužící všem kdo se věnují ve svém volném čase ovocnářství a zahrádkářství.


IV.


ZEMĚDĚLSTVÍ

V roce 1975 nastala zásadní změna v místním JZD. Bylo přistoupeno k dalšímu kroku v zemědělské centralizaci a velkovýrobě. JZD Popovice přestalo být samostatnou výrobní jednotkou a stalo se farmou kooperačního seskupení „JZD Mír Uherské Hradiště – Kunovice“. Nastaly změny i ve složení a obsazení funkcí. Vedoucím pšovské farmy se stal s. Libosvár Miroslav, vedoucím JZD Mír s. Viktora.
Výhodou těchto celků je možnost hromadného nasazování techniky z centrálního dispečinku dle potřeb a momentálních podmínek na jednotlivých farmách. Rovněž po předchozích zkušenostech se mohou tyto farmy zaměřovat na pěstování plodin, u kterých vykazovaly abnormální výnosy, a pro které je příznivé místní složení půdy. Totéž platí i v živočišné produkci. Farmy nemusí být soběstačné v pěstování všech plodin či krmiv, ale jsou zásobovány ze zvýšeného fondu jiné farmy.
Napohled je změna poznat i na obrovských sloučených lánech, které jsou při nasazení plné techniky vhodnější a časově i ekonomicky výhodnější při obdělávání i sklizni.


V.


ŽIVOT OBCE

Jsou důvody k oslavám, které se slaví hlučně a vesele, ale i momenty, kdy chceme projevit vděčnost a úctu. Jako ti nejmenší z mateřské školky a ZDŠ při oslavách MDŽ. Za starostlivost a péči se pod vedením svých vychovatelů a učitelů maminkám chtějí odvděčit ukázkou toho, co se už naučili a co dovedli sami vyrobit. Při příležitosti této oslavy přijal na MNV předseda a vedení národního výboru 25 zasloužilých žen. Vyzdvihl jejich zásluhy a společenský význam.
S vděčností a úctou vzpomněla celá obec osvobození Popovic a celosvětového 1. máje. Slavnostní průvod prošel manifestačně obcí a zúčastnil se dalších oslav v okresním městě.
Při oslavách MDD bylo veselo na hřišti „Na střelnici“. Ve fotbalovém turnaji si to rozdaly mezi sebou jednotlivé třídy, a taky holky dokázaly klukům, že to s míčem umí i ony. O další zábavu a soutěže se postaral výbor SRPŠ, PO SSM, ZO Svazarmu a družební jednotky LM ve spolupráci s MNV. Na závěr vydařeného dne plného dětské radosti a smíchu vzplála Vatra přátelství.
K význačným kulturním, politickým i místním výročím připravoval sbor pro občanské záležitosti relace, vysílané v místním rozhlase.
První říjnová neděle patří popovským Hodům se vším, co k nim patří. Kolotoč, vřískot hraček ze střelnice a stánků, cukrová vata, vůně pečení, cinkot sklad, dechovka a ulice zastavěné osobními auty. Jsou tu hlavně kvůli podívané na mladou popovskou chasu, vyšňořenou v původních slováckých krojích. Uvidí kus nefalšovaného folklóru s originálním oblečením a ani obřady s právem a hodovou zábavou se příliš neliší od minulých dob. I když jeden z bratří Potomáků – Štěpán, již zemřel, Jan a celá rodina udržují vlastní krojové muzeum a snad dvacítku párů krojů pro potěšení chasy, stovek návštěvníků a pro potěšení Popovic.
To potěšení je jeho odměnou. Nikdo mu ji nemůže vzít ani odepřít.

Durčanský R.