Obsah

ROK 1977-1982

 

POLITICKÝ A HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT ČSSR V LETECH 1977 – 1982

 

ROK 1977


Vývoj národního hospodářství v r. 1977 probíhal v souladu s hlavními záměny 6 pětiletky a zabezpečoval další růst životní úrovně obyvatelstva.
Národní důchod ve srovnání s rokem předcházejícím vzrostl o 4,5%. Průmyslová výroba se zvýšila o 5,7%, zemědělská produkce o 7,9%. Peněžní příjmy obyvatelstva vzrostly o 4,6% a průměrná měsíční mzda o 3,5%.
28. března 1977 podle propočtů Federálního statistického úřadu dosáhla ČSSR 15 000 000 obyvatel, koncem roku pak měla 15 084 000 obyvatel.
2. dubna se v Národním divadle v Praze hrálo poslední představení před rozsáhlou rekonstrukcí divadla, která bude trvat do roku 1983.
Z významných sjezdů se ve dnech 29.9. až 2.10. konal ve sjezdovém paláci v VKOJF 2. sjezd SSM pod heslem „Za splnění závěrů 15. sjezdu KSČ, za šťastný život mladé generace. Předsedou ÚV SSM se po tomto sjezdu stal opět s. J. Poledník, místopředsedy s M. Dočkal a M. Zozulák.


Rok 1978


ČSSR se v roce 1978 vyvíjela jako politicky, ekonomicky a sociálně konsolidovaný stát. Charakteristickým rysem jejího vývoje bylo soustředěné úsilí o plnění úkolů XV. sjezdu KSČ a zabezpečení všestranného rozvoje společnosti a každého jednotlivce.
Na rok 1978 připadly výročí řady událostí, trvale zapsaných v novodobé historii Československa. V únoru se konaly celostátní oslavy 30. výročí vítězství pracujících nad reakcí. V říjnu vzpomenul Čs. lid 60. výročí vzniku Československé republiky a 10. výročí vítězství přijetí ústavního zákona o československé federaci. Taktéž bylo vzpomenuto 10. výročí internacionální pomoci Sovětského svazu a dalších soc. zemí, která přispěla k zachování socialistických vymožeností u nás. Buržoazní západní propaganda se pokusila zneužít těchto příležitostí a vystupňovala nevybíravé pomlouvační kampaně proti Československu a dalším socialistickým zemím. Tyto útoky však nenašly u našich pracujících žádnou odezvu a oslavy významných výročí byly naopak provázeny vysokou politickou a pracovní aktivitou, která se projevovala zejména v souvislosti s výročím Vítězného února v širokém rozmachu závazkového hnutí a socialistického soutěžení.
S mimořádně vřelým ohlasem byla u všech našich občanů přijata zpráva, že společně se sovětským kosmonautem A. Gubarevem se zúčastnil kosmického letu i první čechoslovák Vladimír Remek a že se tak Československo stalo třetí zemí, jejíž občan vstoupil do vesmíru. Let se uskutečnil
2. března na kosmické lodi Sojuz 28.
11. zasedání ÚV KSČ 15.-16.3. vyzvedlo skutečnost, že za uplynulé období se i ve složité světové ekonomické situaci rozvíjelo naše nár. hospodářství a životní úroveň se nadále zvyšovala. Velká pozornost byla věnována snižování energetické, surovinové a materiálové náročnosti výroby, zásobování vnitřního trhu a palivoenergickým zdrojům. Bylo konstatováno, že řada nedostatků v této oblasti pramení ze slabin v řídící, plánovací a organizátorské práci. Na zasedání bylo oznámeno, že k 1.1.1978 měla KSČ 1 473 112 členů a kandidátů a že od 15. sjezdu do 1.1.1978 bylo přijato 156 000 kandidátů.
Vývoj národního hospodářství pokračoval v r. 1978 v souladu se základními cíly hospodářské a sociální politiky KSČ. Národní důchod byl proti minulému roku vyšší o 4%. Průmyslová výroba vzrostla o 5% a její přírůstek byl z 85% zajištěn růstem produktivity práce. Při celkovém růstu průmyslové výroby nebyla však struktura výrobků a zboží vždy v souladu s požadavky vnitřního a zahraničního obchodu. Růst výroby byl ve většině odvětví vyšší než předpokládal plán, nižší byl v odvětví papíru a celulózy, skla, porcelánu, keramiky, v oděvním průmyslu a ve zdravotnické výrobě. V zemědělské produkci se podařilo zvýšit i přes chladné a deštivé počasí produkci obilovin, stavy hospodářských zvířat a celkovou úroveň nákupu živočišných produktů do tržních fondů.
Celkový objem hrubé zemědělské produkce zaznamenal zvýšení o 1,5%.
Společenská spotřeba obyvatelstva vzrostla o 4,1%. Celkové peněžní příjmy obyvatelstva dosáhly 331,2 mld. Kčs a zvýšily se tak o 3,5%.

Průměrná měsíční mzda pracovníků v soc. sektoru – bez JZD – se zvýšila na 2517 Kčs. Průměrná výše měsíčního starobního důchodu dosáhla 1107 Kčs.
Vcelku příznivě pokračoval populační vývoj – narodilo se 278 000 dětí a koncem roku 1978 měla ČSSR 15 184 000 obyvatel.


ROK 1979


V tomto roce bylo nutno překonat řadu těžkostí spojených se změnami vnitřních a zejména vnějších ekonomických podmínek, jakož i některé mimořádné okolnosti způsobené extremními klimatickými podmínkami. Díky obětavému úsilí pracujících pod vedením KS bylo přesto ve všech oblastech dosaženo dobrých výsledků
V roce 1979 bylo vzpomenuto 10. výročí zasedání ÚV KSČ uskutečněného v dubnu r. 1969, na kterém byl do čela strany zvolen Gustav Husák a byla přijata opatření k vyřešení krize ve straně i společnosti a k zajištění konsolidace v celé zemi. Hodnocení deseti let, která uplynula od tohoto historického zasedání, potvrdilo, že nastoupená cesta byla správná a že toto období patří k nejúspěšnějším v historii budování socialismu v ČSSR.
Významnou událostí byly oslavy 35. výročí SNP jako počátku národní a demokratické revoluce, jež se po osvobození Československa postupně rozvinula v revoluci socialistickou. V roce 1979 se všechen náš lid rozloučil se zasloužilým stranickým a státním činitelem, členem ÚV KSČ, armádním generálem Ludvíkem Svobodou, který zemřel po delší nemoci 20. září.
Vývoj národního hospodářství pokračoval v tomto roce v hlavních rysech podle záměrů 6. pětiletky. Přestože se podařilo dosáhnout řady příznivých výsledků, bylo plnění plánu provázeno mnoha potížemi a nedostatky. Problémy v palivoenergetickém hospodářství na počátku roku a nižší úroda v zemědělství dále zkomplikovaly složitou situaci, plynoucí především z vývoje na zahraničních hospodářských trzích. Plánovaný objem výroby nebyl splněn. Nedosažení plánované efektivnosti a nižší tvorba národního důchodu zpomalily tempo růstu užitého národního důchodu.
Ve srovnání s r. 1978 se průmyslová výroba zvýšila o 3,7%. Rychleji vzrostla výroba strojírenská, chemická a výroba některých dalších odvětví, založených na domácí surovinové základně. V požadovaném objemu, struktuře, kvalitě a sortimentu výrobků nebyly plně uspokojeny potřeby vnitřního a zejména zahraničního obchodu. Produktivita práce v průmyslu vzrostla ve srovnání v r. 1978 o 2,9%, tempo jejího růstu však zůstalo pod plánovanou úrovni.
Celkové peněžní příjmy obyvatelstva se zvýšili o 3,6%. Průměrná měsíční mzda pracovníku v soc. sektoru nár. hospodářství (bez JZD) se zvýšila na 2580 Kčs. Společenská spotřeba obyvatelstva vzrostla o 4,4%.
Vzhledem k problémům, které bylo nutno řešit při rozvoji nár. hospodářství, byly provedeny některé úpravy maloobchodních cen. Tyto úpravy se promítly v indexech životních nákladů proti minulému roku zvýšením 3%. Současně byla přijata opatření zejména v oblasti sociální (zvýšení rodinných přídavků a důchodů), takže se dávky sociálního zabezpečení zvýšili o 5%.
V populačním vývoji došlo k mírnému poklesu některých ukazatelů. Živě se narodilo 273 tisích dětí, což je o 6 tis. méně než v roce 1978.
Koncem roku 1979 měla ČSSR 15 282 000 obyvatel.


ROK 1980


Rok 1982 byl posledním rokem 6. pětiletky a zároveň obdobím, kdy se intenzivně připravovaly plány dalšího sociálně – ekonomického rozvoje pro osmdesátá léta. Byl to významný rok 35. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje čs. lidu a osvobození Československa sovětskou armádou, které otevřelo cestu k výstavbě soc. společnosti. Také si v tomto roce naši občané připomněli 110. výročí narození V. I. Lenina.
Významnou událostí v politickém životě byla volba presidenta republiky, jímž byl 22. května opětovně zvolen s. Gustav Husák.

Československá veřejnost si rovněž připomněla významné výročí komunistického tisku, 21. 9. tomu bylo šedesát let, co vyšlo 1. číslo Rudého práva.
Velkým svátkem byla Československá spartakiáda (26. – 29. června), která přerostla rámec tělovýchovných slavností a stala se mimořádnou politicko-společenskou událostí.
Ve srovnání s rokem 1979 se zvýšily příjmy obyvatelstva o 4,1%. Průměrná měsíční mzda pracovníku v soc. sektoru nár. hospodářství (bez JZD) se zvýšila na 2640Kčs.
K 1. listopadu bylo v ČSSR uskutečněno sčítání lidu, domů a bytů. K tomuto datu bylo na území ČSSR celkem 15 276 799 trvale bydlících obyvatel, tj. ve srovnání s počtem obyvatel při sčítání k 
1. 12. 1970 o 931 812 osob více.
Významnou událostí velkého mezinárodního ohlasu byly XXII. Olympijské hry v Moskvě, zahájené 19. 7. za účasti sportovců z 81 zemí, a to i přes bojkot, který olympiádě vyhlásily USA a některé další země.


ROK 1981


Rok 1981 proběhl u nás ve znamení 16. sjezdu KSČ a všeobecných voleb do zastupitelských orgánů. Naši pracující si připomněli 60. výročí založení KSČ a 85. výročí narození Kl. Gottwalda.
I přes ztížené vnitřní i vnější podmínky se podařilo udržet vysoký stupeň životní úrovně. Celkové příjmy obyvatelstva dosáhly 366,9 mld. Kčs, průměrná měsíční mzda pracovníků v soc. sektoru nár. hospodářství se zvýšila o 1,8% a to na 2690 Kčs.
Úhrnný index maloobchodních cen zboží a služeb byl proti předcházejícímu roku vyšší o 0,8%. V tomto vzestupu se promítlo zejména zvýšení cen tekutých paliv, k němuž došlo 15. října.
Významným mezníkem ve vnitropolitickém vývoji ČSSR byl 16. sjezd KSČ (6. – 10. dubna), který se konal v ovzduší ideové, organizační a akční jednoty všech komunistů a za velké pozornosti pracujících. Sjezdu předcházely okresní a krajské konference. Samotného sjezdu se zúčastnilo 1447 delegátů a jeho hosty bylo 114 zahraničních delegací ze 102 zemí světa. V čele delegace KSSS byl s. L. I. Brežněv.
Po rozsáhlé přípravě se ve dnech 5. – 6. června konaly všeobecné volby do zastupitelských orgánů. 17. června se konala ustavující schůze Federálního shromáždění, jehož předsedou byl zvolen s. Alois Indra, předsedou Sněmovny lidu Václav David a předsedou Sněmovny národů Dalibor Hanes. Téhož dne byla jmenovaná nová vláda ČSSR a jejím předsedou s. Lubomír Štrougal.


ROK 1982


V roce 1982 pokračovalo plnění sociálně-ekonomického programu 16. sjezdu KSČ a to při podstatně náročnějších podmínkách rozvoje.
Národní důchod se proti r. 1981 zvýšil o 18,5 mld. Kčs. Objem průmyslové výroby vzrostl o 1%, ve stavebnictví byl překročen o 1,1%. V zahraničním obchodu bylo opět dosaženo předstihu vývozu před dovozem.
Peněžní příjmy obyvatelstva se zvýšily o 4%, společenská spotřeba vzrostla o 6,7%.
Dokončeno bylo 100 700 bytů. Narodilo se 233 284 dětí, zemřelo 179 983 obyvatel. Koncem roku měla ČSSR 15 397 970 obyvatel (z toho ČSR 10 322 109, SSR 5 073 861). Vláda ČSSR se rozhodla od 30. 1. zvýšit maloobchodní ceny některých potravinářských a tabákových výrobků. Současně schválila některá opatření v sociální oblasti.
15. – 18. dubna se ve Sjezdovém sále Paláce kultury konal X. všeodborový sjezd. Zúčastnilo se ho 1 800 delegátů, delegace ÚV KSČ, ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR vedené gen. tajemníkem G. Husákem. Dále bylo přítomno 50 zahraničních delegací ze 43 zemí. Zprávu ÚRO o činnosti od 9. všeodborového sjezdu přednesl předseda ÚRO K. Hoffmann.
Další významnou událostí roku byl III. sjezd SSM konaný 1. – 3. října. Zprávu o činnosti v období mezi sjezdy přednesl předseda ÚV SSM s. J. Jenerál, který se opět stal předsedou ÚV SSM, funkce místopředsedy po sjezdu zastávali s. J. Ďurica a M. Šlouf.
10. listopadu zemřel ve věku 75 let generální tajemník ÚV KSSS předseda Nejvyššího sovětu SSSR Leonid Iljič Brežněv. Pohřbu, který se konal 15. 11. v Moskvě, se zúčastnily zahraniční delegace z

více než 110 států světa, mezi nimi i stranická a státní delegace ČSSR v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem s. G. Husíkem. 12. listopadu byl do funkce nového generálního tajemníka SSSR zvolen s. J. V. Andropov.

 


VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ V ROCE 1981

 

Zhodnocení volebního programu
Volební program NF pro volební období 1976 – 1981 komplexně vyjadřoval základní politické úkoly, vyplývající se závěrů 15. sjezdu KSČ a zahrnoval v sobě úkol stanovený šestým pětiletým plánem rozvoje národního hospodářství. Důsledně se vycházelo z potřeb možností naší společnosti, za pečlivého zvažování, které akce jsou potřeba přednostně provádět, s přihlédnutím k potřebám souvisejícím s růstem populace a zkvalitňováním živ. prostředí. Zvýšená pozornost byla věnována upevňování politické a morální jednoty občanů.
V letech 1976 1981 bylo v naší obci a na katastru naší obce provedeno:
Na úseku rozvoje centrálně řízeného hospodářství byla provedena regulace Olšavy v délce 550 b.m., hodnota této akce byla 3,5 mil korun. Na úseku zemědělství byla provedena rekonstrukce v živočišné výrobě (ovčárna, výkrmna skotu a kravín), dále závodní stravování pro pracující na farmě.
Tato díla převýšila hodnotu 2 770 000Kčs.
Mimořádná pozornost byla věnována rozvoji a zvyšování kvality placených služeb našim občanům. Důsledně se dbalo na zásobování obyvatel a to jak potravinami, tak i pitnou vodou v množství, které bylo požadováno od občanů. Bylo zabezpečeno lepší dodání el. proudu do koncových ulic obce. Pro ulehčení práce žen byl instalován mandl.
Hlavní akce zajišťované MNV na území obce:
V investiční části akce Z bylo zajištěno zpracování projektového úkolu nákladem 38 000 Kčs a stavební dokumentace v částce 196 000 Kčs a projekt interiéru za 40 000 Kčs. Vše pro stavbu víceúčelového zařízení. Tato stavba byla zahájena v dubnu roku 1980. Do konce tohoto roku bylo prostavěno celkem 360 000 Kčs a vytvořená hodnota dělá 440 000 Kčs. V této části Akce Z bylo odpracováno od zahájení stavby do konce roku 1980 celkem 11 059 brig. hodin.
V průběhu tohoto volebního období byla vybudována řada dalších objektů zařazených do akce Z: areál Svazarmu s dílnami a klubovnami a prostorem pro pořádání různých kulturních akcí (vytvořena hodnota díla 1 064 000 Kčs s finančními náklady 744 000 Kčs), výstavba šaten a kluboven TJ Družstevník (náklady 156 000 Kčs, hodnota díla 223 000 Kčs). V akci Z byla provedena i přestavba rodinného domku, č.p. 23 na poradnu pro děti a matky (náklady činily 156 000 Kčs, hodnota díla činila 178 000 Kčs). Dále byla vybudována nová komunikace v ulici Padělky s fin. náklady 74 tis. korun – hodnota díla 107 tis. korun, chodníky u MNV, u nádraží a horní části obce s fin. náklady 99 000 Kčs – hodnota díla 140 000 Kčs. V ulici Díly byla vybudována komunikace a chodníky s fin. nákladem 476 000 Kčs – hodnota díla 681 000 Kčs.
Základní organizace ČZS provedla výstavbu sklepa a víceúčelového zařízení pro tuto organizaci. Finanční náklady byly hrazeni z prostředků ČSZ a celá stavba byla prováděna v režii této organizace. Fin. náklady činily 150 000 Kčs a hodnota díla dosáhla 340 000 Kčs.
Na úseku neinvestiční části akce Z:
Vybudováním komunikací, chodníků a inženýrských sítí v ulici Díly a Padělky byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu rodinných domků, kterých naši občané v tomto volebním období postavili celkem 26. Dalšího zlepšení bydlení našich občanů bylo dosaženo přestavbami starších rod. domků a bylo pokračováno ve vybavenosti bytů.
Na úseku kulturně výchovné činnosti:
Uskutečnilo se 563 různých akcí kulturního charakteru. Masovou účast zaznamenaly zejména oslavy k významným politickým výrobním a společenským událostem, jako např. oslavy osvobození obce, prvomájové průvody, oslavy VŘSR a v neposlední řadě nácvik na čs. spartakiádu 1980.
Na besedách a přednáškách se občané zúčastňovali podle jejich obsahu a zaměření. Průměrná návštěvnost u nich činila 34 občanů. Nejzdařilejší akcí, zaměřenou na udržování lidových tradic byly slovácké hody s právem, které organizačně zajišťovala ZO SSM, Rada MNV, ŠKK a OB. Mimoškolská výchova mládeže se soustředila na přednášky, besedy, soutěže a branné hry. K mimoškolské výchově přispěli i OB promítáním filmů pro děti a mládež. Nemalou měrou přispět k plnění JPKVČ i pomocný Spor pro občanské záležitosti, který během volebního období prováděl vítání občánků do života, zlaté malby, občanské pohřby. Uskutečnit slavnostní přijetí branců, vyučených a maturantů, taktéž provedl besedu s představiteli obce a s padesáti a šedesátiletými občany a s důchodci.
Ke splnění volebního programu a k jeho zabezpečení byly aktivně zapojovány všechny organizace MV NF a všichni občané naší obce. V soutěži NV jsme obdrželi od ONV čestné uznání III. stupně za dosažení nejlepších výsledků za rok 1976, v roce 1977 jsme obdrželi čestné uznání a titul Vzorná obec okresu. V roce 1978 pak čestné uznání za výsledky dosažená při plnění volebního programu NF. Těchto výsledků bylo dosaženo díky úsilí všech našich občanů a zlepšenou politicko-orgánizátorskou, politicko výchovnou prací poslanců a funkcionářského aktivu v obci.

Příprava voleb
Volby do zastupitelských orgánů probíhaly v období kdy jsme si všichni vzpomněli 30. výročí založení KSČ. Jejich zabezpečení tvořilo nedílnou součást příprav našeho lidu na 16. sjezd strany a nástup k uskutečňování jeho programové linie.
Všeobecné volby se tak staly významnou politickou událostí v životě naší soc. společnosti. Přispěly k dalšímu posílení autority stranických, společenských orgánů v okrese i v jednotlivých místech.
Příprava voleb probíhala ve dvou etapách:
1. etapa zahrnovala období do 16. sjezdu KSČ a probíhala pod heslem „Novými pracovními činy zdravíme 16. sjezd KSČ.“
2. etapa započala po 16. sjezdu a byla ukončena volebními dny. Volby se uskutečnily pod heslem „Usnesení 16. sjezdu KSČ je naším programem.“
V souvislosti s přípravou voleb byly některé úkoly NF zabezpečeny již v minulém období. Byl zpracován návrh volebního programu NF na léta 1981 – 1985 a předložen stranickému orgánu. Pod vedením stranického orgánu bylo ve spolupráci s MV NF provedeno hodnocení poslanců MNV. Národnímu výboru byl doporučen počet poslanců, kteří by měli být zvoleni do nových orgánů, včetně jejich politického, věkového a sociálního složení.
Plán masově politické práce a agitace na rok 1981 i JPKVČ na rok 1981 zabezpečoval řadu činností souvisejících s volbami, byl doplněn o následující úkoly:
1. Byla ustanovena komise pro propagandistickou a agitační činnost v předvolebním období ve složení:

předseda - s. Sládek Antonín
tajemník - s. Vlčnovský Josef
členové - s. Tichoňová Božena, Nejezchlebová Věra, Plánková Věra, Baťková Jana, Foltýnek Zdeněk, Laga Josef, Jurásková Emílie, Ondráčka Petr


2. Byla zahájena činnost dočasného agitačního střediska ve složení: s. Nejezchlebová Věra, Plánková Věra, Laga Josef, Foltýnek Zdeněk, Vašíček Vojtěch.


3. Ve spolupráci s MNV a MV NF byly zpracovány agitační a organizační materiály:
- výsledky plnění volebního programu NF
- podíl jednotlivých spol. organizací na realizaci vol. programu
- srovnání živ. prostředí a výstavby obce s předcházejícím obodbím
- propagace budovatelské a politické aktivity k 16. sjezdu KSČ, 60. výročí založení KSČ a na počest voleb


4. - v únoru proběhly agitační dny, seminář agitátorů a veřejná členská schůze KSČ.
- v březnu se uskutečnil seminář vedoucích dočasného agitačního střediska, příprava na 
dubnové agit. dny a na besedu s mládeží
- v dubnu – seminář vedoucího dočasného agit. střediska
- seminář pro místopředsedu VO KSČ
- příprava na květnové agit. dny a na veřejnou předvolební schůzi
- v květnu proběhly první předvolební agit. dny ve dnech 8. – 24., seminář vedoucího dočasného ag. střediska a první předvolební schůze, na které bylo zhodnoceno minulé volební období. Představitelé obce osobně poděkovali poslancům za vykonanou práci a zároveň přítomné seznámili s novým volebním programem.
- v červnu proběhly druhé agitační dny s osobním pozváním občanů k volbám, čímž byla ukončena náročná přípravná práce a volby do zastupitelských orgánů mohly začít.

Průběh voleb
Vyhrávající dechovka před MNV přivítala 5. června první voliče. Volební místností byla, jak i v minulosti, slavnostně vyzdobená obřadní síň. Celá obec tvořila jeden volební obvod a to číslo 34.
Volby řídila sedmičlenná volební komise NF, jejímž předsedou byl Brázdil Josef nar. 1933, KSČ, povoláním stavební technik n.p. Ton Uh. Hradiště, Popovice č.p. 262; místopředsedou Slunečko Antonín nar. 1932, KSČ, n.p. Let Kunovice, Popovice 161; tajemníkem Vlachynský Jaroslav nar. 1932, KSČ, n.p. Let Kunovice, Popovice 11 a členy: Božena Tichoňová č.p. 252, Baťková Marie č.p. 129, Hrabal Václav č.p. 278 a Šilhavík Josef č.p. 114

 

Navrženi a všemi hlavy zvoleni byli tito poslanci
 

 

JMÉNO NAROZEN POLIT. PŘÍSLUŠN. ZAMĚSTNÁN9 NAVRŽEN ZA
 1. Píštěk Vladimír     1958   KSČ  zámečník, Slov.Stroj,U.B.  SSM
 2. Potomák Franitišek    1945   ČSL  traktoriska,JZD Mír Kunovice   ČSL
 3. Vlachynský Antonín  Kunovice   1951  bezpart.   řidič,JZD Mír  SDR
 4. Štěrba Josef   1935   KSČ   technik, n.p. Let   KSČ
 5. Durčanský R.   1940   KSČ   ONV Uh.Hradiště 
 
 KSČ
 6. Koníček Lad.     1947  KSČ  řidič,JZD Poolšaví Havřice   KSČ
 
 7. Kryštof Josef    1955   bezpart.  let.mechanik   SSM
 
 8. Nováková Alena     1953  bezpart.  chemička Slov.konzervárny   ČSŽ
 
 9. Omelka Vlad.   1957  KSČ    traktorista,JZD Mir Kunovice   SDR
 10. Jurásková Mil.    1945  KSČ    admin.prac., n.p. Let  KSČ
 
 11. Vlčnovská Lib.   1949  bezpart.   učitelka MŠ    SRPŠ
 12. Juřičková Frant.     1933  KSČ    účetní Ton n.p.  KSČ
 13. Prajzová Marie     1936  bezpart.  admin.prac., n.p. Let   ČSŽ
 14. Omelka Fr.     1928  KSČ   ved.party malířů,n.p.Let  ČSZ
 15. Wasserbauer J.    1945   bezpart.  lesník,Jm. SL lesy   ČMS
 16. Novák Vlad.      1932  ČSL  inseminátor, Kraj.plem.podnik  ČSL
 17. Vlk Vojtěch    1933   KSČ   ved.výst.kontroly,Prestro U.B.  KSČ
 18. Šnajdar Josef    1928   bezpart.   zámečník, n.p.Let Kunovice  ČSZ
 19. Šilhavík Zdenek      1954  KSČ  zedník  KSČ
 20. Slováček Mil    1949   KSČ  ONV Uh.Hradiště   KSČ
 21. Vlachynský Ant.     1947   KSČ  instaletér n.p. Let  ČSZ
 22. Švec František     1945  KSČ  uvolněný předseda MNV   KSČ
 23. Tichoň František    1929  -----   stolář,Dřevoděl Uh.Hradiště   ČSZ
 
 24. Mikulcová Eva    1946  -----  nam.TE.sp.pracovnice Slov.Stroj.Uh.Brod    SRPŠ
 25. Bičanová Hana    1956   KSČ  laborantka,Prestro Uh.Brod   KSČ
 
 26. Vaculová Blanka      1947  bezpart.  konstruktérka,n.p.Let Kunovice  SRPŠ
 27. Medková Marie   1942   bezpart.   Služby Uh.Hradiště   ČČK
 28. Janků Frant.     1948  KSČ   zámečník,JZD Mír Kunovice KSČ 

29. Frolek Mir.  
1955   bezpart.   soustružník, Cukrovary St.Město   TJ
 30. Hyková Božena    1950  KSČ   kontrolorka,Prestro Uh.Brod   KSČ
 31. Měšťan Fr.   1933   KSČ   zedník,Pozem.stavby U.H.   KSČ

 

Pro volbu poslanců do ONV byla navržena komise pod vedením:
předsedy Vašíčka Vojtěcha nar. 1931, KSČ, Dělník ČKD Napajedla, Popovice 308
místopředseda Štěrbová Anežka nar. 1936, KSČ, účetní Jednoty Uh.Ostroh, Popovice 308
tajemník ing. Mikulec Josef nar. 1946, KSČ, technik n.p. Let Kunovice, Popovice 68
členové komise: Hanáčková Anna č.p.42, Medek Zdeněk č.p.3, Plánka Marek č.p.270
Za náš obvod do ONV kandidoval : František Tichoň, nar. v roce 1929. Pochází z rolnické rodiny, původním povoláním je stolář. V této profesi pracuje i v současné době v družstvu Dřevoděl Uh.Hradiště - St. Město. Pro zastávání funkce poslance ONV má četné zkušenosti, které získla jako poslanec MNV, člen komise výstavby a KOVP. Taktéž je zapojen do práce ČSZ, aktivně se zapojuje do veřejného a politického života obce.


Do vyšších státních orgánů byly za náš okres do funkcí poslanců voleni tito občané okresu:
do Jihomoravského krajského národního výboru
František Kolůch, 58 let, zootechnik JZD Mír Kunovice;
do Sněmovny lidu
Jan Kučera, 46 let, agronom JZD Včnov;
do České národní rady
Marie Migotová, 32 let, dělnice družstva Lidová tvortba.


Hned první volební den odvolila převážná většina voličů a dá se říci, že u nás byly volby ukončeny jako první na okrese. Spolu s rodiči se na volby přišlo podívat i mnoho dětí. Volili i přestárlí a nemocní občané, ty navštívila volební komise s urnou u nich doma.
Výsledky voleb plně prokázaly jednotu pracujících pod vedením KSČ v rozhodnutí naplnit činy usnesení 16. sjezdu KSČ.


Složení MNV po volbách vypadalo takto:
Rada MNV:

Švec František – uvolněný předseda č.p. 211
Durčanský Rudolf – místopředseda č.p. 313
Štěrba Josef – tajemník č.p. 308
Šnajdar Josef č.p. 159
Novák Vladimír č.p. 160
Vlachynský Ant. č.p. 57
Juřičková Frant. č.p. 215
Medková Marie č.p. 3
Mikulcová Eva č.p. 68
Tichoň František č.p. 294

SLOŽENÍ KOMISÍ
Komise pléna:
1. Komise ochrany veřejného pořádku:
Omelka František č.p. 280
Mikulcová Eva č.p. 68
Prajzová Marie č.p. 133
Omelka Ladislav č.p. 153
Mikulčík Jaroslav č.p. 234
Kolek Jindřich č.p. 48
Červený Stanislav č.p. 50

 

2. Komise výstavby
Měšťan František č.p. 298
Šnajdar Josef č.p. 159
Šilhavík Zdeněk č.p. 262
Janků František č.p. 45
Potomák František č.p. 39
Malina Karel č.p. 85
Dědek Antonín č.p. 236
Laga František č.p. 212
Baťková Marie č.p. 129

3. Školská a kulturní komise
Kryštof Josef č.p. 203
Vlachynský Ant. č.p. 58
Jurásková Milena č.p. 322
Nováková Alena č.p. 65
Píštěk Vladimír č.p. 78
Štěrbová Hana č.p. 308
Nejezchlebová Věra č.p.
Plánka Marek č.p. 270
Brabcová Jarmila č.p.230

4. Komise finančně plánovací
Slováček Mil č.p. 89
Novák Vladimír č.p. 160
Hyková Božena č.p. 194
Bičanová Hana č.p. 161
Baťková Jana č.p. 129
Kryštof Jan č.p. 26
Buráňová Marie č.p. 297

5. Komise sociálně zdravotní
Vlčnovská Libuše č.p. 191
Medková Marie č.p. 3
Vaculová Blanka č.p. 282
Červenáková Věra č.p. 81
Toufarová Božena č.p. 67

6. Komise pro mládež a sport
Vlk Vojtěch č.p. 66
Juřičková Frant. č.p. 215
Frolek Miroslav č.p. 169
Vlčnovský Josef č.p. 191
Malina Jaroslav č.p. 36

Aktiv pro zemědělskou otázku
Antonín Vlachynský ml.
František Juřička za JZD
ing. Kusáková

Aktiv pro děti a rodinu
Štěrbová Anežka


Sbor pro občanské záležitosti
Mikulcová Eva, předseda
Štěrba Josef, místopředseda
Prajzová Marie, pokladní
Juřičková Františka
Plánková Věra
Miklenda Jan
Omelka Ladislav
Šilhavík Zdenek


NOVÝ VOLEBNÍ PROGRAM

Nový volební program na období let 1981 – 1985 vyhlášený na počest 16. sjezdu KSČ a 60. výročí KSČ rozdělujeme celkem na čtyři základní úseky:


I.

 

Oblast ekonomicko-sociální


Jednou ze základních podmínek zvyšování živ. úrovně a spokojenosti občanů je zlepšování obchodní sítě a služeb. Na tomto úseku bude hlavním úkolem výstavba ZVS a rekonstrukce prodejny masa.
Závod veřejného stravování bude vybudován nákladem 2 400 000 Kč a po dokončení v roce 1984 by měl odpovídat současným požadavkům na tento úsek služeb a obchodu. Rekonstrukce prodejny masa bude provedena adaptací požární zborojnice.
na úseku investiční části akce Z bude hlavním úkolem dokončení započaté výstavby víceúčelového zařízení a inženýrských sítí. Vytvořená hodnota díla bude činit celkem i se ZVS v tomto vol. období 5 684 000 Kčs. K zabezpečení tohoto úkolu odpracuje každý náš občan: muž 30 brig.hodin a žena 20 brig.hodin ročně.
V neinvestiční části akce Z budeme pokračovat ve výsadbě zeleně dle zpracovaného projektu a budeme udržovat stávající zelené plochy a lesopark. V rámci údržby v roce 1982 zabezpečíme opravu místních komunikací v hodnotě 100 000 Kčs.
Služby místního hospodářství budou zabezpečovat požadavky občanů na dopravu nákladním vozidlem a budou rozšířeny o dopravu dodávkovým vozidlem Škoda 1203.


II.

 

Oblast politicko-organizátorské činnosti


Budeme trvale usilovat o prohloubení socialistické demokracie rozvíjením a rozšiřováním stále vznikajících nových forem účasti občanů v práci NV.
1) Budeme i nadále uplatňovat metodu uzavírání vzájemných dohod mezi organizacemi NF a orgány NV při řešení otázek zvelebování obce, tyto dohody budeme hodnotit na společných zasedáních rady MNV a MV NF dvakrát ročně.
2) Budeme pokračovat v úzkém kontaktu poslanců se svými voliči a to jak formou veřejného jednání, tak i osobní návštěvou poslanců v rodinách.
3) Významné místo při zapojování občanů do řešení celospolečnských úkolů života obce mají veřejné stranické schůze a veřejná zasedání pléna NV, které budou konány dvakrát ročně.
4) Zvýšenou pozornost budeme věnovat seznamování občanů s usnesením kolektivních orgánů NV prostřednictvím místního rozhlasu, názorné agitace a osobním stykem poslanců s voliči; budeme rozvíjet závazkové hnutí na počest významných událostí a výročí.
5) Pro splnění vol. programu budeme organizovat jarní a podzimní směny NF.
6) Zabezpečíme pravidlné proškolování mladých poslanců a budeme je pověřovat konkrétnímí úkoly.
7) Nezbytnou součístí řídící práce je soustavná kontrolní činnost celého paprátu NV. Poslance MNV budeme každoročně hodnotit.
8) Součástí politickoorganizační činností bude také rozvíjení družebních styků s obcí Kalnica z okesu Trenčín.

III.

 

V oblasti ideově-výchovné činnosti

Kulturně výchovná činnost:
1) Rozšíříme účast jednotlivých organizací NF na tvorbě JP KVČ.
2) Návrhy ročních jednotných plánů budeme projednávat a schvalovat v plénech NV a kontrolovat jejich realizaci dvakrát ročně v radě MNV a měsíčně v komisi kulturní a školské.
3) Budeme usilovat o to, aby v naší obci, která má bohatou kulturní tradici, byly vytvořeny dobré materiální podmínky pro celkové zlepšení kultruní činnosti.
4) Místní lidová knihovna bude provádět besedy o kinách pokrokových autorů a bude taky zajišťovat výstavky jejich knih.
Při výchově mladé generace:
1) V oblasti předškolní výchovy budou všechny děti zařazeny do přípravného oddělení s cílem lepší a jednotné přípravy před vstupem do ZŠ.
2) V mateřské škole se poprvé uskutečňuje spolupráce dvou základních činitelů školy – rodiny, na ZŠ budeme usilovat o sjednocení výchovných cílů zejména v otázkách světonázorové a ideové výchově žáků.
3) Spolu se stranickou organizací obce budeme napomáhat k posilolování autority školy a učitelů.
4) Se všemi organizacemi NF budeme napomáhat rozvoji PO.
5) V činnosti organizace SSM budeme rozvíjet neformální práci, aby mladí lidé pociťovali potřebu organizovanosti a života v kolektivu.
6) Budeme se snažit zainteresovat mladé lidi na řešení ekonomických a společenských problémů a nejaktivnější členy SSM připravovat pro vstu do KSČ.
7) Každoročně uskutečníme dvě besedy s mládeží za spoluúčasti funkcionářů obce.
V činnosti SPOZ:
Budeme rozšiřovat účast dětí a mládeže na jednotlivých akcích, prohloubíme a rozšíříme ty akce, které vytvářejí nové pokrokové tradice v obci. V souvislosti s péčí o staré občany budeme morálně oceňovat, popularizovat zásluhy starší generace na budování naší soc. společnosti.
V činnosti společenských a zájmových organizací NF:
1) Významnou úlohu v naší obci má masová tělovýchova a v této souvislosti TJ Družstevník Popovice. V úzké spolupráci s MNV a všemi složkami NF budeme dále utvářet a rozvíjet dobré tělovýchovné tradice.
2) Budování socialistické vesnice je těsně spjato s aktivní a ekonomickou činností žen, s jejich účastí na řízení celoobecních záležitostí. Budeme utvářet podmínky k tomu, aby bylo ženám umožněno sladit své poslání matky a pracovnice, zajišťovat ženám rostoucí podíl ve veřejném životě.
3) Pozornost budeme rovněž věnovat rozvoji branné výchovy mládeže a občanů i přípravě obyvatelstva k CO v duchu jednotného systému branné výchovy, rozvíjení přátelství se SSSR a ost. soc. zeměmi. Plně budeme podporovat zejména brannou činnost ZO Svazarmu.
4) Mezi velmi důležité úkoly socialistické sověty bude patřit i cílevědomá činnost v oblasti vzdělávání občanů v duchu zásad vědeckého světového názoru. Půjde hlavně o prohloubení výchovy k socialistickému občanství, zachování soc. zákonitosti, výchovu občanů k ochraně veřejného pořádku, překonávání lhostejnosti některých občanů, vůči všem negativním a protispolečenským jevům.
Na úseku agitační práce:
1. Cílem agitační práce je uvědomovat a přesvědčovat občany o správnosti politiky strany, tuto funkci bude m.j. v naší obci plnit agitační středisko.
2. Za zvlášť důležité provažujeme popularizaci dobrých pracovních výsledků a nejlepších pracovníků při plnění volebních programů NF.
3. V agitační práci budeme využívat rozhlasového koužku a vývěsních skříněk.

 

IV.

 

Rozvoj politické a pracovní iniciativy občanů a socialistického soutěžení NV


Naše obec se bude zapojovat do soutěže NV v rámci okrsu.
Bude organizován lidový sběr odpadových surovin.
Ve spolupráci s ČČK získáme každoročně minimálně 10 českých dárců krve.
Bude vytvořena komise, která bude zkoumat využití zemědělské půdy jak u JZD tak u drobných držitelů půdy.
Složky NF budou vypomáhat při sklizni pícnin z těžko přístupných ploch.

 

Závěr:


Tento volební program je možno splnit tehdy, budou-li MNV politicky a organizačně pomáhat další složky a organizace v obci. Volební program NF je programem dalšího rozvoje naší obce a je potřebné, aby každý z občanů přispěl podle svých sil a schopností ke splnění stanovených úkolů.

 


 

POLITICKÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

ROK 1978


V roce 1978 se konaly dvě výrazné akce, na které obeané popvští dlouho vzpomínali: První byla výstava obrazů našeho rodáka profesora ing. Antonína Štěrby CSc., prorektora vysoké zemědělské školy v Brně, vedoucího fakulty výživy a krmení hospodářských zvířat, která byla uspořádána v přístavbě školy.
Souběžně se uskutečnila v místní škole pozoruhodná numismatická výstava dalšího našeho rodáka, celostátně uznávaného doborníka v numismatice Františka Dědka, leteckého dispečera n.p. Let Kunovice. První akcí v nově otevřeném sklepě zahrádkážů byla oslava – sjezd rodáků obce ročníku 1928.

ROK 1979


Většina uskutečněných akcí byla pouze zábavného charakteru; to byly hlavně akce organizací NF, jejichž výtěžek sloužil k financování či podpoře činnosti složky. Proběhlo však i dost akcí výchovného a vzdělávacího charakteru.
Školská a kulturní komise organizovala relace prostřednictvím rozhlasového kroužku do místního rozhlasu k významným politickým událostem. Organizace NF se v relacích zaměřily především na odbornou tématiku. Osvětová beseda spolupracovala s ŠKK při zabezpečování významných výročí a oslav, tak při sestavování jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. Zabývala se hlavně přednáškou činností. Přednášek bylo ustuečněno 9; 5 z nich bylo zajištěno přes OKS, ostatní si složky NF zajišťovaly samy.
Prozatimní kino je umístěno v přístavbě školy, promítá se střídavě pro děti a mládež, vždy v pátek.
Účast na těchto filmech je poměrně dobrá. Bylo by účelné kdyby složky NF víc využívaly možnosti promítání filmů na svých schůzích, zde se jedná hlavně o krátké odborné filmy.
Místní lidová knihovna je umístněna v místní ZŠ, vede ji s. Plánková. V letošním roce byla knihovna přestěhována do větší místnosti a uvažuje se i o čítárně. Knihovna má přes 2 500 svazků, novinky jsou často zveřejňovány na výstavách. Je však škoda, že tak málo občanů si sem přijde půjčit dobrou knihu.
Osvětová beseda je zřizovatelem taktéž dechové hudby vedené s. Malinou a bigbeatové skupiny, kterou vede Pavel Hrabal.
Sbor pro občanské záležitosti proti loňskému roku rozšířil oblast své působnosti o setkání s rodáky u příležitosti životních jubileí, besedy s vyučenci a maturanty, besedy s důchodci. Celkově sbor uskutečnil 29 akcí. Nejvyšší úroveň mělo vítání občánků do života, které proběhlo 9x.
Mezi nejaktivnější složky NF patří ČSOZ, Svazarm, SSM a ČSZ. Tyto organizace i přes nedostatek prostorů pro kulturní vyžití dokazují, že je možno naplňovat soc. kultury.


Bylo uspořádáno 10 besed, z nichž největší návštěvnost zaznamenala beseda s řidiči. Proběhlo 5 odborných přednášek, největší úroveň i návštěvnost měla lékařská tématika.
Organizace NF uskutečnily 6 zájezdů do divadla, na Flóru Olomouc a zájezd na Valašsko „Po stopách partyzánských bojů.“
Proběhlo 13 tanečních zábav. Nejlépe lze hodnotit Slováské hody s právem, kde se ZO SSM zaměřila nejen na zábavný charakter, ale i na udržování starých tradic.
ZŠ uspořádala pro žáky 5 různých soutěží, z nichž největší zájem se soustředil na branný den, k jehož zdárnému průběhu přispěla také patronální jednotka LM z Letu Kunovic.
ŠKK organizovala ve spolupráci s OB a NF oslavy významných výročí, především provomájový průvod a dvakrát do roka lampionový průvod, který je ve velké oblibě hlavně samozřejmě u dětí.

 

ROK 1980


Kulturně výchovná činnost probíhala v tomto roce ve znamení významných politických výročí a událostí. Vyvrcholením se staly oslavy 35. výročí osvobození naší obce slavnou Rudou armádou.
Rok 1980 byl posledním rokem 6. pětiletky, a proto všechny složky chtěly přispět ke zdárnému plnění plánu. Celkem se v naší obci v tomto roce uskutečnilo 140 akcí různého zaměření. Ve velké většině byla kvalita jak po stránce obsahové tak i zajištění na dobré úrovni. Masovou účast měly napr. oslavy osvobození obce, kterých se zúčastnilo 250 občanů a hostů. Mezi nimi byl i plukovník Boris Nikolajevič Afanasjev, účastník bojů o Popovice v tehdejší době jako velitel dělostřelecké baterie (jeho štáb byl umístněn v nynějším domě č.p. 211 – na Švecovém). Se s. Afanasjevem naší obec navšívila i jeho manželka Tamara a syn Alexandr. Slavnost probíhala před pomníkem padlých a předcházela jí slavnostní schůze v přístavbě školy. Závěr slavnosti byl ve sklepě zahrádkářů. S. Afanasjev byl jmenován čestným občanem naší obce. Část této slavnosti přenášela i Čs. televize.
S. Afanasjev předal předsedovi MNV s. Durčanskému na památku makteru kanónu z baterie, které tenkrát velel.
Oslav osvobození se účastnili i jiní vzácní hosté: bývalý velitel čety partyzánů, nynější předseda místní odbočky ČSPFB s. Glac z Veselí n. Moravou a s. Alois Vštička – radiotelegrafista partyzánské skupiny Palcát.


V roce 1980 se občané zúčastnili 20 besed a přednášek.
Jejich průměrná návštěvnost činila 42 občanů:
12. 1. Beseda s poslanci MNV pro pioníry , pořadatel PO SSM
15. 1. Beseda s dárci krve, ČČK
18. 2. Beseda s přednáškou ,ČSOZ
24. 2. Beseda k únoru spojená s diskotékou, ZO SSM
25. 2. Beseda pro členy LM , PO SSM
29. 2. Beseda pro nastávající matky , SPOZ
18. 3. Beseda s řidiči , Svazarm
6. 4. Beseda s hráči všech družstev, TJ Družstevník
15. 4. Otužování dětí v MŠ – předn. , SPOZ
27. 4. Beseda s branci , SPOZ
20. 6. Vstup dětí do 1. třídy – předn.,SPOZ, ZŠ
27. 7. Beseda s maturanty a vyučenými ,SPOZ
Beseda zletilosti,SPOZ
21. 9. Beseda ke dni tisku, rohlasu a televize, PO SSM
8.10. Beseda o ČSLA s pioníry , ZO SSM
26.10. Beseda s rodáky- šedesátníky,SPOZ
12.11. Přednáška pro rodiče ,ZŠ
20.11. Lékařská přednáška ,ČČK
23.11. Beseda s hráči na uk. sezóny,TJ Družstevník
30.11. Beseda s řidiči ,Svazarm

Zdařilá byla i výstava k 35. výročí osvobození, kterou zajišťovala ZŠ a OB – tato výstava získala 2. místo v celookresní soutěži.


Nemalou měrou v kult. činnosti přispěl i SPOZ. Během roku uskutečnil 7x vítání občánků, 2 zlaté svatby a to manželů Aloise a Marie Vlachynských č.p. 98; a manželů Františka a Anežky Jakšíkových č.p. 18.


Dubnového „přijetí branců“ se zúčastnili tito budoucí vojáci: Hanáček Zdeněk č.p.15; Vlk Antonín, č.p.66; Tobolka Milan č.p.104; Křapa Pavel č.p.311; Kojetínský Vlad. č.p.188.


Z pozvaných maturantů a vyučených, přišli na pozvání SPOZ, Bárová Dagmar, Dědková Jarmila, Forýtková Zdenka, Kojetínský Vlad., Vlk Antonín a Šnajdar Jaroslav.


Nejvýznamnější tělovýchovnou událostí tohoto roku, ale i celého volebního období byla Československá spartakiáda, která se stala důstojným vyvrcholením oslav 35. výročí osvobození vaší vlasti. Privedla na hřiště, do tělocvičny a do přírody tisíce lidí, zejména hodně mládeže. Její příprava trvala od roku 1978, u nás v obci se nácviku účastnilo 90 cvičenců.
Na okrese Uh. Hradiště se sportovní části spartakiády zúčastnilo 55 000 startujících z 54 tělovýchovných jednot, 38 škol a organizací NF. Bylo uspořádáno 22 letních a 3 zimní spartakiádní dny. V turistické části bylo na okrese organizováno 146 akcí za účasti 15 600 turistů, pionýrů a mládeže ze 67 tělovýchovných jednot a 36 škol. Nejzdařilejší byla štafeta Dukla – Bratislava – Praha, která ze 66 obcí a měst přinesla do našeho okresního města nejen pozdravné stuhy, ale hlavně velké množství závazků jednotlivců a kolektivů. Spartakiádní skladby nacvičovalo na našem okrese 17 500 cvičenců ze 43 tělovýchovných jednot, 61 ZDŠ a 83 MŠ. Bylo uspořádáno 62 místních spartakiád (s průměrem šesti předvedených skladeb) a přihlíželo 37 tis. diváků. Na okresní spartakiádě v Uh. Hradišti cvičilo ve 14 skladbách 10 200 cvičenců, z toho 350 z družebního okresu Trenčín a přihlíželo 12 000 spokojených diváků. Československé spartakiády v Praze na Strahově se z našeho okresu zúčastnilo 1200 cvičenců a turistů. Ale ještě ke spartakiádě u nás v obci, která se u nás na hřišti u Střelnice konala 18. května. Spolu s našemi cvičenkami vystupovali i ženy z Kunovic (naše ženy se zúčastnily spartakiády v Kunovicích 11. května) v počtu 12 cvičenek, skladbu „rodiče s dětmi“ cvičilo 36 maminek a dětí. Koncem května se zúčastnily okresní spartakiády v Trenčíně, odkud si všichni vystupující odnesly krásné vzpomínky.

ROK 1981


Největší akcí politického a kult. života naší obce, stejně tak i celé naší společnosti v tomto roce se staly oslavy 60. výročí založení KSČ, 16.sjezd KSČ a volby do zastupitelských orgánů. Dalšími akcemi, na oslavách který se občané naší obce svorně zúčastnili, bylo osvobození obce a oslavy 64.výročí VŘSR. Ostatní kulturně výchovné akce měly méně politcky motivovaný charakter, ale kladně přispěly ke spokojenosti občanů.


Celkem se uskutečnilo 147 akcí, jejíchž hlavní snahou bylo sjednotit výchovné cíle školy, rodiny a veřejnosti, zvláště v oblasti ideové a světonázorové výchovy.

Probíhaly besedy, přednášky, zábavy (jako napřd. společenský ples SPO, maškarní ples ČSČK, fašank SPO), soutěže, branné hry a promítaly se filmy. SPOZ devětkrát přivítal nové občánky do života, byly slaveny dvě zlaté svatby a to manželů Jaroslava a Františky Zbořilových č.p.153 a Antonína a Anastázie Nevařilových č.p.182.


Na MNV byli přijati 50.-letí a 60.-letí jubilanti, byla přivítána vyučená mládež a maturanti.

Úspěšnou a tradiční akcí se staly hody s právem, zebezpečoval je ZO SSM, rada MNV, ŠKK a OB. Na konci tohoto roku měla naše obec 1144 obyvatel (378 domácností). Třech veřejných schůzí uskutečněných během roku se zúčastnilo 352 občanů, proběhly 4 hovory s mládeží. Pro poslance MNV se 5x v roce konalo odobrné politické školení.


Občané odpracovali při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zařízení 35 830 brig. hodin, dalších 8900 brig. hodin odpracovali při výsadbě veřejné zeleně, vždyť vysadili 1000 ks okrasných stromů a keřů. Úpravy předzahrádek a prostranství před domy si vyžádaly dalších 18 526 brig.hodin. Za své výsledky se občané obce nemuseli stydět ani ve sběru druhotných surovin – národnímu hospodářství bylo odevzdáno 60 640 kg žel.šrotu, 18 750 kg papíru a 1 900 kg textilu.


V investiční částu akcí Z byla dosažena hodnota díla celkem za 848 000 Kčs. Pro zajištění řádného a plynulého chodu investiční akce – stavby VÚZ – MNV sestavilo komisi pracovní sil vedenou Josefem Šáchou a technickou komisi v čele s Josefem Brázdilem.

Za rozvoj družebních styků mezi MNV Kálnica a MNV Popovice ve volbením období 1979 – 1981 obdrželo MNV Čestné uznání rady ONV Trenčín.

ROK 1982


Rok 1982 byl naplněn významnými událostmi a výročími. Složky NF se zaměřily především na významná výročí, jako např. 37.výročí osvobození obce, 38.výročí SNP, 65.výročí VŘSR, 60.výročí vzniku SSSR a 40.výročí lidické tragédie. Kromě toho bylo využito skutečnosti, že rok 1982 byl vyhlášen Mezinárodním rokem úcty ke stáří a Rokem tvorby a ochrany živ. prostředí.
Během roku se uskutečnilo 136 akcí různého zaměření. Velkou účast zaznamenaly např. oslavy osvobození obce, které se zúčastnilo 250 lidí, ale to už začíná být v naší obci tradicí. Konal se provomájový průvod a lampionový průvod k VŘSR.

Přednášek a besed se uskutečnilo 18 s průměrnou návštěvností 39 občanů. Z názvů přednášek uvádíme alespoň několik: Citová a mravní výchova, Světonázorová výchova, Řez ovocných stromů, Rodina, škola a společnost, Psycholigický vývoj dítěte – vstup do 1. třídy, Náboženství a vědeckotechnická revoluce, Věkové zvláštnosti u školní mládeže, Duševní hygiena dospělého člověka.


Z akcí zaměřených na udržování lidových tradic se konal fašank (SPO) a tradiční hody s právem (ZO SSM). K mimoškolské výchově mládeže přispěla i OB promítáním filmů pro děti a mládež – promítalo se 2x měsíčně vždy v pátek v přístavbě školy. Konaly se pravidelné výstavky knih a nástěnky, které připravovala s. učitelka Plánková.


SPOZ vyvíjel opět nemalou činnost: 6x proběhlo vítání občánků, byly slaveny dvě zlaté svatby manželů Antonína a Anny Burešových č.257 a manželů Františka a Anny Kusákových č.263, beseda s mládeží, beseda s branci, setkání po letech – padesátníků a šedesátníků, beseda s důchodci.


Novou, ale už oblíbenou akcí je beseda s mládeži – s maturanty a vyučenými, na které byli přítomni tito absolventi škol a účilišť: Lenka Piskáčová, Květoslav Pavlica, Dana Havlíčková, Stanislav Řiháček, Jana Malinová, Antonín Bičan, Jarmila Nedělová, František Juřička, ing. Milan Juřička, Vlastimil Kolek, Zdeněk Andrýsek, Vlastimil Havel, Jitka Vacenovská, Jana Šrámková, Libor Šilhavík, Zdeněk Hanáček, Bohumil Machala a ing. Milan Mach.


Začátek roku byl – jak jinak – ve znamení plesů. Škoda, že ještě nemáme v provozu kulturní zařízení, a tak se ples SRPŠ, ples požárníků, ples dohlížecího výboru a maškarní ples ČČK konal ještě v pohostinství u Stašků. Účast na těchto plesech byla spíš podprůměrná, kdyby složky NF nechodily se vstupenkami po vesnici, tak by ani nepokryly veřejné náklady.


A ještě ke sběru druhotných surovin:
Plán stanovený ONV – odborem místního hospodářství byl splněn na 112% a odevzdáno bylo
- 22 190 kg železného šrotu
- 19 500 kg papíru a 1750 kg textilovin

Mezi nejaktivnější složky NF v obci rozhodně patří Český svaz žen a Český zahrádkářský svaz a tak se k činnosti těchto organizací v letech 1977 – 1982 vrátíme poněkud podrobněji:


ČINNOST ČSŽ V R. 1977
Činnost v tomto roce byla započata v únoru – výroční členskou schůzí, která bývá vždy pečlivě připravena, včerně malého pohoštění. Spolu s ČČK, se kterým ČSŽ úzce spolupracuje, oslavily MDŽ a v březnu se sešly ještě jednou, tentokrát 26. na brigádě na Šibénkách, které se zúčastnilo 26 žen a bylo odpracováno 208 brig. hodin. V dubnu byla ve spolupráci s PO SSM a SPOZ uspořádána u příležitosti osvobození obce výstavka dovedných rukou, kde si mohli návštěvníci prohlédnout, co všechno naše ženy umí. Zúčastnily se oslav 1.máje. V červnu byla v přístavbě školy uspořádána psychologická přednáška a oslavy MDD na hřišti u střelnice. Na závěr této oslavy byl u chaty u rybníka táborák s opékáním klobásek.
Tento měsíc ještě proběhla brigáda (vysazovala se veřejná prostranství růžemi a keři) a politické školení. Podzimní směnu NF navštívilo 64 žen, takže byl závazek překročen ze 750 na 806 hod.
Ženy ČS se zapojují do každé akce v obci a proto byla svazu poskytnuta od MNV odměna 1000 Kč pro různé potřeby této organizace.

ČINNOST ČSŽ V R. 1978
Činnost roku 1978 byla započata v lednu plesem, který měl tradičně dobrou úrveň, bohužel však slabou návštěvu. V únoru se uskutečnil kurs vaření. Mohlo se ho zúčastnit jen 20 žen, a tak byly vybrány jen nejaktivnější soudružky organizace. 14.března byla na pořádání „zahrádkářů“ uskutečněna brigáda – úklid v nově vybudovaném Sklepě. Mimořádné směny NF, která byla 8.dubna, se zúčastnilo 31 žen a odpracováno bylo 124 hodin. 29.dubna si pak ženy společně zajely do Janáčkova divadla v Brně – je však stále méně zájemců, kteří jsou ochotni si za hodnotnou kulturou někam vyjet. V červnu uspořádaly spolu s SRPŠ na ukončení školního roku dětský den u rybníka – s táborákem a kolem štěstí.
V srpnu si ženy zajely spolu s ženami DV Jednoty do Piešťan i se svými dětmi – zde si nakoupily a zaplavaly v místních bazénech. Na zahájení školního roku byl uspořádán dětský karneval. Průvod masek šel od Horního kříže na Svazarm, kde byly pro děti nachystané soutěže a hry. Podzimní směny NF se zúčastnilo 36 žen (odpracováno 186 brig. hodin), dělal se úklid na veřejných prostranstvích před školou a MNV.

ČINNOST ČSŽ R. 1979
První akcí roku byl maškarní ples. Uskutečnil se začátkem ledna a ženy si na něj připravily hodně vtipných masek a byl pěkným začátkem „plesové sezóny“ v obci. V březnu provedly zahrádkářům ve sklepě úklid po malování, a ti jim naoplátku „sklep“ zapůjčili k oslavě MDŽ. Oslava proběhla za účasti představitelů obce, byl na ni přednesen referát o vzniku a významu MDŽ a Roku dítěte, kterým rok 1979 je. Samozřejmě nechybělo ani ženami nachystané pohoštění. 14.března byla uskutečněna v přístavbě školy přednáška o infekčních chorobách dětí. MUDr. Pary Gricová maminkám vysvětlila, jak postupovat při každé nemoci a o jejich příznaních. Na této přednášce byly převážně mladé ženy. Duben, jak už každoročně, byl ve znamení jarních směn NF a ženy se jich také zúčastnily. Tento měsíc také uspořádaly zájezd do divadla Pracujících v Gottwaldově na veselohru Voskovce a Wericha - Slaměný klobouk. Koncem dubna bylo na slavnosti před pomníky padlých vzpomenuto 34.výročí osvobození obce, tohoto průvodu i průvodu k 1.máji se zúčastnilo hodně žen i se svými dětmi. 19.května proběhla druhá směna NF a tu ženy pracovaly na úpravě lesoparku Šibénky. V červnu pak pomohly při jednocení cukrovky v místním JZD. V rámci oslav Roku dítěte byl uspořádán 24. čevna dětský karneval, terého se za krásného počasí zúčastnilo 70 dětí v maskách. V červenci a srpnu pomohly ženy našim Svazarmovcům při úklidu jejich areálu. Podzimní směny NF v září se zúčastnilo 28 žen, m.j. vysadily tulipány a narcisy před dětskou poradnou. Tento měsíc také 16 žen ČS započalo s nácvikem spartakiády.
V říjnu proběhl v zahrádkářském zařízení kurz teplé kuchyně, kterého se zúčastnilo 23 žen. V listopadu si za kulturou ženy zase vyjeli, tentokrát do Brna na Ukrajinskou lední revui.Byla to úspěšná akce s velkou účastí. Prosinec je již celý ve znamení příprav na vánoce, a tak kdo měl zájem, mohl si už 2.12. přijít vybrat pěknou knihu pro své nejbližší na výstavku knih s prodejem, kterou ženy nachystaly v přístavbě školy.
Závěrem roku byly všechny členky seznámeny s nemalým úkolem – se stavbou VÚZ, která má být v příštím roce započata. A s rukami našich pilných žen se na ní samozřejmě počítá.

ČINNOST ČSŽ V R. 1980
V lednu, jak už každoročně uspořádal ČSŽ společenský ples. Přesto, že bylo všechno dobře připravené a zorganizované, účast byla malá. Kdyby ženy nechodily se vstupenkami po vesnici, tak nevydělaly ani na hudbu. Na leden ještě připravily zdravotní přednášku s filmem na téma „Kožní nemoci“, hovořila MUDr. Kaňovská.
Začátkem dubna se u příležitosti 35. výročí osvobození naší vlasti konala slavnostní členská schůze v zahrádkářském zařízení. Za přítomnosti veřejných činitelů obce, ženy mezi sebou přivítaly s. Pranečuka, který bojoval s Ludvíkem Svobodou a rád na tuto dobu zavzpomínal. Byla přítomna i aktivistka ČSŽ, členka pléna OV ČSŽ s. Řezníčková. Ve stejný den probíhala na OV ČSŽ soutěž v uměleckém přednesu, které se za naši organizaci zúčastnila Dagmar Štěrbová.
V jarní směně NF ženy provedly úklid a okopávku před pomníky padlých a vysadily růže před dětskou poradnou, celkem při této směně odpracovali 55 hodin.
18.května se ženy sešly na hřišti u Střelnice při velké slavnosti – místní spartakiádě. Celá, dlouho připravovaná akce se za pěkného počasí vydařila, i když ze strany TJ Družstevník nebylo takové pochopení, jak by si tato krásná událost zasloužila. Některé členky musely udělat v neděli dopoledne úklid na hřišti, aby se odpoledne mohla spartakiáda důstojně konat.
V srpnu na ukončení prázdnin, byl uspořádán dětský karneval, kterého se zúčastnilo 50 dětí. Pro všechny masky bylo nachystáno občerstvení a pohled na rozdováděné děti byl ženám tou nejlepší odměnou.
Na podzim, v rámci dohody o udržování lesoparku Šibénky, byla uskutečněna brigáda. Zúčastnilo se jí 18 žen a odpracováno bylo 85 hodin. Přesto, že se na tyto brigády roznáší pozvánky všem členkám, jsou na brigádách vidět stále stejné tváře. Nejvíc je na nich vidět s. Durčanskou (odpracovala 43 hod.), Prajzovou (30), Štěrbovou (30) a Dědkovou (25 hodin). Vybudovaná hodnota díla našich členek činila za rok 1980 15 120 Kčs, odpracováno bylo dohromady 1260 hodin, tj. 14 hodin na členku.
Na úseku politicko-výchovné práce rozšířil ČSŽ své řady o tři důvěrnice – s. Medkovou, Kunovjánkovou a Turečkovou, které mají za úkol zvát na schůze, přesvědčovat na různé akce a roznášet příspěvkové známky.
Na stavbě VÚZ se tento rok ženy ještě svou pomocí nezúčastňovaly, nebyla tam pro ně vhodná práce, ale jsou připraveny pomoci v přístím roce, kdy už se s jejich účastí počítá – a ženy jsou si vědomy důležitosti této pomoci, vždyť stavba nebude sloužit jenom jim, ale i jejich dětem.

ČINNOST ČSŽ V R. 1981
Lednový maškarní ples tentokrát zaznamenal poměrně dobrou návštěvnost. V únoru ženy uspořádaly spolu s DV Jednota kurs teplé a studené kuchyně. Jelikož se přihlásilo 50 žen, musely být rozděleny do dvou skupin. Po ukončení kurzu se všechny sešly a pozvaly představitele obce, aby s nimi ochutnali nachystané dobroty.
V březnu proběhla soutěž v uměleckém přednesu, které se v okrsením kole zúčastnila naše členka Marie Šuranská.
Březnové směny NF se zúčastnilo 23 žen, vysadily 300 stromků v lesoparku a 100 keřů růží po vesnici. Na úseku politicko-výchovné práce byla uspořádana k 60.výročí založení KSČ beseda u krbu ve sklepě zahrádkářů. Na tuto besedu přijela tajemnice OV ČSŽ s. Forišková, která navštívila Vietnam, Kambodžu a Laos. Vyprávěla, co viděla na vlastní oči, pro nás místy věci až neuvěřitelné. Této besedy se zúčastnili představitelé obce spolu se zakládajícími členy KSČ.
Za kulturou si ženy zajely do Gottwaldova do Divadla pracujících na veselohru Poslední muž. Kdo jel, nelitoval.
V měsíci květnu se konala předvolební veřejná schůze, na kterou přišlo 38 žen. Před volbami do zastupitelských orgánů ženy vysadily a upravily veřejná prostranství. V průběhu voleb se 6 členek podílelo na výzdobě voleb. místností a agit. střediska. Ve volebních komisích pracovalo 9 členek ČSŽ, za poslankyně MNV bylo zvoleno 8 členek ČSŽ, do komisí NV bylo navrženo 13 členek.
Pro děti na ukončení školního roku byl uspořádán maškarní karneval s účastí 86 masek. Za krásného počasí se děti pobavily při kole štěstí a různých hrách, při hudbě místní kapely si děti zatančily a zazpívaly. Byla to vydařená akce po všech stránkách.
V červenci se uskutečnil zájezd do Piešťan s koupáním. Počasí přálo, takže se zájezd vydařil k spokojenosti dětí i maminek.
V září byla směna NF, zúčastnilo se 18 žen. Upravována byla veř. prostranství a ošetřovány stromky proti škůdcům v zimním období v lesoparku. Brigády na stavbě VÚZ – skládání cihel - se zúčastnilo 13 žen.
V říjnu provedly sběr papíru a textilu ve váze 1 300 kg.

ČINNOST ČSŽ V R. 1982
Začátkem února navštívily ženy Slovácké divadlo – premiéru hry Ženský zákon. Tento měsíc taky proběhla přednáška „Nervové choroby a příznaky dětské neurózy“. Přednášející MUDr. Zapletal věnoval této přednášce vědomosti především ze své praxe. Přesto, že akce byla plakátována a několikrát vyhlášená místním rozhlasem, zúčastnilo se jenom 38 žen.
Ženy zajistily kurs pečení zákusků, své kuchařské umění si v něm zdokonalilo 40 žen.
U příležitosti MDŽ připravily besedu u cimbálu – pro naši obec zatím neobvyklou akci, proto byla z jejího průběhu tak trochu obava, ale nakonec to byla zdařilá akce – zpívala „celá dědina“.

Jarní směny NF 27.března se na úpravě veř. prostranství a vyhrabování příkopu pod lesoparkem zúčastnilo 35 žen. Tento den byla s. Tichoňové, předsedkyni organizace, předáno na okresní konferenci ČSŽ v Uh. Hradišti Čestné uznáni za aktivitu.
V dubnu byla u příležitosti 37. výročí osvobození obce uspořádána výstavka „dovedných rukou“.
V červenci uskutečnily sběr skla, při kterém odvedly 1500 kg střepů – i když nebyla zkušenost se sběrem této suroviny, tak to bylo napoprvé dobré.
V srpnu, již třetí rok za sebou, si ženy s dětmi zajely do Piešťan – tento zájezd spojený s koupáním lze také počítat mezi úspěšné akce.
V měsíci říjnu byla uspořádána psychologická přednáška na téma „Manželské soužití a jejich problémy“. Přednášeli MUDr. Červinka, s. Nosterský a JUDr. Gavanda.
Při úpravě veř. prostranství a lesoparku odpracovaly ženy 250 hodin, proveldy výsadbu křovin u MNV, u hřbitova a v parcích. U nádraží, na počest 40.výročí vyhlazení Lidic vysadily 40 keřů růží. Bohužel se však najdou i takoví občané, kteří nejen že nic neudělají pro ochranu živ.prostředí, ale ještě naopak dovedou ničit a krást růže, které by naši obec jenom krášlily.
Na úseku politicko-výchovné práce uskutečnily u příležitosti 65. výročí VŘSR besedu „u samovaru“. V příjemném prostředí sklepa zahrádkářů promítal tajemník MNV s. Štěrba filmy ze svých cest po SSSR a hlavně o životě Jakutska, které hojně navštěvuje na svých pracovních cestách, o kráse historických památkách Moskvy.
Podzimní směna NF proběhla u nádraží, kde bylo provedeno hnojení a rytí kolem růží a křovin. Celková bilance brig. hodin v roce 1982 vypadá takto: při úpravě veř. prostranství 250 h., 235 h. při dalších akcích a každá členka odpracovala 5 hod. při úpravě před svým domem - tj. dalších 500 hod. Našemu zemědělství pomohly členky okopávkou a vyjednocením 40 ha cukrovky. Je třeba vyzvednout práci s. A. Havlíčkové, která se po celý rok pečlivě stará o okopávání a zalévání před pomníky padlích.
V měsíci prosinci pořádal OV ČSŽ a OV ČSTV na ukončení měsíce ČSP „Večer družby a přátelství“ - na této akci se členky podílely jak dárkem do tomboly, tak účastí. Pro nejmenší občánky ženy pod vedením členky s. Anežky Andrýskové napekly perníčky. Děti měly z těchto nazdobených dárečků velkou radost, jak o tom svědčí děkovný dopis s. ředitelky MŠ Baťkové.

 

ČINNOST ČSZ V R. 1977
Činnost výboru i celé organizace spočíval v roce 1977 především v práci na víceúčelové budově – sklepě. Bylo zde odpracováno 2917 brig. hodin. Výbor zajistil pro své členy ovocné stromky, hnojiva a sadbu. Konaly se dvě odborné přednášky, vydařil se i zájezd, tentokrát na výstavu Floria ve Věžkách u Kroměríže. Ve spolupráci s ČSŽ vysazovali „zahrádkáři“ okrasné keře a stromky pro zkrášlení životního prostředí v obci.

 
ROK 1978


Začátek roku 1978 byl velmi náročný po stránce dokončovacích prací na víceúčelové budově. Jednalo se zejména o úpravu okolního terénu a provedení fasády budovy. 9.dubna 1978 byla slavnostně otevřena společenská místnost. Toto slavnostní otevření bylo spojeno s ochutnáváním vín místních i okolních pěstitelů. Bylo vystaveno 199 vzorků a uděleno 102 zlatých medailí od degustační komise ve složení: ing. Hudec Z., Jakubík Fr., ing. Skryja Fr., Bezchleb J., Jež B., Donátek J. a Kotas I. Množství medailí udělených na této výstavě hovoří o dobré práci našich pěstitelů vín. Na podzim proběhla v přístavbě školy výstava ovoce a zeleniny s dobrou účastí vzorků.

ROK 1979


V roce 1979 výbor organizace usiloval o postavení sušárny ovoce a místnosti na vaření povidel, které jsou plánovanou součástí víceúčelové budovy. Zároveň bylo započato se stavbou kuchyně.
Z odboru zemědělství a lesnictví ONV dostala organizace nemalý úkol – provést konrolu všech sadů, ať už u jednotlivců, tak i v JZD. Problémy byly i v provozu pálenice – a to hlavně v nedostatku vody na chlazení. Dokonce se musel za tímto účelem nějaký čas vozit i led z Olšavy. Velký problém – odvoz výpalku – byl vyřešen zakoupením fekálu od místního JZD.
Během roku proběhly 4 přednášky – 2 vinařské a 2 ovocnářské, bohužel s malou návštěvou a uspořádány dva zájezdy – jeden na okresní výstavu vín do Boršic a druhý na Flóru Olomouc.
K vydařeným akcím můžeme taky počítat výstavu vín, která přinesla i značný finanční zisk. Mimo této výstavy se naši vinaři zúčastnili 15 výstav v obcích, se kterými udržují dobré vztahy. Tato reprezentace stojí vinaře 10 – 15 l vína, které obětují bezplatně ve prospěch organizace.
Proběhly 2 výstavy ovoce a zeleniny – ty však stále nejsou na požadované úrovni. Příkladem v této akci byli tito členové: Fr. Juřička, J. Vratislavský, M. Hanáček, R. Durčanský a R. Brabcová.
Nová společenská místnost – sklep – je zatím velmi využívána. Od jejího otevření zde proběhlo 45 akcí a na každé z nich se členové výboru organizace nějak podíleli, ať už dohledem nebo úklidem, za což jim patří poděkování. Za pronájmutí spol. místnosti účtuje ČSZ 40 Kčs/hod. cizí organizaci, pro členy ČSZ je tato taxa 25 Kčs/hod.
Organizace v roce 1979 měla 113 členů, pro ně bylo zakoupeno za 4 200 Kč pěstitelských potřeb.
V pěstitelské pálenici bylo v tomto roce vypáleno 5 200 hl kvasu. Od zahrádkářů bylo vykoupeno 15 q česneku, 12 q hroznů a 20 q sena.

 

ROK 1980


Činnost v roce 1980 byla započata výroční členskou schůzí, kde byl zvolen nový výbor v tomto složení:
předseda: Omelka František
jednatel: Vratislavský
pokladník: Doležal Fr.
hospodář: Medek Zd.
vinařská komise: Vacula Vlad.
kronikář: Novák Vlad.
kulturní komise: Tichoň Fr.


Celkem měla tento rok organizace 114 členů, od kterých bylo vykoupeno 130 q sena, 5 q česneku, 45 q hroznů, 40 q zeleniny (okurky).
Hlavní brig. činnost opět spočívala ve stavbě kuchyně, kde bylo opět nejvíce vidět členy výboru (bylo zde odpracováno 1250 brig. hodin).
V kulturně vzdělávací činnosti proběhly 2 odborné přednášky, 8 relací do místního rozhlasu i s aktuální zahrádkářskou tématikou a zájezd do Věžek u Kroměříže na výstavu Floria 80. Účast na těchto akcích byla slabá.
Tradičně úspěšné bylo ochutnávání vín v dobré organizaci s. Vaculy, Nováka, Vlachynského st. i ml. a Jegly.
Horší situace byla na výstavě zeleniny a ovoce, která byla pořádána v listopadu – malá účast jak vystavovatelů, tak vzorků, ale i návštěvníků.
Brigády na současné největší akci v obci – stavbě VÚZ – se zúčastnilo 25 členů, kteří odpracovali 180 brig. hodin. Další brigády spočívaly v ošetřování vysázených trnek za pálenicí a přiděleného úseku od JZD na Hrbáli.

ROK 1981


Ani v roce 1981 se zahrádkářům nepodařilo uvést do provozu plánovanou sušírnu ovoce. Je zatím v hrubé stavbě, dokončují se vnitřní i vnější omítky, připravuje se oplechování střechy. Práce zahrádkáře čeká také na pálenici – jedná se o provedení generálky elektroinstalace. Od J. Juráska byla zakoupana za 5 000 Kč garáž pro traktor, která také potřebuje opravu. Zatím je využávána jako sklad.
Výstava ovoce a zeleniny nebyla pro malou úrodu ovoce uskutečněna. 20.března proběhla ve spolupráci s ČSŽ přednáška přítele Šimka z Březolup na téma „Řez, ošetřování stromů; pěstování a rychlení zeleniny“. Závěr roku – Silvestr - proběhl ve sklepě za spoluúčasti členů mysliveckého svazu.
Od zahrádkařů bylo v tomto roce vykoupeno 5,5 q hroznů; 40 q zeleniny (okurky); 4,7 q česneku a 15 q sena.

Členové organizace mají k dispozici bezplatné užívání secích strojků, stříkaček, odstopkovače. Jsou taktéž zvýhodnění při provádění prací traktorem organizace (členové platí 40 Kčs/hod.; ostatní 60 Kčs/hod.).
V roce 1982 oslavili zahrádkáři 25.výročí založení Českého zahrádkářeského svazu bilancováním své činnosti. Sledovali jednání 6.sjezdu ČSZ, na kterém byly vytyčeny úkoly další práce této organizace.
Jednímz hlavních úkolů sjezdu bylo důsledné využívání půdy na nepřístupných plochách a získávání další půdy pro zahrádkařskou činnost. Dále bylo jednáno o zachování a zlepšování živ. prostředí, o zřizování prodejen pro odbyt zahrádkářských přebytků členů ZS. Naše organizace pro lepší zužitkování ovoce dokončila stavbu sušárny ovoce a povidlárnu. Zbývá zajistit obsluhu tohoto zařízení, což se zatím nepodařilo.
Členové ČSZ si každoročně dávají závazek na odpracovávání brigádnických hodin jak na vlastní akce, tak i na stavbu VÚZ. Brig. hodiny se nám sice daří plnit (v tomto roce bylo odpracováno 2470 hod.), ale ne všichni členové organizace se brigád zúčastňují.
Zahrádkáři v roce 1982 uskutečnili místní výstavu vín, zájezd na celostátní výstavu vín do Velkých Bílovic, 2 odborné přednášky a místní výstavu ovoce.


VÝSTAVBA ROD. DOMKŮ
 

Stavebníci rodinných domků, protože se jedná většinou o mladé rodiny, chtějí co nejdříve bydlet samostatně a tak je převážná většina staveb připravena ke kolaudaci do tří roků od zahájení stavby, někteří i spíš, a to i přes značné potíže s nákupem stavebního materiálu i zajišťování stavebních odborníků jak už z řad řemeslníků – soukromníků, tak i organizací.
Největší stavební ruch probíhá v ulici „Díly“, kde nám prakticky vyrostla během několika let nová ulice s pěkně řešenými domky – řadovkami. Zbývající stavby jsou povětšinou na pozemcích získaných asanací starých, už nevyhovujících domků. Většina novostaveb je řešena jako vícegenerační, všechny novostavby už mají v projektu ústřední topení.


V jednotlivých letech kolaudovali tito občané:
Rok 1978 – 6 kolaudací
Jan Jurásek
Frat. Fornůsek
Frant. Šimek
Lad. Vlachynský
Lad. Kryštof
Karel Slovák

Rok 1979 – 2 kolaudace
Zdeněk Béňa
Alois Jegla

Rok 1980 – 8 kolaudací

Rok 1981 – 3 kolaudace
Jaroslav Inemann č.p.44
Ant. Omelka č.p.340
Milan Kutálek č.p.112

Rok 1982 – 7 kolaudací
Jaroslav Hlůšek č.p.341
Vladimír Hyka č.p.351
Antonín Vaněk č.p.349
Ladislav Tichoň č.p.348
Rostislav Tichoň č.p.347
Jan Haluza č.p.345
Fr. Potomák č.p.84


POHYB OBYVATELSTVA

Počet narozených dětí v jednotlivých letech:
1977 24 dětí
1978 23
1979 26
1980 16
1981 19
1982 15

Móda ve výběru jmen dětí se tyto roky zaměřila na návrat „starých“ jmen a tak nám roste hodně Martinů, Michalů, Tomášů, Kateřin. Ale objevila se i nová, dříve moc neužívaná jmén: Petra, Patrik, Beáta, Silvice.


Počet zemřelých obyvatelv jednotlivých letech:
1977 17 osob
1978 20
1979 18
1980 20
1981 17
1982 16

Počet přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel v jednotlivých letech:
1977 27 46
1978 17 32
1979 13 23
1980 29 29
1981 17 26
1982 29 25

Děti narozené v roce 1980:
Jitka Omelková č.p.153
Lukáš Mimránek č.p.252
Aleš Šilhavík č.p.262
Šárka Červenáková č.p.81
Radana Kašubová č.p.71
Iveta Bičanová č.p.177
Erika Piskáčová č.p.2
Pavla Zatloukalová č.p.318
Dana Kutálková č.p.302
Lenka Hanáková č.p.41
Dana Brabcová č.p.230
Bronislav Kovařík č.p.166
Michaela Vlachynská č.p.72
Miloslav Hruboš č.p.208
Radim Kryštof č.p.203
Michael Kadlčík č.p. 314

Děti narozené v roce 1981:
Petr Omelka č.p.153 ,Lukáš Bičan č.p.191,
Petr Sulek č.p.242, Jan Šilhavík č.p.262,
Zdeněk Beňa č.p.199, Petra Snopková č.p.102,
Dagmar Machová č.p.308, Vendula Sochorcová č.p.9,
Jaroslav Ťok č.p.90, Petra Šestáková č.p.100,
Martin Křapa č.p.311, Martina Kaňovská č.p.117,
Petr Šnajdar č.p.307, Daniel Macháček č.p.134,
Markéta Koníčková č.p.395 ,Martin Žemlička č.p.153,
Ondřej Musil č.p.35, Zdeněk Bičan č.p.161,
Martin Fiala č.p.210, Krystýna Tomalová č.p.268,
David Bičan č.p.152, Martina Burešová č.p.99,
Karel Malina č.p.85, Radek Kodrla č.p.10,
Pavel Šácha č.p.75, Kateřina Májíčková č.p.293,
Patrik Heller č.p.178, Beáta Hrubošová č.p.208,
Tomáš Vavřiník č.p.64 ,Petr Fiala č.p.266,
Olga Kryštofová č.p.203

Děti narozené v roce 1982:
Vítězslav Šilhavík č.p.184
Silvie Dulová č.p.271
Silvie Juřičková č.p.137
Jana Hubáčková č.p.277
Monika Jeglová č.p.77
Pavel Novák č.p.160
Jiří Šnajdar č.p.307
Petra Frolková č.p.169
Michal Junaštík č.p.198
Jiří Šesták č.p.3
Marcel Machala č.p.116
Marcela Valčuhová č.p.204
Vlastimil Turzík č.p.212
Eva Lorencová č.p.297
Silvie Slavíková č.p.40
Zdeněk Bičan č.p.152


ZÁKLADNÍ ŠKOLAVe školním roce 1976 – 1977 byly na ZŠ tři třídy, celkem 74 žáků.
1.třídu vyučovala s. ředitelka Věra Nejezchlebová
- třídu tvořilo 23 prvňáčků z toho z Podolí 10
2.třídu měla 24 žáků, z toho z Podolí 13, vyučovala je s. Marie Veselá
Do 3.třídy vedené s. Věrou Plánkovou docházelo 27 žáků, z toho z Podolí 10 žáků.
Předsedkyní SRPŠ v těchto letech byla s. Eva Mikulcová.


PO SSM tvořilo 86 pionýrů a 21 jisker pod vedením skup. vedoucí s. M. Vacenovské. O jejich využití se starali tito vedoucí: s. Vašíčková, Lagová, Tichoňová, Jurásková, Vlachynská, Vacenovská, Vratislavský, Prajza a instruktoři: Laďa Píštěk, Laďa Myslík.

Školní rok 1977 – 1978 navštěvovalo školu 87 žáků, z toho z Podolí 30, a vyučovali je tyto s. učitelky:
1.A třída ředitelka V. Nejezchlebová – 18 žáků (6 z Podolí)
1.B třída M.Veselá - 18 žáků (6 z Podolí)
2.třída E.Vlasatíková - 23 žáků (10 z Podolí)
 tuto s. učitelku, která během roku odešla na mateřskou dovolenou zastupovala od 1.5. s. Světla Omachlíková.
4.třída V.Plánková - 28 žáků (8 z Podolí)


PO SSM pracovalo pod vedením skup. vedoucí s. M.Vacenovské. O 105 pionýrů a 12 jisker se staralo 9 vedoucích a 7 instruktorů.

Školní rok 1978 – 1979 docházelo do školy 89 žáků, z Podolí z toho 35.
V 1.A třídě vyučovala s. ředitelka Nejezchlebová 17 žáků, z toho 7 z Podolí, 1 žáku byla odložena škol docházka.
1.B třída - s. Romana Kozáková - 17 žáků - 5 z Podolí
2. třída - s. Marie Veselá - 33 žáků - 12 z Podolí
4. třída - s. Věra Plánková - 22 žáků - 11 z Podolí

Se školou spolupracovalo 13 členné SRPŠ vedené předsedou Vladimírem Vaculou.
Skupinová vedoucí Dagmar Myslíková měla v 7 oddílech 74 pionýrů a 12 jisker, o které se staralo 6 vedoucích a 6 instruktorů.

Školní rok 1979 – 1980 sdružoval ve 3 třídách 82 žáků, z toho z Podolí 30 žáků.
1. třídu opět vyučovala s. ředitelka Věra Nejezchlebová (28 žáků, z toho z Podolí)
2. třídu s. Veselá – provdaná Roncová (32 žáků – 11 z Podolí)
5. třídu s. Plánková (22 žáků – 9 z Podolí)

SRPŠ pod vedením s. V. Vaculy bylo 13 členné. PO SSM měla 8 oddílů se 74 pionýry a 12 jiskrami. Skupinovou vedoucí byla opět D. Myslíková.

Ve školním roce 1980 – 1981 byly na ZŠ v Popovicích pouze 2 třídy.
1. třídu pod vedením s. ředitelky Nejezchlebové navštěvovalo 29 žáků (z toho 10 z Podolí), 3 žákům byla odložena školní docházka.
2. postupný ročník s počtem 28 žáků (z toho 11 z Podolí) vyučovala s. V. Plánková.


Školní družinu navštěvovalo 32 žáků (6 z Podolí). Vychovatelku s. Zdenu Pivnou po dobu mateřské dovolené zastupovala od 1.1.1981 Taťána Kraváčková. Ve funkci předsedy SRPŠ pracoval již třetí rok s. V. Vacula. Pionýrskou skupinu převzala tento rok skupinová vedoucí Marta Lagová. V osmi oddílech tu s 66 pionýry a 33 jiskrami pracovalo 7 vedoucích a 8 instruktorů.

Ve školním roce 1981 – 1982 byly na ZŠ opět pouze 2 třídy. V 1. vyučovala s. ředitelka Nejezchlebová 26 žáků (z toho 16 z Podolí), jednomu z nich byla odložena škol. docházka; v 2. s. V. Plánková 28 žáků (z toho 11 z Podolí).

SRPŠ si zvolila nového předsedu – Antonína Vlachynského. PO SSM pod vedením skup. vedoucí s M. Lagové mělo 8 oddílů s 78 pionýry a 28 jiskrami.
Tento rok dosáhla škola významného úspěchu ve sběru druhotných materiálů – 2. místo v krajské soutěži (na žáka odevdáno 82 kg) a obdržela odměnu 300 Kčs.


MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Funkci ředitelky ve školním roce 1977 – 1978 zastávala Vlasta Jurigová, o děti se dále staraly učitelky Jana Baťková (ta pracuje v MŠ od roku 1973), Hana Štěrbová a Libuše Vlčnovská (nastoupila do MŠ v roce 1975).
V říjnu nastoupila na místo školnice Alena Remešová za Boženu Macháčkovou, která odešla do důchodu.
O topení se v MŠ od r. 1977 staral topič Josef Kaluža.
V kuchyni v té době pracovala Anežka Andrýsková a Anna Masaříková.
Ve školním roce 1978 – 1979 nedošlo v MŠ k žádným změnám personálu.
Ve školním roce 1979 – 1980 bylo v MŠ zapsáno 45 dětí.
Starší – předškolní děti vyučovala s. ředitelka Jana Baťková a uč. Hana Štěrbová. O mladší děti se staraly uč. Jaroslava Hrebenárová a Libuše Vlčnovská.
V kuchyni po dobu mateřské dovolené Anny Masaříkové zastupovala Květoslava Janků.
SRPŠ pod vedením předsedy Jindřicha Kolka upravilo kuchyň a jídelku a vybudovalo šatnu a sprchovací kout pro zaměstance.


Spartakiády r. 1980 se v cvičení rodičků s dětmi ve skladbě „Mámo, táto, cvičte se mnou“ se zúčastnilo 25 dětí. Ve školním roce 1980 – 1981 bylo v MŠ zapsáno 50 dětí.
U zaměstnanců nedošlo k žádným změnám, děti byly opět rozděleny do dvou oddělení podle věku. Vyměnil se pouze předseda SRPŠ, za J. Kolka pracoval Zdeněk Kočíř. SRPŠ v tomto roce dokončovalo úpravy v jídelně a kuchyni, navíc vybudovalo pro děti druhé pískoviště.


Dne 22.května 1981 byla uzavřena dohoda o přátelství a vzájemné výměně pedagogických zkušeností mezi MŠ Popovice a MŠ Kálnice okr. Trenčín.


Do MŠ ve školním roce 1981 – 1982 nastoupilo 59 dětí. Do školní kuchyně se po mateřské dovolené vrátila Anna Masaříková. Práci spojenou s provozem školní jídelny převzala po J. Baťkové Hana Štěrbová.
Předseda SRPŠ na tento rok nebyl zvolen, akce SRPŠ jako např. opravy zařízení školy, řídila ředitelka J. Baťková.
Na začátku šk. roku 1982 – 1983 bylo v MŠ zapsáno 60 dětí. Došlo k persoální změně – s. Libuše Vlčnovská odešla pracovat do n.p. Let Kunovice a na její místo nastoupila čerstvá absolventka Jitka Vacenovská. Ta spolu s ředitelkou vyučovala starší, předškolní děti. Oddělení menších dětí měla na starosti Hana Štěrbová a Jarka Hrebenárová.
K 1. květnu odešla ze školky školnice A. Remešová a na její místo nastoupila Ludmila Tvrdoňová.
Předsedou SRPŠ v tomto roce byl Jaroslav Brabec. SRPŠ pomáhalo při opravě zařízení, při dokončení vybudování skladiště. Pro děti byl do tříd tento rok nakoupen nový nábytek.
Vydařená byla vánoční besídka s kouzelníky a s promítáním krátkých filmů a samozřejmě s pěkným programem samotných dětí. Na školní výlet si děti zajely, jak i jiné roky do ZOO Lešná, taktéž si vyjely za pohádkou do „opravdového“ divadla. Jinak bylo naše nejmenší občánky možno vidět v milých kulturních vystoupeních při akcích SPOZ, ČSZ a ČSŽ.


SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ V R. 1980

 

V roce 1980 proběhlo v Československu sčítání lidí, domů a bytů. Toto jsou výsledky sčítání naší obce:

Základní výsledky sčítání

 

 

 Popovice výměra 858 ha 
 Bydlící obyvatelstvo 
 -
 Domácnosti 
Domy celkem 1980
 -
 1980
 1970 
1961 
 censové 
 hospodářící 
 -
 1144 
 1247
 1319
 399
 358
 324

 

 

 

 

 Trvale obydlené domy 
 -
 -
 -
 Trvale obydlené byty
 -
 1980 
 
 1970
 1961
 1980
 1970
  1961
 celkem
rod.domky
 
 
 
 
 
 301
 299
 290
290 
327
 297 
 290

 

 

Bydlící obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin
a ekonomicky aktivní obyvatelstvo

 

 

 Bydlící obyvatelstvo 
 -
Věkové skup. bydlícího obyvatelstva
 celkem
muži  
 ženy 
 0 – 14
 15 – 59 muži
 15 – 54
ženy 
 60 +
 muži 
 55 +
ženy
 
 -
 -
 -
 -
 vč. nezj. věku
 
 -
 1144 
 562
 582
 263
 341
 317        
 78
 145

 

 

 Podíl v % v poproduktivním věku 

 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
 -
 -
 -
 celkem
muži   
 ženy 
 pracující mimo obec bydliště - abs.
  v %
 
 19,5
 608 
 320 
 288
 534
 87,8

 

 

Složení ekonomicky aktivního obyvatelstava
a ekonomicky neaktivní osoby

 

 

Ekon. aktivní podle soc. skupin 

 
 
 
 
Ekon. akt. podle odv.
 
 
 
 
Ekon. neak.
 
 
 děl. 
 zaměs.
člen. JZD  
ost.a nezj.  
 zeměd. a lesn.
   
prům.
služby  
ost.
odv.  
celkem 
 z nich s vlastl. zdroj. obž.
 
 
 
 
 
 abs. 
v % 
 
 
 
 
 
365 
149
77 
17
 91
 15
 313
 82
 122
 536   186

 

 

Trvale obydlené byty a počet občas obydlených bytů

 

 Byty trvale obydlené celkem 

 
 Trvale obydlené byty podle velikosti 
 
 
 
 Trvale obydlené byty podle stáří
 
 
 
 
  1 obyt. místnost 
2 pokoje  
3 pokoje  
 4 a více pokojů 
 do r. 1900 a nezj. 
  
1900 – 1945  
1946 - 1980 
 
 
 
 
 
 abs.
 v % 
 
 
 327 
 39
 91
 100
  97 
   6
 1,8  
 98 
  223
      

 

Trvale obydlené byty vybavené:
 

vodovodem

 
 koupelnou nebo sprch. koutem 
 ústředním nebo etáž. topením   
obytné místnosti nad 8 m2  
  obytná plocha m2 
 občas obydlené byty
 304 
 256
 194
 934
 15 659
  6

 


Složení obyvatelstva podle národnosti:
 
 
 Národnost
Muži 
 Ženy
  česká 
 557 
 576
 slovenská
 4
 4
 ruská
 - 
 1

 

Censové domácnosti rodinné podle počtu dětí do 15 let

 

 Počet dětí do 15 let 

 
 Úplné rodiny 
 
Neúplné rodiny 
 
 Ženy v domácnosti 
 Ženy ek. aktivní 
 
 1
 6
 46
 7
 2
 53
 6
 3
 5
 16
 -
 4+
 -
 3
 -
  Celkem 
 16 
 118
 13

 


Rekreační možnosti domácnosti
 

 Rekreační možnosti 

 Počet
 
 
  bytů 
 obyvatel
 chata, chalupa 
 2
 6
  auto 
 102 
 466
 z toho garážované 
 84
 -
 motocykl 
 50
  205

 

 Obyvatelstvo podle nejvyššího dokončeného stupně škol. vzdělání
 
 Školní vzdělání   Muži   Ženy
 Základní   163   359
 Učňovské    201  63
 Odborné bez maturity  14   7
 Úplné střední všeobecné  4   9
 Ústřední střední odborné  30   22
 Vysoké školy technické   3   -
 Vysoké školy univerzitní   1  1
 Vysoké školy ekonomické   1  1
 Bohoslovecké fakulty    1  -

Vybavení domácnosti
 
 
 Vybavení domácnosti   Počet:
 Bytů 
 Obyvatel
 chladnička   296   1094
 el. pračka    299  1104
 z toho automatická  75  337
 televizor    279  1066
  z toho barevný   22   103
 telefon   13   52

 

Bydlící obyvatelstvo podle zdroje obživy a podle odvětví
nár. hospodářství
 
 
 Odvětví nár. hospodářství   Osoby s vlastním zdrojem obživy   Osoby závislé
 -  Muži  Ženy   Celkem   
 zemědělství   34   54   88   36
  z toho JZD     27  50   77  30
 lesnictví    2   1   3  5
 průmysl   154     159  313  159
 z toho dělníci     117  127  244   110
 stavebnictví   67   2   69   56
 z toho dělníci   57    1  58   46
 doprava a spoje   22   5   27   25
 z toho dělníci   10    1   11  13
 obchod a jiné činnosti   15   22   37  25
 byt. hosp., komuáln. služby    8  7   15   16
 školství, kultura a zdrav.    5  25   30   3
 ostatní nevýrobní činnosti   12   10   22   11
 ek. aktivní bez udání nár. hosp.  1  3 4  2
 
 ek. neaktivní   65  121     186  12

Vývoj cen základních druhů zboží a služeb za uplynulých 13 let

 

Druh zboží   Měr. jedn.   Cena za jednotku v Kčs          
     1970     1975    1977 1979  1980   1982
 chléb žitnopšeničný
 
  kg   2,60   
 pečivo pšeničné (rohlíky)    kg   5,60   
 mouka pšen.: hladká      kg  3,20    
 hrubá    kg  3,80       
 těstoviny vaječné    kg  8,80   
  rýže 1. jakost     kg  5      10
 brambory pozdní II. jakost  kg   0,70   0,70   1,40       
 maso hov.: přední s kostí   kg   17          
   zadní bez kosti     kg  29    46
  maso vepřové: pečeně   
 
 kg   30    46
 bůček    kg  20          
 maso telecí, pečeně    kg  26           35
   kachna   kg   28           32
 kuře  
 
 kg  26  50        30
 kapr     kg   15          20
 šunka uzená, dušená   kg   70          100
 salám turistický, trvalý   kg    50          60
 párky    kg  25          
 máslo 1. jakost   kg    40          
 sádlo vepřové škvařené    kg   22  15        
 margarín (Smetol)   kg   18,80          
 olej    kg  25,40           
 mléko egliz. lahvové               
 2% tučnost    l  1,90          
 3,5% tučnost    l  3,00          
 černá káva   porce 2,60   2,70   3,30       

 

 

 

 

Druh zboží      Měr. jednotka  1970  1975   1977  1979   1980   1981   1982
   smetana - šlehačka    ¼ l  5,70            
 sýr. eidam. cihla 30% tuč.    kg  19             
 vejce čerstvá: letní cena   kus   1,00             
 zimní cena   kus   1,30             
 cukr kostkový   kg   8,00             
 káva zrnková pražená   kg   160   160    240        
 čaj    kg   170            
 čokoláda    kg  90   90    130        
 marmeláda (směs)   kg    6            
 jablka   kg  3,90   4,70    5   5,20   4,90   5,30   4,10
 pivo lahvové 10°   ½ l
 
 1,70
           
 víno přírodní bílé    l  17      20      24
 rum (40%)  l    65       83      100
 rest. stravování II. č.s.                  
 oběd (polévka, hl. jídlo)  porce  11,70             15,10
 pivo 12° Prazdroj  ½ l   3,70   3,90           

 

 

 

NEPOTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ     
 
 1970    1975 1977  1979  1980    1981  1982
  cigarety:Start  kus    0,20             
 Sparta  kus    0,40             0,70
 mýdlo: jádrové   kg   8,40             
  toaletní   kg  25             
 uhlí: hnědé  0,1t   18,35   18,60   18,50 25,90         
 černé   0,1t   27,50   27,40     39,40       
 bavl. koňlovina, šíře 80 cm   m  17,10   18,60   19,30    24,20   33,80   31,60   33,30
bavl. šatovka, šíře 70 cm    m  17,50    18,10   19,30   22,20  28,20     29,60   29,10

 

 

 

 

 -
 -
1970
1975
1977
1979
1980
1982
damašek, šíře 140 cm
m
45
47,20
48,00
53,70
52,60
56,60
lněná prostěradlovina, šíře 140 cm
m
23
22,90
22,70
22,60
24,70
22,10
umělohohedvábná šatovka, š.40cm
m
22
21,30
20,10
18,20
18,20
15,30
šatovka vlněná dámská, š.140 cm
m
188
197
199
218
205
220
obleková látka vlněná, š.140 cm
m
350
325
332
338
332
336
oblek pánský vych. dvoudílný
soupr.
 
                                   vlněný
 
1206
1303
1342
1431
1600
2270
                                   tesilový
 
1023
852
870
919
985
870
plášť pánský vlněný: zimní
kus
706
808
892
758
1130
1110
                                     letní
kus
280
415
555
683
870
700
šaty dámské: vl. s dl. rukávem
kus
397
390
388
416
461
376
šaty umělohed. s kr. rukávem
kus
140
152
146
160
195
326
šaty bavlněné
kus
89
97
111
142
162
187
plášť dámský vlněný zimní
kus
710
834
898
974
1066
1090
plášť dámský bavl. (s polyederem)
kus
491
436
479
538
568
622
oblek chlapecký polovlněný (na 9 let)
kus
148
329
336
577
592
520
košile pánská: bavlněná s dl. rukávem
kus
69
56,70
76,70
86,00
86,00
97
                          popelínová s dl. ruk.
kus
98
80
96,40
109
114
145
                          polyesterová
kus
115
122
125
129
126
164
kombiné dámské hedvábné (polosilon)
 
47
48
46,50
44,50
56
54
vesta vlněná pánská dl. rukáv
kus
324
345
361
373
360
420
kojenecká soup. třídílná vlněná
soupr.
46
89
77
125
131
122
punčochy dámské sil. silnější
pár
14
9,80
8,20
8,20
8,20
8,25
ponožky pánské bavlněné
pár
7
6,70
10,90
12
12,80
13,70
klobouk pánský
kus
98
98
109
112
120
110
polobotky pánské – hovězí box, kož. podešev
pár
170
235
240
267
289
314
celoroční obuv dám. vych.
pár
214
235
240
267
320
370
boty chlap. z kož. podešví (10 let)
pár
51
62
63
118
120
138
nábytek: kuchyně
soup.
3718
4407
4418
4435
4455
5343
                 ložnice
soup.
5762
6020
5947
6020
6020
6940
el. sporák tříplotnový
kus
3300
2800
4920
4920
4920
3210
el. chladnička abs. 75l
kus
2380
1770
-
-
-
-
el. pračka s odstředivkou
kus
1580
2450
-
-
-
3030
el. vysavač doutníkový
kus
660
770
950
950
990
760
šicí stroj ponořovací
kus
2905
2800
-
-
3300
-
rozhlas. přijímač střední
kus
1360
-
1450
-
-
1220
tel. přijímač na 2 prog.
kus
4000
4200
4200
5250
-
4410
hodinky
kus
250
250
300
-
-
235
fotoaparát (dvouoká zrcadlovka)
kus
1500
1800
2300
-
3950
-
noviny (měs. předplatné)
 
12,70
-
-
-
-
-
jízdní kolo pánské
kus
790
820
-
-
1110
-
auto Škoda (MB 100, Š 100, Š 105)
kus
55500
45100
56000
52000
-
-
benzin normál
1 l
2,10
4,00
-
6,00
-
7,50
benzín speciál
1 l
2,40
4,30
-
6,50
-
8,00
cihly plné
tis. ks
930
960
1210
1200
1350
-
cement portlandský
0,1 t
56,30
60,60
60
-
-
-

 

 

 

 
 
 
1970
1975
1977
1979
1980
1982
Nájemné za byt s příslušenstvím:
měsíc
 
2 pokoje a kuch. s ústř. topením
 
302
302
302
358
-
-
2 pokoje a kuch. bez ústř. topení
 
121
-
-
-
-
-
elektřina ke svícení
kWh
0,70
-
-
1,05
-
-
plyn
m3
0,50
-
-
0,75
-
-
jízdné: osobní vlak (100 km)
jízdenka
14
-
-
-
-
-
             rychlík (300 km)
 
58,80
-
56
-
-
-
             autobus (10 km)
 
3
-
-
-
-
-
poštovné za dopis
1 kus
0,60
-
-
1
-
-
telefon (místní hovorné z telefonní účastnické stanice)
hovor
0,50
-
-
1
-
-
rozhlasový poplatek
měsíc
10
-
-
-
-
-
televizní poplatek
měsíc
25
-
-
-
-
-
holení s kolínskou vodou
výkon
3,75
4
-
-
-
-
stříhání vlasů
výkon
5,10
5
-
-
-
-
trvalá ondulace s mytím
výkon
33,70
-
-
-
-
34
vodová ondulace s mytím
výkon
10,10
15
10
-
-
-
praní prádla: pánská košile
kus
2,20
-
-
-
-
-
                       povlak na peřinu
kus
2,30
-
-
-
-
-
čištění šatstva:
 
pánský oblek dvoudílný
soupr.
12
13
-
-
-
-
dámské šaty
kus
8,50
9,20
-
-
-
-

 

 

Ceny základních druhů potravin zůstávají stále stejné. Růst cen v celosvětovém trendu zaznamenaly výrobky z přírodních materiálů (kůže, bavlna), hlavně pak z ropy a výrobky, u nichž se zvyšovala technická úroveň a náročnost při výrobě. U cigaret a alkoholických nápojů bylo zvýšení podpořeno celospolečenským zájmem, mohou o menší konzumaci těchto výrobků. Dále se projevilo zvýšení v dovozu z kapitalistických států v důsledku různých diskriminačních opatření proti socialistickým zemím.


Místní národní výbor
686 04 POPOVICE