Obsah

 
Vá­že­ní spo­lu­ob­ča­né,
 
v sou­čas­né do­bě obec zpra­co­vá­vá Míst­ní ener­ge­tic­kou kon­cep­ci, je­jímž cí­lem je popsat ener­ge­tic­kou bi­lan­ci a na­vrh­nout op­ti­mál­ní ře­še­ní ener­ge­ti­ky pro obecní budovy. Rádi bychom však do projektu zahrnuli také vaše domácnosti. Jed­ná se totiž o vý­cho­zí strategický ma­te­ri­ál, kte­rý mů­že být v bu­douc­nu vy­u­žit i pro na­sta­ve­ní ko­mu­nit­ní ener­ge­ti­ky a sdí­le­ní ener­gie mezi všemi zůčastněnými.
 
Více informací se dozvíte na pravidelných on-line seminářích, které se budou až do konce roku konat každé úterý od 18 hodin.
Účastnit se jich můžete zde: https://www.energeticka-bilance.cz/seminar-vyhody/
 
Z důvodu maximálního naplnění smyslu celého projektu chceme do pro­ce­su za­po­ji­t i ve­řej­nost a získat informace o spotřebách energií ve vaších domácnostech. Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete zmapovat současnou situaci i názory na sdílení elektřiny a na investice do obnovitelných zdrojů v naší obci. 
Do­taz­ník je k dis­po­zi­ci zde: https://www.energeticka-bilance.cz/anketa/
 
Dě­ku­ji vám za spo­lu­prá­ci

 

Martin Slováček, starosta obce