Obsah

Zastupitelstvo

Organizační zařazení

Obec Popovice

Hlavní adresa

Popovice 303
68604 Popovice

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Slováček Martin, Ing. Starosta
Nováková Jitka Místostarosta
Vlčnovský Jan Člen
Šácha Pavel Člen
Curran Marcela člen
Kočíř Petr, Mgr. člen
Malina Tomáš Člen

Podřízené organizační složky

provádí úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, dále provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

stavební záležitosti obce i občanů, kontrola rozpočtů investičních akcí, hodnocení cenových nabídek na investiční akce, konzultace a podklady pro hodnocení stavební projektové dokumentace


evidence závad, předkládání návrhů a zajištění dohledu při údržbě nemovitého majetku ve vlastnictví obce


dále se komise aktivně účastní územního plánování v katastru obce

vyhledávání problémů v oblasti sociální a pomoc při jejich řešení (podněty občanů, upozornění na zanedbávání péče, osamocení občané...)


příprava a realizace akcí jako je vítání občánků, setkání rodáků, seniorů, návštěva a blahopřání jubilantům, návštěvy našich spoluobčanů v Domovech důchodců

řeší podněty rodičů i pedagogů vedoucí ke zkvalitnění vlastní výuky i mimoškolní činnosti ZŠ a MŠ, předkládá návrhy k zlepšení organizačních záležitostí provozu školy


podílí se na tvorbě rozpočtu ZŠ a MŠ a požadavky školy tlumočí při projednávání v zastupitelstvu obce, spolupracuje se ZŠ a MŠ při realizaci investičních akcí a společných projektů, účastní se kontrol hospodaření školy prováděných kontrolním výborem
evidence památek a významných míst obce, monitorování jejich stavu, návrhy na zajištění jejich ochrany a údržby, příprava podkladů a spolupráce při edičních činnostech týkající se historie obce