Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Popovice

podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

  • v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a 
  • v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00.

Místem konání voleb v naší obci je volební místnost v obřadní síni obecního úřadu v Popovicích, Popovice 303.

 

Informace pro voliče

Voličem pro volby do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má také státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad Popovice (tel: 572 574 110), a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (do přenosné hlasovací schránky).

Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb doručeny hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Způsob hlasování

Pro tyto volby obdrží volič pouze jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeny všechny kandidujících strany do zastupitelstva naší obce. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tedy v případě naší obce 9 kandidátů.

Volič může hlasovací lístek upravit několikerým způsobem:

  • pokud volí jednu volební stranu, na hlasovacím lístku vyznačí velký křížek v rámečku před názvem volební strany. Takto může volič volit pouze jednu volební stranu.
  • pokud volí jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z jiných volebních stran, na hlasovacím lístku vyznačí velký křížek v rámečku před názvem jedné volební strany a zároveň označí v rámečku před jménem kandidáta malým křížkem další kandidáty z jiných stran, pro které hlasuje. Tímto způsobem dává volič svůj hlas přednostně jednotlivě označeným kandidátům a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik jich zbývá do celkového počtu členů zastupitelstva, tedy 9. Kandidáti z již označené strany se nezaškrtávají. Pokud tak volič učiní, k těmto přednostním hlasům se nepřihlíží. 
  • pokud volí pouze jednotlivé kandidáty různých volebních stran, na hlasovacím lístku malým křížkem označí v rámečku před jménem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Takto může volič označit nejvýše 9 kandidátů.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise a tuto vloží do volební schránky. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní. 

Vyvěšeno: 8. 9. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Martin Slováček

Zpět