Obsah

Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 24. 1. 2021 do 31. 1. 2021

Den

Liturgická oslava

Čas/místo

Úmysly

neděle

24.1.

3. neděle v mezidobí

9:15 Popovice

Za farníky

10:30 Podolí

Dantis

pondělí

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

18:00 Popovice

Dantis

úterý

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

 

středa

27.1.

Středa 3. týdne v mezidobí

18:00 Popovice

Dantis

čtvrtek

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

 

pátek

29.1.

Pátek 3. týdne v mezidobí

18:00 Popovice

Za členky hnuti Modlitby Matek a za jejich rodiny

sobota

30.1.

Sobota 3. týdne v mezidobí

 

 

neděle

31.1.

4. neděle v mezidobí

9:15 Popovice

Za + Marii a Františka Vlachynského, + dětí a na poděkování Panně Marii Hostýnské za 80 let života

10:30 Podolí

Za farníky

 

OHLÁŠKY:

  • Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli.

                                                                                     

Triduum
 
Hnutí Modlitby matek
zve farníky na společnou modlitbu
Modlitební triduum
do kostela Panny Marie Růžencové v Popovicích
 

PÁTEK 29. 1. 2021

Odprošujeme za své hříchy.
Text k rozjímání: Gn 3,1-7, začátek po mši sv. v kostele (mše začíná v 18:00)

 

SOBOTA  30. 1. 2021

Odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem.
text k rozjímání: Mt 5, 20-24, začátek v 8:00 v kostele, výstav Nejsvětější svátosti oltářní

 

NEDĚLE 31. 1. 2021

Chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě.
text k rozjímání: Iz 45, 20-25, začátek po mši sv. v kostele (mše začíná v 9:15)

 

S ohledem na covidová opatření, můžete také na níže uvedených odkazet sledovat Triduum MM připravené týmem koordinátorky Modliteb matek ČR on-line. Začátek je ve výše uvedené dny vždy v 18:00, v pátek a sobotu bude adoraci předcházet mše svatá.

 
Pravidla pro účast na bohoslužbách

Podle usnesení Vlády ČR č. 595/2020 Sb. (sněmovní tisk č. 1375) se s účinností od 27. 12. 2020 omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,  nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.