Obsah

Pohřebné

Žádost o pohřebné

Vyplácení pohřebného se řídí Pravidly pro vyplácení pohřebného.

Pohřebné není sociální dávkou  poskytovanou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o příspěvek Obce Popovice na krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu.

Žadatel je fyzická osoba, která na své náklady zajistí pohřbení zemřelé osoby. Žadatelem nemůže být právnická osoba.

Pro účely výplácení pohřebného se zemřelou osobou rozumí pouze ta osoba, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území obce Popovice.

Nárok na pohřebné vzniká dnem uhrazení nákladů na pohřeb. 

Žadatel musí podat žádost do 1 měsíce od úmrtí zemřelé osoby, které vypravil pohřeb. V případě, že tak neučiní, zaniká mu nárok na vyplacení pohřebného.

Žádost o pohřebné předkládá osobně žadatel na předepsaném tiskopise s přiloženým originálem úmrtního listu a originálem dokladu o zaplacení pohřbu. Originály žadatel po ověření a vyhotovení kopií obdrží zpět. Jméno zemřelé osobyžadatele musí být shodné s údaji uvedenými na dokladu o zaplacení pohřbu. Žadatel se prokáže dokladem totožnosti.

Pokud by žadatel vypravil současně více pohřbů nebo pohřeb společný, náleží mu pohřebné za pohřbení každé zemřelé osoby. Jestliže splňuje podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tento příspěvek pouze jedné z nich, a to té osobě, která uplatnila nárok jako první.

Nárok na pohřebné nemá žadatel, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte (v tomto případě se jedná o sociální dávku státní sociální podpory).

Výše pohřebného činí 4 000 Kč a to bez ohledu na výši uhrazených nákladů spojených s pohřbením zemřelé osoby.

Pohřebné se vyplácí jednorázově v hotovosti na pokladně obecního úřadu při předání žádosti splňující veškeré náležitosti.