Obsah

ROK 1951

 

Vstupujeme do druhé poloviny dvacátého století, kdy svět je rozdělen na dva tábory stojící proti sobě. Dosud ještě žijící generace prožila již dvě světové války a proto dovede plně ocenit, co znamená slovo MÍR.

Je starým zvykem přát si navzájem do nového roku všeho dobra a štěstí. Proto si jen přáli, aby ten lepší a šťastnější život se skutečně dostavil. Nestačí však si jen navzájem popřát a čekat, ale musíme se o ten lepší a šťastnější život sami přičinit. Na to jsme si sestavili pětiletý plán, abychom se k blahobytu přibližovali postupně podle svých sil. Jestliže náš průmysl mnohde již překračuje své úkoly, nemůže zůstávat pozadu v plnění úkolů pětiletého plánu ani naše vesnice. A tento přechod vesnice k socialismu nebude na žádné vesnici snadnou a lehkou věcí a budou to často historické události, které se vyskytnou v průběhu přeměny naší vesnice. Rok 1951 bude další krok k socialismu na vesnici, čímž třídní boj se ještě přiostří. Nutnost si však vyžaduje všímat si zejména života a práce oněch budovatelů a průkopníků nové vesnice, kteří svou osobností, nadšením a obětavostí dovedou přesvědčiti a získati další malé a střední rolníky do JZD.

Takovými nadšenými průkopníky jsou předseda PV-JZD Žák František, hospodář JZD - Šimek Jan a zvláště neohroženě si počínající družstevnice Vlčnovská Marie. Veřejné mínění mezi funkcionáři i většiny družstevníků je, že JZD více škodí, než-li prospívá, neboť může míti úspěchy v získávání nových členů - kvantitě, nikoliv však v přesvědčování - kvalitě. Velmi značně pomohla rozšířiti členskou základnu strana KSČ při prověrce svých členů.

Činnost JZD

Již počátkem roku byl navržen a přijat za jednatele Jan Miklenda za odešlého Antonína Bureše. Bylo požádáno o přidělení obecní půdy a luk. Zároveň byly vytvořeny pracovní skupiny.

Do I. skupiny byly zařazeny: Ševčíková Jana, Magdálková Anna, Junaštíková Barbora a Vlasta, Štěrbová Barbora, Vlčnovská Marie a Anna, Potomáková Anna, Tománková Marie, Malinová Kateřina, Tichoňová Ludmila a Tichoňová Františka.

II. skupinu tvoří Kusáková Anna

III. skupinu - Křapová Marie

IV. skupinu - Menšíková Františka

V. skupinu - Juřicová Růžena

Členský podíl byl stanoven 200,- Kčs.

Vojenská správa poskytla jeden pár reverzních koní, jež byly ustájeny v prázdném chlévě u Vlčnovské Marie. Ošetřování a jezdění s nimi bylo svěřeno Janu Hanáčkovi za týdenní mzdu 800,- Kčs.

 

Práce potahem a odměny byly stanoveny:
 

vození hnoje za 1 den 350 Kčs
orba od 1 měřice 150 Kčs
setí obilí 50 Kčs
pospěchování 25 Kč

 

Normy a žňové práce:

 

veškerá práce od 1 míry 300 Kčs
sečení od 1 míry 120 Kčs
odebírání od 1 míry 80 Kčs
vázání a skládání 75 Kčs
hrabání 25 Kčs
odvoz za 1 hod. 40 Kčs
Mlácení: stláč za 1 hod. 25 Kčs
podávač za 1 hod. 15 Kčs
vázání slámy 12 Kčs
ostatní práce 10 Kčs
Podmítka od 1 míry 90 Kčs

 

Plán osevu:

 

žito 10 ha peluška 1 ha
pšenice 2,5 ha ranné brambory 0,4 ha
ječmen 2 ha cukrovka 0,4 ha

 

Celkové náklady práce a výroby ( v Kčs):

 

střední orba 4.000,- sečení samovazem-STS 3.420,-
příprava půdy 3.810,- stavění mandelů 1.670,-
hnojiva 6.956,- pohrabování potahem 300,-
rozvoz hnojiv 550,- svážení 8.000,-
poválení válcem 900,- mlácení 3.000,-
hubení plevele 500,- obsluha 3.510,-
povřísla 3.000,- zakoupení jetel. semene 2.400,-
odvoz obilí od mlátičky 1.200,- jiné náklady při mlácení 1.000,-

 

Čistý výnos obilí - 57.600 Kčs

slámy - 18.000,- Kčs

 

Pro uskladnění hospodářských strojů byla dána Janem Vlčnovským k dispozici stodola.

Po důvěrníku s. Mléčkovi stává se důvěrníkem s. Filip. Organizací a utvořením dvojic pro přesvědčování o výhodách HTÚP byli pověřeni soudruzi: Tichoň Jan, Tichoň Antonín a Šutý Pavel. Za lidovou správu Antonín Tichoň navrhuje, že rozmluví nájemníkům obecní půdu, vstup do JZD i s obecní půdou. MNV odprodal obecní třešně JZD za Kčs 300,-. Členky JZD za natrhání 1 kg třešní dostanou 6 Kčs.

Dne 29. srpna byla provedena volba nového výboru JZD za přítomnosti 32 členů.

 

Zvoleni byli: 
 

 Žák František, č.111 předseda všemi hlasy 
Vlčnovská Marie, č. 231 místopředseda 4 se hlas.zdrželi
Tichoňová Františka, č. 65 účetní všemi hlasy
Šimek Jan, č.119 hospodář všemi hlasy
Vlachynský Alois, č. 98 zapisovatel všemi hlasy
Junaštík Alois, č. 244 pokladník všemi hlasy
Křapa Josef, č. 237  členové výboru X
Borek Josef, č.12 X  X
Myslík Jan, č. 253 X X
Kovařík Josef, č.204  X X
Vaněk Antonín, č. 274 členové dozorčí rady  X
Malina František, č.152 X X
Habartová Antonie X  X
Kusáková Anna X X
Kratěna Antonín, č. 228 X  X
Šutý Pavel, č. 252 X  X

 

Dne 26. září na členské schůzi za 18ti přítomných byl přijat II. typ a schválen úvěr Kčs 15.000,- na proplacení osiva. Schválena byla též odměna za celoroční práci pro hospodáře 12.000,- Kčs, pro účetní 8.000,- Kčs, pro předsedu 6.000,- Kčs.

Dne 4. listopadu na členské schůzi za účasti 20 členů, přečetl předseda JZD zápis, který byl sepsán v kanceláři MNV dne 30.10. za účelem ocenění strojového parku ZSD v Popovicích, jehož byli přítomni:
 

 Ing. Ladislav Šilar za ONV
Jaroslav Peterka za ONV
Jan Šimek za MNV,člen rady
František Žák za JZD
František Šilhavík za ZSD, pokladník
František Hrabal za ZSD, místopředseda
František Fornůsek za ZSD, hospodář
Jindřich Sprna za UMEZ, str. technik

 

Ohodnoceny byly tyto stroje (Kčs):

 

Traktor ŠKODA 30, M Uh 3389, č. m. 92.885/r, po opravě II. stupně 73.000.-
vlečný vůz, 1 rezerva 15.000,-
1 žebřiny,1 vlečný vůz - 5 tun, dva zvedáky 41.000,-
4 železné sudy 200 l 2.000,-
2 plechovky 50 l 400,-
4 plechovky 10 l 100,-
1 plechovka 20 l 200,-
1 konev s nálevkou 80,-
1 duše (11,25 x 24) 100,-
2 pneu 1.000,-
 Celkem  132.880,-

 

Ohodnocení bylo provedeno za účelem včlenění ZSD do JZD.

Vlivem deštivého podzimu minulého roku se poněkud opozdila podzimní hluboká orba. K zvládnutí posledních prací a orby přispěli traktoristé z STS, kteří pracovali na dvě směny a tak plně využili příznivých dnů k orbě. Jarní i žňové práce byly provedeny řádně a včas a jsou výsledkem dobré a poctivé práce hlavně našich zemědělců. V době nejpilnějších žňových přispěchali na pomoc i dělníci za závodů a nevadilo jim, že ve dne pracovali u svých strojů, v noci u mlátiček. Přičinili se tak o rychlé provedení žní a výkupu. V mnoha vesnicích byly organizovány společné práce dle místních poměrů, aby byla získána zkušenost, že roztříštěnost půdy při společně organizované práci rovněž vykazuje velké časové ztráty při přecházení z jedné části katastru na druhý a byl tak vytvořen další předpoklad pro společné traťové a honové osevy.

Takto získané zkušenosti měly se stát argumenty v propagaci za získávání malých a středních rolníků do JZD. Dvojice, složené z vybraných funkcionářů, kteří byli zvlášť instruováni o všech možných problémech, se kterými se bylo možno setkati, jak o mezinárodní situaci, tak v otázkách hospodářských, zásobovacích opatřeních apod. Bylo zde třeba znáti problematiku zemědělství vůbec a zde byl největší nedostatek agitátorů, z nichž značná část neměla se zemědělskou politikou nic společného, zvláště u agitátorů ze závodů a škol.

Agitační práce se rozšířila během roku do šíře, výsledky u tak zvaných kovo-stavozemědělců byly částečné a to ještě v mnoha případech měl vliv závod, v němž pracovali. U malých a středních zemědělců byl výsledek nepatrný vzhledem k úsilí výborů strany a dalších obětavých pracovníků - družstevníků.

Přes všechny tyto obtíže družstevnictví se rozvíjí a počet JZD v naší republice počátkem tohoto roku vzrostl na 6000. Po prvních zkušenostech se společným prováděním prací, se společným používáním strojů a potahů, jdou mnohá JZD dále ke společnému hospodaření na půdě v honech - Velehrad, Topolná - kde je možno nejlépe zajistit vyšších výsledků. Toto společné obdělávání půdy a společné hospodaření vyžaduje, aby činnost JZD spočívala na pevných základech, aby členové družstva měli mezi sebou vyjasněny základní otázky, které při dalším vyšším stupni družstevní činnosti vznikají.

Každé JZD musí mít pravidla - provozní řád, ve kterém je vyjádřena organizační a ekonomická skladba družstva a který schvaluje členská schůze. V provozních řádech jsou obsaženy všechny zásady, jak si počínat v JZD kteréhokoliv typu a v nich rolník, který dává půdu a inventář do společného hospodaření.

Hlavním znakem přípravného výboru a I. typu je práce ve skupinách jako příprava na společnou práci, která je hlavním znakem II. typu na scelené půdě a úrodu si přivlastňuje každý ze své výměry. Živočišná výroba individuelní a půda zůstává v soukromém vlastnictví.

U provozního řádu III.typu zůstává vlastnictví půdy tak, jak je zapsáno v pozemnostních knihách, ovšem členové sdružují půdu a výrobní prostředky ke společnému hospodaření. Úroda, sklizená na půdě, je společným družstevním majetkem a členové se o ni dělí podle účasti na práci. Hlavním znakem III. typu jsou rozorané meze, společná práce, půda JZD i členů splývá v jeden celek a výtěžek je majetkem JZD, o který se dělí podle účasti na práci.

Aby zvýšené úkoly, kladené na ministerstvo zemědělství mohly býti zvládnuty, je jmenován ministrem zemědělství Josef Nepomucký, předseda ústředního výboru JSČZ, který jako samostatná jednotka byl likvidován.

 

Osvěta

Osvětová činnost v obci byla co do rozsahu stejná jako minulého roku, návštěvnost a zájem občanů byl slabší. Největší nedostatek se projevoval v malém počtu osvětových pracovníků a malé pomoci lidové správy v akci : Budujeme pokrokovou a kulturní vesnici.

Knihovna měla během roku 78 čtenářů, z toho mládeže 53, počet návštěvníků na 6 čtenářských besedách byl 71 osob a na dvou knižních výstavách bylo 85 návštěvníků. Počet svazků literatury politické byl 96, zemědělské 83, krásné 626, pro mládež 154, celkem 959 svazků. Během roku přibylo 138 svazků, ubylo 12 svazků.

Místní kino ve správě MNV bylo dalším důležitým činitelem při výchově lidu. Do provozu bylo uvedeno v měsíci únoru 1949. Přehled činnosti za první tři roky byl následující:
 

rok 1949 1950 1951
odehráno filmů 38 51 52
odehráno pro žáky 6 3 3
návštěva dospělých 13 589 13 840 12 409
průměr 119 91 79
návštěva žáků 975 382 377
průměr 163 125 121
hrubá tržba 124 629,- 131 019,- 116 809,-
odesláno filmu 60 741,30,- 85 956,- 81 430,-
režie 29 268,30,- 49 589,30,- 30 846,-
zisk 34 619,40,- 2 940,80,- 0

 

Škola

Počet žáků národní školy byl 98 žáků, z toho 49 děvčat. Všechny děti byly národnosti české a náboženství římsko-katolického. Při pololetní veřejné zkoušce žáků bylo přítomno 39 rodičů. V únoru se zúčastnilo hovorů o škole 114 osob zapsaných, skutečný počet byl ještě větší. Pro školu byla zakoupena 3 nová kamna, 3 nové stolky, do všech tříd nové dvoulistové tabule a školní rozhlas.

Dne 24. června rozloučilo se žactvo se zemřelým spolužákem Antonínem Medkem. Na ukončení školního roku byl uspořádán zdařilý Den mládeže a po něm navštívili žáci I. třídy národní školu v Podolí, žáci II. třídy lázně Luhačovice a žáci III. třídy podnikly okružní výlet autobusem Trenčín-Trenč. Teplice-Piešťany.

Různé

Z podnětu Československého výboru obránců míru bylo provedeno v měsíci červnu v celé republice lidové hlasování za uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi a proti znovu vyzbrojení západního Německa. Lidové hlasování bylo provedeno hlasovacími lístky, které byly předloženy dvojicemi NF.

Téhož měsíce provedla hasičská jednota zdařilou ukázku hašení před sto lety.

Dne 21. října na veřejné schůzi MNV bylo uděleno vyznamenání místním partyzánům.

Za lesního hospodáře byl zvolen na návrh z řad občanů zemědělec Paška František, č. 94, který bude mít na starosti obecní lesy, dělání dřeva apod. Jako poradci byli navrženi Pěcha Josef a Knot Antonín.

Akce 5M vykazuje kvótu 100.000 Kčs

a do 5. srpna bylo vyplaceno 92.538 Kčs

z toho za dodaný materiál použito 30.314 Kčs

za odborné práce 38.053 Kčs

Za tuto dobu na této akci bylo odpracováno zdarma 7 795 hodin. Pro příští rok je pamatováno na akci 5M částkou 120.000 Kčs. Akce 5M znamená 5 miliard korun daných k dispozici na zlepšení a výstavbu různých obecně prospěšných objektů, ovšem za určitých podmínek, hlavně na hodnotu práce podloženou brigádami.

Tohoto roku byla takto vydlážděna hlavní silnice ve směru na Hlaviny, v příštím roce dle podaných tří návrhů má býti dodatečně rozhodnuto. Jedná se o upravení silnice směrem do Haval, upravení cesty k Jednotě, kterážto prodejna jest nyní umístěna v domě u Matouše Maliny po adaptaci zrušeného hostince, nebo úpravu silnice ke kulturnímu domu.

Nyní má možnost i sebechudší obec, aby si za pomoci akce 5M a vlastním přičiněním svépomocí občanů, svoji obec upravila. Záleží především na aktivitě MNV. V naší obci za vedení Antonína Tichoně, předsedy MNV, byla činnost MNV dobrá a jeho zásluhou je, že byla též vybudována družstevní prádelna pro 2 pračky.

Dodávky

Přes zdárný průběh žní vyskytly se i nedostatky. Žňová komise kromě zjištění stavu mlátiček vůbec se nesešla, jakoby žádných závad nebylo. Výmlatový referent nevypracoval plán výmlatu, což mělo za následek zbytečné přetahování mlátiček, čímž se výmlat opozdil. Plnění dodávek bylo pod průměr, jedině zásluhou dodávkové morálky a úrody našich zemědělců, byly obiloviny splněny na 100%. Dodávka mléka v I. pololetí probíhala úspěšně až na 173%, v II. pololetí pouze na 73% až 76%. Sklizeň řepy a okopanin probíhala dobře. Dodávka brambor byla vlivem neúrody splněna jen na 49%.

Nedostatek vody projevil se za letních měsíců, kdy zvláště se rozšířila zhoubná obrna u vepřů. Též mor u drůbeže nadělal chovatelům mnoho škod a způsobil ohrožení dodávek vajec. Dlouho trvající sucho znemožnilo setí, které také nebylo provedeno v plném rozsahu. Přesto však byla provedena výsadba ovocného sadu o počtu 300 kusů višňových a 760 kusů jiných druhů ovocných stromků.

Složky NF

Strana KSČ plnila vedoucí úlohu v obci a závazek, který si dala na výroční schůzi dne 25. února 1951, že ve třetím roku pětiletky přejde přípravný výbor JZD na vyšší typ a bude připravovat HTÚP. Stav členů JZD koncem tohoto roku byl 130, většinou z řad kovo a stavozemědělců, z nichž 113 bylo získáno pro HTÚP po mnoha přesvědčovacích akcích. Z řad výkonných zemědělců - straníků nepochopil ani jeden výrok prezidenta republiky Klementa Gottwalda, který řekl, že bez socializace vesnice není možno vybudovat socialismus v naší zemi.

Samotná práce výboru byla ztížena tím, že během roku byla třikrát funkce předsedy změněna. Na minulé schůzi výroční byl zvolen předsedou výkonný zemědělec Jaroslav Kryštof. Funkci přijal až po delším rozhodování, což nebylo dobrým znamením a skutečně brzy na funkci předsedy rezignoval. Za jeho působení organizace ochabla a v socializaci vesnice nebyl učiněn žádný krok kupředu. Novým předsedou byl zvolen s. Malina František, který činnost opět pozvedl. V důsledku jeho odchodu na školení byl zvolen s. Kratěna Antonín novým předsedou a zhostil se svého úkolu ve funkci předsedy dobře i přes svůj vysoký věk. Schůze výborové i členské byly opět pravidelně svolávány, i účast se poněkud zlepšila. Vedoucí desítkových důvěrníků Šutý Pavel nevykonával tuto funkci dostatečně a byl po půl roku vyměněn Vlachynským Ludvíkem. Tato změna byla ku prospěchu, což se projevilo na práci desítkových důvěrníků a návštěvě členských schůzí. Zapisovatel Tichoň Jan a kult. propagační Hájek Karel nevykonávali funkce dostatečně, hospodář Malina Antonín i ostatní členové se zapojili do stranické práce. Členové výboru: Kusáková, Myslík Jan, Juřicová R., Štípská R.,Křapa Jos., Tichoň Ant. a Vaněk Ant. Povinnosti neplní Kaňovský Ant. a Šimek Jan.

Místní skupina ČSM se dobře zapojila do žňových prací a jednotliví členové odpracovali 250 hodin, zúčastnili se prací při výmlatu družstevního obilí, při sklizni družstevního sena, při úpravě silnice, sázení stromků a stavbě prádelny. Ostatní složky nevykazují podobné úspěchy při hospodářské přestavbě vesnice a při budování socialismu na vesnici. Na tomto úseku čeká naši vesnici těžká práce a bude třeba vyvinout velké úsilí, aby přesvědčovací akce mezi občany byly zdařilejší než dosud.

Zprávy farního úřadu

V roce 1951 rozšířen byl hřbitov o 16 arů a byla postavena ohradní zeď v délce 150m. Hlavní zásluhu o to měla místní duchovní správa za vedení faráře P. Kašpara Dostála. Podobně tomu tak bylo i s vymalováním kostela a položením stropních dlaždic a škvarobetonu. Tyto práce byly vykonávány od 1. dubna do 30. listopadu.

Zprávy z politického života

Jako v roce minulém v měsíci červnu vzrušovaly mnohé občany rozhlasové a tiskové zprávy o procesu se Zemínovou, Horákovou a dalšími, tak na počátku tohoto roku byla odhalena vládními činiteli ČSR značně rozsáhlá špionážní síť. Cílem této skupiny bylo zneužít svých vysokých funkcí a připravit rozvrat ve státě. Všichni jako Clementis, Šling, Švermová, Husák, Novomeský, byli zbaveni členství v ústředním výboru KSČ, byli zbaveni poslaneckých mandátů a vyloučeni ze strany KSČ. Koncem roku byl zatčen generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský.