Obsah

ROK 1955

 

Mezinárodní situace

Rok 1955 byl ve znamení boje o zajištění míru. Snahy SSSR po dorozumění se západními velmocemi byly se sympatiemi vítány světovým veřejným míněním.Tak se stala skutkem řada činů, jimiž Sovětský svaz dokumentoval své mírové snahy:
 

 • Zastavení válečného stavu s Německem jako předpoklad pro zahájení normálních styků.

 

 • Uzavření státní smlouvy s Rakouskem, jež vede k neutralitě Rakouska.

 

 • Obnovení přátelství s Jugoslávií. Vedoucí státníci SSSR navštívili Bělehrad.

 

 • Vyvrcholením byla konference šéfů vlád v Ženevě, která se konala v přátelském ovzduší. Hlavní body jednání byly: německá otázka, odzbrojení, rozvoj styků mezi Východem a Západem. Delegaci sovětskou vedl maršál Bulganin, USA - prezident Eisenhauer, britskou - předseda vlády Antony Eden, francouzskou - předseda vlády Edgar Faure.

 

 • Dne 27. října, tedy o čtvrt roku později byla zahájena druhá ženevská konference zahraničních ministrů čtyř velmocí.

 

 • V listopadu vykonali vedoucí státníci SSSR přátelskou návštěvu v Indii, Barmě a Afganistánu.

 

 • V prosinci Sovětský svaz umožnil přijetí 16 nových států do Spojených národů.

 

 • V dubnu se konala konference v Bandungu za účasti 28 zemí Asie a Afriky, na níž byla schválena vzájemná spolupráce na pěti zásadách:

 

 1. Vzájemné respektování územní celistvosti.

 

 1. Neútočení

 

 1. Nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí

 

 1. Rovnoprávnost a vzájemné výhody

 

 1. Mírové soužití


I tato konference a ještě další jiné byly se zájmem sledovány i místními občany, neboť všechny tyto snahy směřovaly ku zmírnění mezinárodního napětí a zajištění míru na celém světě.

Zemědělství / počasí

První zimní měsíce byly mírné při průměrné teplotě 7°-10°C pod nulou. Zcela vyjímečně byl mráz až -17°C. Sněhu bylo málo, přesto jarní práce pro chladné počasí se zdržely až do poloviny května, což mělo vliv na pozdní žně. Jaro bylo suché, žně deštivé. Poslední tři měsíce byly opět mírné a bez sněhu.

Úroda

Úroda byla dobrá, oproti minulému roku místy až velmi dobrá. Ve druhé polovině sklizně dne 21.srpna prošlo středem katastru krupobití s průtrží mraků. Tato katastrofální bouře s povodní zapříčinila podemletí tratě a přerušila železniční dopravu na několik hodin.
 

kronika_povoden1955a

kronika_povoden1955b

V postižených místech byla úroda zničena, mandele odplaveny a okopaniny následkem záplavy pohnily. Téhož dne byla národní směna a 2 kombajny uvázly na poli. Vlivem častých srážek přes letní období byla úroda píce prvotřídní, v JZD však nebyla dostatečně sklizena.Tento dostatek zeleného a také suchého krmiva přišel velmi vhod po předcházejících dvou letech, kdy nedostatek byl zaviněn jak suchem, tak při neuvážlivém zásahu při zřizování JZD a provedení HTÚP.

Ovoce

Úroda ovoce byla dobrá v dobře ošetřovaných sadech. U peckovitého ovoce byla větší úroda v nižších polohách, u jaderného tomu bylo naopak. Ovoce následkem krupobití bylo hodně strupovité, zrání bylo opožděno. Úroda vína byla špatná, protože již květnové mrazíky ji ovlivnily a deštivé léto pohromu dovršilo. Krátká sparna, při čemž se půda vypařovala a na keřích ve vinicích narůstala perenospora, proti níž museli vinaři vésti časté postřiky. Také začátek podzimu byl deštivý a chladný, hrozny nemohly zráti a tak bylo dosaženo jen 14 stupňů cukernatosti, 40% škody bylo způsobeno hnitím následkem dešťů.

V našem okolí jest hodně zamořen strom. Po dlouhých letech nevídaná mechovitost u jablek a na švestkách byla úžasná zamořenost puklicí švestkovou, takže při vědomí pokálení plodů, těžko bylo sníst jeden plod švestkový. Napadené peckovité ovoce bylo proto většinou zpracováno na slivovici v místní pálenici. Tak bylo napáleno 17.490 l slivovice a na dani bylo odvedeno 717.545 Kčs. Je to velmi pěkný úspěch, který však má neblahý vliv již po dlouhá léta v mnohých rodinách, ve veřejnosti a také u dětí ve škole.

Ořechy

Ořechy utrpěly podobnou chorobou jakou je perenospora u vinné révy, takže byl předčasně poškozen list a tak jako u vína se nevytvořila potřebná cukernatost, tak u ořechů nevyspělo jádro, neboť v obou případech nebylo možno čerpat z ovzduší potřebné látky k vytvoření cukernatosti u vína a škrobových látek u ořechů.

Včely

V důsledku špatného počasí byl také včelařský rok špatný, protože včelstva po chladném jaru nebyla v době květenství na výši. Také letní pastva pro deštivé počasí byla špatná a na zimu se muselo hodně přikrmovat.

Mandelinka

V měsíci červnu se objevila na několika místech mandelinka bramborová v trati "Louky". Včasným zásahem pomocí letadla byly bramborové kultury poprášeny denocidem a ohniska výskytu zlikvidována.

Myxomatóza

Tato nákaza divokých králíků způsobila úplné jejich vyhynutí v celém katastru. Odhaduje se, že na zdejším katastru zahynulo asi 1.500 kusů. V ojedinělých případech tato nákaza postihla i domácí chov, zvláště tam, kde krmili travou a jetelem ze zamořených míst. Nákaza se jevila takto: zduření celé hlavy, vyhnívání očí a pohlavních orgánů. Myslivecká společnost organizovala členy k likvidaci uhynulých i postižených kusů.

Socializace vesnice

Místní JZD hospodařilo v tomto roce na výměře 148 ha 70 a, z toho bylo 124,5 ha orné půdy, ze 104 členů pracovalo stále 74 členů, takže na 1 pracovníka připadají 2 ha zemědělské půdy, což je velmi málo půdy a nadále nelze spoléhat na pomoc brigádníků ze závodů. Pro tuto skutečnost hovoří i průměrný výdělek na jednoho pracovníka JZD, který obnáší 4.352 Kčs a v odpracovaných jednotkách to činí 229 jednotek na jednoho pracovníka.

Představenstvo JZD

Po přestárlém družstevníku Františku Šilhavíkovi byl zvolen předsedou Jiří Omelka. Rostlinnou výrobu vedl dále Jan Šimek, živočišnou Kaluža, techniku a výstavbu Hájek Antonín, instruktorem byl Jan Tichoň, účetním František Pavelka, skladníkem Malina Jan č. 214. Vedoucí pracovních skupin byly členky Junaštíková A. a Tichoňová L.

Hospodaření

Jarní práce v JZD byly zvládnuty v agrotechnických lhůtách.Výnosy nebyly nikterak valné pro mokrý rok a živelní pohromu. Tak byl kroupami vytlučen ječmen i prosečné žito a pšenice mělo menší výnosy než se očekávalo. Brambory byly zaplaveny na 90%. Bylo nutno objednat 360q brambor. Zbytečným nedostatkem -pozdní sklizeň píce a odvážela se, až byla ve špatném stavu. Dalo se tomu zabránit lepší organizací práce. A byla to cukrovka, která byla včas zaseta, dobře obdělávána a výnos 375 q pro ha značně přispěl k hodnotě jednotky, za kterou bylo vyplaceno 19 Kčs místo plánovaných 18 Kčs a ještě zůstalo bance k dobru 40.000 Kčs. Pracovní morálka byla dobrá. Během roku posílili JZD přechodem z průmyslu 3 noví členové: Šimek Fr. č.59, Malina Jos. č.17 a Emilie Vlčnovská.

Stav dobytka

JZD mělo 4 páry koní, 43 dojnic, 47 kusů dorostu, 21 prasnic a 140 ks běhounů. U prasnic bylo za celý rok celkem 24 vrhů a na jeden vrh připadalo 8,95 selat. Do osmi týdnů uhynulo celkem 20 ks selat, takže od jedné prasnice bylo odchováno 8,2 selat.

Dodávky
 

Druh: Plán: Skutečnost:
chlebové obilí 96 q 112 q
ostatní 73 q 221 q
cukrovka 2 340 q 4 296 q
maso hovězí 71,98 q 71,98 q
maso vepřové 63,35 q 138,9 q
mléko 28 794 l 74 683 l
vejce 12 277 ks 23 808 ks

 

Dávky STS

Neutrální dávky STS byly tyto:
 

Druh: Plán: Splněno:
pšenice 4,66 q X
ječmen 20,29 q 23,36 q
brambory 9,83 q 9 q
maso vepřové 6 q 4 q
mléko X 14 288 l

 

Na příští rok bude k dobru pro JZD celkem 1.019 litrů mléka.

Čerpání PJ

Čerpání pracovních jednotek bylo následující:
 

Druh práce: Plán: Skutečnost:
rostlinná výroba 7 201 8 271
živočišná výroba 4 089 5 382 z toho :
hovězí dobytek 2 490 3 883
vepřový dobytek 1 229 1 535
drůbež 370 463

 

Výstavba:

JZD během roku postavilo: seník, porodnice pro prasnice a celý objekt hospodářských budov byl obehnán drátěnou ohradou.

Stavba vodovodu byla již započata 7. června 1954. První voda do kravína byla čerpána 17. června 1955. Čerpadlo je provizorní pouze pro kravín. U nádraží je postavena budova vodárny. MNV provedl vnější opravu kulturního domu, kanalizaci podle Viterny a stavbu silnice v havalské uličce. Na různé opravy bylo rozděleno občanům 800 q cementu a 8.500 ks cihel.

Povolení staveb rodinných domků

Za uplynulý rok byly povoleny tyto stavby rodinných domků : Šácha Alois č.216, Nevařil Josef a Šácha Ant. č. 75.

Generální oprava školní budovy

V důsledku závad na obvodovém zdivu národní školy v Popovicích ze strany jižní, kde roh budovy byl na několika místech svisle i vodorovně rozpraskán a okna deformována, bylo přikročeno ke generální opravě, jejíž celkový stavební náklad činil 85.269,- Kčs. Jako dodatek k uvedenému rozpočtu byl schválen v částce 33.041,- Kčs, do něhož byla zahrnuta výměna dalších 11 oken, parkety v II. třídě, nátěry a malba. V závěru roku podařilo se řediteli školy na KNV získati úhradu na přístavbu šatny, kabinetu a opravu záchodů částku 50.000,- Kčs, takže mohl býti schválen další dodatek k původnímu rozpočtu za předpokladu, že práce budou i přes pokročilou dobu včas do konce roku provedeny. Záruka byla dána ředitelem školy a žádoucí přístavba v měsíci listopadu a prosinci byla provedena.

Oprava školy

Generální opravu školy prováděl okresní stavební podnik v Uh. Hradišti, který pověřil stavitele Josefa Křapu, rodáka z Popovic, aby provedl tuto opravu. Mimo jmenovaného má značnou zásluhu o řádný postup prováděných prací tesařský mistr Alois Fornůsek a jeho spolupracovníci z řad místních občanů. Bylo-li třeba, pomohli mimo své zaměstnání i další občané-zedníci, rodiče i mládež.

Tak bylo odpracováno občany několik set hodiny a v rámci Sdružení rodičů za vedení Ant. Bureše byla provedena příprava vodovodu, položení parket ve III. třídě a provedeny přípravy k promítání. Zároveň bylo zlepšeno osvětlení, provedena elektroinstalace a dvě horní třídy vybaveny nábytkem v ceně 18.000 Kčs. Tak během půl roku se leccos změnilo ve školní budově a svůj podíl na tomto veřejně prospěšném díle má ředitel školy.

Kulturní život v obci

Veškerá činnost kulturně osvětové práce byla řízena radou OB, jejíž složení bylo. Předsedou Ant. Bureš, jednatel a pokladník Jan Dvořan, členové rady: Vladimír Zemek, Antonín Malina a František Štípský.

V roce 1955 bylo uspořádáno 7 přednášek, které měly slabou účast. Větší zájem se projevoval u zábav, ať již to byly plesy, veselice nebo výlety. Činnost divadelního souboru se "využila" v předjarním období div. hrou: Sněhová královna a Perníková chaloupka. Vesnické divadlo z Prahy sehrálo hru: Přísaha a pro mládež Kocourkov.

Hudební soubor za vedení Antonína Kryštofa účinkoval celkem na 34 podnicích. Snaha získati nový hudební dorost, pro nedostatek hudebních nástrojů a pro finanční potíže zakoupiti potřebné nástroje, byla bezúspešná.

V rámci OB byly uspořádány 4 besedy s filmem, 11 besed s občany, 2 estrády patron. závodu LET, 3 veřejné oslavy a 5 představení kouzelníka - mistra Kellnera.

Film

Významným výchovným činitelem v obci je čsl. státní film. Celkem bylo uskutečněno 127 filmových představení,jež navštívilo celkem 12.367 osob.

Knihovna

Návštěvnost knihovny byla slabá. Zájem o půjčování knih je poměrně jen u malého počtu osob. Během roku byla provedena změna u knihovníka, jímž se stal František Štípský. Knihovna byla přemístněna do kulturního domu.

Zajištění OB

Finanční zajištění bylo jednak z vlastní činnosti, jednak z příspěvku MNV, který uvolnil částku 1.800 Kčs. Závěrečná pokladní zpráva byla:

příjem 11.603,66 Kčs

vydání: 9.623,87 Kčs

Pohyb obyvatelstva

V roce 1955 zemřelo 15 osob, z toho 7 žen, narodilo se 37 dětí, z toho 12 děvčátek. Počet obyvatel se zvýšil o 22 osob. Sezdáno bylo 8 párů snoubenců. Dne 30. ledna zemřel nejstarší občan z Popovic Antonín Omelka ve stáří 89 let.

Prohlédnuto a schváleno