Obsah

ROK 1964

 

I.

Místní národní výbor

Složení MNV

Na základě celostátních voleb, které se konaly dne 14. června.1964 a usnesení pléna MNV dne 10.7.1964 byl ustaven v Popovicích nový MNV v tomto složení:
 

 

 Pořadové číslo
 Funkce
Jméno a příjmení 
 Věk
 Číslo domu
 Zaměstnání
 Politická příslušnost
 1.
 Předseda
 Stanislav Habarta
 42
 279
 dělník
 bez
 2.
Tajemník 
 Antonín Habarta
42 
 209
 administrativní pracovník MNV
 KSČ
 3.
Členové rady: 
 František Juřička
 36
215 
dělník 
KSČ 
 4.
 .
Jan Miklenda 
 43
 146
státní zaměstnanec 
 KSČ
 5.
 
Josef Křapa 
 60 
 237
důchodce 
KSČ 
 6.
Jiří Juřica 
 48
11 
státní zaměstnanec 
KSČ 
 7.
 .
Antonín Havlíček 
 64
 29
člen JZD 
ČSL 
 8.
 .
František Stašek 
 31
101 
 technický úředník
 KSČ
 9.
 .
Antonín Malina ml. 
 26
193 
dělník 
KSČ 
10. 
Členové MNV 
 František Kaňovský
50 
83 
traktorista JZD 
ČSL 
11. 
 .
Anna Knotová 
43 
165 
členka JZD 
bez 
 12.
 .
Josef Brázdil 
31 
262 
technický úředník 
KSČ 
 13.
 .
Antonín Medek 
33 
240 
dělník 
KSČ 
 14.
 .
Antonín Slunečko 
32 
61 
skladník 
bez 
 15.
 .
Antonín Potomák
48 
35 
člen JZD 
ČSL 
 16.
Josef Hanáček 
41 
102 
dělník 
KSČ 
 17.
 .
Jan Straka 
35 
57 
státní zaměstnanec 
KSČ 
 18.
 .
Miroslav Hanáček 
42 
282 
technický úředník 
KSČ 
 19. 
 .
Josef Šrámek 
25 
284 
dělník 
KSČ 
 20.
 .
Josef Kolek 
32 
31 
dělník 
bez 
 21.
 .
Anna Forýtková
28
100
v domácnosti
bez
22.
 .
Marie Suchánková
25
103
prodavačka
bez
23.
 .
Alois Jegla
35
77
dělník
bez
24.
 .
Jaroslav Mikulčík
27
234
dělník
bez
25.
 .
Antonín Laga
36
58
dělník
bez
26.
 .
František Haluza
57
260
požárník
KSČ
27.
 .
Antonín Bičan
35
97
dělník
KSČ
28.
 .
Emilie Tichoňová
30
16
členka JZD
KSČ
29.
 .
Anežka Omelková
25
280
v domácnosti
bez
30
 .
Jan Tichoň
58
65
dělník
KSČ
 
Složení komisí MNV z řad poslanců

 

 Komise
Jméno a příjmení 
Funkce 
 Komise plánovací a finanční
Josef Křapa 
 předseda
 .
Josef Brázdil
tajemník 
 .
Antonín Slunečko 
člen 
 .
Miroslav Hanáček 
člen 
Komise školská a kulturní 
Antonín Malina ml. 
předseda 
 .
Alois Jegla 
tajemník 
 .
Josef Kolek 
člen 
 .
Antonín Bičan 
 člen
Komise výstavby 
Jiří Juřica 
předseda 
 .
Josef Hanáček 
tajemník 
 .
 František Haluza
člen 
 .
Jaroslav Mikulčík 
člen 
 Komise obchodu
Antonín Havlíček 
 předseda
 .
Josef Šrámek 
 tajemník
 .
Anna Forýtková 
 člen
 .
Marie Suchánková 
 člen
 .
 Anna Knotová
 člen
Komise zemědělská 
František Juřička 
předseda 
 .
Antonín Havlíček 
tajemník 
 .
Antonín Potomák 
člen 
 .
 František Kaňovský
 člen
Komise pracovních sil 
Stanislav Habarta 
předseda 
 .
 Jan Miklenda
tajemník 
 .
František Juřička 
člen 
 .
Antonín Malina 
člen 

 

Mimo to byli v komisích členové volení přímo z řad občanů a aktivisté.


Činnost MNV


Ve druhém pololetí 1964 konalo se 14 schůzí rady a 3 plenární zasedání MNV. Každá komise se sešla alespoň jednou měsíčně. Pravidelně byly svolávány schůze VŽ a OB, nepravidelně schůze ČSPO.

V uplynulém pracovním období se vždy neubírala práce MNV podle stanoveného programu a byla brzděna organizačními nedostatky. Poslanci se nescházeli s voliči a nevysvětlovali jim požadavky MNV při výstavbě obce a v zajišťování různých politických akcí.

V roce 1964 se MNV zaměřil hlavně na problémy družstva a řešil je společně s funkcionáři JZD. Na úseku rostlinné výroby podnikal účinná opatření v dodržování agrotechnických lhůt v setbě, v sadbě a sklizni. Podílel se na přidělování cukrovky a zajišťování brigádnické výpomoci o žních a v senoseči. Sledoval svoz a výmlat obilovin, aby byla včas provedena podmítka a sklizena sláma po kombajnech. V podzimních pracích zajišťoval výpomoc při nakládání a svozu cukrovky.

Na úseku živočišné výroby provozoval MNV pasení mladého skotu na méně výnosných lukách, aby se ušetřil píce v zimním období. Dále sledoval nákup jalovic a doplňování základního stáda dojnic. Ve spolupráci s funkcionáři KSČ zajišťoval prostory pro ustájení 30 kusů jalovic, dbát také o řádné ustájení a doplňování chovu prasnic. Řešil i některé personální otázky v JZD, týkajících se např. nočních hlídačů.

Nemalou úlohu sehrál MNV i na úsecích mechanizace, výstavby garáží a dílen JZD. Společně s SFS dbal, aby všechny mechanizační prostředky byly včas opraveny, operativně zasazovány a po skončení prací řádně uskladněny. Představenstvu JZD napomáhat zajišťovat kombajny a takové stroje, které JZD dosud nemělo.

Mnoho práce vykonal MNV na úseku zcelování rozdrobené půdy a zkrácení nadměrných záhumenek. Koncem roku získalo JZD 4,5 ha orné půdy, která byla přičleněna k honu Zážlebí.

S komisí pracovních sil řešil MNV otázku získávání mládeže do zemědělství. Na společných poradách s funkcionáři JZD se též zabýval dlouhodobými problémy JZD z hlediska rentability družstevního gigantu a strojního parku a přikročil k provedení perzonálních změn ne vedení JZD.
Spolupráce MNV s JZD byla dobrá, zvláště s novým předsedou družstva Josefem Matyášem.

Velmi účinná a prospěšná byla spolupráce MNV s výrobní zemědělskou správou, která napomáhala JZD k dosažení lepších hospodářských výsledků.


Činnost komisí


V uplynulých letech nebyla někdy známa té či oné komisi je jí pracovní náplň. Naproti tomu v posledním období měla již každá komise vymezenu svou pravomoc a tím i povinnost a odpovědnost. Pracovala nyní podle kalendářního plánu a ze své činnosti se zodpovídala radě nebo plénu MNV.


Komise zemědělská


Komise zemědělská řešila velmi složité a odpovědné úkoly, např. arondaci půdy. Výsledek projevil se tím, že bylo získáno a místnímu JZD předáno 4,5 ha nové orné půdy. Komise zemědělská s komisí pracovních sil zajišťovala pracovní síly pro žňové práce, sklizeň brambor a cukrovky. Spolu s radou MNV řídila operativně výmlat obilí u JHR a zajišťovala dodávku státu. Možno říci, že zemědělská komise pracovala pod vedením Františka Juřičky dobře a že plnila dané úkoly zodpovědně.

Komise výstavby


Komise výstavby schůzovala pravidelně, vyřizovala včas žádosti a připomínky občanů, ale málo se zabývala výstavbou obce. Přesto,že v ustavující schůzi byli všichni členové komise se svými úkoly seznámeni, v plném rozsahu je neplnili.

Komise ochrany veřejného pořádku


Činnost komise ochrany veřejného pořádku lze hodnotit velmi kladně, neboť po celé pracovní období vyřizovala všechny přestupky a provinění ve stanovených termínech. V JZD prováděla preventivní opatření na úseku bezpečnosti, v době žní určovala a kontrolovala požární hlídky. Starala se také o pořádek a bezpečnost na silnicích. Členům této komise chyběla větší znalost zákonů a nařízení.

Komise sociálně zdravotní a MH


Komise sociálně zdravotní a místního hospodářství se snažila zlepšovat a zpříjemňovat občanům veřejné prostředí a plnit jejich požadavky na úseku drobných řemeslných prací a služeb. Řešila otázku vybudování holírny a kadeřnictví, správkárny obuvi a zlepšení zasklívací služby. Na úseku sociálně zdravotním vyřizovala nebo doručovala k vyřízení žádosti o zvýšení důchodu a uvažovala o zavedení veřejného stravování.

Komise finanční a plánovací


Komise finanční a plánovací byly v posledním volebním období sloučeny, jelikož jejich činnost úzce souvisí. Zásluhou této komise byly do konce roku likvidovány všechny nedostatky občanů vůči MNV. Dále se tato komise zabývala vypracováním návrhu obecního rozpočtu, plněním plánu příjmů a výdajů MNV, kontrolou obecního hospodaření, podávala návrhy na výstavbu obce i JZD, dohlížela na různé stavební akce.

Komise pracovních sil


V komisi pracovních sil byli zastoupeni vedoucí funkcionáři MNV, KSČ i JZD. V předposledním pracovním období scházela se nahodile a vykazovala malou činnost. V poslední době se její práce podstatně zlepšila. Zajišťovala pracovní síly průmyslovým závodům z řad místních občanů, brigádnickou výpomoc místnímu JZD, při výstavbě samoobsluhy a garáží, získávala mládež pro náš hutní průmysl a zemědělství. Všech daných úkolů se zhostila vždy zodpovědně.

Komise školská a kulturní


Školská a kulturní komise scházela se pravidelně, měla k dispozici plán práce, ale ten nebyl vždy dodržován a realizován. Někteří členové ŠKK se do schůzí vůbec nedostavovali a aktivně neprojevovali. Téměř všechny veřejné kulturní akce připravila zdejší ZDŠ. Velký podíl na špatných výsledcích ŠKK měli předsedové místních společenských organizací, jelikož nejevili o kulturní práci zájem.

Výbor žen


V první polovině roku 1964 byla činnost místního VŽ neuspokojivá a kolísavá. Předsedkyně VŽ, učitelka Anna Skrášková, bydlela v Podolí, takže spolupráce s ní byla do určité míry omezena. Další nedostatek spočíval v tom, že některým ženám byly přiděleny funkce ve VŽ aniž by o tom bylo s nimi hovořeno. V novém volebním období se činnost VŽ za vedení Marie Prajzové č. 133 podstatně zlepšila. Nová předsedkyně začala vykonávat svoji funkci odpovědně a snažila se dohnat vše co se dříve zanedbalo. Naše ženy prokázaly pak velkou akceschopnost zejména v období žní a pomáhaly všude, kde bylo potřeba. Spolupracovaly na úseku zdravotním, na zkrášlení obce, v SRPŠ, zapojily se do výstavby samoobsluhy, garáží a do různých akcí celostátního významu.

Rozpočet obce

Příjmy:
 

 

 číslo
 Název
 Roční rozpočet Kčs
 Výsledek k 31.12.1964 Kčs
 1.
 Daň z příjmu obyvatelstva
1000,- 
586,- 
 2.
Daň zemědělská od JHR 
 23.500,-
27.208,- 
  3. 
Daň domovní 
34.000,- 
34.799,50 
 4.
Správní poplatky 
6.500,- 
6.765,- 
 
Školství a kultura 
 .
 .
5.
Stravné mateřské školy 
16.000,- 
18.502,25 
6. 
Tržby kina 
7.000,- 
11.583,- 
7. 
Ostatní příjmy 
 800,-
715,- 
 
Místní hospodářství 
 .
 9.
Neplacené služby 
8.200,- 
7.503,- 
10. 
Ostatní příjmy 
 3.000,-
1.775,- 
 
Přímé příjmy celkem 
101.000,- 
110.724,19 
 
Příděl z vysšího rozpočtu 
 .
 .
 
plánovaný 
55.700,- 
55.700,- 
 
 mimořádný
7.400,92 
 
Rozpočtové příjmy celkem 
156.700,- 
173.825,11 
 
Příjmy určené pro DR 
800,- 
 
Převody pro účely DR 
 -
10.876,35 
 
Úhrn příjmů 
 156.700,-
111.221,75 

 

Výdaje

 

 Číslo
 Název
 Roční rozpočet Kčs
 Výsledek k 31.12.1964 Kčs
 1.
 Vodní hospodářství 
 2.000,-
 -
 2.
Stavebnictví - svépomocné práce
 -
 7.400,92
 3.
 Doprava - místní komunikace
 20.000,-
 18.783,01
 4.
 Mateřská škola
 9.000,-
 9.623,96
 5.
 Základní devítiletá škola
 10.000,-
 10.626,50
 6.
 Školní potřeby pro žáky
 4.000,-
 3.174,70
 7.
 Školní jídelny
 36.000,-
 37.841,85
 8.
 Osvětová činnost
 3.200,-
 3.500,10
 9.
 Kino
 9.000,-
 9.218,65
 10.
 Požární ochrana
 2.700,-
 3.086,90
 11.
 Civilní obrana
 -
25,20 
 12.
 Poslanci MNV
 30.400,-
 26.910,40
 13.
 Správa národního výboru
 24.400,-
 26.385,36
 14.
 Rozpočtové organizace - neplacené služby
 6.000,-
 2.899,20
 
 Celkem
 156.700,-
 159.431,75
 
 Doplňkový rozpočet
 -
 10.870,35
 
 Celkový úhrn rozpočtových výdajů
 156.700,-
 170.308,10
 -
 -
 
 Hodnota základních prostředků
 
 2 340.609,-
 
 Materiálové zásoby
 
 27.303,-
 
 Pohledávky (daně)
 
 1.159,-

 

 

II


Průběh roku, počasí, úroda

Plán jarních prací

Místní JZD si vypracovalo plán jarních prací, který vycházel z CVFP, zpřesňoval některé jeho údaje a sledoval zabezpečení jarních prací především z hlediska materiálně technického zabezpečení. Základní podklad pro sestavení plánu jarních prací tvořily technologické karty plodin.
Splnění plánovaných úkolů v agrotechnických lhůtách a v dobré kvalitě bylo závazkem pro všechny funkcionáře JZD, všechny družstevníky a zaměstnance . MNV - zemědělská komise, rada a stranická organizace měly za úkol napomáhat všemi prostředky k splnění plánu a technicko organizačních opatření.
Plán jarních prací obsahoval tyto ukazatele: druh hospodářské plodiny, osevní plochu, potřebu osiva, agrotechnické lhůty, potřebu strojených hnojiv, připravenost a obsazení mechanizačních prostředků, podsevy, vypracování prémiového řádu a založení nových kompostů.
Průběh jarních prací řídila operativní komise v tomto složení: předseda MNV, předseda zemědělské komise, předseda, agronom a mechanizátor JZD, předseda ZO KSČ.


Postup jarních prací
Plánovaná osevní plocha technické cukrovky na 40 ha byla v plném rozsahu dodržena, její osev proveden v agrotechnické lhůtě. Taktéž plán osevu krmné cukrovky na 6,03 ha byl dodržen, ale osev dokončen o 2 dny později. Mimo to byl splněn plán osevu krmné řepy na výměře 4 ha, ale s dvoudenním zpožděním, způsobeným v obou případech tím, že pozemek v trati Díly byl silně zaplevelen a musel být několikráte vláčen. Výsadbu brambor skončilo JZD 20.56.1964. Od této doby začali družstevníci jednotit cukrovku v trati "Zadní sedlecké". Nástup na plečkování a jednocení byl celkem uspokojivý až na sedm případů. Ve všech případech nebylo provedeno přiválení ozimů a jarních obilovin.

Sklizeň obilovin
Představenstvo JZD vypracovalo plán žňových prací a prémiový řád k zajištění kvalitní a včasné sklizně. Do žňového plánu byla zahrnuta potřeba všech pracovníků a požadavky na brigádníky ze závodů i z řad místních občanů.Prémiový řád určoval druh žňových prací, pracovní úkol, počet mandelů, metrických centů, arů nebo hektarů, odměnu za pracovní jednotku a prémii.
K 31.7.1964 mělo JZD již pokoseno 176 ha obilovin, zbývalo mu ještě kosit 32 ha. Přímou sklizní bylo vymláceno 66 ha, do výkupního skladu odvezeno 12 vagonů a z plánovaného množství 16ti vagonů. Podmítka provedena na 25 ha, 12 ha oseto směskami na zeleno, sláma odvezena ze 17 ha. Na úspěšném průběhu žní podílely se nejvíce ženy zaměstnané v domácnosti, které každodenně nastupovaly na pole a měly největší zájem o včasnou a bezztrátovou sklizeň.
Ze sklizňové plochy 208 ha bylo 90 ha sklizeno kombajny,z toho 47 ha cizími, 43 ha vlastními. Průběh a organizace žní byly zajištěny denními pracovními poradami. V důsledku toho se žňové práce, výmlat a úklid slámy opozdil. Sklizeň se zpožďovala také tím, že výpomocný kombajn ze Slovenska měl poruchu a nebyl ihned schopen provozu. Opožděné zahájení výmlatu zavinila nepřipravenost mlatiček. Patronátní závod neprovedl jejich kontrolu, takže zjištěné závady byly odstraněny až při výmlatu.
Sklizeň ostatních plodin
Ze 72 ha pícnin na orné půdě bylo včas sklizeno 2606 q pícnin, z toho v první seči 2356 q a v druhé 260 q. Velmi nízký výnos v druhé seči byl způsoben suchým počasím a prořídlým porostem. V důsledku nízké sklizně chybělo pak družstvu 1 900 q pícnin.
Porost řepky ozimé, zaseté na 8 ha pro sklizeň v roce 1965, velmi špatně vzešel.
Bramborová sklizeň na výměře 30 ha byla ztěžována značnou poruchovostí a nevyužitím strojů.
Se sklizní cukrovky začalo JZD 27. září, ale vlivem suchého počasí neprobíhala normálně. Velké ztráty vznikaly zřezáváním bulev. K 321.10. byla již všechna cukrovka vyorána, z 95% ořezána a 5 ha svezena. Další svoz byl prováděn vlastním autem a třemi vozidly patronátního závodu.
Z plánovaných 130 ha ozimin bylo zaseto k 1.11. 116 ha. Zpoždění zde nastalo slabým výkonem traktoristů.


Sklizňovací plocha, výnosy, dodávky


Obilniny
 

 Plodina
Plocha sklizeň ha 
 Hektarový plán
 Výnos v q skutečnost
 Dodáno a prodáno q 
Cena za 1q Kč 
 Pšenice ozimá
 72
 26
 27,9
 535,46
 135
 Pšenice jarní
 7
 -
 24,4
 -
 135
 Žito ozimé
 35
 23
 22,25
 445,72
 140
 Ječmen ozimý
 2,8
 24
 9,4
 -
 114
 Ječmen jarní
 60
 28
 24,5
 328,45
 114
 Ostatní obiloviny na zrno
 34
 24
 12
 -
 130
 Celkem
 21080
 .
 1309,63
 .

 

 

Celková sklizeň obilovin činila 4 628,20 q.

Technické plodiny
 

 

 Plodina
 
Plocha sklizeň ha 
 Hektarový plán
 Výnos v q skutečnost
 
 Dodáno a prodáno q 
 
Cena za 1q Kč 
 Řepka ozimá
 12
 18
 10,44
 108
 300
 Cukrovka
 40
 320
 212,7
 8514
 21,5
 Brambory ranné
 1,3
 -
 110
 27,36
 .
 ostatní
 29
 130
 114,6
 706,96
 .

 

 

Celkem bylo sklizeno 3467 q brambor.

Krmné okopaniny
 

 

 Plodina
 
Plocha sklizeň ha 
 Hektarový plán
 Výnos v q skutečnost
 Dodáno a prodáno q 
Cena za 1q Kč 
 
 Řepa krmná
 10,33
 400
 268,20
 -
 10
 Mrkev krmná
 0,20
 -
 -
 -
 10

 

 

Pícniny

 

 

 Plodina
 
Plocha sklizeň ha 
 Hektarový plán
 Výnos v q skutečnost
 
 Dodáno a prodáno q 
 Cena za 1q Kč
 Jetel červený
 40,53
 70
 37,61
 -
 -
 Jetel červený na semeno
 9
 1,5
 2,1
 -
 -
 Vojtěška
 25
 80
 65,22
 -
 -
 Vojtěška na semeno
 2
 1,5
 1,5
 -
 -
 Jarní směsky
 7,85
 200
 180
 -
 -
 Kukuřice na zrno
 2,8
 -
 380
 -
 -
 Ostatní pícniny
 20
 -
 200
 -
 -
 Vinice rodící
 1,9
 -
 -
 125,53
 600

 

 

 

 Plodina
 Plocha sklizně v ha
 Hektarový plán
 Výnos v q skutečnost
 Dodáno a prodáno q
 Cena za 1q Kč
 Louky trvalé
 12
 -
 25
 75
 -
 Pastviny
 31
 -
 -
 -
 -

 

Následné plodiny

 

 

 Plodina  Plocha sklizně v ha  Hektarový plán  Výnos v q skutečnost  Dodáno a prodáno q  Cena za 1q Kč
 Silážní pícniny  10 180  150-   -  -
 Ostatní pícniny  41  80  75  -  -

 

 

 

 Plodina
 Plocha sklizně v ha
 Hektarový plán
 Výnos v q skutečnost
 Dodáno a prodáno q
Cena za 1q Kč 
 Celer
 0,50
 .
 .
 150
 Cibule
 2
 105
 .
 .
 170
 Fazole
 0,50
 50
 .
 .
 250
 Kapusta raná
 0,50
 .
 63
 80
 Mrkev a karotka
 1
 .
 .
 85
 80
 Kedlubny
 0,20
 .
 .
 21
 180
 Květák raný
 3
 200
 .
 598
 220
 Okurky salátové
 1
 210
 .
 225
 120
 Okurky nakládačky
 2
 100
 .
 223
 200
 Paprika jako zelenina
 0,20
 70
 .
 10,40
 150
 Petržel
 0,20
 
 .
 26
 160
 Rajská jablíčka
 2
 250
 .
 258
 130
 Salát
 1
 150
 .
 120
 245
 Zelí
 3,50
 240
 .
 591
 40
 Ostatní zelenina
 .
.
 .
 465
 .

 

Ovocné stromy a keře:

 

 

 Ovocný strom nebo keř
 Celkem ks
 Celková sklizeň v Kčs
 Dodáno a prodáno Kčs
 Cena za 1 q v Kčs
 Švestky
 1200
 564
 564
 140
 Třešně
 109
 .
 .
 280
 Višně
 800
 1500
 1500
 300
 Slívy
 1700
 .
 .
 140
 Jabloně
 900
 500
 500
 250
 Hrušně
 177
 360
 360
 180
 Rybíz
 1600
 9048
 9048
 350

 

 

 X
 Sklizeň množství v q
 Z toho dodáno a prodáno q 
 Stálá cena za 1q v Kčs
 Sklizeň ve stálých cenách
 Dodáno, prodáno v Kčs
 Sláma krmná
 2820
 
 16
 45120
 
 Sláma stelivová
 6000
 40
 12
 70000
 480
 Řepné skrojky
 6452
 
 8
 51616
 
 Řepné řízky
 3300
 
 
 6600
 

 

 

Celková hodnota sklizně činila 1 921 421 Kčs. Hodnota dodávek a prodeje rostlinné výroby 860 175 Kč.

 

 Rozdělení sklizně v q
 Sklizeň celkem
Prodáno celkem 
 
Z toho dodáno státu 
 Příděl fondu osiv
 Příděl fondu krmiv
  Vydáno na PJ
 Pšenice
 2178,8
 535,46
 535,46
 535,46
 924,54
 400
 Žito
 780
 445,72
 445,72
 104,5
 229,78
 -
 Ječmen
 1279,4
 328,45
 328,45
 128
 825,95
 100
 Oves včetně směsi
 400
 -
 65
 335
 -
 Cukrovka k prům.
 -
 -
 -
 -
 
 -
 zpracování i ke krmení
 10085
 8514
 8514
 -
 1571
 -
 Brambory
 3467
 734
 734
 -
 2733
 -

 

 

III- IV.


Výstavba socialismu na vesnici

Výměra půdy a členská základna JZD

K 31.12.1964 mělo JZD v Popovicích 194 členů a obhospodařovalo 497 ha zemědělské půdy, z toho 412 ha orné. K témuž datu bylo v Popovicích 192 záhumenkářů, kteří obhospodařovali 80 ha zemědělské půdy, z toho 60 ha orné.

Přehled činnosti
Stálí pracovníci v JZD k 31.12.1964:
 

 

 v tom:
 Muži
 Ženy
 Celkem
 Počet trvale činných družstevníků
 45
 120
 165
 Počet zaměstnanců
 9
 2
 11

 

 

 Počet trvale činných družstevníků na úseku:

 
 Muži
 Ženy
 Celkem
 rostlinné výroby
 8
 88
 96
 živočišné výroby
 10
 30
 40
 přidružené výroby
 1
 -
 1
 stavební výroby
 7
 -
 7
 ve správě a řízení JZD
 5
 4
 9
 na ostatních úsecích
 23
 -
 23
 Počet učňů:
 5
 1
 6

 

Představenstvo JZD

 

 Funkce
 Jméno
 Číslo domu
 Původní zaměstnání
Politická příslušnost
 Předseda
 František Rybnikář
 217
 dělník
 bez
 Skladník
 Jiří Omelka
 259
 tesařský dělník
 KSČ
 Mechanizátor
 Karel Slovák
 186
 zemědělec
 bez
 Zootechnik
 Viktor Válek
 
 zedník
 KSČ
 Členové:
 Josef Křapa
 237
 tesařský dělník
 KSČ
 -
 Josef Malina
 39
 zemědělec
 bez
 Ludmila Junaštíková
 145
 v domácnosti
 KSČ
 -
Anna Kaňovská
 223
 v domácnosti
 bez
 -
 František Kaňovský
 83
 zemědělec
 ČSL
 -
 Bohumil Novák
 235
 zemědělec
 bez

 

 

Koncem roku 1964 byl na vlastní žádost zproštěn funkce předsedy JZD František Rybnikář a nahrazen Josefem Matyášem.
V průběhu roku se konalo 24 schůzí představenstva a 5 schůzí členských. představenstvo JZD se ve své práci zaměřovalo na zajišťování úkolů ve výrobě rostlinné a živočišné, organizování polních prací, odměňování družstevníků, na plnění výrobních plánů a na výstavbu JZD.

Soukromý sektor


V roce 1964 provozovali soukromé zemědělství v Popovicích jen tito jednotlivě hospodařící rolníci:
1, Josef Gajdošík, č.p. 117, výměra půdy zemědělské 5,3517 ha, z toho orné 2,82 ha.
2. Antonín Paška, č.p. 25, výměra půdy zemědělské 6,6111 ha, z toho orné 4,2328 ha.
Rada MNV s komisí zemědělskou projednala koncem října 1964 otázku zemědělské produkce těchto JHR a zjistila, že jejich vyhlídky na příští rok jsou velmi špatné.
Josef Gajdošík nesplnil své povinnosti vůči státu v žádném ukazateli a nebyla naděje, že situace se u něho v tomto směru nějak zlepší. Neměl zástav vepřového dobytka a když mu to bylo vytýkáno, prohlásil, že nemůže dobytek chovat, protože mu spadly chlévy. Celkem měl 3 kusy hovězího, z toho 2 krávy a jednoho býčka o váze 200 kg. Žádal MNV, aby byl zbaven nuceného nájmu a aby byla ponechána jen ta půda, na které pracoval než bylo v Popovicích utvořeno JZD.
Dále bylo zjištěno, že zemědělec Josef Gajdošík nepěstoval žádnou cukrovku, ačkoliv jí měl dodat 240 q. Ačkoliv byl několikráte přesvědčován, aby vstoupil do JZD za velmi příznivých podmínek, vždy to odmítl a nechtěl dát souhlas k likvidaci svého zemědělského závodu. Při rozhovoru se zástupci MNV prohlásil, že předepsané dodávkové úkoly na rok 1965 plnit nebude, že nic nepodepíše a že nikam nepůjde, ať se s ním děje cokoliv.
Obdobně se jevila situace u Antonína Pašky, č.p.25, který v celku své dodávkové povinnosti rovněž neplnil. Trval také na odebrání nuceného nájmu a chtěl hospodařit jen na vlastní půdě. Měl 6 kusů dobytka, z toho 3 krávy a 2 vepře. A jeho hospodářství nezaručovalo vzestupnou tendenci a bylo zde nutno něco podniknout. Antonín Paška byl vážně nemocen a jeho hospodářství jakž takž udržovala nad hladinou jen jeho manželka s dcerou. S likvidací svého závodu nesouhlasil a vstup do družstva odmítal i za výhodných podmínek. Byl ovlivňován svou přestárlou matkou.
Koncem roku 1964 vyhověl MNV žádosti obou JHR a po dohodě s MNV odebral jim nucené nájmy, takže výměra zemědělské půdy se snížila u Josefa Gajdošíka na 2,9435 ha a u Antonína Pašky na 4,9629 ha.

Organizátorská a politická pomoc JZD.
Nově zvolený MNV vytýčil si v předvolebním programu na úseku zabezpečování zemědělské výroby v místním JZD tyto úkoly:

1, Za pomoci finančních prostředků v částce 3 500,- Kčs a odpracováním 200 brigádnických hodin dokončit oplocení objektů JZD.

Brigádnické hodiny budou odpracovány takto:
Členové JZD 50 hodin
MO Svazarmu 50 hodin
MO ČSM 100 hodin
Hodnota díla 4300 Kčs

2, Do splnění plánu položit zbývajících 400 m3 kompostu při použití veškeré mechanizace JZD a odpracováním 300 brigádnických hodin, rozplánovaných takto:

MJ ČSPO 100 hodin
MO Svazu zahrádkářů 100 hodin
Členové a traktoristé JZD 100 hodin
Hodnota díla 1 200 Kčs

3, Vybudovat letní salaš pro pastvu mladého skotu v trati " Jamné" nákladem 20 000 Kčs mimo oplocení a odpracováním 500 brigádnických hodin dle tohoto rozdělení:

Členové JZD 100 hodin
ZO KSČ 400 hodin
Hodnota díla 22 500 Kčs

4, V polní trati "Loučky" provést meliorační práce na ploše 2 ha nákladem 3000 Kčs.

Členové JZD zde odpracují 500 brigádnických hodin, hodnota díla bude činit 5000 Kčs.

5, Při dvoufázové sklizni obilovin sníží traktoristé a kombajnér s pomocníkem ztráty nejméně o 2q na jednom hektaru. Tím se získá z celé plánované plochy 140 q obilovin o hodnotě 14 000 Kčs.

6, Mimo členy JZD odpracují při žních, senoseči a sklizni okopanin místní společenské organizace 3 000 brigádnických hodin, z toho:

MO ČSM 200 hodin
MO ČSL 50 hodin
MNV a ZO KSČ 2000 hodin
Zahrádkáři 300 hodin
Svazarm 300 hodin
Myslivci 100 hodin
ČSPO 50 hodin
VŽ 100 hodin
Hodnota díla 8 000 Kčs

Do konce roku 1964 nebyly splněny uvedené závazky v plném rozsahu:
1, Na oplocení objektů JZD odpracovali družstevníci 100 hodin,ČSM 100 hodin, celkem v hodnotě 680 Kčs. Hodnota díla činila 4 300 Kčs.

2, Výrobě kompostů nevěnovalo JZD žádnou pozornost.

3,- 4, K výstavbě letní salaše ani k melioračním pracím na zamokřeném pozemku "Loučky" se vůbec nepřikročilo.

5, Velmi kladně lez hodnotit plnění závazků kombajnéry a jejich pomocníky, kteří správným seřízením stroje a včasnou sklizní dosáhli krásných výsledků s minimálními ztrátami.

6,Při žňových pracích , senoseči a podzimních polních pracích odpracovaly společenské organizace 2000 Kčs/hodin a tím svůj závazek v plném rozsahu splnily.

Na výstavbě garáží a dílen JZD bylo odpracováno občany a členy JZD 4000 hodin v hodnotě 25.000 Kčs. Vzniklo zde nedokončené dílo o celkové hodnotě 180.000 Kčs.

Peněžní výnosy a jejich rozdělení

 

 

 Druh peněžních výnosů
 Plán Kč
 Skutečnost Kč
 Tržby za rostlinné výrobky
 786 000
 977 157,34
 Tržby z živočišné výroby
 1 923 000
 1 816 992,47
 Tržby z nezemědělské činnosti
 500 000
 419 446,40
 Tržby z realizace
 3 212 000
 3 213 596,21
 Nerealizační výnosy
 94 000
 336 810,85
 Celkové peněžní výnosy
 3 306 000
 3 550 407,06
 Použití zajišť. provozu fondu
 60 400
 59 774,48
 Úhrn
 3 366 400
 3 690 181,54

 

 

Pracovní jednotky

 

 Pracovní jednotky odpracované od 1.1. do 31.12. 1964 v odvětvích
 Plán
 Skutečnost
 Rostlinná výroba
 26110          
 24 603
 Živočišná výroba
 20 693      
 20 908
 Ošetřování běžných zvířat
 960
 660
 Opravy a údržba budov a strojů
 553
 590
 Opravy a řízení JZD
 3 684
 4 902
 Pracovní jednotka družst. celkem
 52 000
 51 663
 Pracovní jednotka brigádníků
 
 8 452
 Úhrnem odpracováno PJ
 52 000
 53 115
 Odpracováno trvale činnými družstevníky
 
 46 833

 

 

Výše PJ
Výše pracovní jednotky v penězích 12 Kčs, v naturáliích 1,35 Kčs.
Obrat stáda skotu, prasat a ovcí

 

 

 -
 -
 Skot
 Prasata
 -
 Obrat stáda
 -
 -
 celkem ks
 z toho krávy ks
 celkem ks
 z toho prasnic ks
 skotu, prasat a ovcí
Stav k 1.1.1964 
 -
 232
 135
 942
 70
 -
 Přírustky
 narozením
 125
 
1018 
 -
 -
 nákupem
 27
 2
 850
 -
 -
 -
 převodem do stavu plemenic
 
 15
 
 15
 -
 Přírustek celkem
 -
 152
 17
 1869
 15
 -
 Úbytek
 dodávky státu
 147
 10
 1172
 18
 
 -
 prodej členům a jiný prodej
 -
 -
 126
 -
 -
 -
 uhynutí
 6
 1
 269
 1
 Úbytek celkem
 -
 153
 11
 1566
 19
 -
 -
 Skot celkem ks
 z toho krav ks
 Celkem prasat ks
 z toho prasnic ks
 Obrat stáda skotu, prasat a ovcí
 stav k 31.12.1964
 231
 141
 1244
 66
 -

 

 

Početní stav drůbeže a koní

Doplňující údaje

str. 38
Celkové zhodnocení činnosti JZD

Představenstvo JZD neřešilo vždy odpovědně všechny problémy ve výrobě rostlinné a živočišné. Nesledovalo důsledně, zda je správně uplatňována organizace práce a socialistické odměňování, zda je prováděna kontrola družstevního majetku, upevňována morálka a rozvíjeno socialistické soutěžení.
Tak např. bylo zjištěno, že kočí a traktoristé nenastupovali včas do zaměstnání, neevidovali řádně formanky a že jejich odjezd a příjezd nebýval kontrolován. Proto rada MNV doporučila předsedovi JZD, aby nespoléhal na falešné hlášení, aby osobně jednotlivá pracoviště kontroloval a byl nekompromisní ve stíhání lajdáctví. Neuspokojivě jevila se situace také ve výrobě vepřového masa, kde stále docházelo k hynutí selat v důsledku nesprávného krmení a ošetřování. Jinak byly hospodářské výsledky v živočišné výrobě, zejména mléka uspokojivé, ve výrobě rostlinné podprůměrné.

 

V.


Průmysl státní a družstevní obchod

 

Zlepšování služeb obyvatelstvu

Koncem roku 1964 bylo v Popovicích započato s výstavbou samoobsluhy.
Komise místního hospodářství a obchodu zajistila u Václava Tetery místnost pro holičskou provozovnu, u Jana Šimka skladiště pro sběr odpadových surovin. S družstvem SVEDRUP bylo jednáno, aby zřídilo v Popovicích opravnu obuvi.

 

VI


Úpravy obce


Předvolební závazky
Nově zvolený MNV si vytýčil v předvolebním programu na úseku zvelebení a výstavby obce tyto úkoly:
1, Dodělat a provést další úpravu komunikací v prostoru místní prodejny Jednoty a k objektům JZD včetně odvodnění nákladem 31 000 Kčs a odpracováním 350 brigádnických hodin.
Tento závazek bude plněn následovně:
Občané volebního obvodu č. 15 odpracují na komunikaci k JZD 150 brigádnických hodin, občané z obvodu č. 7 a 8 v prostoru Jednoty 200 hodin.
V daném případě odpracuje každá rodina průměrně 8-9 hodin, čímž se vytvoří hodnota 1 400 Kčs a celková hodnota díla 32 400 Kčs.

2, Dokončit prozativní úpravu terénu kolem administrativní budovy MNV včetně jejího využití. Svaz zahrádkářů zde odpracuje 200 hodin a tím vytvoří dílo o hodnotě 800 Kčs.

3, Provést úpravu terénu kolem mateřské školy nákladem 15 000 Kčs a odpracováním 1 000 brigádnických hodin, rozdělených na tyto závazky:
SRPŠ mateřské školy 600 hodin
ČSM 200 hodin
Občané obvodu č.5 a 6 200 hodin
Touto prací se vytvoří hodnota 4 000 Kčs, celková hodnota díla 19 000 Kčs.

4, Provést rozšíření rozhlasové sítě k objektům JZD a za "Humna" včetně údržby nákladem 5 000 Kčs a odpracováním následujícího počtu brigádnických hodin:
Svazarm 50 hodin
Občané z přilehlých obvodů 50 hodin
Odpracovanými hodinami se vytvoří dílo v celkové hodnotě 5 600 Kčs.
5, vybudovat kanalizaci trati "Havale" při zajištěné finanční částce 4 000 Kčs a za pomoci občanů volebního obvodu č. 11 a 12, kteří odpracují 200 brigádnických hodin a MO ZMS 50 hodin.

Plnění závazků
K 31.12.1964 byl splněn uvedený volební program v tomto rozsahu:
MNV jen s velkými potížemi získával potřebný materiál,
str. 40
zejména dehet na úpravu komunikací.Zakoupený kámen byl z velké části rozhozen, ale pro nepříznivé počasí nebylo možno provést vyválcování. Dokončení komunikace ke kravínu zůstalo stále ještě nevyřešeno a občané bydlící na tomto úseku se domáhali, aby byla nejméně o 2 metry posunuta doprava.
Předláždění silnice ke kinu bylo provedeno, zbývající úseky ponechány k dokončení až v příštím roce.
Kanalizace podél silnice ke kravínu a v "Havalách" nebyla provedena, jelikož MNV nezažádal o vodoprávní řízení, které je nutno podložit plány a příslušnou projekční dokumentací.
Kanalizace pod farou byla dokončena a uvedena do provozu, taktéž příkopy po obou stranách hlavní silnice byly na zásah MNV správou Československých státních silnic vyházeny a kanalizace pročištěna.
Práce na úpravě prostranství kolem mateřské školy mnoho nepokročily. S velkým úsilím se podařilo zakoupit od občana Pašky pozemek, bylo provedeno zbourání stodoly, zajištěno pletivo a sloupky na oplocení, zakoupeno 3000 ks cihel na vybudování ohradních zdí a zadáno zhotovení pletiva na ohrazení přední části zahrádky.
Na rozšíření místního rozhlasu připravil MNV 8 ks reproduktorů a 2 000 m rozhlasového vedení.
Přehled počtu odpracovaných brigádnických hodin:
Na stavbě silnice za kostelem, která zůstala nedokončena, bylo odpracováno 210 hodin.
Úprava terénu u budovy MNV si vyžádala 200 hodin.
Na úpravě terénu kolem mateřské školy bylo odpracováno 420 hodin.
Na rozšíření rozhlasové sítě bylo odpracováno jen 30 hodin, a to na přípravných pracích, jelikož reproduktory byly MNV dodány opožděně.
Budování kanalizace v trati "Havale" si vyžádalo prozatím 250 hodin a nebylo dokončeno.

str. 41
Na předláždění silnice ke kinu odpracovali občané 320 hodin a tím bylo vytvořeno dílo v hodnotě 3 600 Kčs.
Hodnota všech budovatelských akcí uskutečněných nově zvoleným MNV na úseku výstavby obce a místního JZD činila celkem 282 300 Kčs.

 

VII


Veřejný život

Slavnostní a jiné akce

V roce 1964 se konalo v Popovicích 21 všeobecně vzdělávacích a 44 ostatních veřejných akcí. za účasti 6 800 občanů.
V měsíci lednu byly uspořádány velmi zdařilé plesy požárníků a SRPŠ při ZDŠ, dále beseda o výchově mládeže za účasti 70ti rodičů, přednáška o výživě ovocných stromů a školení řidičů.
K 16. výročí vítězství československého pracujícího lidu předvedli žáci ZDŠ rozhlasové pásmo.
V měsíci březnu uspořádal Výbor žen oslavu Mezinárodního dne žen, na které byly odměněny poslankyně MNV a ONV a učitelky zdejší MŠ a ZDŠ odznakem. Občance E. Kolkové č.p. 166 byl udělen odznak mateřství 3. stupně. Ženy družstevnice byly odměněny až ve výroční členské schůzi JZD.
V měsíci březnu se dále konala pedagogická přednáška o J. A. Komenském, v rámci "Měsíce knihy" byla uspořádána výstavka knih s prodejem, ČSM připravil estrádní vystoupení, ochotníci sehráli divadlo. Všechny uvedené akce se vydařily, jen účast na přednášce byla malá.
V měsíci dubnu, u příležitosti 64. výročí narození V.I. Lenina, předvedli žáci rozhlasovou relaci, Jednota uspořádala přednášku o kultuře bydlení.
V předvečer 1. května, Svátku práce, se konal lampiónový průvod obcí, pak veřejná oslava, na které předvedli slavnostní program žáci ZDŠ a ČSM. 1. května zúčastnili se popovští pracující veřejné manifestace v Uherském Hradišti.
strana 42

Rozhlasovými pásmy a relacemi bylo pak v průběhu roku 1964 vzpomenuto těchto dalších významných dnů a výročí: 29. srpna Slovenského národního povstání, 9. září Dne horníků, 6. říjjna Dne Československé lidové armády, 28. října Dne znárodnění, 12. prosince 21. výročí uzavření smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSSR a SSSR.
K dalším významným a pečlivě připraveným akcím se řadila veřejná oslava 47. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, uspořádaná lampiónovým průvodem v podvečer 7. listopadu. V tento den byla také z Popovic odeslána pozdravná "Štafeta přátelství a míru" a s ní současně i socialistické závazky popovických občanů v hodnotě 2 150 brigádnických hodin, uzavřené na počest 20. výročí osvobození ČSSR.

 

VIII

Politický, kulturní a školský vývoj

Vliv KSČ

Výbor ZO KSČ se zabýval ponejvíce hospodářskými problémy v místním JZD. Důsledně sledoval plnění výrobních plánů a plnění dodávkových úkolů v JZD a napomáhal mu zajišťovat pracovní síly v období špičkových polních prací, hlavně při žňové sklizni. Vedoucí úlohu strany uplatňoval na všech úsecích veřejného a hospodářského života obce. Předsedou výboru ZO KSČ byl František Juřička, dělník, č.36.

Volby

Dne 14. června 1964 konaly se podle Ústavy ČSSR volby poslanců do všech stupňů národních výborů, do Národního shromáždění a současně také volby soudců.
Oproti minulým volbám došlo v tomto volebním období k určitým podstatným změnám. V rámci našeho okresu zvýšil se počet kandidátů z dřívějších 1 800 na 2 400, v naší obci z dosavadních 22

str. 43
na 30 poslanců. V obcích do 1500 obyvatel byly sestaveny jednotné kandidátky, schválené na členských schůzích všech masových organizací.

Předvolební kampaň
Účelem předvolební kampaně v roce 1964 bylo, aby se ještě více rozvinula iniciativa a aktivita lidu na důsledném plnění usnesení XII. sjezdu strany a aby se podstatně zvýšila odpovědnost voličů a jejich zvolených zástupců a tím zlepšila a prohloubila řídící činnost všech občanů státního a hospodářského aparátu.
Součástí volební kampaně byly i výroční stranické schůze a konference, kde se v prvé řadě provádělo hodnocení v plnění usnesení XII. sjezdu strany. Nejméně závažnou okolností voleb bylo 20. výročí osvobození naší vlasti hrdinnou Sovětskou armádou. Z toho je patrno, že ovzduší voleb v roce 1964 mělo skutečně důstojný význam.

Volební program

V předvolební schůzi, konané dne 27.5.1964, vytýčil si MNV v Popovicích svůj volební program, který byl projednán a schválen zástupci všech společenských organizací.
Volební program MNV byl zaměřen na zajištěná a plnění těchto úkolů:
1, Na úseku zabezpečování zemědělské výroby provést taková opatření, aby došlo k podstatnému hospodářskému zlepšení v místním JZD, zejména proto, že se jedná o družstvo zaostávající.
2. Na úseku celkového zvelebení obce splnit rozpočtované stavební akce, hlavně u komunikací a za pomoci občanů přispět k celkovému zkrášlení obce.
Uvedené úkoly byly již v podrobném rozpracování zaznamenány v kapitole II.- IV. a v kapitole VI.

Volební komise
Rada MNV v Popovicích zřídila podle §23 zákona č.34/1964 Sb. o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů pro volební obvod č. I v obci Popovice volební okrsek č. I a jako volební místnost určila zasedací síň v budově MNV.

str.44
Okrsková volební komise

Podle téhož zákona zřídila rada MNV v Popovicích pro volební obvod č. I v obci Popovice okrskovou volební komisi se sídlem tamtéž v tomto složení:
Předseda: Augustin Tománek, č.p. 50
Náměstek: Florián Paška , č.p. 30
Tajemník: František Pavelka, č.1
Členové: Jan Šimek, č.p 119
Antonín Slunečko, č.p. 93
Marie Hanáčková, č.p. 102
Marie Hanáčková, č.p. 22

Podle zaměstnání byli v uvedené komisi 2 dělníci, 2 členové JZD, 3 příslušníci pracující inteligence, podle politické příslušnosti - 2 členové KSČ, 1 člen ČSL a 4 bezpartijní.
Podle zákona o volbách plnila okrsková volební komise zejména tyto úkoly:
1, Dozírala na odevzdání hlasovacích lístků a bděla na zachování pořádku ve volební místnosti.
2, Sčítala hlasy odevzdané pro každého kandidáta
3, Sepsala o průběhu voleb a sčítání hlasů zápis, který byl neprodleně předložen obvodní volební komisi.
4, Odevzdala spisy o volbách k uchování okresnímu národnímu výboru.

Místní volební komise

Dále byla zřízena při MNV v Popovicích sedmičlenná místní volební komise v tomto složení:
Předseda: František Hůsek, č.p. 182
Náměstek: Radomír Bača, č.p. 283
Tajemník: Antonín Malina, č.p. 193
Členové: Ladislav Novák, č.p.. 160
Anna Frolková , č.p. 169
Jiří Omelka, č.p. 259
Jaroslav Myslík, č.p. 253

str. 45
Místní volební komise plnila zejména tyto úkoly:
1, Dohlížela na přesné zachování předpisů o volbách
2, Registrovala kandidáta na poslance
3, Opatřovala okrskové volební komisi hlasovací lístky
4, Dozírala na průběh voleb a zajišťovala jejich výsledky v celé obci
5, Rozhodovala s konečnou platností o stížnostech na nesprávný postup při volbách do MNV.

Výsledek voleb

Při volbě poslanců MNV, ONV, NS a soudců okresního soudu bylo ve volebním obvodu zapsáno do voličských seznamů celkem 849 voličů, hlasovací lístky byly vydány 848 voličům, platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 848.
Kontrolou zápisu o sčítání hlasů a o výsledku hlasování bylo zjištěno, že na základě voličských seznamů a také voličských průkazů zúčastnilo se voleb celkem 849 voličů. Z tohoto počtu bylo odevzádáno pro 29 poslanců MNV celkem 848 platných hlasů, t.j. plných 100%, v jednom případě byl poslanec zvolen 845 hlasy, t.j. 99,6%. Z toho je patrno, že všech 30 navržených poslanců MNV bylo dne 14. června 1964 řádně a pravoplatně zvoleno.
Plným počtem hlasů byli dále zvoleni:
1, Josef Turovčík, plukovník čs. armády, poslanec Krajského Národního shromáždění
2, Marie Trubáková, učitelka ZDŠ v Kunovicích, poslanec Krajského národního výboru
3, Vlastimil Zich, hlavní agronom OV ZS v Uh. Hradišti, poslanec Okresního národního výboru
4, Dr Jaroslav Weis soudcem z povolání, místní občan Stanislav Habarta , č.p. 279, soudcem mimo povolání.

Složení slibu
Na ustavujícím plenárním zasedání MNV složili nově zvolení poslanci dne 10.7.1964 slib tohoto znění:
"Slibuji na svou čest
str. 46
a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věren socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."
Po složení slibu zvolili poslanci jednomyslně nového předsedu MNV Stanislava Habartu, dělníka , č.p. 279, bez politické příslušnosti. Pak byla provedena volba členů rady MNV a jednotlivých komisí. V závěru plenárního zasedání byl projednán a schválen plán práce MNV na II. poletí 1964.

Činnost SČSP

Místní odbočka SČSP nevykazovala v roce 1964 téměř žádnou činnost. Veškerá práce spočívala zde jen na pokladníkovi, který vybíral příspěvky. Členové výboru scházeli se nepravidelně, neuspořádali v průběhu roku žádnou veřejnou akci a nebyli schopni zapojit se ani do oslav MČSP. Pozoruhodné bylo , že někteří členové odbočky, organizováno v KSČ, odmítali platit členské příspěvky.

Činnost ČSM

Místní ČSM uspořádal v měsíci březnu veřejné estrádní vystoupení, v dubnu odvedeneckou zábavu, v květnu taneční zábavu kytičkovou, v červenci a v srpnu podnikl zájezd na Smraďavku a Dubník, v září se věnoval nacvičení slováckých hodů s právem.
Do veřejně prospěšných akcí se zapojili členové ČSM o žních odpracováním 400 brigádnických hodin. Koncem roku 1964 však činnosti ČSM úplně ochabla a jeho členové se aktivně nezúčastňovali žádných veřejných kulturně osvětových akcí.

Čs. ovocnářský a zahrádkářský svaz

Místní pobočka svazu zahrádkářů vykazovala v roce 1964 velmi aktivní činnost. Uspořádala zdařilou přednášku o výživě ovocných stromků a akci ochutnávání vína. Členové pobočky vypomohli místnímu JZD brigádnicky při svozu obilí, při kosení sena, zakládání
str. 47
vinic a přispívali k zajištění vysoké sklizně ovoce, zeleniny a ke zkrášlení obce.
V roce 1964 převzala pobočka od MNV do operativní správy místní pálenici i s inventářem a tím jí bylo umožněno získávat další finanční prostředky a používat jich ve větší míře pro svou ušlechtilou práci.

Myslivecké sdružení


Od roku 1963 stalo se Myslivecké sdružení socialistickou organizací. Zabývalo se z převážné části zvelebováním chovu užitkové zvěře a plněním dodávkových úkolů. Tím přispívalo k zásobování obyvatelstva masem a vývozem živé zvěře napomáhalo získat našemu státnímu hospodářství devizy. V mysliveckém sdružení bylo organizováno 12 myslivců.
Na státní nákup dodalo v roce 1964 následující množství zvěře:
 

Na výstavbě myslivecké chaty odpracovali členové MS 553 brigádnických hodin, v JZD při silážování brambor 173 hodin. Mnoho času věnovali hubení škodné zvěře, krmení zvěře lovné, opravě a udržování krmelců a zásypů.

Místní jednota ČSPO
Místní jednota ČSPO oslavila v roce 1964 čtyřicet let svého trvání. v průběhu roku se zaměřovala na preventivní protipožární opatření pravidelnými prohlídkami komínů, elektrické instalace i lokálních topných těles. V letním období organizovala protipožární žňové hlídky, zúčastnila se aplikačního cvičení ve Véskách. Zrušením požární zbrojnice byla však nucena přestěhovat svůj inventář do družstevní prádelny a požární vůz Tatra 805 umístnit u občana Antonína Maliny.

ČSL


V roce 1949 byla v Popovicích obnovena obrozená Československá strana lidová, která má ve svých řadách většinou členy JZD. Členové na schůzích jsou seznamováni s nejdůležitějšími událostmi politickými i hospodářskými v našem státě i v zahraničí. Zapojují se do všech budovatelských i kulturních akcí v obci. Na určitá díla uzavírají socialistické závazky, a to jak v pomoci našemu zemědělství, tak i při budování obce. V posledních volbách v roce 1964 byli tři členové ČSL zvoleni za poslance MNV a to Antonín Havlíček (č.p. 29), Antonín Potomák (č.p. 35) a František Kaňovský )č.p. 83). Členem rady MNV byl zvolen Antonín Havlíček. Rovnež i v ostatních složkách byli zapojeni v roce 1964 příslušníci ČSL a to v ČSPO, ČSČK, SBS. Možno konstatovat, že místní organizace ČSL je aktivní politickou stranou a že její členové pomáhají při budování socialismu v naší obci.

Osvětová beseda


Koncem roku 1964 měla místní Osvětová beseda 8 členů a 11 zástupců společenských organizací, kteří se však až na zástupce VŽ, JZD, SČSP, ZDŠ a MŠ schůzí nezúčastňovali a aktivně neprojevovali. Společenský život popovských občanů soustřeďoval se většinou u tanečních zábav. Ty však postrádaly kulturnost, širokou lidovou tvořivost a kolektivnost. Oslavám a slavnostem, které svým obsahem jsou radostným výrazem úspěchu našeho socialistického budování a boje za mír, nebyla vždy dána patřičná náplň a důraz. Mezi mládeží nebyla rozvíjena umělecká lidová tvořivost, naše lidová píseň, tance, zvyky a obyčeje na podkladě starých tradic.
Určité nedostatky projevovaly se také na úseku názorné agitace a propagace, jelikož nebylo možno ustavit agitační kolektivy. Obecní kronika nebyla v Popovicích soustavně vedena od roku 1962. Jednotný plán kulturní a osvětové činnosti, vypracovaný za rok 1964, nebyl splněn v plném rozsahu na úseku výchovně vzdělávací činnosti a péče o zvyšování zdravého, odborného a všeobecného vzdělání pracujících, v rozvoji společenského života v obci, dále na úseku umělecké lidové tvořivosti a péče o utužení spolupráce se složkami Národní fronty. Funkci předsedy místní OB vykonával od září 1964 Fr. Fojta, učitel zdejší ZDŠ, místo Jana Dvořana, který nastoupil místo ředitele ZDŠ v Uh. Hradišti - Sadech.

Základní devítiletá škola

Ve školním roce 1964/1965 měla ZŠ v Popovicích 5 samostatných tříd. Navštěvovalo ji celkem 124 žáků, z toho 70 chlapců a 54 děvčat. V průběhu školního roku byli žáci vychováváni ve smyslu komunistické morálky. Vyučující je vedli k hospodárnosti a k šetření socialistického majetku. V pracovní výchově pečovali žáci o školní pozemek, opravovali učební pomůcky, upravovali okolí školy.
Při vyučování bylo využíváno rozhlasu, televize a diapozitivu.
Přes všechnu snahu vyučujících propadlo 6 žáků a to ponejvíce z jazyka českého. bylo to zaviněno hlavně obtížností pravopisných jevů a nedostatky z minulých let. Mimo vyučování pracovaly na škole tyto zájmové kroužky: zdravotnický, recitační, ovocnářský a ZTV.
Na škole pracovala pionýrská organizace. Žáci I. a II. třídy tvořili 2 oddíly jisker, žáci III. až V. třídy 3 oddíly pionýrů.
Žáci se zúčastňovali veřejného života v obci. Učitelé s nimi připravovali kulturní program ke všem význačným událostem, např. k 20. výročí SNP, k výročí VŘSR a osvobození ČSSR, k MDŽ, MDD, k výročním schůzím JZD, KSČ a Jednoty.
Žáci prováděli sběr odpadových surovin. Ve školním roce 1964/1965 nasbírali: 685 kg papíru, 643 kg textilu , 60klg kostí, 2 282 kg železa. Mimo to sbírali žáci léčivé byliny. Zaměřili se na sběr listů břízy, jahodníku, malin, plicníku lékařského k květů bezu černého.

Spolupráce se SRPŠ

Spolupráce se SRPŠ byla celkem dobrá. Ve školním roce se konalo 5 výborových schůzí a 4 členské. Byl uspořádán ples SRPŠ, rodiče vypomohli při přestěhování školní inventáře a při úpravě hřiště. Slabší byla spolupráce s rodiči na úseku ateistické propagandy. Výbor SRPŠ nepodporoval školu v této práci tak, jak by toho bylo třeba. Spolupráce školy s MNV, školskou a kulturní komisí i s JZD byla celkem dobrá.

 

IX.

Zábavy

Kino

V roce 1964 bylo místnímu kinu naplánováno 60 filmových představení, uskutečněno 70.
Plánovaná tržba činila 7 000 Kčs, skutečná 11 322 Kčs.
plánovaný počet 3 000 návštěvníků byl překročen na 4 581 návštěvníků.
Z celkového počtu návštěvníků připadlo na jedno představení ročně průměrně 65 občanů, z celkového počtu obyvatel 18 občanů.

Celoroční skladba filmových představení v procentech:

 

Celoroční průměr filmové produkce

 

Zdejší kino bylo umístněno ve staré,naprosto nevyhovující budově s velmi špatným sociálním zařízením, s prohnilými krovy a se zdivem nasáklým vlhkem až do výše 1,5m.

X.


Pohyb obyvatelstva

V roce 1964 se v Popovicích narodilo 26 dětí, zemřelo 11 občanů


Celkové zhodnocení roku

Výsledky práce našich zemědělců byly v roce 1964 úspěšné. Na společném stole se ocitlo podstatně více masa a vajec než ukládal plán. Jen u mléka se jej nepodařilo stoprocentně splnit.
Proti předcházejícímu roku však zemědělci dodali o 225 milionů litrů mléka více. A kdyby nebylo v některých oblastech sucho, určitě by ani tomuto produktu nezůstali nic dlužni. Jsou to jistě radostné výsledky, na nichž mají svůj podíl i pracovníci dalších odvětví našeho hospodářství.
Každý svým dílem přispěl k tomu, že převážná část zemědělských závodů se vyrovnala s povinnostmi nákupu mléka, masa a vajec. Zaslouží si uznání všichni traktoristi, krmiči, ošetřovatelé, ošetřovatelky hospodářských zvířat, dojičky - všichni, kteří ač byl mráz či plískanice, každý den v časných ranních hodinách "šlapali" známou cestou ke svým kravínům, vepřínům, drůbežárnám. A znova večer, kdy jiní usedali v divadlech, kinech nebo před televizní obrazovky, vraceli se domů. Roční bilance v živočišné výrobě dopadla tedy dobře a všichni, kteří k tomu přispěli, si právem zasloužili dík.
Díky úsilí našich pracujících byla v roce 1964 hrubá průmyslová výroba za období ledne až listopad ve srovnání se stejným obdobím roku 1960 téměř o 4% vyšší a dosáhlo se dalších nadplánovaných úspor ve výši 1 miliardy korun.
Ale i přes tyto úspěchy nepodařilo se ještě plně zajistit požadavky obchodu po některých druzích průmyslového zboží.

Výhledy
Státní plán na rok 1965 vytyčuje mnoho dalších cílů ke zvýšení životní úrovně. Počítá se s tím, že na jednoho obyvatele se má vytvořit asi o 2,5% více hodnot než v roce 1964. Příjmy obyvatelstva vzrostou zhruba o 5 miliard Kčs a průměrná mzda pracovníka v národním hospodářství stoupne o 1,7 %. Zvýší se tržby JZD a tím i reálné důchody všech členů a pracovníků JZD.
Plán na rok 1965 vytyčuje ještě mnoho dalších cílů ve zvyšování životní úrovně. Stanoví, že v těžebních odvětvích dojde ke zkrácení pracovní doby o 2 hodiny týdně. O 7,9% se zvýší počet přijímaných žáků do prvních ročníků odborných škol. V jeslích přibude 4651 míst, v nemocnicích 1920 lůžek. V plánu bytové výstavby se počítá s dokončením 80.584 bytů. Dodávky spotřebního průmyslového zboží do obchodů mají vzrůst asi o 5,7% a potravinářského zboží o 4,7%.
O roku 1965 rozhodne do značné míry iniciativa lidí. Půjde o to, aby se v plné míře rozvinulo hnutí za zhospodárnění výroby, odstranění ztrátovosti a dosažení rentability na každém pracovišti.

Za vedení rady MNV zpracoval a zaznamenal : František Fojta, učitel ZDŠ a předseda OB

Podepsáni: předseda ŠKK, předseda MNV