Obsah

ROK 1967

I.


MNV – změny


Ve složení MNV nastaly v roce 1967 tyto změny:
1, Funkci předsedy finanční komise převzal místo odstoupivšího Josefa Křapy čp. 237 poslanec Antonín Slunéčko čp. 61
2, Komise pracovních sil byla sloučena s komisí zemědělskou, jelikož obě komise sledují společný zájem, především zařazování občanů do pracovního poměru.
Konalo se celkem 15 schůzí rady a 6 plenárních zasedání MNV.

Činnost MNV


Předseda a tajemník vyřizovali běžnou agendu MNV, udržovali každodenní osobní styk s občany a věnovali veškerou péči příslušným komisím i společenským organizacím. Dbali, aby kalendářní plány byly dodržovány a přijatá usnesení plněna.
Rada MNV hodnotila pravidelně činnost jednotlivých komisí, zabývala se hospodařením JZD, zajišťováním polních prací, výstavbou a úpravami obce. Řešila různé žádosti a připomínky občanů, ale také nejednu stížnost týkající se narušování občanského soužití. Všechny důležité problémy řešila rada MNV společně s vesnickou organizací KSČ.

Činnost komisí MNV

O činnosti ostatních funkcionářů MNV hovoří výsledky jejich práce v jednotlivých komisích. Komise místního hospodářství a obchodu se zabývala důležitými otázkami hospodářskými. Sledovala dobré zásobování místních prodejen, jejich rozmístění, dodržování cen a kvality výrobků. Starala se o pouliční osvětlení, rozhlasové zařízení, o údržbu hřbitova a organizovala sběry odpadových surovin. Občané byli s prací této komise celkem spokojeni, když její činnost koncem roku poněkud ochabla.
Komise sociálně zdravotní se zabývala rozdělováním jednotlivých výpomocí, poskytovaných osobám s nízkými sociálními důchody, přidělování naturálních dávek v potravinách a vyřizováním podpor pro bezmocnost. Doporučovala také léčení v lázních a prováděla šetření při vyřizování důchodů. Mimo to prováděla preventivní prohlídky ve školách a v prodejnách potravin z hlediska hygienických a zdravotních opatření. Do této komise býval též zván zástupce zemědělské komise při JZD.
Také komise bezpečnosti a veřejného pořádku vykonala v roce 1967 mnoho práce. Její členové byli velmi ukáznění v docházce i ve vyřizování svých záležitostí. V průběhu roku bylo v naší obci spácháno 9 provinění, 4 přestupky a 7 trestných činů. Na těchto případech se podíleli i nedospělí, většinou žáci ZDŠ. Jednalo se o poškození majetku v socialistickém vlastnictví a v jednom případě o založení požáru. V dalších případech se jednalo o drobné krádeže v samoobsluhách, ublížení na zdraví, krádeže v JZD, hádky mezi občany, nedodržování dopravních předpisů apod.
Tato komise prováděla také preventivní prohlídky na úseku požárnosti v soukromých bytech i v JZD ve spolupráci s místní jednotkou ČSPO. Zabývala se i otázkou nadměrného požívání alkoholu.
Činnost komise výstavby se projevila výrazně v rozsáhlé a úspěšné výstavbě obce, o které se zmiňuje podrobně další kapitola.

Československý svaz žen


ČSŽ napomáhal MNV řešit otázky výchovy mládeže, budovatelské, sociální, kulturní a jiné. Tato organizace byla postavena začátkem roku 1967 na širší platformu, ale od této doby se podstatně její pracovní náplň nezměnila. Změnila se jen organizace práce a to tak, že ČSŽ sdružoval všechny ženy v ČSSR v jeden kolektiv. Naše ženy zasahovaly do všech pracovních odvětví: ve výrobě, na poli, v domácnosti, ve výchově dětí. Na úpravě veřejného prostranství před budovou MNV, ZDŠ a v okolí kostela odpracovaly brigádnicky 120 hodin.

Rozpočet MNV
Příjmy:
 

 

 Druh příjmů
 Skutečnost Kčs
 Plán Kčs
 Daň z příjmu obyvatel
 1.123
 1.000
 Daň zemědělská
 16.794
 17.000
 Daň domovní
 35.312
 35.000
 Správní poplatky
 7.255
 7.500
 Školství
 22.102
 23.000
 Kultura
 8.375
 12.000
 Místní hospodářství
 4.482
 6.000
 Ostatní příjmy
 2.669
 1.300
 Dotace z rozpočtu ONV
 60.200
 60.200
 Nerozpočtové příjmy určené pro fond rezerv a rozvoje
 1.656
 -
 Převody prostředků z fondu rezerv
 5.672
 -
 Úvěr od Státní spořitelny
 75.000
 75.000
 Celkem
 240.640
 238.000

 

 

Výdaje:

 

 

 Druh výdajů
  Skutečnost Kčs
 Plán Kčs
 Vodní hospodářství
 10.690
 10.000
 Akce "Z" - komunikace a školství ( hospod. budovy)
 70.850
 80.000
 Mateřská škola
 12.347
 11.000
 Místní hospodářství
18.578 
 22.000
 ZDŠ
 12.680
 14.700
 Školní potřeby
 2.830
 3.000
 Kultura
 8.671
 7.200
 Vnitřní správa
 59.460
 50.000
 Celkem
 196.106
 197.900

 

 

Vztahy mezi funkcionáři MNV a občany byly celkem dobré a srdečné až na některé případy, kdy byly na MNV uplatňovány požadavky odporující platným vyhláškám a nařízením. Odmítnutí těchto neoprávněných požadavků bylo příčinou pomlouvání funkcionářů na veřejnosti, v autobuse , ve vlaku atd. Někteří občané si neuvědomovali, že funkcionáři MNV vykonávají své funkce bezplatně a čestně na úkor svého osobního volna.

 

II.

Výstavba a zvelebování obce

V roce 1967 nedostal MNV v Popovicích od ONV v Uh. Hradišti žádnou peněžní dotaci kromě 15.000 Kčs na dobudování místní šlechtitelské pálenice. Proto se plénum MNV rozhodlo již v jarních měsících uzavřít výpůjčku v částce 100.000 Kčs na dobudování místní komunikace, kanalizace, chodníků, hospodářských budov v ZDŠ a na opravu požární zbrojnice v bývalých kancelářských objektech JZD. Vypůjčených finančních prostředků bylo použito na nákup materiálu a proplacení odborných prací zednických, zámečnických a dlaždických.
Byla provedena oprava šlechtitelské pálenice v hodnotě 156.800 Kčs. Byla v ní instalována telefonní ústředna v hodnotě 80.000 Kčs a tím odstraněny časté poruchy, které vznikaly na starém zařízení. Do tohoto díla složilo finanční prostředky několik společníků: MNV jako investor 30.000 Kčs, Svaz zahrádkářů a ovocnářů v Popovicích 24.000 Kč, Jihomoravská správa spojů 10.000 Kčs, Fruta n.p. Uh. Hradiště 10.000 Kčs. Brigádnicky bylo odpracováno 205 hodin.
Na úseku komunikačním bylo vybudováno 1.630 m2 silnice v Javorovské ulici v hodnotě díla 202.906 Kčs. Brigádnicky zde bylo odpracováno 3.240 hodin v hodnotě 32.000 Kčs.
V ulici 1. Máje byla provedena kanalizace, která byla ukončena současně se stavbou silnice. Vzniklo zde dílo v hodnotě 34.468 Kčs., na němž odpracovali občané 1.620 brigádnických hodin. V tomto případě se jednalo o mimořádnou akci, nedotovanou ONV. Úhradu materiálu provedly místní komunikace v Uh. Brodě a odbor vodního hospodářství ONV v Uh. Hradišti. Plánované práce v mateřské škole (schodiště, úprava terénu, odvoz hlíny, kanalizace dosáhly hodnoty díla 18.500 Kčs, brigádnické práce 560 hodin.
Vnější i vnitřní oprava MNV představuje hodnotu 25.350 Kčs, K tomuto účelu bylo použito finančních prostředků v částce 13.000 Kčs získaných od ONV ve formě odměny za úspěšné umístění v soutěži "Za obec krásnější".
Dále bylo vybudováno za brigádnické výpomoci 340 hodin 230 bm chodníků v hodnotě díla 18.240 Kčs.
Na výstavbě hospodářských objektů v budově ZDŠ a opravě požární zbrojnice odpracovali občané 820 brigádnických hodin, čímž vzniklo dílo v celkové hodnotě 64.690 Kčs.
Sečteme-li hodnotu všech prací provedených v roce 1967 dospějeme k částce 568.294 Kčs. Místní občané se na tomto díle podíleli dobrovolnými brigádami v počtu 15.755 hodin, představujících hodnotu 130.000 Kčs. Z vypůjčených 100.000 Kčs bylo v roce 1967 vyčerpáno 75.000 Kčs.
Přesto, že plánované úkoly MNV byly v tomto roce velmi náročné a smělé, podařilo se je zvládnout bez jakýchkoliv výkyvů a nedostatků.
Rozsáhlá výstavba v roce 1967 je přesvědčivým důkazem důsledné a obětavé práce funkcionářů MNV i ostatních občanů.

 

III.


Činnost společenských organizací

Činnost místní organizace Svazu Československo-sovětského přátelství téměř zanikla. Snad proto, že byla všemi opomíjena jakoby vůbec neexistovala. Již několik let jí nebyla věnována pozornost ani podpora MNV ani vesnické organizace KSČ.
Velmi neutěšená situace byla i na úseku požární ochrany, kde vedoucí funkcionáři nepochopili své poslání a mimo obvyklá cvičení nevyvíjeli téměř žádnou činnost.
Celkem dobře plnila své poslání místní pobočka Svazu ovocnářů a zahrádkářů. Prováděla postřiky ovocných stromů, objednávala stromky, sadbové brambory a drobné ovoce. Uspořádala tři přednášky v rámci zahrádkářské univerzity, výstavku ovoce a brigády na opravu místní pálenice. Většina členů však využívala jen osobních výhod a na činnost pobočky se aktivně nepodílela.
Časté změny vedoucích funkcionářů se nepříznivě projevily v činnosti místní osvětové besedy i školské a kulturní komise. Zástupci některých složek, např. JZD, ČSM a ČSČK se do schůzí OB vůbec nedostavovali. Vymlouvali se na nedostatek kulturních zařízení, ale při tom nevyužívali k pořádání osvětových akcí místního kina, MNV, školních učeben a za příznivého počasí volné přírody. Vůbec se zapomnělo na činnost divadelní a propagační v místním rozhlase. Snad malou náplastí na tyto nedostatky byla dětská divadelní hra Dětská nit, kterou sehráli žáci zdejší školy.

Místní lidová knihovna

Místní lidová knihovna měla celkem 1.171 svazků v hodnotě 16.805 Kčs. V roce 1967 bylo půjčeno 2.302 knih, z toho 1.270 pro mládež a 1032 pro dospělé. Celkem bylo v MLK evidováno 188 čtenářů, z toho 126 z řad mládeže do 15 let a 62 čtenářů z řad dospělých.

Základní devítiletá škola

Od 1. září 1967 nastaly na ZDŠ v Popovicích tyto personální změny: Na místo uč. Julie Sovové, která odešla na vlastní žádost do Ostr. Nové Vsi, byla ustanovena uč. Zdeňka Jurčová, rodačka ze Zvolině. Všichni vyučující bydleli mimo své působiště.
Organizace školy:
Přehled o počtu žactva:
 

 

 Třída
 počet chlapců
 počet děvčat
 celkem
 Jména vyučujících
 I.
 9
 8
 17
 Anna  Skrášková, uč.
 II.
 12
 10
 22
 Bedřich Autrata, řed.
 III.
 10
 8
 18
 Zdenka Jurčová, uč.
 IV-
 15
 12
 27
 Věra Malá, uč.
 V.
 11
 12
 23
 Věra Vraspírová, uč.
 Celkem:
 57
 20
 107
 -

 

Ve školním roce 1966/1967 nastoupila škola ke komplexní realizaci komunistické výchovy. Učebně výchovná práce postupovala podle učebních osnov a plánů, někdy s určitým úchylkami, ovlivněnými absencí žáků. Učitelský kolektiv se snažil, aby všichni žáci si osvojili trvalé vědomosti a aby rozvíjeli své tělesné a duševní schopnosti. V péči ozdraví byla na škole prováděna různá preventivní opatření. Všichni žáci se podrobili tuberkulinovým zkouškám, očkování proti TBC, neštovicím, spále a záškrtu, konaly se prohlídky chrupu a celkového zdravotního stavu. Spolupráci školy s veřejností zajišťovaly pravidelné výborové a plenární schůze SRPŠ, ve kterých byly projednány problémy výchovně-vzdělávací i hospodářské. Až na malé vyjímky všichni rodiče podporovali snahu vyučujících o trvalé vědomosti žáků, o jejich výchovu k uvědomělé kázni a k zachování režimu života žáků ve škole i mimo školu. Výchovné nedostatky se projevovaly v tom, že školní mládež zůstávala po skončeném vyučování bez výchovného dozoru, takže v některých případech byla kázeň horším způsobem porušována. V roce 1967 byly vybudovány v budově ZDŠ zásluhou předsedy MNV St. Habarty nové hospodářské objekty. Určité nedostatky se projevily ve vybavenosti školy potřebným inventářem. Chyběly zde věšáky do šaten, otočné tabule a psací stolky na jejíchž zakoupení byly k dispozici finanční prostředky v částce 5.000 Kčs.

Mateřská škola


Mateřskou školu navštěvovalo 37 dětí ve věku od 3 do 6 let. 27 matek těchto dětí bylo zaměstnáno v průmyslu, ostatní v JZD. Škola byla vybavena potřebným inventářem i pomůckami. Její celodenní provoz zajišťovaly dvě učitelky, kuchařka a školnice. Po stránce vedení, údržby a stravování nebylo na zdejší mateřské škole shledáno žádných závad. Celkový náklad na její provoz obnášel 110.000 Kčs, na stravném bylo MNV vráceno 24.000 Kčs, ze státních prostředků uhrazeno 86.000 Kčs. Na úpravě mateřské školy a jejího okolí odpracovali rodiče jen 280 hodin, ačkoli původně se zavázali odpracovat 900 hodin. Jelikož i tyto brigádnické akce byly považovány za velké zatížení, usnesla se rada MNV, aby do mateřské školy byly přijímány jen děti těch rodičů, které splní vůči škole své závazky.

Vyhlídky na úseku kultury

Vyhlídky na úseku kultury, osvěty, sportovní a jiné zájmové činnosti jsou do příštích let v naší obci neuspokojivé. Hlavní důvod je nutno spatřovat naprostém nedostatku společenských místností, kluboven a sportovních hřišť. Zchátralou budovu místního kina je třeba z bezpečnostních důvodů uzavřít.

Přejmenování ulice


Na žádost občanů se usneslo plénum MNV, aby s účinností od 1. května 1967 byla ulice Havaly přejmenována na ulici Osvobození.

 

Pohled do historie obce

Z písemných historických pramenů je patrno, že obec Popovice se řadí k nejstarším obcím našeho kraje. Její pojmenování má původ pravděpodobně již v období velkomoravském, kdy vznikaly na Hradišťsku začátky staroslověnského písemnictví. Archeologické nálezy i tradice hovoří o dřevěném klášteře v Sadech na Špitálkách, v němž přebývali kněží (popi). Klášter byl vybudován v blízkosti velkomoravského kostela k vzdělávání slovanských kněží. Odtud vzniklo pravděpodobně pojmenování vsí Dolní Popovice (Cercle-Sadů) a Horní Popovice. Zakládací listina kláštera velehradského z roku 1228 hovoří o Horních a Dolních Popovicích, z nichž Dolní Popovice jsou pusté. Papež Inocenc potvrzuje v roce 1250 klášteru velehradskému, že bere v ochranu jeho majetek a při tom se zmiňuje též o obojích Popovicích. Papež Alexandr III. Potvrzuje v roce 1261 majetek luk a pastvin ve vsích Popovice. Bruno, biskup olomoucký, uzavřel v roce 1265 smlouvu s klášterem velehradským na jednu kopu ročního poplatku místního desátku z vesnic klášterních mezi nimiž uvádí Horní a Dolní Popovice. V roce 1354 přepadl Dolní Popovice Petr ze Šternberka, ves zpustošil, odvlekl některé lidi, sebral dobytek a napáchal mnoho škod. Poněvadž velehradský klášter se necítil v těchto dobách dosti bezpečný a jeho majetek byl stále rozkrádán a ohrožován, stěžoval si na Petra ze Šternberka papeži Urbanovi VI. Papež pověřil vyšetřováním tohoto případu kanovníka chrámu sv. Štěpána ve Vídni. Petrovi bylo pak uloženo znova ves postavit, a když se tak stalo, byla pojmenována na Cercle. Zpráva o novém pojmenování osady je doposud nedoložená, ,ale přesto zůstává faktem, že název vsi Dolní Popovice od jejího přepadení Petrem mizí. Je nesporné, že tato událost měla rozhodující vliv i na změnu původního jména naší obce. Tím, že název Dolní Popovice zanikl, zůstaly na Hradišťsku jen jedny Popovice, zbavené z praktických důvodů přívlastku Horní.

IV.


Družstevní obchod


Zásobování obyvatelstva potravinami bylo celkem dobré, bez podstatných závad a stížností.
Lidovému spotřebnímu družstvu Jednotě bylo podáno několik návrhů na zlepšení zásobování, hlavně průmyslovým zbožím a některými druhy potravin. Dále byl uplatňován požadavek, aby výsek masa se konal v Popovicích dvakrát v týdnu.
Roční tržba z místních prodejen činila v roce 1967 celkem 2 682 000 Kčs, z toho z pohostinství 450.000 Kčs. V letech 1960 . 1967 činily investice 57.700 Kčs, údržba 36.900 Kčs.

Sběry


V průběhu roku bylo nasbíráno 12.300 kg železného šrotu, 2.410 kg starého papíru, 1.020 kg textilu a 420 kg kostí. Plánované množství textilu a papíru nebylo splněno.

V.


JZD

Rostlinná výroba

Přesto, že rok 1967 byl pro rostlinnou výrobu v okresním ani celostátním měřítku celkem příznivý a hektarové výnosy oproti plánu překročily, v místním JZD tomu tak nebylo. Hlavní příčinou byla nevyrovnanost kvality pozemků, hlavně jejich zaplevelení a nedohnojení. S tímto problémem, který si vyžádal mnoho úsilí, důmyslu, značných nákladů a času, zápasilo popovické JZD již řadu let. Např. pozemek v trati Úzké nad Vinohradem, kde před několika lety mnoho se neurodilo, dává nyní po řádné rekultivaci slušné výnosy kvalitního sena. Naproti tomu v tratích Křib, Jama a Bukovina k podstatnému zlepšení nedošlo. Proto bude třeba, aby vedoucí pracovníci v rostlinné výrobě vypracovali s pracovníky STS plán konkrétních opatření na zlepšení úrodnosti půdního fondu. Navíc utrpěly hospodářské plodiny v r. 1967 živelnými pohromami, zejména cukrovka, která byla po zasetí zaplavena hlínou, pak postižena krupobitím a suchem. V důsledku toho bylo dosaženo v rostlinné výrobě plánovaných výnosů. V posledních sedmi letech se vyvíjely hektarové výnosy u cukrovky takto:
 

 

Rok 
Hektarový výnos 
1961 
 220 q
1962 
  220 q 
1963 
 272 q
1964 
 213 q
1965 
 148 q
1966 
   304 q 
 1967
 220 q

 

Polní práce byly provedeny celkem včas a žádoucí kvalitě. Za dobrý pracovní výkon je třeba pochválit zejména pracovníky Státní traktorové stanice a za dobře provedenou orbu Františka Rybnikáře.

Organizace práce

V důsledku nestálosti a nedostatku pracovních sil došlo v rostlinné výrobě k snížení počtu pracovníků. Počínaje rokem 1968 nebude místní JZD pěstovat brambory a sníží pěstování zeleniny na plochu 5 ha. Aby si zajistilo potřebný rozsah prací na tomto úseku, prohloubí a rozšíří na základě smlouvy použití mechanizačních prostředků STS v rámci služeb a provede taková organizační opatření, aby byl zajištěn nástup potřebného počtu pracovníků. Pracovníci budou rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna, základní skupina, bude nastupovat každodenně a za každého počasí. Druhou skupinu budou tvořit ostatní pracovníci rostlinné výroby k zvládnutí nárazových prací ve špičkách (okopávky, žňová sklizeň).


Živočišná výroba

V živočišné výrobě pokračovalo další zlepšování i když nebyl plněn plán výroby rostlinné. Je to patrno z následujících přehledů:
Průměrná denní dojivost v litrech:
 

 

 Rok
 Dojivost
 1961
4,60 l 
 1962
2,96 l 
 1963
3,10 1
 1964
4,22 l 
 1965
 5,06 l
 1966
6,24 l 
 1967
 6,76 l

 

 

Průměrný odchov selat na jednu prasnici za rok:

 

 Rok
Počet kusů
 1961
7,7
 1962
6,8
 1963
10,2
 1964
10,-
 1965
 14,5
 1966
14,4
 1967
 20,7

 

 

Plánovaný výnos 2q vlny byl splněn. Nového chovu se ujal s. Válek, který absolvoval ovčácký kurz v Trenčíně. Za svědomitou práci se mu dostalo uznání Vysoké zemědělské školy v Brně.

Zavedení chovu krůt
Na základě smlouvy se Zemědělským nákupním podnikem zavedlo JZD v bývalé drůbežárně chov krůt za účelem zvýšení tržnosti, využití hospodářských budov a pastevních ploch. S chovem krůt nemělo družstvo žádných zkušeností, které tento chov značně postihly uhynutím krůt v důsledku udušení a prolomení sedačky. Přesto možno označit nově zavedený chov krůt jako výnosný a rentabilní, protože znamenal zvýšení tržeb o 117.000 Kčs.

Živočišnou výrobu považovalo JZD za odvětví, z něhož je možno získávat v budoucnosti hlavní zdroj příjmů.

Přehled zemědělské produkce

Hrubá zemědělská redukce v Kčs na 1 ha zemědělské půdy se do roku 1961 vyvíjela tako:
 

 

 Rok
Kčs
 1961
2.511
 1962
2.296
 1963
2.393
 1964
3.706
 1965
4.338
 1966
4.809
 1967
6.923

 

 

Mimo doplatků za pracovní jednotku do výše 16 Kčs v penězích, naturálie a prémie, bylo vyplaceno členům za vnesený inventář 60. 000 Kčs.
Z uvedených ukazatelů je patrno, že JZD Popovice má za daných hospodářských podmínek zdravý základ a předpoklady úspěšného rozvoje. Hlubokého zamyšlení však vyžaduje otázka získávání mladých lidí za členy nebo do námezdního pracovního poměru. Přirozený úbytek pracovních sil je nutno nahrazovat každoročně získáváním čtyř mladých lidí, především chlapců, pro úsek výroby živočišné i rostlinné.

Celkové zhodnocení roku

Rok 1967 byl pro funkcionáře MNV, členy JZD i ostatní občany velkým vypětím sil v plnění hospodářských úkolů.
Příznivé přírodní podmínky měly vliv na výši a kvalitu sklizně a tím i na plnění plánu nákupu, který byl v roce 1967 nejvyšší v období našeho socialistického státu.
V průběhu roku došlo k uplatňování zásad nové soustavy řízení národního hospodářství v zemědělství. Tím byly vytvořeny příznivé podmínky pro uvolnění výrobní iniciativy. Vytvořením ministerstva zemědělství a výživy vznikl jednotný komplex, který převzal záruku za zabezpečování vnitřního trhu a vývozu kvalitními zemědělskými a potravinářskými výrobky. Začaly zanikat Výrobní zemědělské správy a místo nich vznikaly nové útvary Okresních zemědělských sdružení, z nichž první bylo v našem okrese ustaveno 1.8.1967. Při této příležitosti je možno hodnotit kladně stabilizaci politických poměrů a vzájemných sousedských vztahů mezi občany, které byly ještě před několika lety velmi napjaté a vyhrocené.
V roce 1967 oslavili jsme a s námi celý pokrokový svět 50. výročí VŘSR, která ukázala všem utlačovaným národům cestu k socialistickému budování. Nevyřešeným problémem zůstává získávání dalších pracovních sil do místního JZD, rekultivace půdního fondu, zajištění místností pro kulturně osvětovou činnost a mimoškolní výchova mládeže. V současné době je potřeba posilovat pozici rodiny, aby byla schopná plnit své odpovědné úkoly. Nesmíme zapomínat, že bez mravní výchovy nelze vyřešit žádné poměry hospodářské ani politické.

Předseda MNV:

Z pověření rady MNV zpracoval a zaznamenal František Fojta.