Obsah

ROK 1968

 

I.

MNV – činnost

Ve složení MNV nenastaly v roce 1968 žádné změny. Vzhledem k polednovým událostem, které dočasně uzavřely naše společenské prostory pro dotváření socialismu v naší vlasti byly odloženy volby do národních výborů všech stupňů. Tato nepředvídaná situace způsobila určité komplikace i v činnosti MNV. Někteří poslanci počítali již s odchodem ze svých funkcí a nejevili dostačující zájem o práci v komisích. Ale přesto většina poslanců, usměrňována radou MNV zachovala si i nadále rozvahu, klid a pracovní aktivitu.
S přehledem a uvážeností podařilo se MNV se zaměstnanci Jednoty zvládnout po srpnových událostech zásobovací i politickou situaci v obci a zabránit zbytečnému hromadění potravin, Mnoho úsilí a osobních obětí si vyžádalo sepisování škod a potřebného materiálu na opravu rodinných domků i veřejných budov postižených dne 11. 7. 1968 vichřicí. Nadměrné práce si vyžádala velmi náročná výstavba obce. Činnost MNV byla všestranná a vyčerpávající na všech úsecích veřejného života.
V roce 1968 se konalo celkem 11 schůzí rady MNV a 5 schůzí plenárních.
Rada MNV se scházela pravidelně, ale vzhledem k mimořádným událostem měnila svůj pracovní program. Zabývala se hospodářskými problémy MNV, činností místního JZD i ostatních společenských organizací. Důležité hospodářské a společenské problémy řešila ve spolupráci s vesnickou organizací KSČ.

Činnost komisí


Sociálně zdravotní komise sledovala čistotu obce, prováděla hygienické kontroly ve školách, v Jednotě, v pohostinství i v JZD. Zjištěné závady byly po dohodě s odpovědnými pracovníky odstraněny.
Na úseku sociálního zabezpečení připravovala komise návrhy a podklady pro poskytování sociální výpomoci po 200 – 250 Kčs, projednala 9 návrhů na zvýšení důchodu pro bezmocnost. Sedmi občankám, které neměly potřebný počet odpracovaných let a jejichž manželé pobírali nízký důchod, byl zvýšen důchod o 100 Kčs. Z 83 žádostí podaných na zvýšení nízkých důchodů bylo 63 žádostí vyřízeno kladně, 7 zamítnuto, ostatní nebyly vráceny ani realizovány.
V mnoha případech občané uváděli, že nemají důchod zvýšen podle směrnic, vysílaných televizí i státním rozhlasem a že mají nárok na 400 až 700 Kčs. Sdělovací prostředky způsobily v tomto směru mnoho zmatků mezi občany.
Řada občanů uplatňovala nárok na jednorázové sociální výpomoci finanční nebo naturální, ale odmítala vyplnit příslušný tiskopis, aby nikdo nevěděl jaké příjmy mají členové jejich rodiny.
Komise finanční a plánovací prováděla rozbory hospodaření MNV, spolupracoval při vyměřování daně domovní a zemědělské, rozhodovala o poskytování daňových slev. Navrhovala a schvalovala rozpočet MNV, vyhodnocovala výsledky inventarizace škol, požárníků a osvětové besedy. Radě MNV podávala návrhy na získávání nových příjmů, např. otevřením pískoviště. V průběhu roku sledovala finanční a plánovací komise placení daní a poplatků, u neplatičů podnikal patřičná opatření. Ve svých schůzích se zabývala postupem prací financovaných MNV, hodnotila dodržování rozpočtové kázně u všech povolených akcí.
Na základě plánu práce prováděli členové finanční a plánovací komise kontroly hospodaření školní jídelny v mateřské škole z hlediska dodržování rozpočtu, správnosti vedení účetní evidence a propočtu stravného.
Komise ochrany veřejného pořádku projednala 18 případů přestupků a provinění, dále různé stížnosti, se kterými se občané obrátili přímo na MNV. Na úseku prevence prováděla prohlídku objektů JZD. Podnikala potřebná opatření, aby v obci nedocházelo k podávání alkoholických nápojů osobám mladistvým nebo podnapilým a k žádným dopravním nehodám.

Rozpočet MNV
Příjmy
 

 

Druh příjmů  Skutečnost (Kčs)  Plán (Kčs)
 Daň z příjmů obyvatelstva
 1.378,-
 1.000,-
 Daň zemědělská
 17.366,50
17.000,- 
 Daň domovní
 35.154,-
35.000,- 
 Správní poplatky
 10.115,-
7.400,- 
 Stavebnictví
 9.579,80
 9.000,-
 Školství
 19.817,25
14.000,- 
 Kultura a informace
 66,-
8.000,- 
 Místní hospodářství
 7.482,-
6.000,- 
 Ostatní
 519,80
 1.800,-
 Příjmy z fondu rezerv
 25.000,-
 25.000,-
 Dotace z rozpočtu ONV
 80.200,-
 80.200,-
 Místní poplatky fakult. povahy
 450,-
 Pokuty
 150,-
 -
 Převody z prostředků z fondu rezerv
 53.811,50
 56.600,-
 Úvěry ve SSP
 20.000,-
 20.200,-
 Úhrn příjmů
 281.059,85
 281.000,-

 

 
Výdaje

 

 

Druh výdajů  Skutečnost (Kčs)  Plán (Kčs)
 Stavebnictví (akce "Z")
 60.962,92
 60.000,-
 Doprava (místní komunikace)
 18.699,50
 19.000
 Vnitřní správa
 6.309,-
 8.000,-
 Místní hospodářství
 7.873,88
 8.000,-
 Všeobecná pokladní správa
 26.868,-
 26.000,-
 Školství:  -  -
 Mateřská škola
 11.909,45
 ZDŠ
 35.245,20
 80.000,-
 Školní jídelna
 32.995,96
 -
 Kultura a informace
 10.786,47
 10.000,-
 Vnitřní správa
 69.403,62
 70.000,-
 Úhrn výdajů
 281.054,-
 281.000,-

 

 

II.


Výstavba obce


Mimořádné úsilí věnoval MNV plnění budovatelských úkolů v rámci akce "Z". Jednalo se o tyto práce: Výstavba kanalizace a komunikace v obci Osvobození, vybudování chodníku a zemní práce pro výstavbu komunikace v ulici Klince, dokončení prací na komunikaci v ulici 1. Máje, vybudování autobusové čekárny, dokončení prací na šlechtitelské pálenici, položení kanalizací u hřbitova a na Kopci, opravu všech budov MNV, vymalování budovy ZDŠ, dokončení prací na hasičské zbrojnici a v hospodářských objektech ZDŠ, opravu rozhlasové sítě a pouličního osvětlení.
Mimo tyto velmi náročné úkoly zajišťoval národní výbor ještě některé akce cizích investic, které byly v průběhu roku provedeny ve prospěch obce v tomto pořadí:
 

 

 

Druh akce  Hodnota v Kčs
 Komunikace ke střelnici 1000 m
 550.000,-
 Generální oprava kanalizace v ulici Osvobození
 280.000,-
 Kanalizace u mateřské školy
 25.000,-
 Předláždění okresní silnice a kanalizace
 24.000,-
 Vybudování melioračního kanálu na lukách
 64.000,-
 Výstavba telefonické automatické ústředny
 48.000,-
 Celková hodnota cizích investic
 991.000,-

 


Přehled prací provedených v obci v roce 1938 v akci "Z":

 

 

Druh akce  Hodnota v Kčs
 Kanalizace
 105.000,-
 Komunikace dokončené i započaté
 240.000,-
 Dokončovací práce na pálenici
 32.000,-
 Veřejné budovy, osvětlení, rozhlas aj.
 103.000,-
 Dokončení požární zbrojnice a oprava hospodářských budov
 45.000,-
 Celkem:
 585.000,-

 

Hodnota díla vytvořená brigádnicky na opravách rodinných domků, kanalizací, chodníků, úpravě zeleně, výsadbě stromků a pod., zjištěná poslanci, dosáhla v roce 1968 1 157 000,- Kčs. Z této částky připadá průměrně na jednoho obyvatel 1.273,- Kčs.
Není proto náhodou, že obec Popovice byla vyhodnocena jako první ve čtvrté kategorii obcí a odměněna částkou 15.000,- Kčs.
V roce 1968 zakoupil MNV rodinný domek č. 270 pro zřízení učitelského bytu a jeho kupní cenu v hodnotě 95.000 Kčs hotově proplatil.
MNV uhradil ONV splátku 20.000 Kčs na zaplacení úvěru, uzavřeného v roce 1967 ve Státní spořitelně v částce 100.000,- Kčs.


III.


Činnost společenských organizací


V důsledku mimořádných vnitropolitických událostí poklesla v roce 1968 aktivita společenských organizací. Jejich práce byla v mnoha případech nedostačující nebo téměř žádná. Za dobrou organizaci možno považovat Svaz ovocnářů a zahrádkářů, Sdružení rodičů a přátel školy a myslivce. Kromě své zájmově činnosti měly všechny společenské organizace obohacovat svůj pracovní program o činnost kulturní.
K méně dobrým organizacím se řadil Svaz československých žen, Československý svaz požární ochrany, Československý červený kříž a místní osvětová beseda. Těmto organizacím je třeba pomoci a doplnit je novými kádry.
Malou a téměř žádnou činnost vyvíjel Svaz československé mládeže a Svazarm.
Prozatím nelez se šířeji zmínit o práci Svazu protifašistických bojovníků a organizaci Moto-klubu, neboť tyto organizace byly ustaveny teprve před několika měsíci.


IV.


Veřejný život – oslavy


V předvečer Prvního máje se konala u památníku padlých oslava 23. výročí osvobození Popovic. Slavnostní projev přednesl předseda MNV Stanislav Habarta, který vzpomněl velkého hrdinství místních občanů při osvobozování jejich obce.
Oslavy Prvního máje se konaly společně s občany Popovic a Podolí na hřišti v Podolí. Májového průvodu se zúčastnilo celkem 680 osob k nimž promluvil Božetěch Viktora, předseda JZD v Kunovicích, delegát OV Národní fronty.

Dne 27.10. 1968 se konalo slavnostní zasedání MNV v souvislosti s oslavami 50. výročí vzniku Československé republiky. Při této příležitosti byly uděleny 52 občanům plakety za zásluhy, 6 občanům čestné uznání rady MNV.

V.


Kulturní a školský vývoj

Ve školním roce 1967/1968 byla ZDŠ v Popovicích organizována takto:
 

 

 Třída
 Jméno vyučujícího
 Počet dětí
 Z toho:
 -
 -
 -
 dívek
 chlapců
 I.
 Anna Škrášková
 17
 8
 9
 II.
 Bedřich Autrata
 22
 10
 12
 III.
 Zdeňka Jančová
18
 8
 10
 IV.
 Věra Malá
 27
 12
 15
 V.
 Blanka Vraspírová
 23
 12
 11
 Celkem:
 107
 50
 57

 

Správu školy vedl ředitel Bedřich Autrata. Všichni vyučující byli zapojeni do veřejných funkcí ve školské a kulturní komisi nebo v osvětové besedě. Učitelka Anna Škrášková vykonávala funkci knihovnice v MLK.

Učitelé a žáci se aktivně zúčastňovali všech veřejných oslav v obci. Ve školní práci se zaměřovali především na zkvalitnění výuky jazyka českého a věnovali zvýšenou péči zaostávajícím žákům.

Přehled klasifikace na konci školního roku 1967/1968:
 

 

Průměrný prospěch
 1
 2
 4
 5
 Počet žáků
 30
 36
 22
 14
 4

 

K větším kázeňským přestupkům v průběhu školního roku na škole nedošlo.
Spolupráce rodičů s vyučujícími byla celkem dobrá. Vichřicí Olga byly způsobeny na školní budově tyto škody: poškozená střecha, strženy okapové roury, na člení stěně otlučena omítka a vytlučena všechna okna. Zásluhou MNV byla v době hlavních prázdnin celá školní budova znovu vymalována, dokončeny úpravy hospodářských budov, školního dvora a odstraněny všechny závady.
Do mateřské školy bylo ve školním roce 1967/1968 zapsáno 37 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 27 dětí zaměstnaných matek pracujících v průmyslu. Provoz mateřské školy byl celodenní se zavedením volných sobot. Ve školní jídelně se stravovaly všechny děti a zaměstnanci školy. Školní budova vyhovovala úplně svému účelu a byla dostatečně vybavena učebními pomůckami a zařízením. Veškeré práce v okolí školy provedli rodiče brigádnicky a odpracovali při nich 280 hodin. V prosinci byla na škole uspořádána školní besídka. Při této příležitosti bylo na dobrovolném vstupném vybráno 350 Kčs a pak použito na zakoupení koberce do třídy. V průběhu roku byly v mateřské škole zřízeny hrací koutky dětí: lékařský, kadeřnický, domácí, čtenářský. Pro letní období byl dětem zakoupen kruhový gumový bazén, pro zimní období horské slunce. Koncem školního roku se konala lékařská prohlídka všech dětí.


V.


Bytová výstavba


Ve své rozsáhlé a velmi náročné budovatelské činnosti nezapomínal MNV ani na svízelnou bytovou situaci. Zakoupením rodinného domku učinil první kroky k zajištění bytů pro dojíždějící učitele. Výstavba nových bytových jednotek byla naplánována v trase Díly po obou stranách a na některé pozemky, na něž se vztahuje individuální územní rozhodnutí. Dále se počítá s výstavbou v trase Padělky pod NV a Hore kovárnou, kde se jedná o výstavbu dvou nebo tří bytových jednotek. V roce1970 se počítá také s výstavbou zdravotnického střediska v Podolí v hodnotě 1 ½ mil. Kčs, společného pro obce Popovice, Míkovice a Vésky.

VI.

Živelní pohromy – Vichřice Olga

Dne 11.7.1968 se přehnala naším krajem větrná smršť , která zasáhla oblast v šíři 7 km směrem od Kyjov, Polešovice, Kunovice, Sady, část Mařatic a pokračovala dále na Vésky, Popovice, Uh. Brod a Luhačovice. Žádný z žijících občanů něco podobného nepamatuje. Do naší obce se přihnala po 14 hodině a postupovala směrem na JZD po pravé straně silnice a na Bukovinu. Během 5 minut zničily kusy ledu o síle 5 až 7 cm všechnu úrodu. Obilí bylo vtlučeno do země a vymláceno, většina stromů polámána nebo vyvrácena i s kořeny, střechy mnohých domů rozbity a částečně odneseny, okna vytlučena a ploty vyvráceny, elektrické vedení v některých místech demolováno. Na místním hřbitově bylo pováleno asi 70 pomníků. Po silnicích se hrnula hustá kašovitá voda o výši asi 30 cm.Na domě Fr. Vlachynského čp. 286 byla odtržena celá střecha a odnesena na hlavní silnici před hřbitovem do vzdálenosti asi 20 m. Nejvíce byly smrští postiženy rodinné domky těchto občanů: Václavy Tetery čp. 86, Ant. Kaňovského čp. 80, Fr. Kaňovského čp. 83, Ant. Staška čp. 79, Ant. Blahy čp.99, Ant. Píšťka čp. 87, Ant. Juřičky čp.15, Aloise Šáchy čp. 211. V některých domech byl značně poškozen nábytek i peřiny. Ani veřejné budovy nezůstaly uchráněny. Střecha na budově ZDŠ byla stržena, střecha z družstevního kravína odnesena na Hlaviny asi do vzdálenosti 2 km. Na stromech zůstaly jen tu a tam zbytky listí, tráva byla utlučena do země, pole a zahrady byly pokryty nánosy bahna. V Bukovině zničila větrná smršť třetinu stromů, představujících cca 12 000 pm dřeva. Škoda způsobená na rodinných domcích činila ¾ mil. Kčs, na budovách JZD 2 ½ mil. Kčs, na úrodě 4 mil. Kčs, na školní budově 20.000 Kčs.
Smutný byl pohled na uplakané ženy, ustarané tváře mužů a na zničené sady, pole, vinice a lesy. MNV přikročil ihned za pomoci poslanců k sepisování škod a potřebného materiálu na opravu domů a snažil se jej co nejrychleji zajistit. To se mu také z velké části podařilo. Bylo potřeba 80.000 ks tašek, 40.000 ks cihel, 7.000 m2 skla, 6.000 ks hřebenáčů, 200 q cementu, 200 q vána a další materiál (rákos, lepenku, plech, řezivo, eternit). S politováním však nutno konstatovat, že úsilí vynaložené v tomto směru funkcionáři MNV nebylo plně pochopeno a oceněno. Mnozí z nich sklízeli pak nevděk a pomluvy. A jak už to bývá zvykem, našli s mezi občany i takoví jedinci, kteří chtěli přírodní katastrofy využít k získání nadměrného množství stavebního materiálu, většího odškodného apod.
V rámci sousedské a brigádnické výpomoci místních občanů byly vzniklé škody na rodinných domcích i veřejných budovách v Krátké době odstraněny. Nepříznivě se však promítly ve finančním hospodaření JZD. Když byly z části kryty pojištěním, předpokládané vyšší výnosy, dále škody nepojistitelné a následné, nebyly družstvu uhrazeny. Bude proto trvat několik let, a to příznivých, než se místní JZD z této katastrofy dostane.

Vlčnovský Jan čp.231


Z jednotlivců zaslouží si vřelé poděkování a uznání občan, který téměř osamocen začal zničené družstevní objekty ihned znova budovat.

VII.

Zemědělství

Rok 1968 nebyl místnímu JZD příznivý, Vichřice Olga mu způsobila milionové škody na kulturách i budovách. Další nepříznivý vliv na družstevní hospodaření mělo i dlouhodobé onemocnění předsedy. To se pak projevilo i méně hodnotné organizátorské práci, ve špatné přípravě půdy pro příští úrodu, v nedbale provedené setbě a nedokončené hluboké orbě pod cukrovku. Na těchto nedostatcích se podíleli i členové představenstva, jelikož nedovedli zajistit družstvu fyzickou a morální výpomoc MNV nesnažili se, aby ztráty byly co nejmenší. Za zničenou úrodu bylo nutno zakoupit 75 vagonů jadrných krmiv, 50 vagonů slámy a sena, uhradit výdaje na opravy, zajistit naturálie družstevníkům a zrniny pro společné záhumenky.
Ale přes všechny potíže a problémy místní JZD v roce 1968 vyplatilo.

 

Pracovní jednotka:
 

 na pracovní jednotku včetně naturálií  885.000 Kčs
 prémie družstevníků a podíly  235.000 Kčs
 dovolené    40.000 Kč

 

Výsledná hodnota pracovní jednotky činila 25 Kčs. Do této hodnoty nebyly započítány plné odměny, které obdrželi družstevníci např. za nakládání skrajků, kočí za cizí práce a jiné.
Za vnesený majetek byla družstevníkům vyplacena další splátka v částce 100.000 Kčs.


Ukazatelé výroby živočišné


Dílčí výsledky výroby živočišné, postižené živelní pohromou:

 

 -

 Plán

 Skutečnost
 Výroba masa vepřového
 1.197 q
 1.481 q
 Váhové přírůstky u vepřů
 0,50 kg
 0,47 kg
 Roční dojivost na 1 krávu
 2 500 l
 2 250 l
 Přírůstky u telat do 6 měsíců
 0,60 kg
 0,53 kg
 Stříž vlny
 3 kg
 5,22 kg

 

Mechanizace


Zájem o provedení včasných a kvalitních prací traktorovým střediskem v Podolí značně poklesl. Proto nebyla zorána všechna pole tak, jak bývá zvykem dobrých hospodářů. Dále zůstaly neposečeny některé plochy podsevů.
V důsledku ekonomických změn v našem národním hospodářství bylo upuštěno od společného sdružení strojů v JZD Podolí, takže nyní je mělo místní JZD ve vlastních rukou a ve vlastní organizaci.. do svého strojového parku již investovalo 250.000 Kčs. To by si měli uvědomovat především traktoristé, na nichž jsou závislé výsledky výroby rostlinné, kvalita práce a vše, co s tím souvisí. Musí si to uvědomit proto, že po této změně dlouho volali a že od 1.1.1969 se splní jejich přání, aby byli odměňováni podle státních norem.

Organizační změny


Na zemědělském úseku byl rok 1968 velmi rušný, zejména po celostátním sjezdu JZD, na němž se jednalo o založení společenské zájmové organizace pracujících v zemědělství. N konferenci družstevních a jednotlivě hospodařících rolníků dne 9. – 11. 7. 1968 byl ustaven tzv. svaz k obhajování sociálních a ekonomických zájmů. Tak vznikl Český svaz družstevních rolníků, který pak zahájil svou činnost v krajích, okresech i v jednotlivých JZD. Také členové místního JZD se stali na základě rozhodnutí členské schůze z 9.12.1968 členy tohoto svazu a zvolili si pětičlenný místní výbor v čele s předsedou.

Záhumenkové hospodaření

Obhospodařování záhumenek bylo ztíženo špatným poskytováním služeb, zajišťováním osiva i sadby a stávalo se přítěží družstevníků. JZD nemělo dostatečný počet kočích a traktoristů, proto již v roce 1967 nabídlo svým členům společné záhumenky, výhodné po stránce ekonomické. Této výhody využívala většina družstevníků již v roce1968. V posledních dvou letech bylo do společných záhumenek sceleno již 19 ha půdy. Jelikož velkými přesuny záhumenkové půdy docházelo k určité dezorientaci, byla provedena v roce 1968 nová hospodářsko technická úprava půdy. Při této příležitosti je třeba vysoce ocenit obětavou práci poslance a člena rady MNV Ant. Havlíčka čp.29, který několik let vedl přesně všechny změny záhumenkového hospodaření, takže nedocházelo k vážnějším komplikacím. Na základě nových poznatků se rada MNV usnesla, aby v zájmu řádné evidence veškeré půdy byly změny v záhumenkách prováděny jen začátkem hospodářského roku a to od 1. září do 31. října.

 

VIII

 

Zhodnocení roku


V roce 1968 jsme si připomněli mnohá významná výročí. Před 100 lety byla zrušena robota, před 50ti lety vznikla Československá republika, před 30ti lety došlo k násilné fašistické okupaci Československa, před 20ti lety k únorovému vítězství pracujícího lidu.
Mezi významná výročí se řadí i lednové plénum ÚV KSČ v roce 1968, které mělo řešit krizi KSČ a odstranit z jejího vedení to, co bylo překážkou, aby se strana a společnost pozvedly k nové aktivitě a k novému životu. To se týkalo především důsledného uplatňování leninských principů i řízení strany a společnosti. Leden 1968 měl se stát jarem našeho politického a hospodářského života. Proto výsledky lednového plína KSČ přijal s povděkem naprostá většina členů strany i našeho lidu.
Po lednu 1968 se však ukázalo, že nové vedené strany v čele s A. Dubčekem nebylo schopno plnit dané úkoly. Pozici předsednictva ÚV KSČ oslabovalo, že jeho členy zůstali někteří soudruzi odpovědní za minulé nedostatky. Straně chyběl jasný kurz a jednoznačná direktiva pro postup v další práci. To postupně vedlo k tomu, že vedoucí orgány strany přestaly i v kádrové politice uplatňovat zásady demokratického centralismu. Neřídily nižší orgány a aparát strany a připustily uvolnění stranické kázně a celkové organizátorské práce strany a státu.
Počátkem praktického řešení se stal dubnový akční program. Pod hesly "obrody" a "nového modelu socialismu" byla prováděna destrukce socialistických hodnot a revize základních principů socialismu a systematicky rozkládána strana i celý společenský systém, rozvíjeno naše přátelství a spojenectví se Sovětským svazem. Pravicové oportunistické síly v KSČ získávaly převahu ve vedení strany. Jejich přičiněním byla podlomena ideová, politická a akční jednota strany a ochromena její vedoucí úloha ve společnosti. Sdělovací prostředky včetně stranických se dostávaly postupně až na vvjímky do služeb pravicového oportunismu a služeb reakce. Většina obyvatelstva i značná část členů strany se přestávala v dané situaci orientovat. Revisionistické sály uvnitř KSČ zformovaly druhé centrum ve straně. Jejich snahy vyvrcholily inscenováním nacionalistického a antisovětského vysočanského tzv. sjezdu. Ve svém boji o mocenské pozice se revisionisté spojili s antisovětskými silami, s poraženými zbytky buržoazie a maloměšťáckými elementy. Pravicové a antisovětské síly postupně rozvracely všechny oblasti veřejného a politického života.
Oddaní a čestní komunisté-marxisté-leninovci vedli nesmírně těžký boj o záchranu socialismu v naší zemi. Většina poctivých, socialismu oddaných občanů však zůstávala roztříštěna,nebylo stranické vedení, které by je organizovalo a řídilo.
Komunistická strana Sovětského svaz i ostatní bratrské strany se znepokojením sledovaly vážné ohrožení pozic socialismu v Československu a na poradách v Čierne nad Tisou a v Bratislavě varovali vedení KSČ před narůstáním kontrarevolučního nebezpečí. Po vyčerpání všech politických možností, za situace, kdy vnitřní revoluční síly nebyly s to odvrátit soustředěný kontrarevoluční nápor, rozhodly se socialistické státy na základě Varšavské smlouvy pro jediné možné řešení. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila jejich vojska na území naší vlasti, aby v ní napomáhala ke konsolidaci politického a hospodářského života a zajišťovala bezpečnost Československa proti jeho vnitřníma zahraničním nepřátelům.

Předseda MNV:
S pověřením rady MNV zpracoval a zaznamenal: František Fojta