Obsah

Odpadové hospodářství

Informace o obecním systému nakládání s komunálními odpady v obci

Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem upravuje Obecně závazná vyhláška obce.

Komunální odpad třiďte na jednotlivé složky a odkládejte na určená místa:

papír
pytlový sběr (modré pytle)
kontejnery v obci na kartony
plasty
pytlový sběr (žluté pytle)
kontejnery na sběrném místě č.p. 23 na rozměrný plast
nápojové kartony
pytlový sběr spolu s plasty (žluté pytle)
kontejner na sběrném místě č.p. 23
sklo bílé a směsné
kontejnery v obci
kovy
kontejnerová vana na kovový šrot na sběrném místě č.p. 23
nádoby na hliníkové a železné plechovky na sběrném místě č.p. 23
nebezpečné odpady
sběrné místo č.p. 23 (a svozová místa v den svozu)
elektoodpad
sběrné místo č.p. 23
použité stolní a fritovací oleje
sběrné místo č.p. 23
objemný odpad
kontejnerové vany na sběrném místě č.p. 23
stavební suť v menším množství
kontejnerová vana na sběrném místě  č.p. 23
v případě potřeby likvidace většího množství se obracejte na specializované firmy (OTR)
biologický odpad rostlinného původu
domácí kompostéry
kontejnerová vana na sběrném místě č.p. 23. 
V případě zájmu o likvidaci větví z ořezu stromů volejte 777 761 732. Za zajištění odvozu malá vlečka 100 Kč, velká vlečka 200 Kč.
textil
sběrné kontejnery na staré oblečení a kusový textil u obchodu a na křižovatce k družstvu
odpadní dřevo
volně ložené na sběrném místě č.p. 23

Teprve odpad, který nelze vytřídit podle výše uvedených složek je součástí směsného komunálního odpadu a patří do popelnice!

Přehled o provedených svozech popelnic naleznete na mapovém serveru.

Termíny svozů: popelnice, plasty, papír, nebezpečný odpad.

Směsný komunální odpad, plasty, papír, nápojové kartony, sklo, objemný odpad, bioodpad, stavební suť, nebezpečný odpad, jedlé oleje jsou k dalšímu dotřídění, využití či odstranění předávány společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

Elektroodpad je k recyklaci a likvidaci předáván kolektivním správcům pro zpětný odběr výrobků s ukončenou životností (Asekol, Elektrowin, REMA, Ekolamp).

Kovy jsou předávány formou výkupu společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.