Obsah

Odpadové hospodářství

Informace o obecním systému nakládání s komunálními odpady v obci

Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem upravuje Obecně závazná vyhláška obce.

Komunální odpad třídíme na jednotlivé složky, které je možné odkládat zde:

papír pytlový sběr (modré pytle), kontejnery v obci
plasty pytlový sběr (žluté pytle), kontejnery na sběrném místě č.p. 23
nápojové kartony pytlový sběr spolu s plasty (žluté pytle), kontejner na sběrném místě č.p. 23
sklo bílé a směsné kontejnery v obci
kovy

kontejnerová vana na kovový šrot na sběrném místě č.p. 23

nádoby na hliníkové a železné plechovky na sběrném místě č.p. 23

nebezpečné odpady sběrné místo č.p. 23 (a svozová místa v den svozu)
elektoodpad sběrné místo č.p. 23
použité stolní a fritovací oleje sběrné místo č.p. 23
objemný odpad kontejnerové vany na sběrném místě č.p. 23
stavební suť v menším množství

kontejnerová vana na sběrném místě  č.p. 23,

v případě potřeby likvidace většího množství se obracejte na specializované firmy (OTR)

biologický odpad rostlinného původu
domácí kompostéry, kontejnerová vana na sběrném místě č.p. 23. 
V případě zájmu o likvidaci větví z ořezu stromů volejte 777 761 732. Za zajištění odvozu malá vlečka 100 Kč, velká vlečka 200 Kč.
textil sběrný kontejner na staré oblečení a kusový textil u obchodu
odpadní dřevo volně ložené na sběrném místě č.p. 23
směsný komunální odpad teprve odpad, který nelze vytřídit podle výše uvedených složek je součástí směsného komunálního odpadu a patří do popelnice

 

Přehled o provedených svozech popelnic naleznete na mapovém serveru.

Termíny svozů: popelnice, plasty, papír, nebezpečný odpad.

Směsný komunální odpad, plasty, papír, nápojové kartony, sklo, objemný odpad, bioodpad, stavební suť, nebezpečný odpad, jedlé oleje jsou k dalšímu dotřídění, využití či odstranění předávány společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

Elektroodpad je k recyklaci a likvidaci předáván kolektivním správcům pro zpětný odběr výrobků s ukončenou životností (Asekol, Elektrowin, REMA, Ekolamp).

Kovy jsou předávány formou výkupu společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.