Obsah

Pálení - informace a zásady

Vypalování porostů je zakázáno! Pálení má svá pravidla!

Zákonem o požární ochraně zákonem, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší je zakázáno vypalování křovin a travních porostů. Za porušení tohoto zákona hrozí pokuty.

Pálení listí, klestí a shrabané trávy na „jedné hromadě“ není zákonem výslovně zakázáno. Při pálení rostlinných materiálů na zahradě však energie, která je v nich obsažena, k ničemu neposlouží, jen ohřeje vzduch a, zvláště listí, zadýmí okolí a přivodí zbytečné nepříjemnosti sousedům, třeba u schnoucího prádla.

Rostlinné materiály je nejlepší využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. A větve lze štěpkovat. Pod ohodě s pracovníkem obecního úřadu lze zajistit také jejich odvoz (viz Odpadové hospodářství). 

Pokud se i přesto rozhodnete odpady na záhradě spalovat, dodržujte alespoň následující bezpečnostní opatření.

Pro spalování látek přírodního charakteru platí, že pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší 18 let a na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení např. voda, lopaty, tlumnice apod. Ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou.

Před zahájením pálení většího množství materiálu oznamte den, dobu, místo pálení a jméno odpovědné osoby za pálení krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na tel. č. 950 670 222 nebo využijte aplikace na internetových stránkách (viz odkaz níže). Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně pro přímou pomoc postiženým.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky (o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. a další materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství škodlivých emisí. 

 

Ohlášení plánovaného pálení Hasičskému záchrannému sboru ⧉