Obsah

Prodej palivového dřeva z obecních lesů

 

Žádost o palivové dřevo můžete podat pouze osobně na obecním úřadě.

Ceník palivového dřeva

Pravidla pro prodej palivového dřeva:

Obec jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva a odkup palivového dřeva za stanovených podmínek.

Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí, tj. zmanipuluje, vyklidí a odveze dřevo z pokácených stromů, které mu v daném porostu určí lesní hospodář, za stanovenou cenu. Veškeré práce provádí samovýrobce na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Samovýrobce je fyzická osoba starší 18 let.

Samovýroba dřeva není nároková. Lesní hospodář zadává samovýrobu pouze tehdy, když dřevo této kvality je v lese k dispozici a pokud uzná, že nehrozí riziko ohrožení stavu lesa.

Odkupem palivového dřeva se rozumí úplatné přenechání zpracovaného dřeva soustředěného na odvozním místě, které určí lesní hospodář.

Odkup palivového dřeva nebo samovýroba mohou být realizovány pouze na základě žádosti podané v kanceláři obecního úřadu v Popovicích a následně vzniklého nároku v rámci pořadníku. S kupujícím či samovýrobcem musí být sepsána Smlouva, kde budou stanoveny podmínky prodeje.

Maximální množství dřeva na jednu žádost a jednu nemovitost (dům s číslem popisným) je 5 m3/rok resp. 8 prostorových metrů (prm). Další zapsání žadatele do pořadníků je možné až po uspokojení jeho předešlé žádosti.

O palivové dřevo z lesů v majetku obce Popovice mohou požádat pouze občané s trvalým pobytem v obci Popovice.

Pro zájemce o samovýrobu a odkup dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník žádostí.

Do pořadníku je zařazen každý zájemce, který podá žádost v kanceláři obecního úřadu a u kterého zároveň obec Popovice neeviduje jakýkoli dluh.

Obec každou žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem a zařadí do pořadníku žádostí. Pořadí určuje datum podání žádosti.

Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne lesní hospodář zájemci požadované dřevo k prodeji. Za tímto účelem je žadatel povinen do žádosti uvést kontaktní telefonní číslo.

Kupující uzavře s prodávajícím Smlouvu.

Zájemce, kterému je nabídnuto dřevo, může nabídku jedenkrát odmítnout a neztrácí svoje místo v pořadí. Do pořadníku se zavede záznam, kdy bylo dřevo žadateli nabídnuto. Pokud však neodebere dřevo ani po druhé nabídce je z pořadníku vyřazen.

Žádosti nelze do pořadníku podávat za více osob žijící ve společné domácnosti (číslo popisné = jedna žádost).

Platba za palivové dřevo formou samovýroby nebo za odkup palivového dřeva musí být provedena před odvozem dřeva z lesa na pokladně obecního úřadu v Popovicích.