Obsah

Nabídka palivového dřeva z obecních lesů

 

Žádost o palivové dřevo můžete ve podat pouze osobně na obecním úřadě.

Ceník palivového dřeva (333.54 kB)

Pravidla pro prodej palivového dřeva:

Obec jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva a odkup palivového dřeva za stanovených podmínek.

Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí, tj. zmanipuluje, vyklidí a odveze dřevo z pokácených stromů, které mu v daném porostu určí lesní hospodář, za stanovenou cenu. Veškeré práce provádí samovýrobce na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Samovýroba dřeva není nároková. Lesní hospodář zadává samovýrobu pouze tehdy, když dřevo této kvality je v lese k dispozici a pokud uzná, že nehrozí riziko ohrožení stavu lesa.

Odkupem palivového dřeva se rozumí úplatné přenechání zpracovaného dřeva soustředěného na odvozním místě, které určí lesní hospodář.

O palivové dřevo z lesů v majetku obce Popovice mohou požádat pouze občané s trvalým pobytem v obci Popovice. Maximální množství dřeva na jednu žádost a jednu domácnost je 5 m3 resp. 8 prostorových metrů (prm) za rok. Zapsání další žádosti do pořadníků je možné až po uspokojení předešlé žádosti tohoto žadatele.

Pro zájemce o samovýrobu a odkup dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník žádostí.

Do pořadníku je zařazen každý zájemce, který osobně, nikoli v zastoupení, podá žádost v kanceláři obecního úřadu a u kterého zároveň obec Popovice neeviduje jakýkoli dluh.

Obec každou žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem a zařadí do pořadníku žádostí. Pořadí určuje datum podání žádosti.

V případě poptávky převyšující objem roční těžby bude přihlíženo k historii realizovaných žádostí a domácnosti s menším kumulovaným množstvím odebraného dřeva budou upřednostněny.

Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne lesní hospodář zájemci požadované dřevo k prodeji. Za tímto účelem je žadatel povinen do žádosti uvést kontaktní telefonní číslo.

S kupujícím či samovýrobcem je sepsána smlouva, která stanovuje podmínky prodeje.