Obsah

Vodovod a kanalizace

Provoz vodovodu a kanalizace v obci zajišťuje společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Informace provozovatele Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Mapa vodovodní sítě

Mapa vodovodní sítě

 

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. 

Mapa kanalizační sítě

mapa kanalizace

 

Na konci roku 2015 byl uveden do provozu kanalizační přivaděč, kterým se odpadní vody přečerpávají do kanalizační sítě města Uherské Hradiště s čistírnou odpadních vod ve Štěpnicích (ČOV).

V současné době jsou do ČOV svedeny pouze stoky „A“, „B“ a „D“. Stoka „C“ ústí do otevřeného příkopu. Cílem je dobudovat kanalizační síť a odvádět všechny splaškové vody do ČOV.

V souladu s platnými předpisy musí s odpadními vodami nakládat i ten, kdo na kanalizaci není připojen. Likvidace odpadních vod v domovní čistírně nebo jímce musí splňovat povinnosti dané legislativou. V případě domovní čistírny nebo septiku se zejména prokázat platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod, uschovávat protokoly o provedených rozborech. V případě bezodtokové jímky pak doložit její nepropustnost, zajišťovat zneškodňování odpadních vod jejich odvozem na ČOV a uchovávat doklady o odvozu - množství takto zneškodněných odpadních vod by mělo odpovídat odebranému množství vody podle faktur.

Pokud hodláte připojit domácnost na kanalizaci, je třeba u SVK podat žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky.