Obsah

Oddávání v nematriční obci

Oficiálním místem pro oddávání starostou, místostarostou nebo pověřeným zastupitelem obce je obřadní místnost na obecním úřadě v Popovicích. Svatby zde mohou proběhnout po předchozí domluvě kteroukoli sobotu v čase od 10:00 do 14:00Čas i místo svatby je vždy nutné dopředu dohodnout s oddávajícím i matrikou, protože i když snoubenci projeví zájem uzavřít manželství před oddávajícím z OÚ Popovice, je vždy nutná přítomnost matrikářky z Městského úřadu v Uherském Hradišti, do jehož matričního obvodu naše obec spadá.

Obřad může být i na jiném vhodném místě a v jiném čase dle přání snoubenců, za což je však vyměřován správní poplatek.

 

Zákonnou úpravu k uzavírání manželství naleznete v § 11 a násl. Zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní poplatky placené v souvislosti s uzavřením sňatku jsou upraveny v příloze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v části I., Položce 12:

  1. Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky             

5 000 Kč 

  1. Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky    

3 000 Kč 

  1. Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která není matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce

1 000 Kč 

  1. Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu                                         

3 000 Kč 

  1. vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

500 Kč 

  1. Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem                                   

500 Kč 

Poznámky

  1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
  2. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje‑li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
  3. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).
Osvobození
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.