Obsah

ZASTUPITELSTVO OBCE POPOVICE

Starosta

Ing. Martin Slováček

Místostarosta

Bronislav Švec

Členové

Mgr. Lenka Falešníková

Mgr. Petr Kočíř

Tomáš Lyko

Tomáš Malina

Jitka Nováková

Jan Vlčnovský

František Vlk

Plánované termíny zasedání zastupitelstva obce

1. pololetí 2. pololetí
16. února 2022 7. září 2022
6. dubna 2022 2. listopadu 2022
15. června 2022 14. prosince 2022

 

 

 


VÝBORY

1. Kontrolní výbor

Jan Vlčnovský, předseda

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
2. Finanční výbor

Tomáš Lyko, předseda

 • provádí úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, dále provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. 
                               

KOMISE

1. Komise pro výstavbu a územní plánování

Tomáš Malina, předseda

 • stavební záležitosti obce i občanů, kontrola rozpočtů investičních akcí, hodnocení cenových nabídek na investiční akce, konzultace a podklady  pro hodnocení stavební projektové dokumentace,
 • evidence závad, předkládání návrhů a zajištění dohledu při údržbě nemovitého majetku ve vlastnictví obce,
 • dále se komise aktivně účastní územního plánování v katastru obce. 
2. Komise sociálně zdravotní

Mgr. Lenka Falešníková, předsedkyně

 • vyhledávání problémů v oblasti sociální a pomoc při jejich řešení (podněty občanů, upozornění na zanedbávání péče, osamocení občané...),
 • příprava a realizace akcí jako je vítání občánků, setkání rodáků, seniorů, návštěva a blahopřání jubilantům, návštěvy našich spoluobčanů v Domovech důchodců.
3. Komise pro výchovu a vzdělávání, sport a kulturu

Jitka Nováková, předsedkyně

 • řeší podněty rodičů i pedagogů vedoucí ke zkvalitnění vlastní výuky i mimoškolní činnosti ZŠ a MŠ, předkládá návrhy k zlepšení organizačních záležitostí provozu školy,
 • podílí se na tvorbě rozpočtu ZŠ a MŠ a požadavky školy tlumočí při projednávání v zastupitelstvu obce, spolupracuje se ZŠ a MŠ při realizaci investičních akcí a společných projektů, účastní se kontrol hospodaření školy prováděných kontrolním výborem,
 • návrhy a jejich realizace na využití kulturního domu, akce kulturní i vzdělávací (zábavy, setkání, koncerty, divadlo, přednášky), spolupráce se složkami, které tyto akce pořádají, návrhy a monitorování využití Amfíku Bukovina, jeho propagace,                              
 • využívání KD, posilovny a venkovních sportovišť pro pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé, spolupráce s TJ,
 • redakční rada zpravodaje - příprava a shromažďování podkladů a námětu pro vydávání zpravodaje ve spolupráci s organizacemi, složkami, ostatními komisemi i občany.
 4. Komise pro památky a historii obce

Mgr. Petr Kočíř, předseda

 • evidence památek a významných míst obce, monitorování jejich stavu, návrhy na zajištění jejich ochrany a údržby, příprava podkladů a   spolupráce při edičních činnostech týkající se historie obce.